ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แควภูเขียว
11
148
8
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัย ทุมสิทธิ์
-
5
68
8
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมล โคตรทอง
9
127
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร นารอง
10
141
8
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
-
3
51
8
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ศิลประกอบ
เกษตรสมบูรณ์ 10
15
232
12
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผะเนียง วอนเก่าน้อย
13
206
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสันต์ ฦาชา
เกษตรสมบูรณ์ 10
6
41
6
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ ชินรัตน์
เกษตรสมบูรณ์ 10
7
64
8
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
เกษตรสมบูรณ์ 10
7
73
8
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
10
123
8
12
36020017
ประถมศึกษา
นายบรรยง สิงหรา ณ อยุธยา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
78
6
13
36020018
ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
2
28
6
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ใสดี
เกษตรสมบูรณ์ 3
15
151
11
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต พูนชัยภูมิ
เกษตรสมบูรณ์ 3
6
55
8
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
23
359
15
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
เกษตรสมบูรณ์
12
147
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกิด ชาตัน
6
109
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
-
21
274
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เปล่งงูเหลือม
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
8
72
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม เลิศขามป้อม
ศุูนยืเครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
7
104
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต แสงจันทร์
4
28
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา แต่งเมือง
21
207
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
3
51
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
0
11
68
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
13
158
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
7
59
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหล่าเสนา
24
390
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ คชสาร
15
221
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7
85
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
4
25
8
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
เกษตรสมบูรณ์
11
186
11
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 1
8
125
8
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
7
85
8
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
เกษตรสมบูรณ์
21
271
15
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์6
6
136
8
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แควภูเขียว
ภูคลี
12
156
8
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
เกษตรสมบูรณ์
19
293
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ศรีทอง
เกษตรสมบูรณ์
11
165
8
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
8
127
7
42
36020048
ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
3
5
2
43
36020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประณม ศีรษะพรม
1
19
6
44
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ พาเก่าน้อย
8
122
8
45
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุพตา
9
132
8
46
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
เกษตรสมบูรณ์ 7
3
26
7
47
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ชาปัญญา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
17
200
10
48
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คันธภูมิ
เกษตรสมบูรณ์7
7
66
8
49
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำคัญ วิชัยระหัด
9
123
8
50
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
เกษตรสมบูรณ์
20
274
17
51
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
-
13
130
8
52
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล แฝงฤทธิ์
เกษตรสมบูรณ์ 11
11
104
8
53
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมคำศรี
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
7
73
8
54
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสสมบูรณ์ 11
7
83
8
55
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง ฦๅชา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
5
57
8
56
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง สวัสดิรักษ์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
8
80
8
57
36020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สีพิมพ์
เกษตรสมบูรณ์
16
237
10
58
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
13
166
8
59
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
-
25
382
14
60
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
109
8
61
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
99
7
62
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
50
8
63
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
เกษตรสมบูรณ์
6
69
8
64
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10
123
7
65
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินสวัสดิ์ แสนผาบ
เกษตรสมบูรณ์5
5
51
8
66
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เวียงปฏิ
ศูนย์เครื่อข่ายอำเภอภูเขียว
11
191
8
67
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
7
84
8
68
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
5
61
8
69
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์
-
9
121
8
70
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชีพ มุสันเทียะ
17
321
11
71
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอสรรค์ กระจ่างกุล
9
158
8
72
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร สร้อยทองดี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 9
14
206
8
73
36020080
ประถมศึกษา
นายบุญเพิก คุณประทุม
การศึกษาอำเภอภูเขียว
3
19
6
74
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
9
80
8
75
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม
ภูเขียว7
11
119
8
76
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
5
53
8
77
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
7
78
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจันทร์ พรบุญ
ภูเขียว 4
13
140
11
79
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เจริญสุข
6
71
8
80
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
ภูเขียว
9
79
8
81
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
ภูเขียว
5
33
7
82
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว 4
4
34
7
83
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย มานาดี
ภูเขียว 4
5
62
8
84
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
ภูเขียว
13
159
8
85
36020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวคำ
19
261
15
86
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
18
260
11
87
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
ภูเขียว
10
122
8
88
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีวิพัฒน์
ภูเขียว 10
8
71
8
89
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
ภูเขียว10
11
193
10
90
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
10
164
8
91
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
อำเภอภูเขียว 3
10
156
8
92
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
2
54
8
93
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ
ภูเขียว3
7
59
8
94
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
66
8
95
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพร้อมพล แดงประพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
10
114
8
96
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
พระธาตุสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
9
98
8
97
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ราชโสม
สพฐ
9
196
8
98
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
สพฐ
3
22
6
99
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ตลับแก้ว
สพฐ
20
139
11
100
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
8
8
217
11
101
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
อำเภอภูเขียว
7
95
8
102
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
ภูเขียว8
5
89
8
103
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
ภูเขียว 8
6
49
8
104
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ระโหฐาน
ภูเขียว 8
6
115
8
105
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว 8
4
66
8
106
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
ภูเขียว
20
284
14
107
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
ภูเขียว 8
10
88
8
108
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล พรมมานอก
อำเภอภูเขียว
6
64
8
109
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
โรงเรียนบ้านหนองขาม
5
65
8
110
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเขียว8
2
44
8
111
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย นูรอด
ศูนย์การศึกษาอำเภอภูเขียว
6
108
8
112
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว8
4
53
8
113
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
71
8
114
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
8
115
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
กลุ่มภูเขียว 1
3
43
8
116
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชำนาญไพร
64
1,545
49
117
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
UNINED
11
192
8
118
36020127
ประถมศึกษา
นายบุญมี เดิมกะยอม
-
12
160
8
119
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
อำเภอภูเขียว
10
151
8
120
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุธ ปัชชาเขียว
7
104
8
121
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ ก่อศิลป์
4
40
8
122
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
-
4
41
8
123
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศพนธ์ อธิษฐ์จรุงชัย
10
90
8
124
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
อำเภอภูเขียว
3
56
8
125
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
9
139
8
126
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอภูเขียว
7
77
8
127
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ คำป้อง
อำเภอภูเขียว
11
91
8
128
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
สพป.ชย.2
6
65
8
129
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพิง ทานประสิทธิ์
ภูเขียว 5
6
64
8
130
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
9
133
8
131
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาธิป มาลากอง
9
92
8
132
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์
ภูเขียว 2
25
416
14
133
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม จันทองทิพย์
กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 2
23
182
11
134
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
-
25
363
15
135
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
-
11
153
8
136
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
17
177
11
137
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
การศึกษาภูตะเภา
5
81
8
138
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
สปช.เดิม
19
211
11
139
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น 4
6
59
7
140
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชียรศักดิ ปิติธนโชค
-
8
100
8
141
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
อำเภอบ้านแท่น
10
45
8
142
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา ทองดี
บ้านแท่น 4
6
42
8
143
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น
3
41
8
144
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
เทศบาลบ้านเต่า
20
203
11
145
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
สพฐ.
23
395
16
146
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
8
90
8
147
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
บ้านแท่น
7
115
8
148
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
111
8
149
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เฮงสกุล
บ้านแท่น
9
73
8
150
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชชิระ กระพันเขียว
บ้านแท่น
20
133
11
151
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม คลังภูเขียว
กลุ่มพื้นท่ีการศึกษาบ้านแท่น 1
7
73
8
152
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน
10
160
8
153
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
9
97
8
154
36020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น
11
237
11
155
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
บ้านแท่น
5
69
8
156
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
บ้านแท่น
9
110
8
157
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ มาฆะเซ็นต์
บ้านแท่น 2
2
43
8
158
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัชร์ ภิญโญภาพ
10
66
8
159
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย นามโคตร
บ้านแท่น
2
18
7
160
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร บาลเย็น
บ้านแท่น2
15
100
11
161
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น 2
2
42
8
162
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ยิ้มตะคุ
โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ,โรงเรียนดีศรีตำบล ,โรงเรียนดีมีคุณภาพ
20
267
13
163
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท ทองนาค
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านแท่น
18
263
12
164
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
บ้านแท่น
17
201
11
165
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
บ้านแท่น 5
12
176
8
166
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาบ้านแท่น 5
4
52
8
167
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
อำเภอบ้านแท่น
6
65
8
168
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ขวาไทย
บ้านแท่น5
6
35
8
169
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพื้นที่การศึดษาบ้านแท่น 5
2
45
8
170
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
แก้งคร้อ6
8
130
8
171
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
แก้งคร้อ 6
4
53
8
172
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
12
249
11
173
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ หีบปัสสา
แก้งคร้อ4
5
39
8
174
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี นุตาดี
แก้งคร้อ
14
200
11
175
36020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ชัยอาวุธ
อำเภอแก้งคร้อ
21
321
19
176
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3
88
8
177
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
19
179
11
178
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
แก้งคร้อ 4
5
42
8
179
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละมร สิงห์ชัยภูมิ
แก้งคร้อ1
55
996
33
180
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
แก้งคร้อ 1
43
974
28
181
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญไทย แสนเรียน
สพฐ
9
126
8
182
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
สพป.ชย.2
6
73
8
183
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
แก้งคร้อ2
4
42
8
184
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ยอดสละ
แก้งคร้อ6
5
53
8
185
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ คำสีหา
14
214
8
186
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
413
17
187
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
พื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 6
5
35
8
188
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
อำเภอแก้งคร้อ
3
42
8
189
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สร้างนา
อำเภอแก้งคร้อ
6
66
8
190
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
อำเภอแก้งคร้อ
10
76
8
191
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล น้อยลา
แก้งคร้อ
7
68
8
192
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
2
18
6
193
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ จิตรเกาะ
อำเภอแก้งคร้อ
15
321
14
194
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเถา บุราณ
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
17
363
16
195
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
อำเภอแก้งคร้อ
8
106
8
196
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 3
11
184
8
197
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ลุ่มร้อย
10
128
8
198
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น
แก้งคร้อ9
7
74
8
199
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
8
200
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
4
48
8
201
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
แก้งคร้อ
9
102
8
202
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
แก้งคร้อ
11
220
8
203
36020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ต่อพล
อำเภอแก้งคร้อ
7
49
6
204
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 5
7
80
8
205
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ ประดับเพชร
แก้งคร้อ 5
14
118
11
206
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งคร้อ 5
3
34
7
207
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัต อาบสุวรรณ์
อ.แก้งคร้อ
17
169
11
208
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ อัทธ์แมน
แก้งคร้อ2
4
31
7
209
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ คำศรี
แก้งคร้อ 2
6
44
8
210
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
แก้งคร้อ 2
6
31
8
211
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
แก้งคร้อ2
10
123
8
212
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ ฐานคร
tot
12
176
8
213
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
แก้งคร้อ 8
10
119
8
214
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาว์ บำขุนทด
แก้งคร้อ 8
12
181
8
215
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร
แก้งคร้อ8
5
62
8
216
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
50
8
217
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันลบ พันธ์ศรี
แก้งคร้อ
4
61
8
218
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
แก้งคร้อ
12
152
8
219
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
แก้งคร้อ
6
63
8
220
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
6
40
8
221
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
แก้งคร้อ 7
4
32
7
222
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด คำเรืองศรี
_
15
168
11
223
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพ อุดม
ศูนย์การศึกษาแก้งคร้อ 7
6
48
8
224
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
แก้งคร้อ 7
4
42
8
225
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
8
134
8
226
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ งามประเสริฐ
แก้งคร้อ 7
12
90
10
227
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
-
19
322
16
228
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
-
7
38
8
229
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
46
8
230
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์
15
138
11
231
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมน ถันชนนาง
คอนสาร 8
6
66
8
232
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอคอนสาร
5
83
8
233
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
การศึกษาอำเภอคอนสาร
4
26
8
234
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
95
8
235
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
อำเภอคอนสาร
6
61
8
236
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
อำเภอคอนสาร
7
79
11
237
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
อำเภอคอนสาร
8
120
8
238
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
7
81
8
239
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร2
3
48
8
240
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
9
132
8
241
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 3
4
57
8
242
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แก้วกำมา
อำเภอคอนสาร
13
283
9
243
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สุดตะนา
9
112
8
244
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล น้อยศรี
8
107
8
245
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม มาลา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร
14
141
11
246
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุไร ศรีเจ๊ก
สพฐ
5
85
8
247
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
สพฐ
6
49
8
248
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้น นครดี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 4
4
47
8
249
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
อำเภอคอนสาร
4
44
8
250
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 4
3
63
8
251
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ชาติชำนาญ
คอนสาร 6
22
344
17
252
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสัย หาญนาแซง
คอนสาร6
3
39
8
253
36020271
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร6
2
18
8
254
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ เภาว์พัน
คอนสาร 6
7
101
8
255
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
อำเภอคอนสาร
8
69
8
256
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
อำเภอคอนสาร
11
129
8
257
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ชาวกะมุด
คอนสาร
12
136
8
258
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
10
106
8
259
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
สพป.ชย.2
10
90
8
260
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ศรีขลา
11
109
8
261
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ แก้งทอง
อ.คอนสาร
28
344
17
262
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ม่วงเพชร
28
396
19
263
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
สพป.ชย.2
10
131
8
264
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผล จำปาชน
8
90
8
265
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายผล จำปาชน
คอนสาร 5
3
22
6
266
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ปัดสา
สพฐ.
13
132
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]