ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
33040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศิริชนะ
ภูกระจาน
11
90
8
2
33040002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
ภูกระจาน
18
288
11
3
33040003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี พรมดวงศรี
ภูกระจาน
17
223
12
4
33040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
ภูกระจาน
9
87
8
5
33040005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธี อาการ
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
17
147
12
6
33040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัชฉา ทุมมา
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
9
92
9
7
33040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ศิริชนะ
37
641
25
8
33040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
ภูกระจาน
9
36
8
9
33040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ดวงมาลา
ภูกระจาน
8
61
9
10
33040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตการุณ แก้วคำสอน
12
155
9
11
33040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ คำชัย
12
188
10
12
33040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ศรีจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
8
53
8
13
33040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
บึงระนาม
7
48
8
14
33040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กบึงระนามโมเดล
7
57
8
15
33040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
8
82
9
16
33040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปัน จำปาเรือง
-
18
230
15
17
33040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
122
8
18
33040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล มูลสาร
บึงระนาม
19
292
12
19
33040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
20
33040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ คำชัย
16
282
16
21
33040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม อินทร์ขาว
14
210
8
22
33040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ วรรณจู
9
76
8
23
33040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ ขำศรีบุศ
บึงระนาม
11
118
8
24
33040024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา จูมสีมา
20
328
17
25
33040025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
ศููนย์ประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบ
18
145
11
26
33040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศ ธรรมนิยม
กลุ่มภูกระจาน
13
129
11
27
33040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สารเฉวตร์
-
12
108
9
28
33040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
53
8
29
33040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมียน ละเลิศ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
19
293
11
30
33040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เกษมสุข
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
14
124
11
31
33040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
9
121
8
32
33040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ ประสานพันธ์
โรงเรียนดีศรีตำบล
20
370
18
33
33040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
เมืองกันทร์
10
118
8
34
33040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
เมืองกันทร์
7
60
8
35
33040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพัน ขันตี
11
198
8
36
33040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
219
9
37
33040037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ สมสะอาด
พนมดงรัก
20
280
11
38
33040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
สพฐ.
10
96
8
39
33040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย วรรณทวี
พนมดงรัก
18
262
12
40
33040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ พานิช
พนมดงรัก
26
326
17
41
33040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ประสาร
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
15
218
11
42
33040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพัฒน์ รักพรหม
22
272
13
43
33040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหล่อ สิงห์คง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
136
2,207
64
44
33040044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลมัย พวงเพ็ชร
18
200
11
45
33040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ตุลยเสวี
14
149
8
46
33040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวัฒน์ บำรุง
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
12
135
8
47
33040047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุติ เจริญศรีเมือง
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
19
207
11
48
33040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา ศรีรวัฒน์
มออีแดง
28
388
14
49
33040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ การะเกษ
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
16
144
11
50
33040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
8
81
8
51
33040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
มออีแดง
13
275
11
52
33040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร วงษ์ราช
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
18
250
11
53
33040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรียน สนทะยา
มออีแดง
17
211
11
54
33040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง
-
13
177
8
55
33040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
-
14
284
16
56
33040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
6
82
8
57
33040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญพร้อม
12
194
8
58
33040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
15
234
12
59
33040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
10
200
8
60
33040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
ภูกระจาน
8
105
8
61
33040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมัย ทองมาก
-
10
118
12
62
33040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ กันหาบุตร
11
68
8
63
33040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
7
61
8
64
33040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
-
29
507
22
65
33040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
-
13
138
8
66
33040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชาติ แสงกล้า
พนมดงรัก
12
198
11
67
33040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
160
8
68
33040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลักษ์ ธานี
พนมดงรัก
7
40
8
69
33040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหรียญทอง ท้าวมา
-
9
44
9
70
33040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพล สำลี
20
236
11
71
33040072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารินทร์ บุญเชิญ
21
236
11
72
33040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ ภูสิงห์
-
52
882
33
73
33040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
-
14
209
8
74
33040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน ธรรมทวี
กลุ่มพนมดงรัก
14
169
8
75
33040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล เจริญรักษ์
0
14
186
8
76
33040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศรี พันธ์ยงค์
พนมดงรัก
23
421
17
77
33040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย อดทน
โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน
21
279
11
78
33040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รักษาวงษ์
บ้านเดียง(พลีศึกษา) บ้านสว่าง
13
207
8
79
33040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ สีพล
5
84
8
80
33040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิมจง ทองคำวัน
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
14
162
8
81
33040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร จำเริญ
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
19
216
11
82
33040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนที สุขพอดี
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
10
78
8
83
33040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แพงยา
บึงระนาม
13
126
9
84
33040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุขศาลา
9
82
8
85
33040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน สีลากุล
-
19
324
14
86
33040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ฝอยทอง
-
23
378
20
87
33040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี จันทวี
ปฐมวัย, คณิตคิดขั้นสูง
11
121
8
88
33040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
102
8
89
33040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
12
207
8
90
33040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรลอน โชติรัตน์
มออีแดง
12
119
8
91
33040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ฝอยทอง
มออีแดง
15
346
16
92
33040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ประสาร
0
12
171
8
93
33040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพิด เถาว์คำ
กลุ่มมออีแดง
7
33
8
94
33040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลยา นาไชยธง
มออีแดง
19
179
11
95
33040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำนวน แตะต้อง
กลุ่มมออีแดง
18
124
11
96
33040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ ชมชื่น
เมืองกันทร์
10
157
8
97
33040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
12
143
8
98
33040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ดีนันท์
กลุ่มเมืองกันทร์
11
141
9
99
33040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
12
170
9
100
33040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส ดอกพวง
น้ำตกห้วยจันทน์
10
117
8
101
33040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
0
9
64
8
102
33040104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สอนคำเสน
6
67
8
103
33040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
ตำบลกระหวัน
8
89
9
104
33040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โจระสา
กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
12
105
8
105
33040107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ แก้วมณี
-
18
358
13
106
33040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยมงคล มีวงศ์
น้ำตกห้วยจันทน์
18
225
11
107
33040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี แก้วโมกข์
กลุ่มโรงเรียนนำ้ตกห้วยจันทน์
10
28
8
108
33040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส รัตโน
-
16
306
13
109
33040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ เลิศศรี
12
141
8
110
33040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พละไกร
กันทรอม
10
188
8
111
33040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รัตโน
13
200
9
112
33040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ ไสว
-
13
163
8
113
33040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
น้ำตกห้วยจันทน์
16
161
11
114
33040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล โพธิ์ขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาศรีสะเกษ เขต 4
11
123
8
115
33040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดนตรี บุญลี
-
10
125
9
116
33040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
-
8
86
8
117
33040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ธรรมรส
-
11
147
8
118
33040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุประกิต จันทร์ถา
10
110
8
119
33040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะเด็น สมัครพงศ์
16
274
13
120
33040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน แก้วกัณหา
ตำหนักไทร
41
781
27
121
33040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
-
11
152
8
122
33040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
สพฐ
8
64
8
123
33040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตกร
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
10
144
9
124
33040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
ตำหนักไทร
7
41
8
125
33040128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
ตำหนักไทร
19
171
11
126
33040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
8
49
8
127
33040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
-
6
113
8
128
33040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
129
33040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สายลุน
กลุ่มตำหนักไทร
11
224
9
130
33040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา กุมพันธ์
045660275
7
66
8
131
33040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
12
142
8
132
33040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
-
26
447
18
133
33040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร ขันสิงห์
สพป. ศก4
9
82
8
134
33040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนัตร ไชยสาร
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
8
64
8
135
33040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย พานิช
-
5
9
6
136
33040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชุดา ชัยชาญ
9
83
9
137
33040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคง เนตรภักดี
น้ำตกห้วยจันทร์
9
79
8
138
33040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
น้ำตกห้วยจันทน์
10
122
8
139
33040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร อุ่นแก้ว
น้ำตกห้วยจันทน์
11
176
8
140
33040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีสุข
น้ำตกห้วยจันทน์
8
109
8
141
33040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
7
20
8
142
33040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย จุลวรรณโณ
ตำบลโพธิ์กระสังข์
26
375
11
143
33040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทองอินทร์
17
259
12
144
33040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
6
79
8
145
33040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
73
8
146
33040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท จำปาทิพย์
ขุนโพธิ์ภูไพร
9
100
9
147
33040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
สพป.ศก.4
8
62
9
148
33040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
ขุนโพธิ์ภูไพร
10
230
9
149
33040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกะพัน ชัยพร
6
64
8
150
33040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุทธิสน
สพป.ศก.4
9
64
64
151
33040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร มณีกุล
17
196
11
152
33040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ศรีโสด
-
10
203
10
153
33040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
6
86
8
154
33040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
68
8
155
33040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
81
8
156
33040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา จันทะวงษ์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ ( สิ )
9
129
8
157
33040162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกร แก้วธรรม
โรงเรียนในฝัน,โรงเรียนอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ
62
1,213
40
158
33040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บุญน้อย
น้ำตกห้วยจันทร์
8
100
8
159
33040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาริณี คำศรี
โรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
8
36
7
160
33040165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
ศรีรัตนะ
60
1,235
38
161
33040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
19
169
12
162
33040167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีคูณ จวงการ
-
25
406
22
163
33040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
ศรีรัตนะ
8
79
8
164
33040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พรหมโลก
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
10
84
8
165
33040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชชัย นาจำปา
7
95
8
166
33040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ ขอจงสุข
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
23
386
16
167
33040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
DSL
12
213
11
168
33040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
11
98
9
169
33040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเก้า อุทัยกรณ์
4
64
8
170
33040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุง ชาติดร
-
6
50
8
171
33040177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
-
18
128
11
172
33040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
ศรีรัตนะ
5
45
8
173
33040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ จันทร์แสง
er
9
33
8
174
33040180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวช สัตยากุล
-
19
320
13
175
33040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
12
114
8
176
33040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
-
9
105
8
177
33040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน วรเชษฐ
-
7
45
8
178
33040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ศรีรัตนะ
13
165
8
179
33040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ น้อยแสง
-
9
141
8
180
33040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ชินตะวัน
ศรีรัตนะ
16
221
8
181
33040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
13
252
14
182
33040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีรัตนะ
8
82
8
183
33040189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
ศรีรัตนะ
17
193
11
184
33040190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สร้อยสนธ์
-
22
282
14
185
33040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
เสื่องข้าว
12
205
8
186
33040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน เกษสร
-
17
134
11
187
33040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
เบญจลักษ์
11
113
8
188
33040194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เบญจลักษ์
7
43
8
189
33040195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
-
5
56
8
190
33040196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรมาภรณ์ ทองสุ
เบญจลักษ์
17
132
12
191
33040197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช บุญเนตร
ชุมชน
17
153
12
192
33040198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
6
65
9
193
33040199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวลอน คำศรี
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
7
112
9
194
33040200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
ศูนย์ภาษาไทย
20
260
13
195
33040201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
11
128
8
196
33040202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสงค์ แซ่เตีย
เบญจลักษ์
12
146
8
197
33040203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
21
310
14
198
33040204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร ทำบุญ
สพป.
10
99
9
199
33040205
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร
สพป.ศก.เขต4
9
79
8
200
33040206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
เบญจลักษ์
6
72
9
201
33040207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
1
7
3
202
33040209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา ภูมิภาค
โรงเรียนในฝัน รุ่น 3
12
141
11
203
33040210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ ฉวีวงษ์
บ้านโนนคำตื้อ
15
180
11
204
33040211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
11
94
8
205
33040212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรุตม์ มั่นจิตร
เบญจลักษ์
18
165
11
206
33040213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตกร ป้องกัน
17
104
11
207
33040214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร วงพรมมา
-
13
164
9
208
33040215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัฒน์ บุญแซม
18
194
11
209
33040216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา หลักเพชร
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
9
67
9
210
33040217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร สุนสาย
สพป.ศก.เขต 4
11
135
9
รวม
2,914
38,550
2,267

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน