ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
36010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
7
52
8
2
36010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
6
3
36010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
6
4
36010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
5
36010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี จันทศร
12
209
9
6
36010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
17
233
11
7
36010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
3
8
36010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
5
35
8
9
36010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
10
36010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สุขจำนงค์
9
115
9
11
36010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ไตรเสนีย์
9
92
9
12
36010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ภัทราภิรักษ์
5
58
8
13
36010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ปาลพันธุ์
15
150
9
14
36010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
9
15
36010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
6
16
36010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
22
450
16
17
36010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภสิน สมรรถชัย
7
102
8
18
36010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ประเสริฐนู
19
189
11
19
36010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ต่อติด
5
43
9
20
36010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
17
229
12
21
36010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทร ผลกอง
22
251
11
22
36010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฑียรไชย คำหาญพล
6
36
7
23
36010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์
13
157
9
24
36010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา นาส้มกบ
5
16
7
25
36010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
5
59
8
26
36010033
ประถมศึกษา
-
0
0
0
27
36010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร คำอิน
4
12
4
28
36010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ศรีวิชา
6
68
8
29
36010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา จินะขาม
6
71
9
30
36010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชโย กล้ารมราน
20
140
12
31
36010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง
24
425
17
32
36010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
14
127
8
33
36010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
8
52
8
34
36010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
68
1,700
55
35
36010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบบุญ บุญทน
120
2,498
68
36
36010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ชุบขุนทด
16
127
12
37
36010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม ศรีสุภาพ
26
440
17
38
36010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
224
9
39
36010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
11
81
9
40
36010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.วิชัย ประทุมไทย
25
397
17
41
36010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
15
189
8
42
36010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพจน์ อุทัยอ้ม
7
36
8
43
36010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญานนท์ คำนนท์
7
60
8
44
36010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบโทวันชัย ทัดชวด
10
70
9
45
36010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอมจิต อินทอง
17
136
11
46
36010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร
5
63
8
47
36010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
8
48
36010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ด้วงสกุล
9
113
8
49
36010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
6
50
36010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราเมธ ชูสกุล
10
92
8
51
36010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
11
60
8
52
36010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
4
30
8
53
36010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
30
417
17
54
36010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
9
66
9
55
36010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
56
36010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
4
35
8
57
36010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล มาซานนท์
21
172
12
58
36010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สีน้อยขาว
7
75
9
59
36010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุรดา
8
39
9
60
36010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร อริพงษ์
7
26
7
61
36010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี คำธนนันทิกุล
5
44
8
62
36010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
62
9
63
36010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา มณีเนตร
9
53
8
64
36010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพัทธ์ อาจมิตร
15
185
8
65
36010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
66
36010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรกุล พรมอ้น
9
61
9
67
36010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร มีสุวรรณ
17
126
11
68
36010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชัยอาคม
13
165
8
69
36010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
13
149
11
70
36010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมาริสา มอไธสง
18
158
11
71
36010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ประกอบนา
8
74
8
72
36010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
22
140
11
73
36010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรา สมานรักษ์
4
42
9
74
36010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
16
151
11
75
36010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
7
42
8
76
36010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เกินชัย
7
44
8
77
36010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เกินชัย
4
22
7
78
36010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขเกษม ทิพโชติ
6
52
8
79
36010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม
12
137
8
80
36010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร กางกรณ์
9
64
8
81
36010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศศิศ ศิริพรหมมา
15
172
11
82
36010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู ทาจันทร์
7
41
8
83
36010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา เฉลียวชาติ
20
179
12
84
36010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
7
56
8
85
36010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
7
56
8
86
36010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันจง ขำชัยภูมิ
5
38
8
87
36010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา บัวบาง
18
194
11
88
36010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัลลภ มหาผิว
20
211
11
89
36010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
247
14
90
36010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ปาลพันธุ์
6
47
8
91
36010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย แน่นอุดม
15
215
8
92
36010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต หาทอง
13
269
12
93
36010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิช จิณโรจน์
7
51
7
94
36010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปุมพิมาย
12
131
8
95
36010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรโต
6
50
8
96
36010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรณัฎฐ์ พลมณี
7
58
8
97
36010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
10
115
9
98
36010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูร ชาลี
10
110
8
99
36010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ จุลเถียร
17
113
11
100
36010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
7
43
8
101
36010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
9
69
9
102
36010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
11
106
8
103
36010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
5
63
8
104
36010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุลิต กิจนุสนธิ์
19
178
11
105
36010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
7
106
36010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
7
48
8
107
36010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา กันชัย
8
46
8
108
36010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ คำทอง
6
76
8
109
36010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
9
89
8
110
36010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกตฤณ ไทยภักดี
6
39
8
111
36010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ มังคละมี
30
493
20
112
36010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
199
11
113
36010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
11
99
8
114
36010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช แพงโสภา
16
100
10
115
36010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพล กองศรี
5
33
8
116
36010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
136
11
117
36010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
12
185
8
118
36010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ มณีโชติ
8
50
8
119
36010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
18
195
11
120
36010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
14
171
8
121
36010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
42
9
122
36010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุรักษ์ คำยง
6
35
8
123
36010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เมืองโคตร
5
42
9
124
36010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช ทวีชาติ
20
129
11
125
36010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ บะคะ
9
85
8
126
36010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์
6
41
8
127
36010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ศรีศักดิ์
6
34
8
128
36010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี ยงเพชร
5
41
9
129
36010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล สุทธิสน
21
231
11
130
36010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร แก้วช่วย
6
48
8
131
36010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพันธ์ บุญแก้ว
9
123
9
132
36010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส อาจเวทย์
11
80
9
133
36010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
8
65
9
134
36010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ทองประภา
12
77
8
135
36010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย ชัยศัตรา
10
70
9
136
36010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพจน์ จันทรแสน
9
66
8
137
36010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
10
64
9
138
36010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
114
9
139
36010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพันธ์ บุญแก้ว
7
35
9
140
36010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
9
70
8
141
36010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร นาคคำ
10
93
9
142
36010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
6
50
9
143
36010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
21
135
12
144
36010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
22
284
12
145
36010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง บุญกุล
23
329
15
146
36010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สารักษ์
10
85
8
147
36010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวย ชาดา
14
117
8
148
36010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
11
111
8
149
36010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
9
150
36010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
46
9
151
36010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
18
256
13
152
36010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดา แก้ววิจิตร
27
384
20
153
36010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
9
77
9
154
36010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมปอง สารักษ์
11
118
8
155
36010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุมิตร สิงห์พร
21
305
11
156
36010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ การประกอบ
20
230
11
157
36010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
10
102
8
158
36010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพชร ยศมงคล
10
91
8
159
36010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน เชื้อเมือง
8
80
8
160
36010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพงษ์ บุญเสนา
23
364
11
161
36010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
9
72
8
162
36010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ข่าขันมะลี
10
104
8
163
36010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง รินไธสง
23
276
11
164
36010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กัดโกนา
20
215
11
165
36010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์
10
114
9
166
36010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ นิยมนา
14
245
12
167
36010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพจิตร วาลย์มนตรี
26
361
19
168
36010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน ประกายเพชร
22
301
11
169
36010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
11
125
8
170
36010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
201
11
171
36010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
158
8
172
36010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
9
67
9
173
36010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
43
8
174
36010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสืบ คงแสง
21
240
13
175
36010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
18
219
11
176
36010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหารศึก ภาระหันต์
19
192
11
177
36010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธา แก้ววิจิตร
11
119
8
178
36010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
179
36010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
11
101
8
180
36010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุณิตา บุริมาศ
6
50
8
181
36010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
8
182
36010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
183
36010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา สุราสา
11
98
9
184
36010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต วาทโยธา
7
54
9
185
36010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล ตาปราบ
7
41
8
186
36010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
106
9
187
36010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ผิวเผื่อน
13
123
9
188
36010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันทอง เด่นพันธ์
51
1,040
30
189
36010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สิงห์พร
12
105
8
190
36010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ชะทา
14
93
8
191
36010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
7
43
8
192
36010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ศรีวงษ์ชัย
24
391
21
193
36010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทร์ญา จันพิพัฒ
7
41
8
194
36010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ทองงาม
12
133
8
195
36010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
20
203
11
196
36010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
36
447
21
197
36010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
5
57
9
198
36010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
7
48
9
199
36010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ
9
61
9
200
36010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สาระหงษ์
7
83
8
201
36010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
202
36010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ ขจรภพ
20
337
16
203
36010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี หุมสิน
9
97
8
204
36010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
322
11
205
36010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย มุทาพร
12
169
9
206
36010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
9
207
36010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
13
252
14
208
36010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นาคมูล
20
153
12
209
36010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
16
166
11
210
36010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
16
186
8
211
36010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวภา กล้าขยัน
17
156
11
212
36010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร แคชัยภูมิ
10
75
8
213
36010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ สัจจะสังข์
12
139
9
214
36010259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิต คลาดโรค
21
197
12
215
36010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง วรชินา
7
62
9
216
36010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
221
12
217
36010262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา พุทธแสน
21
377
19
218
36010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์
9
88
8
219
36010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เขตสูงเนิน
6
80
8
220
36010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
221
36010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ สีเสน
12
124
9
222
36010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค์
9
69
9
223
36010268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันต์ ผาดไธสง
20
154
11
224
36010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
7
80
8
225
36010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
93
8
226
36010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
13
127
8
รวม
2,782
32,402
2,218

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน