ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
34040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา วรรณสาย
10
90
9
2
34040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
23
366
13
3
34040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล ดวงดี
7
73
8
4
34040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย พลโสภา
6
26
8
5
34040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ แก่นแก้ว
10
89
9
6
34040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทินโนรส
10
47
9
7
34040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศ ลุนาบุตร
9
106
8
8
34040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เหลาศรี
12
120
8
9
34040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทกฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง
5
35
8
10
34040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
37
494
25
11
34040012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย คำสิงหา
18
241
11
12
34040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์
22
211
11
13
34040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สอนอาจ
14
178
8
14
34040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หงษ์อินทร์
7
66
8
15
34040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชา เทียมสวรรณ
6
101
9
16
34040017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พลหาญ
14
166
12
17
34040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลวรรณ แสงสิงห์
7
48
8
18
34040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา พันธนู
11
150
8
19
34040020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ อุทธา
19
219
12
20
34040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ ทองอินทร์
9
109
8
21
34040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิภณ สมคะเน
10
134
8
22
34040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีนวล ทองน้อย
8
43
8
23
34040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัน พันชัย
6
60
8
24
34040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ศรีวิเศษ
5
27
8
25
34040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาสุเทพ ศุภโกศล
18
220
11
26
34040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองมี ดำริห์
22
328
12
27
34040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
159
8
28
34040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา ปริปุรณะ
6
66
9
29
34040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แดนพันธ์
6
50
9
30
34040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เพชร แก้วดวงดี
12
120
8
31
34040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุหลาบ มานะดี
12
129
9
32
34040033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดาวรรณ ไขแสง
29
439
20
33
34040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
212
11
34
34040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ มากดี
7
61
8
35
34040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไกรษี
12
109
8
36
34040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
11
86
8
37
34040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย คำแสนหมื่น
5
26
7
38
34040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
39
34040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมวงษ์
12
156
10
40
34040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ บุญอินทร์
4
18
6
41
34040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง นนท์ศิลา
5
8
6
42
34040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปธาน ไกรยรัตน์
7
42
8
43
34040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษนุ นีรสิงห์
10
126
8
44
34040046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจินต์ ทองไสล
17
129
11
45
34040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา มามี
9
111
8
46
34040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ คำศรีสุข
11
217
8
47
34040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบลแดง สิทธิวรเดช
8
121
8
48
34040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโกศล ยินดี
5
3
2
49
34040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง สุภาการ
14
139
9
50
34040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุญราศรี
11
82
9
51
34040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
16
6
52
34040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ
9
65
8
53
34040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ลาวรรณ
15
153
11
54
34040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทาทอง
5
26
8
55
34040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ ระดาบุตร
5
8
5
56
34040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ตระกาลจันทร์
4
10
5
57
34040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำลี พรมสุ
14
226
12
58
34040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บุดดาลี
17
318
13
59
34040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดยิ่ง จันทะดวง
6
65
8
60
34040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน สายโสภา
7
43
9
61
34040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร เทียวประสงค์
9
90
8
62
34040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรง บุญลา
12
115
8
63
34040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย สุพะนานัย
6
103
9
64
34040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวัลชัย สิงห์ธีร์
7
39
8
65
34040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
10
79
8
66
34040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนรมิต สุดดี
8
63
9
67
34040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ แสนยามาศ
8
68
9
68
34040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตชาติ ทองมงคล
9
90
9
69
34040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ
21
191
15
70
34040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทร์ธิรา สัมฤทธิ์
7
51
9
71
34040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
9
72
34040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ วิวาสุข
21
235
11
73
34040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ
10
106
9
74
34040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ขุมคำ
6
28
8
75
34040080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล โทพิลา
10
109
8
76
34040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดวรรณ์ นาคำมูล
13
170
8
77
34040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ บุญชิต
10
115
8
78
34040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ คำล้าน
16
213
9
79
34040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ห่วงมังคลา
14
149
9
80
34040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศานต์ สิงห์คง
10
131
8
81
34040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คำยนต์
8
52
8
82
34040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า บุดดาลี
17
258
11
83
34040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สมานพงษ์
10
106
8
84
34040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะริเดช ผินโพธิ์
8
39
7
85
34040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายฌาญ ทองน้อย
9
49
8
86
34040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ทานนท์
7
37
8
87
34040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล
13
121
8
88
34040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยภรณ์ วงเวียน
6
32
8
89
34040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ วงศ์คำ
18
170
12
90
34040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข ศรีตะบุตร
8
76
9
91
34040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล
10
66
9
92
34040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์
11
80
9
93
34040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงนิตย์ จันทร์มณี
11
109
9
94
34040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เลิศล้ำ
11
172
9
95
34040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์
8
52
9
96
34040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล สายเวช
12
95
8
97
34040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ โมราษฏร์
10
51
8
98
34040104
ประถมศึกษา
-
0
0
0
99
34040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล จิตจักร
10
94
9
100
34040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแดนไทย สายโสภา
17
141
11
101
34040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจ ดวงแก้ว
8
67
8
102
34040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน
31
405
16
103
34040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน ปริปุรณะ
9
63
8
104
34040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยศ วงศ์แหล้
18
129
12
105
34040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมรินทร์ คำทวี
8
77
8
106
34040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล โทบุดดี
10
85
8
107
34040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้ววงษา
6
88
9
108
34040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราเนตร วรญาณ
14
149
8
109
34040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สาริบูรณ์
11
90
8
110
34040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ บุญวงศ์
6
82
8
111
34040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ประเสริฐ
14
145
9
112
34040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท
16
177
11
113
34040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ศรีบุญ
19
330
12
114
34040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสนันท์ ดุจดา
12
130
9
115
34040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา กาละปัตย์
35
507
22
116
34040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง
12
93
8
117
34040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ คับพวง
29
573
24
118
34040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอริสรา ชัดเจน
7
59
8
119
34040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณเรศ ธานี
19
225
12
120
34040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
120
8
121
34040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนินาท พลเดช
7
43
8
122
34040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร้อย ลือหาญ
6
24
8
123
34040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ทะเยี่ยม
10
113
8
124
34040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ บัวหอม
10
79
8
125
34040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์
9
95
8
126
34040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล จำศรี
10
104
8
127
34040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ดีปราสัย
9
71
9
128
34040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุชิต เถาว์โท
15
220
9
129
34040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เถาวัลย์
10
116
9
130
34040136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤษ คงเหล็กดี
22
400
15
131
34040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
204
9
132
34040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ กรงาม
7
72
9
133
34040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์
6
34
7
134
34040140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ
18
191
11
135
34040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ทองทวี
9
66
9
136
34040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ฝักทอง
11
122
8
137
34040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์
14
133
14
138
34040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ดุมนิล
8
53
9
139
34040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ
9
95
9
140
34040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ธุศรีวรรณ
9
74
9
141
34040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
37
8
142
34040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรมจิตร จอกทอง
15
164
11
143
34040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร
8
92
8
144
34040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จันทวัน
7
87
8
รวม
1,614
17,557
1,320

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน