ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศิริชนะ
11
108
8
2
33040002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
20
289
11
3
33040003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี พรมดวงศรี
19
200
11
4
33040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
11
88
8
5
33040005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
16
139
12
6
33040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัชฉา ทุมมา
11
82
9
7
33040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ศิริชนะ
31
610
25
8
33040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
9
32
8
9
33040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ดวงมาลา
8
58
9
10
33040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตการุณ แก้วคำสอน
10
130
8
11
33040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ คำชัย
12
180
10
12
33040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ศรีจันทร์
9
51
8
13
33040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
6
44
8
14
33040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์
7
51
8
15
33040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
7
82
9
16
33040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำปัน จำปาเรือง
17
210
14
17
33040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สืบวงศ์
11
128
8
18
33040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล มูลสาร
20
293
12
19
33040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนโชติ ขุนโทนิล
9
48
8
20
33040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ คำชัย
15
274
14
21
33040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม อินทร์ขาว
14
201
8
22
33040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา คำดี
9
70
8
23
33040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ ขำศรีบุศ
12
105
8
24
33040024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา จูมสีมา
20
315
18
25
33040025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
17
155
11
26
33040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศ ธรรมนิยม
17
100
11
27
33040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สารเฉวตร์
13
99
9
28
33040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย
9
54
8
29
33040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมียน ละเลิศ
21
287
11
30
33040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เกษมสุข
12
132
11
31
33040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
12
124
8
32
33040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ ประสานพันธ์
20
342
16
33
33040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
10
123
8
34
33040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
8
52
8
35
33040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพัน ขันตี
12
190
8
36
33040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ สามสี
16
174
9
37
33040037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ สมสะอาด
20
266
11
38
33040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
10
89
8
39
33040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย วรรณทวี
21
262
11
40
33040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ พานิช
25
317
15
41
33040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ประสาร
16
209
11
42
33040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพัฒน์ รักพรหม
21
254
13
43
33040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหล่อ สิงห์คง
134
2,202
64
44
33040044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
18
194
11
45
33040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ตุลยเสวี
14
140
8
46
33040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวัฒน์ บำรุง
10
140
8
47
33040047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตรา กุมพันธ์
19
193
11
48
33040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา ศรีรวัฒน์
28
386
13
49
33040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ การะเกษ
16
123
11
50
33040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
9
71
8
51
33040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
14
280
11
52
33040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร วงษ์ราช
19
236
11
53
33040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรียน สนทะยา
15
197
11
54
33040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง
14
181
8
55
33040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
18
274
14
56
33040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
10
68
8
57
33040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญพร้อม
12
185
8
58
33040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
16
245
12
59
33040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
13
210
8
60
33040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
8
112
8
61
33040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมัย ทองมาก
11
134
12
62
33040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ กันหาบุตร
10
65
8
63
33040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
8
64
8
64
33040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
28
512
21
65
33040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา หลักเพชร
15
129
8
66
33040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชาติ แสงกล้า
15
202
11
67
33040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ วรรณจู
14
146
8
68
33040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลักษ์ ธานี
7
35
7
69
33040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
6
40
9
70
33040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพล สำลี
18
233
11
71
33040072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารินทร์ บุญเชิญ
19
232
11
72
33040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ ภูสิงห์
50
826
32
73
33040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
13
194
8
74
33040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน ธรรมทวี
15
171
8
75
33040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล เจริญรักษ์
13
171
8
76
33040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศรี พันธ์ยงค์
25
411
17
77
33040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย อดทน
20
271
11
78
33040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รักษาวงษ์
15
199
8
79
33040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ สีพล
8
80
8
80
33040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิมจง ทองคำวัน
14
159
8
81
33040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร จำเริญ
18
204
11
82
33040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนที สุขพอดี
9
80
8
83
33040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แพงยา
14
116
9
84
33040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
8
85
33040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี จันทวี
19
307
14
86
33040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ฝอยทอง
23
360
20
87
33040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำพล กิ่งมะณี
12
116
8
88
33040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
11
94
8
89
33040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
13
201
8
90
33040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรลอน โชติรัตน์
12
115
8
91
33040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ฝอยทอง
17
350
16
92
33040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ประสาร
13
157
8
93
33040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพิด เถาว์คำ
6
38
8
94
33040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลยา นาไชยธง
19
169
11
95
33040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำนวน แตะต้อง
17
114
11
96
33040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ ชมชื่น
12
151
8
97
33040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
13
151
8
98
33040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท จำปาทิพย์
11
132
9
99
33040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมนศักดิ์ แถมวัน
12
169
9
100
33040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตฤณ ทีงาม
11
127
8
101
33040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
10
66
8
102
33040104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สอนคำเสน
9
62
8
103
33040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
8
82
9
104
33040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โจระสา
11
104
8
105
33040107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ แก้วมณี
22
347
13
106
