ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
34050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
กลาง
31
438
20
2
34050002
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัมพร สายสมบัติ
กลาง
17
173
9
3
34050003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
กลาง
33
387
19
4
34050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลาง
3
30
8
5
34050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ สุวรักษ์
กลาง
8
69
7
6
34050006
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร กุลบุตร
กลาง
17
164
9
7
34050007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำครั่ง
9
56
7
8
34050008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต พรมดี
กุดประทายคำครั่ง
17
192
11
9
34050009
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
คำครั่ง
8
58
6
10
34050010
ประถมศึกษา
-
คำครั่ง
3
13
3
11
34050011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
กุดประทาย
16
125
11
12
34050012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ พิลาโสภา
กุดประทาย
7
58
8
13
34050013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒ เมาะลาษี
กุดประทาย
21
311
10
14
34050014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย กันตะพงษ์
กุดประทาย
18
283
13
15
34050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีวินท์ มณีภาค
กุดประทาย
8
65
7
16
34050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทวัน งามแสง
กุดประทาย
7
94
8
17
34050017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชาติ คงประเสริฐ
กุดประทายคำครั่ง
20
117
11
18
34050018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรวุฒิ พลรักษา
แก้งโนนกาเร็น
23
377
15
19
34050019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
แก้ง-โนนกาเร็น
23
273
14
20
34050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใกล้ฝน
แก้งโนนกาเร็น
12
133
8
21
34050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
แก้งโนนกาเร็น
7
53
8
22
34050022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวจันทร์ พาอาจ
แก้งโนนกาเร็น
23
238
10
23
34050023
ประถมศึกษา
นายสุชาติ หวังดี
กุดประทาย
6
35
6
24
34050024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
คำครั่ง
16
130
10
25
34050025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ทองจันทร์
คำครั่ง
6
50
7
26
34050026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สีถากาล
คำครั่ง
16
166
11
27
34050027
ประถมศึกษา
นางปิยะนุช ประมาโสธร
แก้งโนนกาเร็น
4
35
6
28
34050028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพาส ศรีชัยบาล
แก้ง โนนกาเร็น
13
180
8
29
34050029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพล เทินชัยภูมิ
แก้งโนนกาเร็น
16
163
10
30
34050030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล ศรไชย
แก้งโนนกาเร็น
10
73
7
31
34050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยง คำลาจันทร์
แก้งโนนกาเร็น
8
104
8
32
34050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
แก้ง-โนนกาเร็น
6
61
8
33
34050033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
แก้งโนนกาเร็น
8
64
8
34
34050034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ดวงบุบผา
แก้งโนนกาเร็น
21
257
13
35
34050035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
21
223
13
36
34050036
ประถมศึกษา
-
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
4
18
5
37
34050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชา ศรีบุญเรือง
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
13
170
8
38
34050038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤต พิศวงษ์
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
7
59
8
39
34050039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง บุตตะ
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
32
477
20
40
34050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค
นากระแซงทุ่งเทิง
15
192
10
41
34050041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วิวาสุขุ
นากระแซงทุ่งเทิง
13
184
9
42
34050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริเดช ปะมะโข
นากระแซงทุ่งเทิง
11
102
9
43
34050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาสิทธิ์ ศรีลา
นากระแซงทุ่งเทิง
8
107
8
44
34050044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ผิวนวล
นากระแซงทุ่งเทิง
7
49
8
45
34050045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
นากระแซงทุ่งเทิง
25
240
14
46
34050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี
นากระแซงทุ่งเทิง
11
115
8
47
34050047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประเสริฐ นามเจริญ
นากระแซงทุ่งเทิง
7
51
7
48
34050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร วงศ์สุวรรณ
นากระแซงทุ่งเทิง
12
132
8
49
34050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สาธร
นากระแซงทุ่งเทิง
15
272
12
50
34050050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ศรไชย
นากระแซงทุ่งเทิง
9
90
9
51
34050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวิมล หมายมั่น
นากระแซงทุ่งเทิง
7
41
9
52
34050052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนตรี มีเบ้า
นากระแซงทุ่งเทิง
19
202
11
53
34050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
9
44
9
54
34050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู เชื้อดี
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
8
72
8
55
34050055
ประถมศึกษา
นายคฤหัส บุญเย็น
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
5
50
6
56
34050056
ประถมศึกษา
-
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
5
31
6
57
34050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธี ตรีแสน
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
14
123
8
58
34050058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
27
389
16
59
34050059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ธานี
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
8
46
8
60
34050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สลับศรี
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
11
100
8
61
34050061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองทอง สุพะนานัย
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
11
122
8
62
34050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
15
180
10
63
34050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
15
178
10
64
34050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโมงนาส่วงนาเจริญ
5
31
8
65
34050065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง ขันอาสา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
19
197
11
66
34050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ สิงห์คง
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
6
90
8
67
34050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
9
89
8
68
34050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
10
105
8
69
34050069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
บัวงาม
27
526
22
70
34050070
ประถมศึกษา
นายบุญศร จูมลี
บัวงาม
16
271
12
71
34050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริชัย ศรีลาเคน
บัวงาม
5
45
7
72
34050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ค่าแพง
บัวงาม
11
100
8
73
34050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย พรหมวงศ์
บัวงาม
8
43
8
74
34050074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาชัย สายกันดก
บัวงาม
6
35
8
75
34050075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี ละม่อม
บัวงาม
8
64
8
76
34050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
18
292
12
77
34050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ เปรยรัตน์
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
7
32
9
78
34050078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพันธ์ ประทุมมา
นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
21
193
11
79
34050079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานจิต ลัทธิวรรณ
เดชอุดม
11
98
8
80
34050080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์
เดชอุดม
44
667
25
81
34050081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ศรีสุระ
เดชอุดม
7
53
8
82
34050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัญญา จันทนา
เดชอุดม
85
2,019
53
83
34050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล คำวงศ์
เดชอุดม
25
212
14
84
34050084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
เดชอุดม
27
372
16
85
34050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทันใจ สายแวว
เดชอุดม
37
880
28
86
34050086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงเดช สมดี
เดชอุดม
32
389
20
87
34050087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรภณ มนัส
สถานศึกษาเดชอุดม
19
144
11
88
34050088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ธุรี
เดชอุดม
19
207
11
89
34050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก โสมรักษ์
สถานศึกษาเดชอุดม
20
312
14
90
34050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ถิ่นขาม
เดชอุดม
7
27
8
91
34050091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พรมโลกา
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
27
396
19
92
34050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
5
19
7
93
34050093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล วงศ์สุธา
่ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
3
20
7
94
34050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ แก้วมณี
ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
18
287
11
95
34050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ นางาม
นาจะหลวย
35
783
24
96
34050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชัย บุญต่อ
นาจะหลวย
10
136
8
97
34050097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงษ์ นามจำปา
นาจะหลวย
22
360
11
98
34050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสาร แตงอยู่
นาจะหลวย
10
132
8
99
34050099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
นาจะหลวย
21
362
11
100
34050100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม นามวงษ์
นาจะหลวย
12
164
8
101
34050101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ พลสมัคร์
นาจะหลวย
23
269
13
102
34050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม
โนนสมบูรณ์
8
48
9
103
34050103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสมบูรณ์
9
70
7
104
34050104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมา ศรีดา
โนนสมบูรณ์
19
171
12
105
34050105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
โนนสมบูรณ์
9
59
7
106
34050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร อุณาภาค
โนนสมบูรณ์
10
106
7
107
34050107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกสุภาพ อุณาภาค
โนนสมบูรณ์
18
210
11
108
34050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร รุจิวิทยานนท์
โนนพรสวรรค์
26
343
17
109
34050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์ชัย บุญศรี
โนนพรสวรรค์
9
101
8
110
34050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แสงชาติ
โนนพรสวรรค์
19
238
8
111
34050111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
โนนแดง
13
116
8
112
34050112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองปาน สารวัน
โนนแดง
20
191
11
113
34050113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา รุกขะวัน
โนนแดง
28
452
19
114
34050114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ มีสติ
โนนแดง
19
237
11
115
34050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
โนนแดง
22
380
17
116
34050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ สุวรรณราช
โนนแดง
10
86
8
117
34050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ
โนนพรสวรรค์
7
55
8
118
34050118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์
โนนพรสวรรค์
19
209
11
119
34050119
ประถมศึกษา
นายสุเนียร กาบบัวศรี
โนนพรสวรรค์
8
80
6
120
34050120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา พุ่มพฤกษา
โนนพรสวรรค์
16
135
11
121
34050121
ประถมศึกษา
-
โนนพรสวรรค์
5
25
6
122
34050122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารันทร์ บำรุง
สถานศึกษาโสกแสง
19
237
11
123
34050123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย บุญสุข
โสกแสง
19
204
11
124
34050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพดา ศรีคะเณย์
สถานศึกษาโสกแสง
8
42
8
125
34050125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรักษ์ ศรีโชติ
โสกแสง
7
51
8
126
34050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ศรีคะเณย์
โสกแสง
10
78
8
127
34050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ศิริโคตร
โสกแสง
10
81
8
128
34050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุณฑริกา ขวัญยืน
โสกแสง
4
24
6
129
34050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เพ็งแจ่ม
โสกแสง
7
57
7
130
34050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย อัจฉฤกษ์
ยางเก่าขาม
16
163
8
131
34050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงกร ประทาน
ยางเก่าขาม
11
101
8
132
34050132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณ บุญวรรณ
ยาง-เก่าขาม
23
254
19
133
34050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ ลาสิงห์
ยางเก่าขาม
14
148
8
134
34050134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ ยานิพันธ์
โซงสีวิเชียร
32
472
20
135
34050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรจิตต์ สุพรรณ
โซงสีวิเชียร
11
98
7
136
34050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสา สีลากุล
โซงสีวิเซียร
19
207
11
137
34050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพันธ์ บุญฉิม
โซงสีวิเซียร
14
153
8
138
34050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว บุตวงศ์
โซงสีวิเชียร
9
105
8
139
34050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา สอนคำเสน
โดมประดิษฐ์
10
95
8
140
34050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราวรรณ พวงบุตร
โดมประดิษฐ์
13
125
8
141
34050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณากร พูลเพิ่ม
โดมประดิษฐ์
13
146
8
142
34050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
โดมประดิษฐ์
22
250
10
143
34050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศเอกวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
โดมประดิษฐ์
13
232
9
144
34050144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
โดมประดิษฐ์
18
166
11
145
34050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ถาวร
สถานศึกษาโดมประดิษฐ์
15
171
8
146
34050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วิเศษดอนหวาย
โดมประดิษฐ์
14
194
8
147
34050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สามารถ
โดมประดิษฐ์
7
75
8
148
34050148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
โดมประดิษฐ์
19
303
11
149
34050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
บุเปือยยางใหญ่
14
164
8
150
34050150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพล ทิพย์สุข
บุเปือย-ยางใหญ่
46
736
29
151
34050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญญาภา สารีพันธ์
บุเปือย-ยางใหญ่
10
92
7
152
34050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ดวงแก้ว
บุเปือยยางใหญ่
14
119
8
153
34050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพีพัฒน์ ภามาศ
ยางเก่าขาม
13
127
8
154
34050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธาลินี คำสุข
ยางเก่าขาม
10
83
8
155
34050155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สำเภานนท์
ยาง เก่าขาม
8
68
8
156
34050156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำพร สุทธัง
ยางเก่าขาม
34
490
19
157
34050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส ชูพูล
บุเปือยยางใหญ่
19
184
11
158
34050159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีวิชัย
บุเปือยยางใหญ่
7
54
8
159
34050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจตรีโอร่อน บุญสา
บุเปือยยางใหญ่
10
93
8
160
34050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง
โซงสีวิเชียร
10
76
8
161
34050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วงศ์สาลี
โซงสีวิเชียร
27
619
20
162
34050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร มะลัย
โซงสีวิเชียร
15
217
8
163
34050164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง คงสิม
โซงสีวิเชียร
22
259
11
164
34050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุพรรณ
โซงสีวิเชียร
11
103
8
165
34050166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา วงศ์อำมาตย์
คอแลน
22
175
11
166
34050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
สถานศึกษาคอแลน
18
235
11
167
34050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช บุญล้อม
คอแลน
15
132
8
168
34050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
คอแลน
12
128
8
169
34050170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน
คอแลน
19
201
12
170
34050171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
คอแลน
23
331
12
171
34050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ บุญลือ
คอแลน
8
53
7
172
34050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ ประทุมวัน
คอแลน
20
246
11
173
34050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง
คอแลน
8
66
8
174
34050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ศาสตรวาหา
นาโพธิ์บ้านแมด
24
289
13
175
34050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ สำราญจิตร
นาโพธิ์บ้านแมด
24
348
15
176
34050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์
หนองสะโนโนนค้อ
8
80
8
177
34050178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่วง สุธรรมมา
หนองสะโนโนนค้อ
5
28
7
178
34050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ วรรณโสภา
หนองสะโนโนนค้อ
20
274
11
179
34050180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายสมร เคหารมย์
หนองสะโนโนนค้อ
19
216
237
180
34050181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา กันยามา
บุณฑริก
16
335
14
181
34050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี โจมศรี
บุณฑริก
13
122
8
182
34050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงชัย นิลดวงดี
บุณฑริก
11
122
8
183
34050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์
บุณฑริก
18
322
13
184
34050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผล ถึงแสง
บุณฑริก
20
333
15
185
34050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์
นาโพธิ์บ้านแมด
7
76
9
186
34050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาโพธิ์บ้านแมด
11
125
8
187
34050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ผาดโผน
นาโพธิ์- บ้านแมด
19
291
12
188
34050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤทธิ์ ดุจดา
นาโพธิ์บ้านแมด
9
91
8
189
34050191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยา แสนวงษ์
นาโพธิ์บ้านแมด
12
115
8
190
34050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลม
บุณฑริก
10
102
8
191
34050193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ วงษ์นาง
บุณฑริก
18
242
11
192
34050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง นันโท
บุณฑริก
9
80
9
193
34050195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองชัย ปริบาล
บุณฑริก
19
132
11
194
34050196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์
บุณฑริก
9
84
8
195
34050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์
บุณฑริก
20
154
11
196
34050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัตน์ สินธุจรัญ
บุณฑริก
6
48
9
197
34050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล กิ่งบู
หนองสะโนโนนค้อ
6
34
8
198
34050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์
หนองสะโนโนนค้อ
6
55
8
199
34050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนเทียน บัวใหญ่
หนองสะโนโนนค้อ
19
258
11
200
34050203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวทย์ชาย วงศ์เพม
หนองสะโนโนนค้อ
21
268
11
201
34050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ญาณภัทร นามแดง
หนองสะโนโนนค้อ
8
67
8
202
34050205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
หนองสะโนโนนค้อ
18
300
11
203
34050206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ใจบุญ
หนองสะโนโนนค้อ
20
208
11
204
34050207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ทอนอนันต์
หนองสะโนโนนค้อ
17
161
11
205
34050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว
ห้วยข่า
10
48
8
206
34050209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน นามปัญญา
ห้วยข่า
16
174
11
207
34050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุมาศ พรหมกสิกร
ห้วยข่า
9
77
8
208
34050211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ พลสอน
ห้วยข่า
16
180
11
209
34050212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเภา ปาปะสา
ห้วยข่า
12
200
8
210
34050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ไสยกิจ
ห้วยข่า
16
210
9
211
34050214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงกล ชูเนตร
ห้วยข่า
23
370
17
212
34050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี จรทะผา
ห้วยข่า
14
142
9
213
34050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด อุตรา
ห้วยข่า
20
242
11
214
34050217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา นาจาน
ห้วยข่า
21
296
12
215
34050218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช สมชาติ
ทุ่งศรีอุดม
18
151
11
216
34050219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสริมสวย วงศ์ด้วง
ทุ่งศรีอุดม
21
170
11
217
34050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นาโสก
ทุ่งศรีอุดม
10
98
7
218
34050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
ทุ่งศรีอุดม
11
80
8
219
34050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
ทุ่งศรีอุดม
23
381
16
220
34050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
ทุ่งศรีอุดม
10
99
7
221
34050224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสมร แคนังเรียะ
ทุ่งศรีอุดม
10
92
9
222
34050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล จินพละ
ทุ่งศรีอุดม
22
415
15
223
34050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วันคำ
ทุ่งศรีอุดม
10
77
8
224
34050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล สารีพันธ์
ทุ่งศรีอุดม
7
47
8
225
34050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรี สายแวว
หนองอ้ม-นาห่อม
12
94
8
226
34050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์
หนองอ้มนาห่อม
6
35
7
227
34050230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ประสพสุข
หนองอ้มนาห่อม
10
66
8
228
34050231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขฤทัย สุขใจ
หนองอ้มนาห่อม
6
51
8
229
34050232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
หนองอ้มนาห่อม
20
211
12
230
34050233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
หนองอ้มนาห่อม
12
81
8
231
34050234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองอ้ม นาห่อม
7
32
8
232
34050235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนองชัย แสนสีดา
หนองอ้มนาห่อม
20
172
11
233
34050236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
หนองอ้มนาห่อม
8
42
8
234
34050237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสูตร ม่วงหวาน
หนองอ้มนาห่อม
9
73
7
235
34050238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี
สถานศึกษาขี้เหล็ก
18
201
10
236
34050239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา สุทธิประภา
ขี้เหล็ก
7
61
8
237
34050240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย พันธ์ดี
ขี้เหล็ก
18
180
11
238
34050241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรทอน หมั่นนิยม
ขี้เหล็ก
20
339
12
239
34050242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต จันทะมุด
ขี้เหล็ก
6
60
7
240
34050243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ สำเภา
ขี้เหล็ก
8
109
8
241
34050244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วงค์คำจันทร์
สถานศึกษาน้ำขุ่น
20
299
13
242
34050245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์
เครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น
9
66
8
243
34050246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติภาส สิงห์เสน
น้ำขุ่น
19
200
12
244
34050247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์
น้ำขุ่น
12
162
8
245
34050248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์
น้ำขุ่น
10
139
7
246
34050249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา โพธิบา
น้ำขุ่น
20
327
16
247
34050250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสริยา ป้องโล่ห์
น้ำขุ่น
16
225
12
248
34050251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อดกลั้น
ไพบูลย์
7
42
8
249
34050252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ ศรีมุล
ไพบูลย์
11
100
8
250
34050253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ สุดาชม
ไพบูลย์
16
137
10
251
34050254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าหมวด
ไพบูลย์
6
40
8
252
34050255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร สอดศรี
ไพบูลย์
17
182
11
253
34050256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ ศรีแก้ว
ไพบูลย์
7
89
7
254
34050257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ศรีคำ
ไพบูลย์
6
44
8
รวม
3,710
44,868
2,829

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน