ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
35020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
11
90
8
2
35020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ อุตมะ
ดู่ลาดดงมะไฟนาเวียง
13
133
8
3
35020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
7
69
8
4
35020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
3
32
7
5
35020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย วรรณสัมผัส
ดู่ลาดดงมะไฟนาเวียง
5
45
8
6
35020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
5
39
8
7
35020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาดดงมะไฟ
4
20
7
8
35020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช ศรีวะรมย์
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
4
37
7
9
35020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพชร หงษ์ศรี
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
12
79
11
10
35020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาดดงมะไฟนาเวียง
6
34
8
11
35020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
3
31
8
12
35020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร ศรีชัย
ทรายมูลไผ่
16
278
14
13
35020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร มูลสาร
ทรายูลไผ่
9
104
8
14
35020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
ทรายมูลไผ่
9
94
8
15
35020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหัสฎี พรมชาติ
ทรายมูลไผ่
12
59
11
16
35020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทรายมูลไผ่
4
12
4
17
35020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทรายมูลไผ่
4
10
4
18
35020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ เม้าคำ
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
18
152
11
19
35020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ศรีจันทร์
ดู่ลาดดงมะไฟนาเวียง
8
76
8
20
35020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
4
40
8
21
35020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สมสะอาด
ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
4
39
8
22
35020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ทรายมูลไผ่
17
252
17
23
35020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทรายมูลไผ่
9
151
8
24
35020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันเลิศ ครองยุติ
ทรายมูลไผ่
13
84
11
25
35020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ทองน้อย
กำแมดโนนเปือย
13
148
8
26
35020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กำแมดโนนเปือย
6
90
8
27
35020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กำแมดโนนเปือย
5
44
8
28
35020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กำแมด-โนนเปือย
9
85
8
29
35020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย นะธิศรี
กำแมดโนนเปือย
29
263
13
30
35020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล อาษาสิงห์
กำแมดโนนเปือย
15
220
8
31
35020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุง ไชยมี
กุดชุมคำน้ำสร้าง
13
179
8
32
35020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบารมี บุตรอำคา
กุดชุ-คำน้ำสร้าง
12
84
11
33
35020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
34
35020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง
กุดชุม - คำน้ำสร้าง
17
120
11
35
35020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
7
63
8
36
35020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุงศรี พิมพ์พรหม
9
94
8
37
35020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันต์ บุญหล้า
กุดชุมคำน้ำสร้าง
30
619
22
38
35020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แสงศรี
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
7
64
8
39
35020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สุรินาม
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
18
239
11
40
35020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
3
17
8
41
35020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดชุม-คำน้ำสร้าง
8
83
8
42
35020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ
กุดชุม - คำน้ำสร้าง
7
43
8
43
35020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาทยุทธ พุทธพรหม
กุดชุม3
13
65
12
44
35020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิติสุข
กุดชุม 3
8
41
9
45
35020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร น้อยมาลา
นาโส่ หว้ยแก้ง หนองหมี
11
124
9
46
35020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย โพธาราม
กุดชุม3
7
69
8
47
35020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
48
35020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรเมศร์ พันธุมาตย์
กำแมดโนนเปือย
19
188
11
49
35020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
17
121
11
50
35020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรินทร์ อุทสาร
กำแมดโนนเปือย
6
103
9
51
35020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษากำแมดโนนเปือย
19
159
11
52
35020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กำแมด/โนนเปือย
6
55
8
53
35020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์
หนองแหนโพนงาม
16
134
11
54
35020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
หนองแหนโพนงาม
13
233
14
55
35020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงเพชร วจีภูมิ
หนองแหนโพนงาม
3
25
8
56
35020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแหนโพนงาม
2
23
7
57
35020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร ชูรัตน์
หนองแหนโพนงาม
15
106
11
58
35020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชราวุธ วะชุม
หนองแหนโพนงาม
5
48
8
59
35020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร
หนองแหนโพนงาม
7
67
8
60
35020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ ชมภูคำ
หนองแหนโพนงาม
5
54
8
61
35020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศราวุธ คำทอง
นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี
17
180
11
62
35020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ สาระบาล
พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม 3 นาโส่ห้วยแก้งหนองหมี
8
74
9
63
35020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ ไพอุปรี
กุดชุม 3
11
85
8
64
35020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร สุขหงษ์
หนองแหนโพนงาม
12
131
9
65
35020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแหนโพนงาม
10
153
8
66
35020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม
12
135
8
67
35020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริโย โสมณวัฒน์
หนองแหนโพนงาม
15
270
11
68
35020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง
กุดชุม 3
7
40
8
69
35020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดชุม 3
6
54
9
70
35020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม 3
7
55
8
71
35020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์
9
54
8
72
35020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญไทย ศรีกา
กุดชุม 3
6
41
9
73
35020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ผงทอง
กุดชุม 3
14
169
11
74
35020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระจายศรีฐาน
4
33
8
75
35020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชอบ น้อยเสนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษากระจายศรีฐาน
13
103
11
76
35020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยศวดี บุตรน้อย
กระจายศรีฐาน
7
59
8
77
35020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร ปัญญาจิตร
กระจายศรีฐาน
8
63
8
78
35020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร วังมะนาว
กระจายศรีฐาน
8
48
8
79
35020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสฬส บุญทศ
โรงเรียนบ้านศรีฐาน
10
127
8
80
35020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระจายศรีฐาน
3
13
4
81
35020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางเต็มดวง วรรณเชษฐ์
ที่ 11 โคกนาโก
6
53
8
82
35020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล โสภาลุน
ที่ 11(โคกนาโก)
7
69
8
83
35020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร
โคกนาโก
8
91
8
84
35020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11 โคกนาโก
4
33
7
85
35020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณุตม์ บุเงิน
โคกนาโก
14
110
11
86
35020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย วิริยะพันธ์
โคกนาโก ที่ 11
19
150
11
87
35020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิษ ศิริบุตร
ที่ 11 (โคกนาโก)
4
43
8
88
35020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนพงษ์ เมืองคง
โคกนาโก
7
42
8
89
35020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลรัตน์ สำราญสุข
โคกนาโก ที่ 11
17
158
11
90
35020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี บุญทศ
11 โคกนาโก
6
51
8
91
35020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรจนา ชมภูพร
โพธิ์ไทร - เชียงเพ็ง
5
37
8
92
35020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รูปหล่อ
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
7
48
8
93
35020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก วายโสกา
คุณภาพการศึกษาโพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
14
164
11
94
35020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
3
32
7
95
35020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
6
86
8
96
35020098
ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ทอนศรี
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
13
148
6
97
35020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ดีหลี
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
11
99
8
98
35020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระ พระสุพรรณ
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
7
43
8
99
35020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนอง ชาลี
โพธิ์ไทร
17
169
11
100
35020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล แก้วประภา
โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
9
73
8
101
35020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระจายศรีฐาน
15
212
8
102
35020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
กระจาย-ศรีฐาน
21
176
11
103
35020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระจายศรีฐาน
5
20
8
104
35020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชาติ ธนาคุณ
กุดเชียงหมีสามัคคี
16
132
11
105
35020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักร สุริยะศรี
กุดเชียงหมี-สามัคคี
16
131
11
106
35020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง เมืองพิล
กุดเชียงหมีสามัคคี
11
137
8
107
35020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
59
8
108
35020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาปั่น
กุดเชียงหมี - สามัคคี
7
47
8
109
35020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดแห่-สามแยก
4
50
8
110
35020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกฤต วรรณฟัก
13
17
116
11
111
35020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต รักชื่อ
กุดแห่สามแยก
10
105
8
112
35020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที
กุดแห่สามแยก
9
70
8
113
35020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรลุ ทองใจ
กุดแห่ สามแยก
13
164
11
114
35020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ สิริโสม
16
20
144
11
115
35020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โคตหา
สร้างมิ่ง-โคกสำราญ
4
34
7
116
35020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิษฐ บุบผามาลา
สร้างมิ่งโคกสำราญ
21
286
11
117
35020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว
สร้างมิ่ง - โคกสำราญ
11
135
8
118
35020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร ดีสมดู
สร้างมิ่ง-โคกสำราญ
21
262
12
119
35020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สร้างมิ่งโคกสำราญ
5
59
8
120
35020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บุ่งค้า 17
16
214
11
121
35020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์
ที่ 17(บุ่งค้า)
15
208
8
122
35020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ร่มโพธิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17
6
41
8
123
35020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิ่น บรรลุสันต์
บุ่งค้านากอก
18
232
11
124
35020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต บุญสอาด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17
21
201
11
125
35020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ ทาตะไชย
17 บุ่งค้า
10
61
8
126
35020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งค้า 17
5
25
7
127
35020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชเพชร โสภาพ
ที่ 17 (บุ่งค้า)
10
102
8
128
35020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์
17
223
11
129
35020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรันต์ นิลสุ
สวาท-ศรีแก้ว
23
282
16
130
35020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
สวาท-ศรีแก้ว
6
62
8
131
35020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาย ในจิตต์
กลุ่มที่ 12 สวาท-ศรีแก้ว
6
38
8
132
35020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด เนาวะราช
สร้างมิ่ง-โคกสำราญ
5
40
8
133
35020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สุวรรณพิมพ์
สร้างมิ่ง - โคกสำราญ
12
91
11
134
35020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม บรรหาร
สร้างมิ่งโคกสำราญ
9
63
8
135
35020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กลบกลิ่น
สร้างมิ่ง-โคกสำราญ
8
66
9
136
35020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ
-
5
34
8
137
35020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณกร หนองหงอก
สร้างมิ่งโคกสำราญ
9
74
8
138
35020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สวาท- ศรีแก้ว
7
53
8
139
35020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองพูล ศรีบุญ
สวาทศรีแก้ว
18
205
11
140
35020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิช สรรพาวุธ
สวาท-ศรีแก้ว
20
207
11
141
35020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ สระแก้ว
สวาท-ศรีแก้ว
8
60
8
142
35020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล จันทรารักษ์
สวาท-ศรีแก้ว
9
87
8
143
35020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ พลมั่น
สวาท-ศรีแก้ว
9
87
8
144
35020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ไกรการ
สวาท - ศรีแก้ว
10
108
8
145
35020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนรมิต ธามณี
กุดแห่-สามแยก
11
127
8
146
35020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพล สายสุข
กุดแห่-สามแยก
35
732
24
147
35020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคอง การินทร์
18
174
11
148
35020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย โพธิ์ตาด
กุดแห่ สามแยก
9
84
8
149
35020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญป้อง สิงห์คู่
สามัคคี-กุดเซียงหมี
17
135
11
150
35020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเชียงหมีสามัคคี
4
22
7
151
35020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ผิวคำสิงห์
กุดเชียงหมีสามัคคี
16
189
11
152
35020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
กุดเชียงหมี-สามัคคี
13
178
8
153
35020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ มุสิกวัน
กุดเชียงหมี-สามัคคี
7
51
7
154
35020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเชียงหมีสามัคคี
2
10
4
155
35020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ พินิจพล
ห้องแซง ที่14
11
107
8
156
35020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทไพวรรณ ศรเผือก
ห้องแซงที่ 14
9
74
8
157
35020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ พลยุทธ
ห้องแซง
7
64
8
158
35020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้องแซง
0
0
0
159
35020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำกิ่ง ทับแสง
ที่ 14 ห้องแซง
11
138
8
160
35020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช สมจิต
14
10
163
15
161
35020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวรณ์ แสงวงศ์
ห้องแซง
5
79
8
162
35020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดนคร ห้องแซง
ที่ 14 ห้องแซง
11
139
8
163
35020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ กากแก้ว
ห้องแซง
20
146
11
164
35020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้องแซงที่14
5
58
8
165
35020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ทองน้อย
8
11
73
8
166
35020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
1
13
8
167
35020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
5
61
8
168
35020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูรย์ บุญปก
6
64
8
169
35020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์
คุณภาพการศึกษาที่ 8
11
89
8
170
35020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
171
35020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญครอง เสาประธาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเจริญ ๗ (น้ำคำ-คำไผ่)
15
73
11
172
35020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร์ บุญทรัพย์
น้ำคำ - คำไผ่
5
34
8
173
35020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ
น้ำคำ-คำไผ่
18
145
11
174
35020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กล่มน้ำคำ-คำไผ่
3
20
7
175
35020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ไตรยวงศ์
7น้ำคำ-คำไผ่
5
51
8
176
35020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์
พัฒนาการศึกษาที่ 8
9
57
8
177
35020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนีย์ บุญทวี
พัฒนาการศึกษาที่ 8
17
109
11
178
35020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
ที่ 8 อำเภอไทยเจริญ
10
106
8
179
35020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช ทานะเวช
ไทยเจริญ,คำเตย,ส้มผ่อ
8
50
8
180
35020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
0
0
0
181
35020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
8
78
8
182
35020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนู ว่องไวตระกูล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 (น้ำคำ - คำไผ่)
16
185
11
183
35020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย ไม่โศก
น้ำคำ-คำไผ่
6
54
8
184
35020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส มูลสาร
น้ำคำ-คำไผ่
10
105
8
185
35020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาส ดารังวัล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
11
119
8
186
35020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย รักพวก
ที่ 8 (ไทยเจริญ-คำเตย-ส้มผ่อ)
9
67
8
187
35020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คำเตย ส้มผ่อ ไทยเจริญ
17
233
11
188
35020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย เศิกศิริ
คำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ
7
51
8
รวม
1,902
19,362
1,662

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน