ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1034710032
34010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะนง เผ่าภูรี
เมือง 7
2
1034710033
34010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ คำเติม
เมือง 7
3
1034710034
34010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน
เมือง7
4
1034710035
34010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง
เมือง 7
5
1034710036
34010005
ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หอมสิน
เมือง 7
6
1034710031
34010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัฐวุฒิ วิทยาโชคอานันต
ที่ 7
7
1034710029
34010007
ประถมศึกษา
นายไพรัช พิณทอง
เมือง 7
8
1034710030
34010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลพรรณ วีระชาติ
เมือง 7
9
1034710037
34010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
เมือง7
10
1034710051
34010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อาษาพงษ์
5 เมือง 5
11
1034710065
34010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย ดวงเดือน
ที่ 5เมือง 5
12
1034710022
34010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุ้งทอง
5เมือง5
13
1034710016
34010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ สุภักดี
เมือง 5
14
1034710017
34010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร ก้านกิ่ง
5 เมือง 5
15
1034710018
34010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ยิ่งยืน
เมือง 5
16
1034710019
34010018
ประถมศึกษา
นายชุมพล ศุภดล
สถานศึกษาเมือง 5
17
1034710020
34010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์
เมืองอุบลราชธานี 5
18
1034710050
34010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ภักดี
เมือง6
19
1034710046
34010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์
สถานศึกษาเมือง 6
20
1034710047
34010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ปัญญาคง
สถานศึกษาเมือง 6
21
1034710048
34010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล จอมหงษ์
เมือง 6
22
1034710013
34010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
3
23
1034710009
34010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ พาชอบ
เมือง
24
1034710010
34010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ส่งเสริม
เมือง 3
25
1034710011
34010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
เมือง 3
26
1034710012
34010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม คำนวน
เมือง 3
27
1034710006
34010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธันยวีร์ บุตรทองทิม
เมือง 1
28
1034710015
34010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ส่งเสริม
เมือง 1
29
1034710001
34010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย สบายใจ
เมือง 1
30
1034710002
34010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ครองยุติ
สถานศึกษาเมือง 1
31
1034710003
34010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย บุญสาม
เมือง 1
32
1034710004
34010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสมอ สร้อยคำ
เมือง 1
33
1034710005
34010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ไกรยสิทธิ์
เมือง 7
34
1034710045
34010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพร วรรณพินิจ
การศึกษาที่4เมือง4
35
1034710042
34010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ พานคำ
4
36
1034710043
34010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
4 เมือง4
37
1034710061
34010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกรี คำหลอม
2 เมือง 2
38
1034710062
34010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุขศรี
เมือง 2
39
1034710063
34010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2 เมือง 2
40
1034710064
34010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล คำหล่อ
2 เมือง2
41
1034710059
34010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์
สถานศึกษาที่ 2 เมือง 2
42
1034710060
34010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรส เนื้ออ่อน
2
43
1034710007
34010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี ไชยรักษ์
สถานศึกษาที่ 2 เมือง 2
44
1034710014
34010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาฬเนตร ยืนสุข
ที่ 4 เมือง 4
45
1034710044
34010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ ศรีไหม
เมือง 4
46
1034710041
34010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง
เมือง 4
47
1034710038
34010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
เมือง4
48
1034710039
34010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนัย ใจแน่น
เมือง 4
49
1034710040
34010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ เวชสวัสดิ์
เมือง 4
50
1034710023
34010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ อุ่นเจริญ
เมือง -
51
1034710024
34010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ทัดทาน
เมือง 3
52
1034710025
34010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอไทย ไชยกาล
สถานศึกษาเมือง3
53
1034710026
34010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ศรไชย
เมือง3
54
1034710027
34010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
เมือง3
55
1034710028
34010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต จันทน์โยธา
เมือง3
56
1034710049
34010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร สิทธิธรรม
เมือง 6
57
1034710057
34010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทองโชติ
เมือง 6
58
1034710058
34010061
ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไชยรัตน์
เมือง 6
59
1034710053
34010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชัย ศิริพัฒน์
เมือง 6
60
1034710054
34010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ วีระชาติ
เมือง 6
61
1034710055
34010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรสมร หินกล้า
เมือง 6
62
1034710056
34010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชารีชุม
เมือง 6
63
1034710175
34010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องใน 5
64
1034710176
34010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาที่ 12 (เขื่องใน 5)
65
1034710177
34010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ โคตรบุรี
12
66
1034710165
34010069
ประถมศึกษา
นายภัทรพล นาจาน
14 เขื่องใน 7
67
1034710166
34010070
ประถมศึกษา
-
ที่ 14 เขื่องใน 7
68
1034710167
34010071
ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ พาชอบ
ที่ 14 เขื่องใน 7
69
1034710168
34010072
ประถมศึกษา
นายประหยัด ละมูลมอญ
ที่ 14 เขื่องใน 7
70
1034710169
34010073
ประถมศึกษา
นางจลัมภรณ์ สิงห์งาม
14 เขื่องใน 7
71
1034710170
34010074
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์
14เขื่องใน7
72
1034710171
34010075
ประถมศึกษา
นายกฤษดา สุภศร
14 เขื่องใน7
73
1034710172
34010076
ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ แสนศิลป์
14 เขื่องใน 7
74
1034710164
34010077
ประถมศึกษา
-
14
75
1034710183
34010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพร สำเภา
8 (เขื่องใน1)
76
1034710184
34010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร บุตรจันทร์
สถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1
77
1034710185
34010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์
ที่8 เขื่องใน1
78
1034710186
34010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 8
79
1034710190
34010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คงสำรวย
11 เขื่องใน 4
80
1034710191
34010083
ประถมศึกษา
-
ที่ 11 เขื่องใน 4
81
1034710192
34010084
ประถมศึกษา
นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร
11 เขื่องใน 4
82
1034710193
34010085
ประถมศึกษา
-
สถานศึกษา11 เขื่องใน4
83
1034710194
34010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต
สถานศึกษาที่ 11 (เขื่องใน 4)
84
1034710196
34010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติเดช สุขสาร
15 เขื่องใน 8
85
1034710197
34010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธวัฒน์ พงษ์โพธิ์เอก
ชีทวน-หัวดอน
86
1034710198
34010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ บวชไธสง
ที่ 15 (เขื่องใน 8)
87
1034710199
34010090
ประถมศึกษา
นายจักรี ศรีประนม
ที่ 15 เขื่องใน 8 ชีทวน - หัวดอน
88
1034710200
34010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ธารารมย์
15
89
1034710201
34010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย อินอร่าม
เขื่องใน3
90
1034710202
34010093
ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง
เขื่องใน 3
91
1034710203
34010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรตนพร หลวงเมือง
สถานศึกษาที่ 10
92
1034710189
34010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน
8 เขื่องใน 1
93
1034710187
34010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ โอวาท
ที่ 8 เขื่องใน 1
94
1034710188
34010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ กิตติโกสินท์
สถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1
95
1034710204
34010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หงษา
10เขื่องใน3
96
1034710205
34010099
ประถมศึกษา
นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล
เขื่องใน 10
97
1034710206
34010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10 เขื่องใน3
98
1034710207
34010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ฉลวยศรี
สถานศึกษาที่ 10 เขื่องใน 3
99
1034710208
34010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพจน์ พรมหล่อ
10 เขื่องใน 3
100
1034710209
34010103
ประถมศึกษา
นายอวยชัย สุทธัง
10
101
1034710210
34010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา แสงใส
12
102
1034710211
34010105
ประถมศึกษา
นางสาวสุภิญญา รู้ขาย
ที่12 เขื่องใน 5
103
1034710212
34010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์
12 เขื่องใน 5
104
1034710173
34010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ การสอาด
12
105
1034710174
34010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนราทิพย์ เวชกาล
ที่12 เขื่องใน5
106
1034710178
34010109
ประถมศึกษา
-
11 ( เขื่องใน 4 )
107
1034710179
34010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลลิตา แก้วกัญญา
11 เขื่องใน 4
108
1034710180
34010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์เดช ทวีศรี
11เขื่องใน4
109
1034710181
34010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ จิบทอง
11 เขื่องใน 4
110
1034710182
34010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 11 เขื่องใน 4
111
1034710213
34010114
ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)
112
1034710214
34010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)
113
1034710215
34010116
ประถมศึกษา
นายจำนงค์ มาลา
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)
114
1034710216
34010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ ชนะเคราะห์
ที่ 13
115
1034710217
34010118
ประถมศึกษา
นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์
13 เขื่องใน 6
116
1034710218
34010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาท ดวงคำ
13 เขื่องใน 6
117
1034710220
34010120
ประถมศึกษา
นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์
สถานศึกษาที่ 13 เขื่องใน 6
118
1034710221
34010121
ประถมศึกษา
นางศรีอุบล ละมูลมอญ
ที่13(เขื่องใน 6)
119
1034710222
34010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ทองโสม
13 เขื่องใน 6
120
1034710224
34010123
ประถมศึกษา
นายนพพร บุญรมย์
เครือข่ายที่ ๑๒ (เขื่องใน ๖)
121
1034710228
34010124
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ อุทธสิงห์
9 เขื่องใน 2
122
1034710229
34010125
ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาที่9 เขื่องใน 2
123
1034710230
34010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์
9 เขื่องใน 2
124
1034710231
34010127
ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญพร้อม
สถานศึกษาที่9 เขื่องใน2
125
1034710232
34010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9 เขื่องใน 2
126
1034710233
34010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9 เขื่องใน 2
127
1034710234
34010130
ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ครองยุติ
สถานศึกษาที่ 9 เขื่องใน 2
128
1034710235
34010131
ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง
สพฐ.
129
1034710195
34010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต
9
130
1034710227
34010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์
สถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)
131
1034710225
34010134
ประถมศึกษา
นายเอกราช ทองรอง
13
132
1034710226
34010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ทับทิมหิน
อุบลราชธานี เขต 1 กลุ่มที่13
133
1034710223
34010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ รวมธรรม
เครือข่ายที่ 13 (เขื่องใน 6 )
134
1034710219
34010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
135
1034710236
34010138
ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ธานี
เครือข่ายที่ 14เขื่องใน 7
136
1034710237
34010139
ประถมศึกษา
นายดาวเรือง ใจแก้ว
14 เขื่องใน 7
137
1034710238
34010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา
14 เขื่องใน 7
138
1034710239
34010141
ประถมศึกษา
-
14 เขื่องใน 7
139
1034710240
34010142
ประถมศึกษา
นายอุดมชัย บุญเอื้อ
15 เขื่องใน 8
140
1034710241
34010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ คูณดี
ที่ 15 เขื่องใน 8
141
1034710708
34010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูอาง สมสมัย
ม่วง 4
142
1034710709
34010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
143
1034710710
34010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา โทนุการ
19 ม่วงสามสิบ 4
144
1034710711
34010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล ทาศิริ
19 ม่วงสามสิบ 4
145
1034710725
34010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชมล อยู่สุข
20
146
1034710701
34010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรฉัตร ศรีทา
20 ม่วงสามสิบ 5
147
1034710704
34010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล ผิวแก้ว
20
148
1034710697
34010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย กอดแก้ว
ที่ 20 ม่วงสามสิบ 5
149
1034710698
34010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
150
1034710699
34010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ บุญปัน
สถานศึกษาที่ 20 ม่วงสามสิบ 5
151
1034710700
34010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วังคะฮาต
20 ม่วงสามสิบ 5
152
1034710727
34010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
153
1034710728
34010156
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต ชนะชัย
สถานศึกษาที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
154
1034710731
34010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุ่ย ไหลสุข
17 ม่วงสามสิบ 2
155
1034710732
34010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ
17 ม่วงสามสิบ2
156
1034710751
34010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์
17
157
1034710752
34010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ ชนะชัย
17 ม่วงสามสิบ 2
158
1034710749
34010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันทิชัย แกระหัน
17
159
1034710750
34010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร บุญกระจาย
17
160
1034710746
34010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
161
1034710747
34010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร สมสูง
17 ม่วงสามสิบ 2
162
1034710734
34010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
21 ม่วง 6
163
1034710735
34010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ แนวจำปา
21 ม่วงสามสิบ 6
164
1034710738
34010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
165
1034710695
34010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนชา สุรินโยธา
สถานศึกษาที่ 21 ม่วงสามสิบ 6
166
1034710684
34010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาศ วุฒิเศลา
16 ม่วง 1
167
1034710685
34010170
ประถมศึกษา
นายประวัติ กาฬเนตร
16
168
1034710686
34010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักย์ เก๋งแก้ว
16 ม่วงสามสิบ 1
169
1034710687
34010172
ประถมศึกษา
-
ที่ 16 ม่วงสามสิบ 1
170
1034710688
34010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก
ม่วงสามสิบ 1
171
1034710745
34010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ชุ่มสนิท
ม่วง16
172
1034710748
34010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา สิมพรักษ์
18
173
1034710712
34010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ รัตนโสภา
ที่ 18 ม่วงสามสิบ 3
174
1034710713
34010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ เจริญชัย
18
175
1034710714
34010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐศักดิ์ มูลสุวรรณ
ม่วงสามสิบ 3
176
1034710715
34010179
ประถมศึกษา
-
18
177
1034710718
34010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์
18
178
1034710739
34010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผัน ชมภูศรี
21
179
1034710691
34010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส เฝ้าทรัพย์
ม่วงสามสิบ 6 เครือข่ายที่ 21
180
1034710692
34010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21 ม่วงสามสิบ 6
181
1034710696
34010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์
ม่วง 6
182
1034710693
34010185
ประถมศึกษา
นายวินัย บุญศรี
21 ม่วงสามสิบ 6
183
1034710694
34010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันทนา ปวะบุตร
สถานศึกษาที่21 ม่วงสามสิบ 6
184
1034710737
34010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ประสมพันธ์
21
185
1034710736
34010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ธรรมสาร
21
186
1034710733
34010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา จันทรา
21 ม่วงสามสิบ 6
187
1034710723
34010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตพล หมั่นวิชาดี
20 ม้วงสามสิบ 5
188
1034710724
34010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ มีบุญ
20 ม่วงสามสิบ 5
189
1034710703
34010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ชลกาญจน์
ม่วงสามสิบ 5
190
1034710702
34010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
191
1034710689
34010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ สุวรรณวงค์
19
192
1034710721
34010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร
19
193
1034710722
34010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19 ม่วงสามสิบ 4
194
1034710719
34010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สิทธิแต้สกุล
19 ม่วงสามสิบ 4
195
1034710720
34010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ สายแวว
19 ม่วง 4
196
1034710740
34010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยัน พรมจำปา
16 ,ม่วง 1
197
1034710741
34010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
ม่วงสามสิบ 1
198
1034710742
34010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง กอดแก้ว
ที่ 16 ม่วงสามสิบ1
199
1034710743
34010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวล พวงธนะสาร
ม่วงสามสิบ 1
200
1034710744
34010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16 (ม่วงสามสิบ1)
201
1034710729
34010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ไชยกุล
สถานศึกษาที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
202
1034710730
34010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ อาธิเวช
ที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
203
1034710726
34010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยชนะ ศรีมันตะ
ม่วงสามสิบ 2
204
1034710690
34010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17ม่วงสามสิบ 2
205
1034710707
34010208
ประถมศึกษา
-
18
206
1034710705
34010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพภา เขียวหวาน
สถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3
207
1034710706
34010210
ประถมศึกษา
-
18ม่วงสามสิบ 3
208
1034710717
34010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ วีระกุล
18 ม่วงสามสิบ 3
209
1034710716
34010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์
ม่วงสามสิบ 3
210
1034710954
34010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ บุญทวี
ที่ 24 (ดอนมดแดง 1)
211
1034710955
34010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์
สถานศึกษาที่ 24
212
1034710956
34010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนิษฐ์ ลือชา
ที่ 24 ดอนมดแดง 1
213
1034710961
34010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวย ฝักบัว
24
214
1034710962
34010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 24ดอนมดแดง 1
215
1034710963
34010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์
เครือข่าย 24(ดอนมดแดง 1)
216
1034710964
34010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรคิด อาทิเวช
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 ดอนมดแดง 1
217
1034710965
34010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนมดแดง1
218
1034710966
34010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุวรรณพงศ์
25
219
1034710967
34010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำพล กิ่งชา
ดอนมดแดงที่ 25
220
1034710968
34010223
ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วใส
25ดอนมดแดง 2
221
1034710969
34010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุญสิทธิ์
25
222
1034710971
34010225
ประถมศึกษา
-
ดอนมดแดงที่ 25
223
1034710970
34010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย รักวิจิตร์
ดอนมดแดงที่ 25
224
1034710957
34010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธัญพงค์ เทียนธีรปัญญา
25
225
1034710958
34010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนมดแดง2
226
1034710959
34010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พันธ์โชติ
25ดอนมดแดง 2
227
1034710960
34010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารอน ทับสกุล
25
228
1034711011
34010231
ประถมศึกษา
นายไพศาล พิลาศาสตร์
สถานศึกษาที่ 23
229
1034711012
34010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย สินทรัพย์
สถานศึกษาที่23(เหล่าเสือโก้ก2)
230
1034711013
34010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์
23
231
1034711014
34010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
23 เหล่าเสือโก้ก 2
232
1034711015
34010235
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ ภารพักตร์
22 เหล่าเสือโก้ก 1
233
1034711016
34010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ ดาขวา
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 เหล่าเสือโก้ก 1
234
1034711017
34010237
ประถมศึกษา
-
ที่ 22
235
1034711018
34010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย สวัสดิพงษ์
เหล่าเสือโก้ก1
236
1034711019
34010239
ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล
22 เหล่าเสือโก้ก 1
237
1034711020
34010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 22
238
1034711021
34010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว
239
1034711022
34010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
22
240
1034711023
34010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ ยมนา
22
241
1034711024
34010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก่นสาร์
ที่ 23
242
1034711025
34010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ ธาดา
ที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2
243
1034711026
34010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทาจิตต์
ที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2
244
1034711027
34010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา
23
245
1034711028
34010248
ประถมศึกษา
นายอนุชิต แก้วดี
23
246
1034711029
34010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว มิ่งทรรศนีย์
เหล่าเสือโก้ก 2 (23)
247
1034711030
34010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติชัย สร้อยนาค
ที่ 23 เหล่าเสือโก้ก
248
1034711009
34010251
ประถมศึกษา
นายวิทยา แสงงาม
22
249
1034711010
34010252
ประถมศึกษา
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
22 เหล่าเสือโก้ก 1
250
1034711006
34010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม
สถานศึกษาท่ี 22
251
1034711007
34010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ
22 เหล่าเสือโก้ก 1
252
1034711008
34010255
ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว
22

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]