33040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยมงคล มีวงศ์
19
196
11
107
33040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี แก้วโมกข์
8
30
8
108
33040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส รัตโน
17
290
13
109
33040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ เลิศศรี
13
131
8
110
33040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พละไกร
12
186
8
111
33040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รัตโน
17
203
9
112
33040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ ไสว
13
145
8
113
33040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
16
134
11
114
33040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล โพธิ์ขาว
13
122
8
115
33040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดนตรี บุญลี
11
122
9
116
33040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
9
94
8
117
33040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
12
146
8
118
33040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุประกิต จันทร์ถา
10
104
8
119
33040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะเด็น สมัครพงศ์
15
266
13
120
33040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน แก้วกัณหา
41
793
26
121
33040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
14
138
9
122
33040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
8
61
8
123
33040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตกร
10
140
9
124
33040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
7
41
8
125
33040128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
20
148
11
126
33040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
8
43
8
127
33040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
11
117
8
128
33040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว
10
55
9
129
33040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สายลุน
12
214
9
130
33040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
8
131
33040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ทองบ่อ
13
135
8
132
33040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
25
441
18
133
33040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร ขันสิงห์
9
78
8
134
33040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนัตร ไชยสาร
9
67
8
135
33040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย พานิช
5
10
5
136
33040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด นามบุตร
11
80
9
137
33040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคง เนตรภักดี
8
85
8
138
33040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
11
120
8
139
33040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร อุ่นแก้ว
13
166
8
140
33040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีสุข
11
115
8
141
33040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาริษา พานจันทร์
6
23
8
142
33040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย จุลวรรณโณ
24
384
12
143
33040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทองอินทร์
17
258
13
144
33040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
6
86
8
145
33040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิสมัย ศรีโสด
8
66
8
146
33040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
9
75
8
147
33040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
8
61
9
148
33040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
12
214
9
149
33040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกะพัน ชัยพร
6
65
8
150
33040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุทธิสน
9
59
8
151
33040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร มณีกุล
18
184
11
152
33040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ศรีโสด
14
188
10
153
33040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
8
81
8
154
33040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
9
61
8
155
33040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา จำปาทิพย์
9
84
8
156
33040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา จันทะวงษ์
10
138
9
157
33040162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกร แก้วธรรม
65
1,226
39
158
33040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บุญน้อย
9
93
8
159
33040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาริณี คำศรี
7
40
8
160
33040165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
62
1,165
40
161
33040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
18
161
12
162
33040167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
398
22
163
33040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
8
164
33040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พรหมโลก
9
90
8
165
33040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชชัย นาจำปา
10
99
8
166
33040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ ขอจงสุข
20
369
16
167
33040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
12
214
10
168
33040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
11
95
9
169
33040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา แสงหิรัญ
11
72
8
170
33040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
8
57
8
171
33040177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ สุขศาลา
15
98
11
172
33040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
173
33040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ จันทร์แสง
7
30
9
174
33040180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวช สัตยากุล
22
355
15
175
33040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
12
127
8
176
33040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
10
107
8
177
33040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน วรเชษฐ
6
48
8
178
33040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
14
166
8
179
33040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ น้อยแสง
9
149
8
180
33040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ชินตะวัน
14
218
8
181
33040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
13
232
14
182
33040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ นาดี
8
89
8
183
33040189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
18
194
11
184
33040190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สร้อยสนธ์
23
253
14
185
33040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
196
8
186
33040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน เกษสร
18
127
10
187
33040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
9
106
8
188
33040194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
8
41
9
189
33040195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
6
62
8
190
33040196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรมาภรณ์ ทองสุ
16
121
12
191
33040197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐกานต์ ทางาม
19
160
12
192
33040198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ โคตพันธ์
8
73
9
193
33040199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวลอน คำศรี
11
113
9
194
33040200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
17
278
9
195
33040201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
12
127
8
196
33040202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสงค์ แซ่เตีย
11
141
8
197
33040203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
22
313
15
198
33040204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร ทำบุญ
8
91
9
199
33040205
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร
9
83
8
200
33040206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
6
71
9
201
33040207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
3
202
33040209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา ภูมิภาค
13
142
11
203
33040210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ ฉวีวงษ์
15
163
11
204
33040211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
8
89
8
205
33040212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรุตม์ มั่นจิตร
15
163
11
206
33040213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตกร ป้องกัน
13
107
11
207
33040214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร วงพรมมา
13
167
9
208
33040215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัฒน์ บุญแซม
18
186
11
209
33040216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร กาทอง
9
56
9
210
33040217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร สุนสาย
12
126
9
รวม
3,012
37,493
2,198

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน