ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1035430054
35010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ยศบดินทร์
2
1035430055
35010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยศบดินทร์
3
1035430056
35010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ยศบดินทร์
4
1035430058
35010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ มิรัตนไพร
ยศบดินทร์
5
1035430061
35010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ยศบดินทร์
6
1035430003
35010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
7
1035430004
35010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสวง แสวงสาย
เขื่องคำขุมเงิน
8
1035430005
35010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล สมสะอาด
เขื่องคำขุมเงิน
9
1035430008
35010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
10
1035430007
35010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่องคำขุมเงิน
11
1035430009
35010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สังสะนา
เขื่องคำขุมเงิน
12
1035430006
35010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม ศรีมาลัย
เขื่องคำขุมเงิน
13
1035430001
35010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ
เขื่องคำขุมเงิน
14
1035430002
35010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ณ รุณ
เขื่องคำขุมเงิน
15
1035430071
35010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ไตรมิตรสัมพันธ์
16
1035430072
35010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ไตรมิตรสัมพันธ์
17
1035430073
35010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี เข็มพันธ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
18
1035430074
35010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ โครตรพงษ์
ไตรมิตรสัมพันธ์
19
1035430075
35010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ไตรยมิตรสัมพันธ์
20
1035430076
35010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด แสนจันทร์
ไตรมิตรสัมพันธ์
21
1035430048
35010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
22
1035430049
35010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สาระวัน
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
23
1035430053
35010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแถม ผลดี
ไตรมิตรสัมพันธ์
24
1035430047
35010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนก เพิ่มพูล
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
25
1035430046
35010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล ศรีชนะ
ยศบดินทร์
26
1035430059
35010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนนง ธิมาชัย
ยศบดินทร์
27
1035430060
35010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ภาพันธ์
ยศบดินทร์
28
1035430042
35010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทนา โพธิแสน
ยศบดินทร์
29
1035430043
35010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มูลเกษร
ยศบดินทร์
30
1035430044
35010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
ยศบดินทร์
31
1035430045
35010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญานันธร ธิมาชัย
ยศบดินทร์
32
1035430062
35010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประครอง จันทคง
แจ้งอรุณ
33
1035430065
35010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล พาภักดี
แจ้งอรุณ
34
1035430066
35010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้งอรุณ
35
1035430067
35010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เวียงอินทร์
แจ้งอรุณ
36
1035430069
35010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เทียบสี
แจ้งอรุณ
37
1035430026
35010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต ภูศรีฐาน
ที่ 3 วารีราชเดช
38
1035430027
35010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
ที่ 3 วารีราชเดช
39
1035430029
35010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงสุข
วารีราชเดช
40
1035430057
35010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญกิต ขอสุข
วารีราชเดช
41
1035430010
35010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
42
1035430011
35010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ เม้าคำ
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
43
1035430028
35010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
44
1035430030
35010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เจ้าเสด็จ
45
1035430031
35010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อุ่นตา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
46
1035430032
35010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
47
1035430017
35010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส โพธิ์ตาด
ที่3 วารีราชเดช
48
1035430015
35010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
วารีราชเดช
49
1035430016
35010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ศิริโสม
วารีราชเดช
50
1035430012
35010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัสริน จงกลรัตน์
วารีราชเดช
51
1035430013
35010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ สากระจาย
วารีราชเดช
52
1035430014
35010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ฝูงใหญ่
วารีราชเดช
53
1035430050
35010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงธรรม ทองประทุม
ไตรมิตรสัมพันธ์
54
1035430051
35010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉวี พารุสุข
ไตรมิตรสัมพันธ์
55
1035430052
35010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครุกานต์ โคตรชาดา
ไตรมิตรสัมพันธ์
56
1035430034
35010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ชื่นตา
เจ้าเสด็จ
57
1035430037
35010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดวิช ไศลบาท
เจ้าเสด็จ
58
1035430038
35010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร
เจ้าเสด็จ
59
1035430039
35010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ราตรีสุข
เจ้าเสด็จ
60
1035430040
35010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
เจ้าเสด็จ
61
1035430070
35010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพล พรมวงศ์
แจ้งอรุณ
62
1035430063
35010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ คาดพันโน
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
63
1035430064
35010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สันทา
แจ้งอรุณฯ
64
1035430019
35010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
เครือข่ายศิลาวารี
65
1035430022
35010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ศิลาวารี
66
1035430023
35010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ศิลาวารี
67
1035430041
35010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ผ่องใส
เจ้าเสด็จ
68
1035430036
35010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยมี
เจ้าเสด็จ
69
1035430033
35010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ไศลบาท
การศึกษาเจ้าเสด็จ
70
1035430024
35010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ เวชกามา
ศิลาวารี
71
1035430025
35010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต ทันพรม
ศิลาวารี
72
1035430018
35010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มูลสาร
ศิลาวารี
73
1035430020
35010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมโสภา
ศิลาวารี
74
1035430021
35010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองวลี สุพล
ที่ 5 ศิลาวารี
75
1035430152
35010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ศรีแสน
ดงเมืองเตย
76
1035430153
35010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงรักษ์ นรทีทาน
ดงเมืองเตย
77
1035430154
35010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชากร จังหวะ
ดงเมืองเตย
78
1035430155
35010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
ดงเมืองเตย
79
1035430156
35010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิงห์กาล
ดงเมืองเตย
80
1035430157
35010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
พระธาตุกู่จาน
81
1035430158
35010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ปามุทา
พระธาตุกู่จาน
82
1035430162
35010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
พระธาตุกู่จาน
83
1035430179
35010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ตั้งจิต
ลุมพุก
84
1035430180
35010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
85
1035430197
35010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
แก้วบูรพา
86
1035430195
35010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ์ เศษสุวรรณ
แก้วบูรพา
87
1035430196
35010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาล ประกอบแสง
แก้วบูรพา
88
1035430193
35010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
แก้วบูรพา
89
1035430194
35010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วัฒนาไชย
แก้วบูรพา
90
1035430182
35010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพศ คามใส
จตุสัมพันธ์
91
1035430184
35010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพล มะเสนา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
92
1035430185
35010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช สุบินดี
จตุสัมพันธ์
93
1035430168
35010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ชาภักดี
จตุสัมพันธ์ที่ 10
94
1035430169
35010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
จตุสัมพันธ์
95
1035430163
35010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระเดช ขอสุข
จตุสัมพันธ์
96
1035430187
35010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เหล็กกล้า
12 แก้วบูรพา
97
1035430188
35010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร แสนสุด
แก้วบูรพา
98
1035430189
35010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คำชัย
แก้วบูรพา
99
1035430190
35010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ สานนท์
แก้วบููรพา
100
1035430191
35010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
พระธาตุกู่จาน
101
1035430198
35010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หินทอง
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
102
1035430199
35010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิณี สมสอาด
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
103
1035430186
35010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา แก้วศิริ
จตุสัมพันธ์
104
1035430183
35010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุสัมพันธ์
105
1035430181
35010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จักรไชย
จตุสัมพันธ์
106
1035430164
35010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ผองขำ
จตุสัมพันธ์
107
1035430165
35010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหมิ่ง ยวนยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
108
1035430166
35010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เขียนนอก
จตุสัมพันธ์
109
1035430167
35010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เด่นดวง
จตุสัมพันธ์
110
1035430170
35010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ วงศ์อนันต์
ลุมพุก
111
1035430171
35010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรจ สำโรง
ลุมพุก
112
1035430173
35010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป โคตรมนตรี
ลุมพุก
113
1035430174
35010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ลุมพุก
114
1035430175
35010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ลุมพุก
115
1035430176
35010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ลุมพุก
116
1035430177
35010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ลุมพุก
117
1035430151
35010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ ขอสุข
ดงเมืองเตย
118
1035430148
35010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย บุญเดช
ดงเมืองเตย
119
1035430149
35010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิคิด อุ่นตา
ดงเมืองเตย
120
1035430150
35010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
ดงเมืองเตย
121
1035430161
35010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บุญสาร
พระธาตุกู่จาน
122
1035430159
35010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง
พระธาตุกู่จาน
123
1035430160
35010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุกู่จาน
124
1035430252
35010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
เมืองฟ้า
125
1035430253
35010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
13 เมืองฟ้า
126
1035430254
35010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
13 เมืองฟ้า
127
1035430255
35010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายไมตรี หายเคราห์
เมืองฟ้า
128
1035430256
35010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
เมืองฟ้า
129
1035430272
35010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย บุญคงชน
ราชนาวาที่14
130
1035430273
35010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวา
131
1035430274
35010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ สานนท์
ราชนาวา
132
1035430275
35010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย หัศจรรย์
ราชนาวา
133
1035430230
35010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ราชนาวา
134
1035430231
35010139
ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ราชนาวา
135
1035430232
35010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณธร บุญอาจ
ราชนาวา
136
1035430233
35010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ราชนาวา
137
1035430234
35010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ ศรีแสน
ราชนาวา
138
1035430276
35010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา เพ็งธรรม
ม่วงบึงแก
139
1035430277
35010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพชิต การบุญ
ม่วงบึงแก
140
1035430278
35010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา นามบุญลือ
ม่วงบึงแก
141
1035430279
35010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทาน สิงห์ครุธ
ม่วงบึงแก
142
1035430257
35010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ศิริโชติ
สงยาง ผือฮี
143
1035430258
35010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สาริพันธ์
สงยางผือฮี
144
1035430259
35010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
สงยาง ผือฮี
145
1035430260
35010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา บุญแปลง
สงยาง-ผือฮี
146
1035430261
35010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศวร์ สายวร
สงยางผือฮี
147
1035430262
35010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองเสาร์
148
1035430263
35010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
149
1035430264
35010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ สืบชมภู
หัวเมืองพระเสาร์
150
1035430265
35010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมืองพระเสาร์
151
1035430266
35010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
152
1035430235
35010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
เมืองฟ้า
153
1035430236
35010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นครวงษ์
เมืองฟ้า
154
1035430237
35010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พิลาวัน
เมืองฟ้า
155
1035430238
35010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีวัฒนา หงษาพล
เมืองฟ้า
156
1035430239
35010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ คำอาจ
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
157
1035430240
35010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
ม่วง-บึงแก
158
1035430241
35010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วงบึงแก
159
1035430242
35010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วง-บึงแก
160
1035430243
35010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรินทอง นรทีทาน
ม่วง บึงแก
161
1035430244
35010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาลี นาคสุข
ม่วงบึงแก
162
1035430267
35010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
สงยางผือฮี
163
1035430268
35010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม แสนบุญเรือง
สงยางผือฮี ที่ 16
164
1035430269
35010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สายสุด
สงยางผือฮี
165
1035430270
35010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สงยางผือฮี
166
1035430271
35010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
สงยาง ผือฮี ที่ 16
167
1035430245
35010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา แสงทองทิพย์
หัวเมืองพระเสาร์
168
1035430246
35010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทินทร์ เติมทรัพย์
หัวเมือง พระเสาร์
169
1035430247
35010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรักเกียรติ ทองมูล
หัวเมืองพระเสาร์
170
1035430248
35010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
หัวเมืองพระเสาร์
171
1035430249
35010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ คำหินกอง
หัวเมืองพระเสาร์
172
1035430250
35010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
หัวเมืองพระเสาร์
173
1035430135
35010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิส เจริญศิลป์
พลังน้ำใส
174
1035430136
35010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เครือไชย
พลังน้ำใส
175
1035430138
35010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตะนา ศรีหาญ
พลังน้ำใส
176
1035430139
35010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เกษหอม
พลังน้ำใส
177
1035430140
35010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ จารึกธรรม
พลังน้ำใส
178
1035430141
35010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เพ็งธรรม
พลังน้ำใส
179
1035430134
35010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
180
1035430131
35010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ บุญโญ
วังคู่ฟ้า
181
1035430133
35010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
วังคู่ฟ้า ที่ 18
182
1035430129
35010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ ทองกลม
วังคู่ฟ้า
183
1035430130
35010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
184
1035430142
35010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
185
1035430143
35010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ที่ 19 พลังน้ำใส
186
1035430132
35010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังคู่ฟ้า
187
1035430144
35010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร บุตตะไมล์
พลังน้ำใส
188
1035430145
35010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ภูมิพันธุ์
พลังน้ำใส
189
1035430146
35010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริต จันทรุทิน
พลังน้ำใส
190
1035430147
35010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ งามล้วน
พลังน้ำใส
191
1035430127
35010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ ผ่าโผน
วังคู่ฟ้า
192
1035430128
35010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาพล ธานี
วังคู่ฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]