ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
14
148
9
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัย ทุมสิทธิ์
-
5
72
8
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมล โคตรทอง
9
131
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร นารอง
10
145
8
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
-
3
61
9
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
เกษตรสมบูรณ์ 10
11
201
13
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม เลิศขามป้อม
12
189
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
ภูกระแต
5
67
8
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์ 10
5
70
8
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
เกษตรสมบูรณ์ 10
6
68
8
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
8
109
9
12
36020017
ประถมศึกษา
นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
91
6
13
36020018
ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
2
32
7
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ใสดี
เกษตรสมบูรณ์ 3
15
138
12
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
4
71
9
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
เกษตรสมบูรณ์ 3
4
65
9
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
19
338
15
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
เกษตรสมบูรณ์
11
151
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์
5
104
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
-
17
240
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
9
75
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศุูนยืเครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
107
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร จันทร์เพ็ง
การศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์
4
29
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา แต่งเมือง
20
180
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
3
48
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
0
9
68
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
11
153
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
6
58
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหล่าเสนา
23
395
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ คชสาร
11
207
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7
82
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์
3
26
8
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
เกษตรสมบูรณ์
13
190
13
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 1
10
124
9
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
8
86
9
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
เกษตรสมบูรณ์
17
238
14
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัศน์ละไม
เกษตรสมบูรณ์6
11
172
9
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แควภูเขียว
ภูคลี
13
218
10
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
เกษตรสมบูรณ์
16
274
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ศรีทอง
เกษตรสมบูรณ์
10
151
7
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
ภูคลี
9
124
7
42
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ พาเก่าน้อย
10
127
9
43
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุพตา
10
117
9
44
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
เกษตรสมบูรณ์ 7
3
35
9
45
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ชาปัญญา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
16
192
10
46
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คันธภูมิ
เกษตรสมบูรณ์7
7
68
8
47
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำคัญ วิชัยระหัด
เขาเขียว
9
111
8
48
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
เกษตรสมบูรณ์
25
281
17
49
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ ชินรัตน์
-
11
127
8
50
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
เกษตรสมบูรณ์ 11
7
114
8
51
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง พิมพ์สิงห์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
70
8
52
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง
เครือข่ายการศึกษาเขาเขียว
7
79
8
53
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล เผ่าหัวสระ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
6
63
8
54
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง สวัสดิรักษ์
ลำน้ำทิก
8
73
8
55
36020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
เกษตรสมบูรณ์
16
235
10
56
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
12
179
8
57
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
-
25
369
14
58
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ วิชาหา
7
115
9
59
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ รินทะจักร
7
108
8
60
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำทิก
4
57
8
61
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
เกษตรสมบูรณ์
6
82
8
62
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10
130
7
63
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกษตรสมบูรณ์5
3
49
8
64
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เวียงปฏิ
ศูนย์เครื่อข่ายอำเภอภูเขียว
11
183
8
65
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
โรงเรียนวิถีพุทธ
7
94
9
66
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฎุมพี กาสีชา
โรงเรียนวิถีพุทธ
6
61
8
67
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์
-
9
114
8
68
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทน ฐานะ
ภูเขียว9
17
315
11
69
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
10
159
8
70
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร สร้อยทองดี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 9
14
212
8
71
36020080
ประถมศึกษา
-
การศึกษาอำเภอภูเขียว
1
16
5
72
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
7
71
8
73
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม
ภูเขียว7
8
82
8
74
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
4
60
8
75
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ฦาชา
4
36
7
76
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจันทร์ พรบุญ
ภูเขียว 4
14
129
10
77
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เจริญสุข
ภูเขียว 4
5
68
8
78
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
ภูเขียว
9
84
8
79
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
ภูเขียว
4
39
7
80
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เสาศิริ
ภูเขียว 4
4
26
7
81
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แข็งแอ
ภูเขียว 4
5
61
8
82
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
ภูเขียว
10
168
8
83
36020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวคำ
19
256
12
84
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
16
252
11
85
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
ภูเขียว
12
116
8
86
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีวิพัฒน์
ภูเขียว 10
6
64
9
87
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
ภูเขียว10
14
182
10
88
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
คุรุมิตรอุทยาน
10
167
8
89
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
อำเภอภูเขียว 3
10
144
8
90
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
พระธาตสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
4
63
9
91
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ
ภูเขียว3
6
63
8
92
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ชุดไธสง
-
5
66
8
93
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพร้อมพล แดงประพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
11
120
8
94
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
พระธาตุสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
8
111
8
95
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ราชโสม
สพฐ
11
192
8
96
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
สพฐ
3
25
5
97
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ตลับแก้ว
สพฐ
18
142
11
98
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
8
18
225
11
99
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
อำเภอภูเขียว
6
89
8
100
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
ภูเขียว8
6
97
9
101
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
หลวงบาลนคร
5
47
8
102
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ระโหฐาน
ภูเขียว 8
6
98
8
103
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
ภูเขียว 8
8
63
8
104
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
ภูเขียว
19
278
14
105
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
ภูเขียว 8
7
80
8
106
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล พรมมานอก
หลวงบาลนคร
5
63
8
107
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
หลวงบาลนคร
6
63
8
108
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คุณเคน
หลวงบาลนคร
7
43
8
109
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย นูรอด
ศูนย์การศึกษาอำเภอภูเขียว
8
106
9
110
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
หลวงบาลนคร
4
53
8
111
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชา สร้อยเพชร
-
6
68
9
112
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
9
113
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง(กลุ่มภูเขียว 1)
3
38
8
114
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชำนาญไพร
-
62
1,482
49
115
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
UNINED
11
186
8
116
36020127
ประถมศึกษา
นายบุญมี เดิมกะยอม
-
10
171
8
117
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
อำเภอภูเขียว
10
140
8
118
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุธ ปัชชาเขียว
เมืองภูเขียว
6
97
8
119
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ ก่อศิลป์
อำเภอภูเขียว(กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง)
2
34
9
120
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
39
8
121
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ บุญประภาศรี
6
84
8
122
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
อำเภอภูเขียว
4
51
8
123
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
10
139
8
124
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอภูเขียว
5
76
8
125
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ลีปา
อำเภอภูเขียว
7
87
8
126
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
สพป.ชย.2
5
64
8
127
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพิง ทานประสิทธิ์
การศึกษาภูตะเภา
5
60
8
128
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
9
128
8
129
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาธิป มาลากอง
เมืองภูเขียว
5
100
9
130
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์
ภูเขียว 2
23
417
14
131
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม จันทองทิพย์
กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 2
21
151
11
132
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
-
24
370
16
133
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
-
12
166
9
134
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
17
190
12
135
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
การศึกษาภูตะเภา
7
87
9
136
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
สปช.เดิม
19
208
11
137
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
บ้านแท่น 4
6
72
8
138
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
-
8
104
8
139
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบ้านแท่น
7
49
8
140
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา ทองดี
บ้านแท่น 4
4
40
9
141
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
บ้านแท่น
4
32
8
142
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
เทศบาลบ้านเต่า
20
206
11
143
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
สพฐ.
19
357
17
144
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
การศึกษาอำเภอบ้านแท่น
7
94
8
145
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
บ้านแท่น
7
109
9
146
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
7
131
9
147
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เฮงสกุล
บ้านแท่น
7
71
8
148
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชชิระ กระพันเขียว
บ้านแท่น
16
111
11
149
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรุณ ประจันนวล
กลุ่มพื้นท่ีการศึกษาบ้านแท่น 1
4
93
8
150
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน
11
166
8
151
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
ปรางค์กู่ภูเม็ง
9
89
8
152
36020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ คำป้อง
บ้านแท่น
16
231
11
153
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
บ้านแท่น
5
76
9
154
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
บ้านแท่น
9
108
8
155
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย นามโคตร
บ้านแท่น 2
5
44
9
156
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
พระแท่นภูตะเภา
6
61
9
157
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น
2
17
7
158
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
บ้านแท่น2
11
89
11
159
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแท่น 2
3
42
8
160
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม คลังภูเขียว
โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ,โรงเรียนดีศรีตำบล ,โรงเรียนดีมีคุณภาพ
14
300
16
161
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านแท่น
16
254
11
162
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
บ้านแท่น
17
212
12
163
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
บ้านแท่น 5
10
188
8
164
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
การศึกษาบ้านแท่น 5
5
69
9
165
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อำภาคำ
อำเภอบ้านแท่น
6
60
8
166
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ ขวาไทย
ปรางค์กู่ภูเม็ง
7
31
9
167
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ บุตรศรี
กลุ่มพื้นที่การศึดษาบ้านแท่น 5
4
37
7
168
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
แก้งคร้อ6
11
125
8
169
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไตรเสนีย์
แก้งคร้อ 6
4
63
9
170
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
14
217
11
171
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ หีบปัสสา
แก้งคร้อ4
4
45
9
172
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี นุตาดี
แก้งคร้อ
17
204
12
173
36020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ชัยอาวุธ
อำเภอแก้งคร้อ
18
295
12
174
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ สมศรี
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7
83
9
175
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
20
177
12
176
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
แก้งคร้อ 4
6
48
9
177
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละมร สิงห์ชัยภูมิ
แก้งคร้อ1
55
957
35
178
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
แก้งคร้อ 1
47
1,046
33
179
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
สพฐ
11
99
8
180
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
สพป.ชย.2
6
71
8
181
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
แก้งคร้อ2
4
44
9
182
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี คำแดง
แก้งคร้อ6
5
49
9
183
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ คำสีหา
12
240
9
184
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
16
409
17
185
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปะทาว
3
44
9
186
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
อำเภอแก้งคร้อ
4
39
8
187
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สร้างนา
อำเภอแก้งคร้อ
6
73
9
188
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
อำเภอแก้งคร้อ
8
77
8
189
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล น้อยลา
แก้งคร้อ
6
75
8
190
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
1
16
6
191
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ คำศรี
อำเภอแก้งคร้อ
15
323
15
192
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเถา บุราณ
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
17
340
17
193
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
อำเภอแก้งคร้อ
8
93
8
194
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
11
182
9
195
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ลุ่มร้อย
หนองสังข์ภูผาแดง
10
117
8
196
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น
แก้งคร้อ9
6
73
8
197
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
8
198
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร หิรัญเกิด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
4
61
9
199
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
แก้งคร้อ
11
90
8
200
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
แก้งคร้อ
11
203
8
201
36020217
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ต่อพล
อำเภอแก้งคร้อ
4
32
5
202
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 5
7
77
9
203
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
แก้งคร้อ 5
14
104
10
204
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
แก้งคร้อ 5
3
35
8
205
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัต อาบสุวรรณ์
เมืองแก้งคร้อ
17
164
12
206
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งคร้อ2
3
27
8
207
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
เมืองแก้งคร้อ
5
50
9
208
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
แก้งคร้อ 2
6
28
8
209
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
แก้งคร้อ2
10
115
8
210
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
tot
12
180
8
211
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกลด หิรัญเกิด
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
10
112
8
212
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาว์ บำขุนทด
แก้งคร้อ 8
11
196
9
213
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร
แก้งคร้อ8
5
77
9
214
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
-
4
48
8
215
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันลบ พันธ์ศรี
แก้งคร้อ
5
67
9
216
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
แก้งคร้อ
11
150
8
217
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โทราช
แก้งคร้อ
5
67
8
218
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
4
46
8
219
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
แก้งคร้อ 7
3
33
9
220
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด คำเรืองศรี
_
15
165
12
221
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพ อุดม
ศูนย์การศึกษาแก้งคร้อ 7
5
48
8
222
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
แก้งคร้อ 7
4
46
9
223
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
การศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
10
126
8
224
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ งามประเสริฐ
ภูแลนคา
12
90
11
225
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
-
21
296
16
226
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
-
4
40
8
227
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
-
6
33
7
228
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์
16
133
12
229
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมน ถันชนนาง
คอนสาร 8
6
54
8
230
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
อำเภอคอนสาร
8
79
8
231
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
การศึกษาอำเภอคอนสาร
4
23
8
232
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
พระธาตุแก้งกอย
7
87
8
233
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
อำเภอคอนสาร
5
53
8
234
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
อำเภอคอนสาร
10
115
12
235
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
อำเภอคอนสาร
8
134
9
236
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
7
86
9
237
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
การศึกษาพระธาตุแก้งกอย
4
45
8
238
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
หมื่นอร่ามกำแหง
10
131
9
239
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 3
4
55
8
240
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล น้อยศรี
อำเภอคอนสาร
17
256
9
241
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สุดตะนา
หมื่นอร่ามกำแหง
9
107
9
242
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง
8
81
8
243
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม มาลา
เครือข่ายหมื่ออร่ามกำแหง
13
105
11
244
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุไร ศรีเจ๊ก
สพฐ
6
86
9
245
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
สพฐ
5
50
8
246
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้น นครดี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาหมื่นอร่ามคำแหง
5
47
9
247
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
อำเภอคอนสาร
5
47
8
248
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี กัญญาสุด
กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 4
6
68
9
249
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ชาติชำนาญ
น้ำผุดทัพลาว
20
365
19
250
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร6
3
42
8
251
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ เถาว์พัน
คอนสาร 6
7
135
8
252
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
อำเภอคอนสาร
8
68
8
253
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
อำเภอคอนสาร
11
124
8
254
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ชาวกะมุด
คอนสาร
11
130
8
255
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
9
104
8
256
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
สพป.ชย.2
8
89
8
257
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ศรีขลา
น้ำผุดทัพลาว
9
114
8
258
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ แก้งทอง
อ.คอนสาร
22
338
16
259
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ม่วงเพชร
23
363
19
260
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
สพป.ชย.2
11
129
9
261
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
7
122
9
262
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนสาร 5
0
27
6
263
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ปัดสา
สพฐ.
12
133
8
รวม
2,518
34,311
2,480

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]