ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
34050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
26
476
21
2
34050002
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัมพร สายสมบัติ
17
179
9
3
34050003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
28
368
16
4
34050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
8
5
34050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ สุวรักษ์
8
70
7
6
34050006
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร กุลบุตร
17
155
9
7
34050007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
7
8
34050008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต พรมดี
18
184
11
9
34050009
ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองคำ
7
60
6
10
34050010
ประถมศึกษา
-
3
10
4
11
34050011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
18
117
11
12
34050012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ พิลาโสภา
6
49
8
13
34050013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒ เมาะลาษี
21
296
10
14
34050014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย กันตะพงษ์
19
263
13
15
34050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีวินท์ มณีภาค
8
54
7
16
34050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทวัน งามแสง
6
82
8
17
34050017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาล สมบูรณ์
17
100
11
18
34050018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย พันธ์ดี
22
351
16
19
34050019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะนุช ประมาโสธร
23
265
14
20
34050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใกล้ฝน
13
125
8
21
34050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
58
8
22
34050022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวจันทร์ พาอาจ
19
220
10
23
34050023
ประถมศึกษา
นายสุชาติ หวังดี
6
33
6
24
34050024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
16
138
10
25
34050025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ทองจันทร์
6
39
7
26
34050026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สีถากาล
16
186
11
27
34050027
ประถมศึกษา
-
3
35
6
28
34050028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
13
173
8
29
34050029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
17
144
10
30
34050030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล ศรไชย
10
54
7
31
34050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยง คำลาจันทร์
9
100
8
32
34050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
6
65
8
33
34050033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
8
70
8
34
34050034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ดวงบุบผา
16
266
17
35
34050035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์
18
231
13
36
34050036
ประถมศึกษา
-
4
0
0
37
34050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชา ศรีบุญเรือง
14
174
8
38
34050038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤต พิศวงษ์
8
51
8
39
34050039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
33
515
22
40
34050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริเดช ปะมะโข
15
186
11
41
34050041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วิวาสุขุ
14
181
11
42
34050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
9
43
34050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาสิทธิ์ ศรีลา
8
107
8
44
34050044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ผิวนวล
7
53
8
45
34050045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
24
221
14
46
34050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี
11
130
8
47
34050047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประเสริฐ นามเจริญ
8
51
7
48
34050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร วงศ์สุวรรณ
14
118
8
49
34050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สาธร
16
265
12
50
34050050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ศรไชย
10
84
9
51
34050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวิมล หมายมั่น
7
49
9
52
34050052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศศิรักษ์ ศรีโชติ
19
198
11
53
34050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน
10
49
9
54
34050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู เชื้อดี
7
73
8
55
34050055
ประถมศึกษา
นายคฤหัส บุญเย็น
5
48
6
56
34050056
ประถมศึกษา
-
4
30
6
57
34050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธี ตรีแสน
13
110
8
58
34050058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชาติ คงประเสริฐ
29
369
16
59
34050059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ธานี
8
46
8
60
34050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สลับศรี
11
103
8
61
34050061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองทอง สุพะนานัย
11
120
8
62
34050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แสงงาม
14
175
9
63
34050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
15
188
9
64
34050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
8
65
34050065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง ขันอาสา
19
194
11
66
34050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สิงห์คง
6
76
7
67
34050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต เชื้อประทุม
10
92
8
68
34050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา
11
93
8
69
34050069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค
26
494
22
70
34050070
ประถมศึกษา
นายบุญศร จูมลี
19
284
13
71
34050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริชัย ศรีลาเคน
6
47
7
72
34050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
101
8
73
34050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย พรหมวงศ์
9
46
8
74
34050074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาชัย สายกันดก
5
31
8
75
34050075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี ละม่อม
8
60
8
76
34050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
19
289
11
77
34050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ เปรยรัตน์
6
37
9
78
34050078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรวุฒิ พลรักษา
20
196
11
79
34050079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานจิต ลัทธิวรรณ
11
103
8
80
34050080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์
44
654
25
81
34050081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ศรีสุระ
5
42
8
82
34050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัญญา จันทนา
83
1,848
53
83
34050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล คำวงศ์
25
187
14
84
34050084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
25
433
17
85
34050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทันใจ สายแวว
47
981
30
86
34050086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงเดช สมดี
28
367
20
87
34050087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์
18
120
11
88
34050088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ธุรี
20
224
11
89
34050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก โสมรักษ์
20
312
14
90
34050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ถิ่นขาม
7
20
8
91
34050091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พรมโลกา
24
374
22
92
34050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
7
93
34050093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล วงศ์สุธา
3
0
0
94
34050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ต.สมพงษ์ แก้วมณี
18
294
11
95
34050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ นางาม
35
820
24
96
34050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชัย บุญต่อ
12
141
8
97
34050097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงษ์ นามจำปา
22
346
11
98
34050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสาร แตงอยู่
10
116
8
99
34050099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
16
352
11
100
34050100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม นามวงษ์
13
163
8
101
34050101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ พลสมัคร์
23
274
15
102
34050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม
8
50
9
103
34050103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
77
8
104
34050104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมา ศรีดา
20
174
12
105
34050105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ชินโชติ
7
54
7
106
34050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร อุณาภาค
10
102
7
107
34050107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกสุภาพ อุณาภาค
18
199
11
108
34050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร รุจิวิทยานนท์
24
331
15
109
34050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์ชัย บุญศรี
9
104
8
110
34050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แสงชาติ
19
236
13
111
34050111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
13
104
8
112
34050112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองปาน สารวัน
18
193
11
113
34050113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา รุกขะวัน
30
446
20
114
34050114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ มีสติ
18
233
11
115
34050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
22
347
17
116
34050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ บุญลือ
10
98
8
117
34050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
118
34050118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
20
206
11
119
34050119
ประถมศึกษา
นายสุเนียร กาบบัวศรี
8
78
6
120
34050120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา พุ่มพฤกษา
15
148
11
121
34050121
ประถมศึกษา
-
5
24
6
122
34050122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารันทร์ บำรุง
21
228
12
123
34050123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ สุวรรณราช
21
185
11
124
34050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพดา ศรีคะเณย์
7
48
8
125
34050125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ทุ่มแห่ว
7
49
8
126
34050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ศรีคะเณย์
9
85
8
127
34050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ศิริโคตร
10
81
8
128
34050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุณฑริกา ขวัญยืน
4
34
7
129
34050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เพ็งแจ่ม
7
56
7
130
34050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย อัจฉฤกษ์
12
150
8
131
34050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงกร ประทาน
12
96
8
132
34050132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ บุญวรรณ
23
262
19
133
34050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ ลาสิงห์
14
143
8
134
34050134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ ยานิพันธ์
30
455
20
135
34050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรจิตต์ สุพรรณ
10
100
7
136
34050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสา สีลากุล
21
187
11
137
34050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพันธ์ บุญฉิม
13
157
8
138
34050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว บุตวงศ์
11
104
8
139
34050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา สอนคำเสน
9
102
8
140
34050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราวรรณ พวงบุตร
13
122
122
141
34050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณากร พูลเพิ่ม
14
133
8
142
34050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
21
257
10
143
34050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศเอกวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
14
227
11
144
34050144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
17
169
11
145
34050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ถาวร
13
173
8
146
34050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วิเศษดอนหวาย
12
195
8
147
34050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรชต บุปผาวัลย์
6
76
8
148
34050148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
18
273
11
149
34050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
11
167
8
150
34050150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพล ทิพย์สุข
42
726
27
151
34050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญญาภา สารีพันธ์
11
89
7
152
34050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ดวงแก้ว
11
119
8
153
34050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพีพัฒน์ ภามาศ
12
129
8
154
34050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
11
80
8
155
34050155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สำเภานนท์
8
63
8
156
34050156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำพร สุทธัง
25
464
19
157
34050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส ชูพูล
18
186
11
158
34050159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีวิชัย
6
44
8
159
34050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจตรีโอร่อน บุญสา
10
96
8
160
34050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง
9
74
8
161
34050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วงศ์สาลี
26
627
26
162
34050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร มะลัย
14
202
8
163
34050164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง คงสิม
21
260
11
164
34050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุพรรณ
10
81
8
165
34050166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา วงศ์อำมาตย์
22
169
11
166
34050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
18
268
11
167
34050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช บุญล้อม
14
128
8
168
34050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
13
125
8
169
34050170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน
21
214
12
170
34050171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
21
339
12
171
34050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ ชารีแก้ว
8
51
7
172
34050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ ประทุมวัน
19
240
11
173
34050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง
7
64
8
174
34050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ศาสตรวาหา
21
270
14
175
34050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ สำราญจิตร
18
317
14
176
34050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยลรวี พิพัฒน์พร
7
84
8
177
34050178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่วง สุธรรมมา
3
25
7
178
34050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ วรรณโสภา
19
293
11
179
34050180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายสมร เคหารมย์
16
191
10
180
34050181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา กันยามา
18
360
14
181
34050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
122
8
182
34050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงชัย นิลดวงดี
11
120
8
183
34050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์
18
318
15
184
34050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผล ถึงแสง
19
334
15
185
34050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์
6
74
9
186
34050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนพงศ์ โคพะนา
12
142
8
187
34050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ผาดโผน
18
305
12
188
34050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤทธิ์ ดุจดา
9
88
8
189
34050191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยา แสนวงษ์
10
114
8
190
34050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลม
9
92
8
191
34050193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ วงษ์นาง
18
230
11
192
34050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจัสรินทร์ โคตถา
10
79
9
193
34050195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองชัย ปริบาล
17
141
11
194
34050196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์
9
78
8
195
34050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรรณี พันธ์โชติ
19
166
11
196
34050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัตน์ สินธุจรัญ
5
76
9
197
34050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล กิ่งบู
6
25
8
198
34050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์
5
61
8
199
34050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนเทียน บัวใหญ่
20
263
11
200
34050203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวทย์ชาย วงศ์เพม
19
262
12
201
34050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ พรมโลก
9
82
8
202
34050205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
21
312
12
203
34050206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ใจบุญ
21
197
11
204
34050207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ทอนอนันต์
17
155
11
205
34050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว
9
48
8
206
34050209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน นามปัญญา
17
182
11
207
34050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุมาศ พรหมกสิกร
9
67
8
208
34050211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ พลสอน
17
187
11
209
34050212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเภา ปาปะสา
12
197
8
210
34050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ไสยกิจ
16
227
10
211
34050214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์
21
351
14
212
34050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี จรทะผา
13
129
9
213
34050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด อุตรา
19
214
11
214
34050217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา นาจาน
22
288
12
215
34050218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช สมชาติ
20
142
11
216
34050219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสริมสวย วงศ์ด้วง
21
169
11
217
34050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นาโสก
10
112
8
218
34050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
10
82
8
219
34050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
23
361
16
220
34050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
122
8
221
34050224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสมร แคนังเรียะ
10
78
8
222
34050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล จินพละ
26
420
16
223
34050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วันคำ
9
81
8
224
34050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล สารีพันธ์
7
34
8
225
34050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรี สายแวว
12
86
8
226
34050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์
6
37
8
227
34050230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ประสพสุข
9
73
8
228
34050231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขฤทัย สุขใจ
6
53
8
229
34050232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
21
209
12
230
34050233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร สุวรรณธนรัชต์
11
84
8
231
34050234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
32
8
232
34050235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนองชัย แสนสีดา
19
169
11
233
34050236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
9
40
8
234
34050237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสูตร ม่วงหวาน
7
55
6
235
34050238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี
18
204
10
236
34050239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา สุทธิประภา
8
66
8
237
34050240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
186
11
238
34050241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรทอน หมั่นนิยม
19
338
13
239
34050242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต จันทะมุด
7
62
7
240
34050243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ สำเภา
7
104
8
241
34050244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วงค์คำจันทร์
20
289
14
242
34050245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์
8
72
8
243
34050246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติภาส สิงห์เสน
20
191
11
244
34050247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์
10
155
8
245
34050248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์
10
157
7
246
34050249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา โพธิบา
20
331
16
247
34050250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสริยา ป้องโล่ห์
20
232
12
248
34050251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อดกลั้น
5
45
8
249
34050252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ ศรีมุล
10
97
8
250
34050253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ สุดาชม
16
154
11
251
34050254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าหมวด
6
46
8
252
34050255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร สอดศรี
16
178
11
253
34050256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ ศรีแก้ว
7
90
7
254
34050257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ศรีคำ
8
40
8
รวม
3,625
44,317
2,737

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน