ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
34040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา วรรณสาย
มหาธาตุ
8
82
9
2
34040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
มหาธาตุ
23
382
14
3
34040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล ดวงดี
วารินคำน้ำแซบ
6
70
8
4
34040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย พลโสภา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินคำน้ำแซบ
6
36
8
5
34040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก่นแก้ว
วารินคำน้ำแซบ
7
79
9
6
34040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทินโนรส
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี
6
46
9
7
34040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศ ลุนาบุตร
เมืองโพธิ์ศรี
10
104
8
8
34040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์
เมืองโพธิ์ศรี
11
133
8
9
34040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทกฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองโพธิ์ศรี
4
35
8
10
34040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท บุญเฉลียว
เมืองโพธิ์ศรี
32
516
26
11
34040012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย คำสิงหา
ห้วยขะยุง
20
249
11
12
34040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์
ห้วยขะยุง
20
235
11
13
34040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สอนอาจ
ห้วยขะยุง
14
171
8
14
34040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หงษ์อินทร์
โนนโหนน
7
67
8
15
34040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชา เทียมสวรรณ
มหาธาตุ
6
81
9
16
34040017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พลหาญ
15
150
11
17
34040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเริ่ม บุญวร
มหาธาตุ
6
49
8
18
34040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา พันธนู
วารินคำน้ำแซบ
11
158
9
19
34040020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ อุทธา
โนนโหนน
17
233
13
20
34040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ ทองอินทร์
โนนโหนน
12
124
8
21
34040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิภณ สมคะเน
โนนโหนน
10
124
8
22
34040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีนวล ทองน้อย
โนนโหนน
7
45
8
23
34040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัน พันชัย
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโนนโหนน
5
61
8
24
34040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ศรีวิเศษ
บุ่งหวาย
4
32
8
25
34040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาสุเทพ ศุภโกศล
บุ่งหวาย
17
240
11
26
34040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองมี ดำริห์
บุ่งหวาย
18
314
12
27
34040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศพัทธ์ จันทมา
บุ่งหวาย
12
174
9
28
34040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา ปริปุรณะ
บุ่งหวาย
6
66
9
29
34040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งหวาย
4
45
8
30
34040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เพชร แก้วดวงดี
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษมหสธาตุ
11
124
9
31
34040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุหลาบ มานะดี
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ
10
134
9
32
34040033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดาวรรณ ไขแสง
เมืองโพธิ์ศรี
28
474
21
33
34040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองโพธิ์ศรี
15
217
11
34
34040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ มากดี
เมืองโพธิ์ศรี
7
66
9
35
34040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไกรษี
สระสมิง
10
114
8
36
34040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองโพธิ์ศรี
5
88
8
37
34040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย คำแสนหมื่น
วารินคำน้ำแซบ
5
35
8
38
34040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ส่งเสริมการศึกษาวารินคำน้ำแซบ
0
0
0
39
34040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมวงษ์
วารินคำนำ้แซบ
10
171
10
40
34040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ บุญอินทร์
วารินคำน้ำแซบ
5
25
7
41
34040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สระสมิง
3
13
7
42
34040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปธาน ไกรยรัตน์
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง
6
42
8
43
34040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สระสมิง
7
116
8
44
34040046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจินต์ ทองไสล
สระสมิง
17
134
11
45
34040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ คับพวง
สระสมิง
9
117
8
46
34040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ คำศรีสุข
สระสมิง
12
208
9
47
34040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบลแดง สิทธิวรเดช
สระสมิง
11
111
8
48
34040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโกศล ยินดี
โนนโหนน
4
7
4
49
34040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง สุภาการ
โนนโหนน
13
135
9
50
34040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ คมเฉียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
83
9
51
34040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกินเพล
5
11
4
52
34040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ
หนองกินเพล
9
67
8
53
34040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ลาวรรณ
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพล
15
146
11
54
34040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกินเพล
3
23
8
55
34040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกินเพล
3
12
6
56
34040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ตระกาลจันทร์
หนองกินเพล
4
14
7
57
34040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำลี พรมสุ
หนองกินเพล
16
229
12
58
34040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บุดดาลี
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาห้วยขะยุง
20
329
11
59
34040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยขะยุง
9
75
8
60
34040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน สายโสภา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม
6
43
9
61
34040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร เทียวประสงค์
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองสำโรงขามป้อม
7
85
8
62
34040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักด์ สมมาคูณ
กลุ่มเมืองสำโรงขามป้อม
12
119
8
63
34040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองสำโรงขามป้อม
0
0
0
64
34040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย สุพะนานัย
ค้อน้อย
7
76
9
65
34040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวัลชัย สิงห์ธีร์
ค้อน้อย
5
45
8
66
34040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มประสิทธิภาพค้อน้อย
8
98
9
67
34040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ค้อน้อย
3
53
9
68
34040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ แสนยามาศ
ค้อน้อย
7
69
9
69
34040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตชาติ ทองมงคล
โคกสว่างคุ้ม
8
81
9
70
34040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพค้อน้อย
20
245
15
71
34040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลวรรณ แสงสิงห์
ค้อน้อย
3
47
9
72
34040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริชาติ ชมชื่น
โคกก่อง
7
41
41
73
34040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ วิวาสุข
16
230
11
74
34040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ
9
109
9
75
34040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรง บุญลา
โคกก่อง
4
27
8
76
34040080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล โทพิลา
โคกก่อง
11
106
8
77
34040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดวรรณ์ นาคำมูล
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่อง
13
174
8
78
34040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกสว่างคุ้ม
10
115
9
79
34040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ คำล้าน
โคกสว่าง
15
220
9
80
34040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ห่วงมังคลา
โคกสว่างคุ้ม
12
134
9
81
34040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศานต์ สิงห์คง
โคกสว่าง
10
131
8
82
34040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คำยนต์
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกสว่างคุ้ม
4
54
8
83
34040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า บุดดาลี
โคกสว่างคุ้ม
14
263
11
84
34040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สมานพงษ์
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองไฮโนนกลาง
8
118
8
85
34040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะริเดช ผินโพธิ์
หนองไฮโนนกลาง
5
45
7
86
34040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายฌาญ ทองน้อย
หนองไฮโนนกลาง
8
49
8
87
34040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ทานนท์
หนองไฮโนนกลาง
6
44
8
88
34040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองไฮโนนกลาง
13
119
8
89
34040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองไฮโนนกลาง
5
30
8
90
34040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ วงศ์คำ
บอนโพนเมือง
18
171
12
91
34040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข ศรีตะบุตร
ห้วยขะยุง
7
85
9
92
34040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล
บอนโพนเมือง
8
66
9
93
34040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุญราศรี
บอน-โพนเมือง
8
89
9
94
34040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงนิตย์ จันทร์มณี
บอนโพนเมือง
11
110
9
95
34040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เลิศล้ำ
ห้วยขะยุง
10
186
9
96
34040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์
บอนโพนเมือง
9
56
9
97
34040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล สายเวช
บอนโพนเมือง
9
101
8
98
34040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ โมราษฏร์
บอนโพนเมือง
7
52
52
99
34040104
ประถมศึกษา
-
บอนโพนเมือง
0
0
0
100
34040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล จิตจักร
10
96
9
101
34040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแดนไทย สายโสภา
สำโรงขามป้อม
17
153
11
102
34040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจ ดวงแก้ว
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม
7
61
8
103
34040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม
32
449
16
104
34040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสำโรงขามป้อม
4
77
8
105
34040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยศ วงศ์แหล้
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองสำโรงขามป้อม
18
143
12
106
34040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองไฮโนนกลาง
4
76
8
107
34040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองไฮโนนกลาง
8
91
8
108
34040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้ววงษา
หนองไฮ
7
97
9
109
34040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราเนตร วรญาณ
หนองไฮโนนกลาง
15
148
8
110
34040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองไฮโนนกลาง
10
90
8
111
34040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ บุญวงศ์
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี
5
73
8
112
34040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาดีนาเยีย
13
137
9
113
34040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี
16
189
11
114
34040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ศรีบุญ
นาเยีย-นาดี
16
368
12
115
34040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสนันท์ ดุจดา
นาเยียนาดี
13
126
9
116
34040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา กาละปัตย์
นาเรือง
35
546
22
117
34040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง
นาเรือง
10
92
8
118
34040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
28
552
18
119
34040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ประเสริฐ
นาเรือง
6
58
8
120
34040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณเรศ ธานี
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง
20
213
12
121
34040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาเรือง
8
126
8
122
34040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ สุวรรณโท
นาเรือง
5
43
8
123
34040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาเรือง
3
20
8
124
34040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ สารสัย
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง
9
116
8
125
34040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ บัวหอม
แก่งโดม
7
95
8
126
34040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์
แก่งโดม
9
94
8
127
34040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล จำศรี
แก่งโดม
9
109
8
128
34040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ดีปราสัย
แก่งโดม
6
77
9
129
34040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุชิต เถาว์โท
แก่งโดม
15
207
9
130
34040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เถาวัลย์
แก่งโดม
10
117
9
131
34040136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤษ คงเหล็กดี
ท่าช้างบุ่งมะแลง
24
435
15
132
34040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธวรรธน์ เสาหิน
ท่าช้างบุงมะแลง
12
217
9
133
34040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ กรงาม
4
72
9
134
34040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์
ท่าช้างบุ่งมะแลง
6
45
9
135
34040140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ
ท่าช้างบุ่งมะแง
18
200
11
136
34040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ทองทวี
ท่าช้างบุ่งมะแลง
7
65
9
137
34040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าช้างบุ่งมะแลง
9
122
8
138
34040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์
ท่าช้างบุ่งมะแลง
12
153
14
139
34040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ดุมนิล
สว่างวีระวงศ์
6
65
9
140
34040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระวงศ์
8
99
9
141
34040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ธุศรีวรรณ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระวงศ์
8
75
9
142
34040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สว่างวีระวงศ์
2
39
8
143
34040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรมจิตร จอกทอง
สว่างวีระวงศ์
13
172
11
144
34040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร
สว่างวีระวงศ์
8
110
9
145
34040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จันทวัน
สว่างวีระวงศ์
8
80
8
รวม
1,473
18,095
1,406

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน