ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ยศบดินทร์
5
40
8
2
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
3
30
8
3
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ยศบดินทร์
7
89
8
4
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
ยศบดินทร์
13
89
11
5
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ยศบดินทร์
4
28
8
6
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
10
84
11
7
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวง แสวงสาย
เขื่องคำขุมเงิน
17
155
11
8
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
เขื่องคำขุมเงิน
7
56
8
9
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
28
8
10
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
3
0
0
11
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
2
23
7
12
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขื่องคำขุมเงิน
11
86
11
13
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขื่องคำขุมเงิน
14
144
11
14
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ณ รุณ
เขื่องคำขุมเงิน
12
133
8
15
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ไตรมิตรสัมพันธ์
11
197
11
16
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ไตรมิตรสัมพันธ์
16
149
11
17
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี เข็มพันธ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
15
131
11
18
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
4
36
8
19
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
31
8
20
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
ไตรมิตรสัมพันธ์
6
31
8
21
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
9
102
8
22
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
14
80
11
23
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแถม ผลดี
ไตรมิตรสัมพันธ์
5
43
8
24
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
19
143
11
25
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
ยศบดินทร์
8
65
6
26
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
ยศบดินทร์
6
51
8
27
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
ยศบดินทร์
10
73
12
28
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทนา โพธิแสน
ยศบดินทร์
10
99
8
29
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
ยศบดินทร์
5
74
8
30
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
ยศบดินทร์
4
30
8
31
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
4
24
9
32
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประครอง จันทคง
แจ้งอรุณ
10
184
8
33
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล พาภักดี
แจ้งอรุณ
4
28
7
34
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
แจ้งอรุณ
3
12
4
35
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
แจ้งอรุณ
5
53
8
36
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เทียบสี
แจ้งอรุณ
93
1,950
63
37
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต ภูศรีฐาน
ที่ 3 วารีราชเดช
19
220
11
38
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา
ที่ 3 วารีราชเดช
8
107
8
39
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
วารีราชเดช
2
32
7
40
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญกิต ขอสุข
วารีราชเดช
5
102
8
41
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
7
73
8
42
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
16
177
11
43
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
76
8
44
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ บันลือหาญ
เจ้าเสด็จ
16
187
11
45
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
7
56
8
46
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
8
64
8
47
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา พลสิงห์
ที่3 วารีราชเดช
6
28
8
48
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
4
54
8
49
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
วารีราชเดช
5
15
6
50
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วารีราชเดช
4
76
8
51
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
วารีราชเดช
15
126
11
52
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ฝูงใหญ่
วารีราชเดช
9
101
9
53
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงธรรม ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
7
84
8
54
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉวี พารุสุข
ไตรมิตรสัมพันธ์
10
133
8
55
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
ไตรมิตรสัมพันธ์
11
105
8
56
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
เจ้าเสด็จ
7
33
8
57
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
เจ้าเสด็จ
11
88
8
58
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
6
74
8
59
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
เจ้าเสด็จ
8
51
9
60
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
เจ้าเสด็จ
6
43
8
61
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
2
18
6
62
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
24
313
275
63
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สันทา
แจ้งอรุณฯ
8
92
8
64
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
เครือข่ายศิลาวารี
22
222
11
65
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ศิลาวารี
2
10
4
66
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ศิลาวารี
4
44
8
67
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
เจ้าเสด็จ
10
73
8
68
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าเสด็จ
9
52
8
69
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
คุณภาพการศึกษาเจ้าเสด็จ
9
102
8
70
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ เวชกามา
ศิลาวารี
7
91
8
71
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต ทันพรม
ศิลาวารี
5
42
8
72
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลาวารี
8
65
8
73
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมโสภา
ศิลาวารี
11
113
8
74
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
ที่ 5 ศิลาวารี
6
62
8
75
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
ดงเมืองเตย
14
112
11
76
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
ดงเมืองเตย
7
64
8
77
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
ดงเมืองเตย
6
62
8
78
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
ดงเมืองเตย
7
56
8
79
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
ดงเมืองเตย
8
65
8
80
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
พระธาตุกู่จาน
13
186
8
81
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
พระธาตุกู่จาน
18
125
11
82
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
พระธาตุกู่จาน
7
65
8
83
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
ลุมพุก
7
62
9
84
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ลุมพุก
22
263
13
85
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
แก้วบูรพา
6
43
7
86
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
แก้วบูรพา
6
81
8
87
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เหล็กกล้า
แก้วบูรพา
5
87
8
88
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
แก้วบูรพา
17
313
14
89
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วัฒนาไชย
แก้วบูรพา
5
52
8
90
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
จตุสัมพันธ์
17
198
11
91
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
4
21
8
92
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
จตุสัมพันธ์
6
66
8
93
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
จตุสัมพันธ์ที่ 10
18
139
11
94
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
จตุสัมพันธ์
13
134
11
95
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
จตุสัมพันธ์
15
232
11
96
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สมยา
12 แก้วบูรพา
9
62
8
97
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
แก้วบูรพา
14
112
11
98
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
แก้วบูรพา
3
26
8
99
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
แก้วบููรพา
7
59
8
100
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
พระธาตุกู่จาน
6
49
8
101
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
10
74
8
102
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
13
98
11
103
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
จตุสัมพันธ์
3
12
5
104
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุสัมพันธ์
2
28
7
105
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
จตุสัมพันธ์
8
94
8
106
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
จตุสัมพันธ์
12
132
8
107
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
17
138
11
108
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
จตุสัมพันธ์
8
58
8
109
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
จตุสัมพันธ์
7
36
8
110
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
36
853
26
111
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
ลุมพุก
16
241
10
112
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
ลุมพุก
6
66
9
113
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรภัทร ชาแท่น
ลุมพุก
5
67
9
114
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ลุมพุก
9
92
8
115
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ลุมพุก
6
74
9
116
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ลุมพุก
8
96
8
117
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
ดงเมืองเตย
3
19
8
118
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
ดงเมืองเตย
16
161
11
119
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
ดงเมืองเตย
11
86
8
120
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองเตย
3
17
7
121
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
4
23
8
122
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
6
67
8
123
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
3
26
8
124
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
เมืองฟ้า
16
187
11
125
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
13 เมืองฟ้า
5
54
8
126
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
13 เมืองฟ้า
5
59
8
127
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
เมืองฟ้า
18
135
11
128
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
เมืองฟ้า
10
120
8
129
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปิยะรัช หมื่นแสน
ราชนาวาที่14
6
47
8
130
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท เพ็งธรรม
ราชนาวา
10
116
8
131
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
ราชนาวา
5
28
8
132
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
ราชนาวา
5
44
8
133
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวา
3
35
9
134
35010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ราชนาวา
6
71
8
135
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณธร บุญอาจ
ราชนาวา
8
90
8
136
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ราชนาวา
4
71
8
137
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ ศรีแสน
ราชนาวา
10
39
11
138
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ทองลุม
ม่วงบึงแก
7
80
9
139
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา กรแก้ว
ม่วงบึงแก
20
141
12
140
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
ม่วงบึงแก
2
51
9
141
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภา เพ็งธรรม
ม่วงบึงแก
16
113
11
142
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
สงยาง ผือฮี
19
172
11
143
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
สงยางผือฮี
8
58
8
144
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
สงยาง ผือฮี
3
17
6
145
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
สงยาง-ผือฮี
6
45
8
146
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภิสรา กรแก้ว
สงยางผือฮี
4
52
8
147
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
หัวเมืองเสาร์
6
34
8
148
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
17
134
11
149
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
4
62
8
150
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
6
70
8
151
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
2
32
9
152
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
เมืองฟ้า
25
461
21
153
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
เมืองฟ้า
13
201
8
154
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
เมืองฟ้า
12
130
8
155
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
เมืองฟ้า
9
104
8
156
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
17
205
11
157
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
ม่วง-บึงแก
6
76
8
158
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วงบึงแก
6
61
8
159
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วง-บึงแก
4
29
8
160
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
ม่วง บึงแก
8
58
8
161
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
ม่วงบึงแก
10
122
9
162
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
สงยางผือฮี
12
126
8
163
35010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม แสนบุญเรือง
สงยางผือฮี ที่ 16
22
192
11
164
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
สงยางผือฮี
13
103
11
165
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สงยางผือฮี
3
18
8
166
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
สงยาง ผือฮี ที่ 16
3
41
9
167
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
12
111
11
168
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร โสระมรรค
หัวเมือง พระเสาร์
5
55
8
169
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ ทองมูล
หัวเมืองพระเสาร์
7
109
8
170
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
14
81
11
171
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ คำหินกอง
หัวเมืองพระเสาร์
10
55
8
172
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
หัวเมืองพระเสาร์
8
97
8
173
35010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เจริญศิลป์
พลังน้ำใส
14
172
12
174
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
พลังน้ำใส
19
181
11
175
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
พลังน้ำใส
11
111
8
176
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
พลังน้ำใส
10
106
8
177
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
พลังน้ำใส
5
51
8
178
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
พลังน้ำใส
4
38
8
179
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ นันทวงศ์
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
4
22
8
180
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ บุญโญ
วังคู่ฟ้า
20
297
13
181
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
วังคู่ฟ้า ที่ 18
15
157
11
182
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
4
76
8
183
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
วังคู่ฟ้า
6
39
39
184
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
11
112
11
185
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ที่ 19 พลังน้ำใส
4
37
8
186
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
วังคู่ฟ้า
6
51
8
187
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
พลังน้ำใส
4
50
8
188
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พลังน้ำใส
18
129
11
189
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริต จันทรุทิน
พลังน้ำใส
9
73
8
190
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ งามล้วน
พลังน้ำใส
5
55
8
191
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
21
274
11
192
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาพล ธานี
วังคู่ฟ้า
23
229
12
รวม
1,846
20,119
2,057

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน