ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
13
148
9
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัย ทุมสิทธิ์
-
5
67
8
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมล โคตรทอง
เกษตรสมบูรณ์
9
132
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร นารอง
9
131
7
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
-
3
54
9
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
เกษตรสมบูรณ์ 10
12
187
13
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม เลิศขามป้อม
เกษตรสมบูรณ์
12
186
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
ภูกระแต
8
71
8
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์ 10
8
60
8
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
เกษตรสมบูรณ์ 10
8
68
8
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนากร ทองถวิล
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
9
119
9
12
36020017
ประถมศึกษา
นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
81
6
13
36020018
ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
3
34
7
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ใสดี
เกษตรสมบูรณ์ 3
15
134
11
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
5
70
9
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์ 3
3
56
9
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
21
323
15
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมคำศรี
เกษตรสมบูรณ์
11
162
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
96
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
-
17
231
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
7
68
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศุูนยืเครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
7
115
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร จันทร์เพ็ง
การศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
4
35
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
17
188
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
4
55
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
0
7
74
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
11
166
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
6
51
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหล่าเสนา
24
401
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ คชสาร
11
195
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7
77
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
4
26
8
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
เกษตรสมบูรณ์
13
180
13
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 1
8
105
8
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
7
85
9
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
เกษตรสมบูรณ์
18
256
14
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัศน์ละไม
เกษตรสมบูรณ์6
12
181
9
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แควภูเขียว
ภูคลี
14
228
11
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
เกษตรสมบูรณ์
17
267
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ศรีทอง
เกษตรสมบูรณ์
12
162
7
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
ภูคลี
9
121
7
42
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ พาเก่าน้อย
10
136
9
43
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง พิมพ์สิงห์
10
128
9
44
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
เกษตรสมบูรณ์ 7
3
35
9
45
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
15
219
11
46
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
6
80
8
47
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำคัญ วิชัยระหัด
เขาเขียว
8
110
8
48
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
เกษตรสมบูรณ์
28
258
17
49
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ ชินรัตน์
-
12
123
8
50
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
เกษตรสมบูรณ์ 11
7
112
8
51
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
5
64
8
52
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง
เครือข่ายการศึกษาเขาเขียว
6
85
8
53
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล เผ่าหัวสระ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
62
8
54
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง สวัสดิรักษ์
ลำน้ำทิก
8
72
8
55
36020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
เกษตรสมบูรณ์
15
216
10
56
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
13
173
8
57
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
-
26
391
14
58
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
125
9
59
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ รินทะจักร
8
97
8
60
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำทิก
4
55
8
61
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
เกษตรสมบูรณ์
7
79
8
62
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11
129
7
63
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์5
4
51
9
64
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เวียงปฏิ
ศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว
10
170
8
65
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
โรงเรียนวิถีพุทธ
6
92
9
66
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฎุมพี กาสีชา
โรงเรียนวิถีพุทธ
6
62
8
67
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์
-
7
106
8
68
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทน ฐานะ
ภูเขียว9
19
315
11
69
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
ภูหยวก
10
159
8
70
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 9
12
227
8
71
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
5
63
8
72
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม
ภูเขียว7
7
58
8
73
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
4
64
8
74
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ฦาชา
4
35
7
75
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจันทร์ พรบุญ
ภูเขียว 4
15
132
11
76
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว 4
4
64
8
77
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
ภูเขียว
9
81
8
78
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
ภูเขียว
4
38
7
79
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว 4
3
22
7
80
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แข็งแอ
ภูเขียว 4
5
62
8
81
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
ภูเขียว
11
164
8
82
36020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวคำ
-
19
233
13
83
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
15
235
11
84
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
ภูเขียว
12
116
8
85
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีวิพัฒน์
ภูเขียว 10
4
68
9
86
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
ภูเขียว10
14
187
8
87
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
คุรุมิตรอุทยาน
14
159
8
88
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
อำเภอภูเขียว 3
9
147
8
89
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
พระธาตสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
4
63
9
90
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ
ภูเขียว3
6
65
8
91
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ชุดไธสง
-
5
65
8
92
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพร้อมพล แดงประพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
10
107
8
93
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
พระธาตุสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
8
104
8
94
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
สพฐ
9
186
8
95
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
2
18
6
96
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ตลับแก้ว
สพฐ
18
136
11
97
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
8
18
213
11
98
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
อำเภอภูเขียว
6
94
8
99
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
ภูเขียว8
6
94
9
100
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
หลวงบาลนคร
5
41
8
101
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว 8
6
99
8
102
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
ภูเขียว 8
8
70
9
103
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
ภูเขียว
15
274
14
104
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
ภูเขียว 8
6
68
8
105
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล พรมมานอก
หลวงบาลนคร
5
61
8
106
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
หลวงบาลนคร
6
65
8
107
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คุณเคน
หลวงบาลนคร
7
42
8
108
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย นูรอด
ศูนย์การศึกษาอำเภอภูเขียว
8
108
9
109
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
หลวงบาลนคร
4
56
8
110
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชา สร้อยเพชร
-
6
61
9
111
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง
3
33
9
112
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง(กลุ่มภูเขียว 1)
3
33
8
113
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
-
63
1,402
43
114
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
UNINED
11
191
8
115
36020127
ประถมศึกษา
นายบุญมี เดิมกะยอม
-
9
151
8
116
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอภูเขียว
9
143
8
117
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุธ ปัชชาเขียว
เมืองภูเขียว
6
94
8
118
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ ก่อศิลป์
อำเภอภูเขียว(กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง)
3
35
9
119
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทพร บุตตะกุล
-
4
36
8
120
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ บุญประภาศรี
6
90
8
121
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เสาศิริ
อำเภอภูเขียว
4
53
8
122
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
10
139
8
123
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอภูเขียว
6
70
8
124
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ลีปา
อำเภอภูเขียว
7
96
9
125
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
สพป.ชย.2
5
58
8
126
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพิง ทานประสิทธิ์
การศึกษาภูตะเภา
5
66
8
127
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
9
125
8
128
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
เมืองภูเขียว
6
96
9
129
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณัติ ราชโสม
ภูเขียว 2
21
404
14
130
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม จันทองทิพย์
กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 2
19
137
11
131
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
-
25
383
17
132
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
-
12
159
9
133
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
16
185
12
134
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
การศึกษาภูตะเภา
6
70
9
135
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา ทองดี
สปช.เดิม
16
148
11
136
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
บ้านแท่น 4
5
67
8
137
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
-
9
103
8
138
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
อำเภอบ้านแท่น
6
68
9
139
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน
บ้านแท่น 4
4
35
9
140
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น
2
24
8
141
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
เทศบาลบ้านเต่า
18
199
11
142
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าท่ี่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
สพฐ.
20
384
17
143
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
การศึกษาอำเภอบ้านแท่น
7
100
9
144
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
บ้านแท่น
7
102
9
145
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
9
155
9
146
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เฮงสกุล
บ้านแท่น
7
68
8
147
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
บ้านแท่น
16
114
12
148
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรุณ ประจันนวล
กลุ่มพื้นท่ีการศึกษาบ้านแท่น 1
7
82
8
149
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน
10
162
8
150
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
ปรางค์กู่ภูเม็ง
7
75
8
151
36020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ คำป้อง
บ้านแท่น
14
207
11
152
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
บ้านแท่น
6
77
9
153
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
บ้านแท่น
8
102
8
154
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย นามโคตร
บ้านแท่น 2
5
43
9
155
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
พระแท่นภูตะเภา
7
50
8
156
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น
1
18
7
157
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
บ้านแท่น2
11
84
11
158
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น 2
4
46
9
159
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ,โรงเรียนดีศรีตำบล ,โรงเรียนดีมีคุณภาพ
20
331
15
160
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านแท่น
20
244
11
161
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
บ้านแท่น
16
199
11
162
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
บ้านแท่น 5
10
179
8
163
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
การศึกษาบ้านแท่น 5
5
72
9
164
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อำภาคำ
อำเภอบ้านแท่น
7
72
9
165
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปรางค์กู่ภูเม็ง
3
23
8
166
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ บุตรศรี
ปรางค์กู่ภูเม็ง
5
40
8
167
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
แก้งคร้อ6
10
124
8
168
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งคร้อ 6
3
64
9
169
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
14
217
11
170
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ หีบปัสสา
แก้งคร้อ4
4
34
9
171
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สร้างนา
แก้งคร้อ
17
180
12
172
36020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ชัยอาวุธ
อำเภอแก้งคร้อ
19
313
12
173
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ สมศรี
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7
82
9
174
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
17
171
12
175
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
แก้งคร้อ 4
5
35
8
176
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละมร สิงห์ชัยภูมิ
แก้งคร้อ1
39
911
31
177
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
แก้งคร้อ 1
57
1,147
34
178
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
สพฐ
10
104
8
179
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
สพป.ชย.2
6
63
8
180
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
แก้งคร้อ2
4
47
9
181
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี คำแดง
แก้งคร้อ6
5
51
9
182
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไตรเสนีย์
13
231
11
183
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสันต์ คำสีหา
ตำบลท่ามะไฟหวาน
21
335
18
184
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปะทาว
3
17
7
185
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
อำเภอแก้งคร้อ
4
35
8
186
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
อำเภอแก้งคร้อ
5
72
9
187
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
อำเภอแก้งคร้อ
6
78
8
188
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
แก้งคร้อ
9
62
8
189
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
3
20
7
190
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
อำเภอแก้งคร้อ
15
302
15
191
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
14
327
15
192
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
อำเภอแก้งคร้อ
6
92
8
193
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
11
178
9
194
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ลุ่มร้อย
ตำบลบ้านแก้ง
9
108
8
195
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น
แก้งคร้อ9
6
77
8
196
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
197
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร หิรัญเกิด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
4
57
9
198
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
แก้งคร้อ
8
77
8
199
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
แก้งคร้อ
9
191
8
200
36020217
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ต่อพล
อำเภอแก้งคร้อ
4
25
5
201
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 5
5
71
9
202
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
แก้งคร้อ 5
13
88
9
203
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
แก้งคร้อ 5
3
37
9
204
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัต อาบสุวรรณ์
เมืองแก้งคร้อ
17
156
12
205
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
แก้งคร้อ2
4
30
8
206
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
เมืองแก้งคร้อ
4
43
9
207
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งคร้อ 2
5
26
8
208
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
แก้งคร้อ2
9
103
8
209
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
tot
11
171
8
210
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกลด หิรัญเกิด
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
7
108
9
211
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันลบ พันธ์ศรี
แก้งคร้อ 8
12
166
8
212
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร
ตำบลหนองสังข์
5
83
9
213
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
-
7
45
8
214
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
แก้งคร้อ
5
65
9
215
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
แก้งคร้อ
11
149
8
216
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โทราช
แก้งคร้อ
6
68
8
217
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
4
41
8
218
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนกลุ่มตำบลหลุบคา
2
32
9
219
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด คำเรืองศรี
_
15
160
12
220
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพ อุดม
ศูนย์การศึกษาแก้งคร้อ 7
4
56
8
221
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
แก้งคร้อ 7
4
43
8
222
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
11
120
8
223
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ งามประเสริฐ
ภูแลนคา
11
80
11
224
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
-
20
250
15
225
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
47
9
226
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
37
8
227
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์
16
134
12
228
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมน ถันชนนาง
คอนสาร 8
6
53
8
229
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
อำเภอคอนสาร
8
88
8
230
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
การศึกษาอำเภอคอนสาร
4
22
8
231
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
พระธาตุแก้งกอย
7
89
8
232
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
อำเภอคอนสาร
4
51
8
233
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
อำเภอคอนสาร
10
93
12
234
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
อำเภอคอนสาร
9
132
9
235
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
7
87
9
236
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
การศึกษาอำเภอคอนสาร
7
56
9
237
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
หมื่นอร่ามกำแหง
10
129
9
238
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 3
4
61
8
239
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล น้อยศรี
อำเภอคอนสาร
15
233
11
240
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมื่นอร่ามกำแหง
8
115
9
241
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
6
68
8
242
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ศรีเจ๊ก
เครือข่ายหมื่ออร่ามกำแหง
12
96
11
243
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
สพฐ
6
92
9
244
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
สพฐ
6
44
8
245
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้น นครดี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาหมื่นอร่ามคำแหง
5
40
8
246
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
อำเภอคอนสาร
3
48
8
247
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี กัญญาสุด
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 4
6
56
9
248
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ชาติชำนาญ
น้ำผุดทัพลาว
21
357
19
249
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร6
2
49
8
250
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ เถาว์พัน
คอนสาร 6
9
143
8
251
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
อำเภอคอนสาร
7
70
8
252
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
อำเภอคอนสาร
11
121
8
253
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ชาวกะมุด
คอนสาร
10
135
8
254
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
9
102
8
255
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
สพป.ชย.2
7
93
9
256
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกจำเริญ ศรีขลา
น้ำผุดทัพลาว
8
105
8
257
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ แก้งทอง
อ.คอนสาร
19
308
15
258
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ม่วงเพชร
26
345
19
259
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
สพป.ชย.2
12
133
9
260
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
10
156
9
261
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร 5
0
29
6
262
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
สพฐ.
12
122
8
รวม
2,477
33,498
2,473

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน