ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ยศบดินทร์
5
41
8
2
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
4
30
8
3
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ยศบดินทร์
7
90
8
4
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
ยศบดินทร์
13
78
11
5
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ยศบดินทร์
4
33
8
6
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
11
89
11
7
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวง แสวงสาย
เขื่องคำขุมเงิน
16
146
11
8
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
เขื่องคำขุมเงิน
6
51
8
9
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
3
30
8
10
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
3
15
7
11
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สังสะนา
เขื่องคำขุมเงิน
4
41
8
12
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม ศรีมาลัย
เขื่องคำขุมเงิน
11
79
11
13
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ
เขื่องคำขุมเงิน
15
144
11
14
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ณ รุณ
เขื่องคำขุมเงิน
11
127
8
15
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ไตรมิตรสัมพันธ์
15
204
11
16
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ไตรมิตรสัมพันธ์
19
152
11
17
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี เข็มพันธ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
17
131
11
18
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
5
35
8
19
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ไตรยมิตรสัมพันธ์
6
26
8
20
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
ไตรมิตรสัมพันธ์
7
29
8
21
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
9
98
8
22
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
10
88
11
23
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแถม ผลดี
ไตรมิตรสัมพันธ์
4
40
8
24
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
18
141
11
25
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล ศรีชนะ
ยศบดินทร์
10
87
7
26
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
ยศบดินทร์
8
57
8
27
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
ยศบดินทร์
12
75
11
28
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทนา โพธิแสน
ยศบดินทร์
10
110
8
29
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
ยศบดินทร์
5
81
8
30
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
ยศบดินทร์
4
17
8
31
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
ยศบดินทร์
4
26
8
32
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประครอง จันทคง
แจ้งอรุณ
11
162
8
33
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล พาภักดี
แจ้งอรุณ
4
30
7
34
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
11
4
35
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
แจ้งอรุณ
6
50
8
36
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เทียบสี
แจ้งอรุณ
97
1,961
61
37
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต ภูศรีฐาน
ที่ 3 วารีราชเดช
20
222
11
38
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
ที่ 3 วารีราชเดช
9
104
8
39
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
วารีราชเดช
3
43
7
40
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญกิต ขอสุข
วารีราชเดช
7
96
8
41
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
7
78
8
42
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ เม้าคำ
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
16
191
11
43
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
6
83
8
44
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เจ้าเสด็จ
18
195
11
45
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
55
8
46
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
8
63
8
47
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส โพธิ์ตาด
ที่3 วารีราชเดช
6
32
8
48
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
วารีราชเดช
8
66
8
49
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
วารีราชเดช
7
20
7
50
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัสริน จงกลรัตน์
วารีราชเดช
4
77
8
51
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ สากระจาย
วารีราชเดช
16
125
11
52
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ฝูงใหญ่
วารีราชเดช
9
91
8
53
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงธรรม ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
7
68
8
54
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉวี พารุสุข
ไตรมิตรสัมพันธ์
10
141
8
55
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
ไตรมิตรสัมพันธ์
10
102
8
56
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
เจ้าเสด็จ
5
30
8
57
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
เจ้าเสด็จ
12
100
8
58
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร
เจ้าเสด็จ
10
80
8
59
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
เจ้าเสด็จ
9
46
7
60
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
เจ้าเสด็จ
5
44
8
61
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพล พรมวงศ์
แจ้งอรุณ
5
25
7
62
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
22
270
270
63
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สันทา
แจ้งอรุณฯ
8
93
8
64
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
เครือข่ายศิลาวารี
20
233
11
65
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ศิลาวารี
1
9
4
66
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ศิลาวารี
4
45
8
67
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
เจ้าเสด็จ
5
75
8
68
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
เจ้าเสด็จ
8
58
8
69
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ไศลบาท
การศึกษาเจ้าเสด็จ
13
92
8
70
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ เวชกามา
ศิลาวารี
11
95
8
71
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต ทันพรม
ศิลาวารี
3
33
8
72
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มูลสาร
ศิลาวารี
10
73
8
73
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมโสภา
ศิลาวารี
12
123
8
74
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
ที่ 5 ศิลาวารี
6
69
8
75
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
ดงเมืองเตย
14
124
11
76
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
ดงเมืองเตย
8
72
8
77
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
ดงเมืองเตย
7
66
8
78
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
ดงเมืองเตย
6
56
8
79
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
ดงเมืองเตย
8
72
8
80
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
พระธาตุกู่จาน
13
192
8
81
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
พระธาตุกู่จาน
19
132
11
82
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
พระธาตุกู่จาน
4
74
8
83
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
ลุมพุก
8
59
8
84
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
22
278
11
85
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
แก้วบูรพา
7
42
7
86
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ์ เศษสุวรรณ
แก้วบูรพา
7
80
8
87
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาล ประกอบแสง
แก้วบูรพา
6
84
8
88
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
แก้วบูรพา
18
360
14
89
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วัฒนาไชย
แก้วบูรพา
5
55
8
90
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
จตุสัมพันธ์
18
199
11
91
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
5
23
8
92
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
จตุสัมพันธ์
7
76
8
93
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
จตุสัมพันธ์ที่ 10
17
143
11
94
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
จตุสัมพันธ์
16
142
11
95
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
จตุสัมพันธ์
16
237
11
96
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เหล็กกล้า
12 แก้วบูรพา
6
66
8
97
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
แก้วบูรพา
17
117
11
98
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
แก้วบูรพา
2
21
7
99
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
แก้วบููรพา
6
54
8
100
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
พระธาตุกู่จาน
6
51
8
101
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
9
69
8
102
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
14
103
11
103
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
จตุสัมพันธ์
4
20
6
104
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุสัมพันธ์
2
31
7
105
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
จตุสัมพันธ์
9
89
8
106
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
จตุสัมพันธ์
14
152
8
107
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
17
131
11
108
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
จตุสัมพันธ์
11
64
8
109
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
จตุสัมพันธ์
7
41
8
110
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
35
848
24
111
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
ลุมพุก
15
234
9
112
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
ลุมพุก
6
58
8
113
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ลุมพุก
4
74
8
114
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ลุมพุก
11
95
8
115
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ลุมพุก
6
62
8
116
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ลุมพุก
9
101
8
117
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
ดงเมืองเตย
3
17
8
118
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย บุญเดช
ดงเมืองเตย
16
173
11
119
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
ดงเมืองเตย
6
101
8
120
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
ดงเมืองเตย
6
25
8
121
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
พระธาตุกู่จาน
8
24
7
122
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง
พระธาตุกู่จาน
7
74
8
123
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
2
19
6
124
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
เมืองฟ้า
18
197
11
125
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
13 เมืองฟ้า
5
52
8
126
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
13 เมืองฟ้า
7
62
8
127
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
เมืองฟ้า
18
130
11
128
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
เมืองฟ้า
10
120
8
129
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย บุญคงชน
ราชนาวาที่14
5
46
8
130
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวา
12
127
8
131
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
ราชนาวา
5
26
8
132
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
ราชนาวา
7
38
8
133
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวา
4
34
8
134
35010139
ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ราชนาวา
5
50
6
135
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณธร บุญอาจ
ราชนาวา
10
92
8
136
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ราชนาวา
6
67
8
137
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ ศรีแสน
ราชนาวา
9
42
11
138
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา เพ็งธรรม
ม่วงบึงแก
8
76
8
139
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพชิต การบุญ
ม่วงบึงแก
16
125
9
140
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
ม่วงบึงแก
4
45
8
141
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
ม่วงบึงแก
16
125
11
142
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
สงยาง ผือฮี
19
165
11
143
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
สงยางผือฮี
7
65
8
144
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
สงยาง ผือฮี
3
26
8
145
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
สงยาง-ผือฮี
6
43
8
146
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศวร์ สายวร
สงยางผือฮี
6
52
8
147
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองเสาร์
5
41
8
148
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
15
150
11
149
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ สืบชมภู
หัวเมืองพระเสาร์
6
52
8
150
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
6
69
8
151
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
4
32
8
152
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
เมืองฟ้า
23
451
20
153
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
เมืองฟ้า
14
187
8
154
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
เมืองฟ้า
10
137
8
155
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
เมืองฟ้า
7
118
8
156
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
19
197
11
157
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
ม่วง-บึงแก
9
85
8
158
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วงบึงแก
5
57
8
159
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วง-บึงแก
5
23
7
160
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
ม่วง บึงแก
9
62
8
161
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
ม่วงบึงแก
11
118
8
162
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
สงยางผือฮี
10
130
8
163
35010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม แสนบุญเรือง
สงยางผือฮี ที่ 16
12
183
11
164
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
สงยางผือฮี
17
115
11
165
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สงยางผือฮี
4
20
8
166
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
สงยาง ผือฮี ที่ 16
5
38
8
167
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
14
114
11
168
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทินทร์ เติมทรัพย์
หัวเมือง พระเสาร์
4
56
8
169
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ ทองมูล
หัวเมืองพระเสาร์
10
113
8
170
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
15
78
11
171
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ คำหินกอง
หัวเมืองพระเสาร์
9
62
8
172
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
หัวเมืองพระเสาร์
9
95
8
173
35010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิส เจริญศิลป์
พลังน้ำใส
15
174
11
174
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
พลังน้ำใส
19
172
11
175
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
พลังน้ำใส
9
111
8
176
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
พลังน้ำใส
7
112
8
177
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
พลังน้ำใส
4
52
8
178
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
พลังน้ำใส
6
40
8
179
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
3
20
13
180
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ บุญโญ
วังคู่ฟ้า
9
292
12
181
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
วังคู่ฟ้า ที่ 18
15
169
11
182
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
4
76
8
183
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
7
43
8
184
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
13
118
11
185
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ที่ 19 พลังน้ำใส
3
40
8
186
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังคู่ฟ้า
5
56
8
187
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
พลังน้ำใส
4
55
8
188
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ภูมิพันธุ์
พลังน้ำใส
19
129
11
189
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริต จันทรุทิน
พลังน้ำใส
8
80
8
190
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ งามล้วน
พลังน้ำใส
4
59
8
191
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
17
276
11
192
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาพล ธานี
วังคู่ฟ้า
21
233
11

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]