ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
36020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด อาจสนาม
14
132
9
2
36020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อนุวุฒิ
6
83
9
3
36020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
141
8
4
36020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร นารอง
10
138
8
5
36020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
4
50
9
6
36020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ
13
197
13
7
36020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม เลิศขามป้อม
12
202
8
8
36020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
63
8
9
36020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
9
69
8
10
36020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ทองคนทา
7
76
8
11
36020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนากร ทองถวิล
10
104
8
12
36020017
ประถมศึกษา
นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา
9
65
6
13
36020018
ประถมศึกษา
นายยรรยง ศิริภูมิ
6
31
7
14
36020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชัย ลบบำรุง
15
139
12
15
36020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
9
16
36020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง แควภูเขียว
4
51
9
17
36020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ขันทะสีมา
19
317
14
18
36020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมคำศรี
11
151
8
19
36020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา เศษแพง
8
92
8
20
36020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย พุธขุนทด
18
221
11
21
36020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยะ สำอางเนตร
8
72
8
22
36020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัต เรียกจำรัส
8
101
8
23
36020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร จันทร์เพ็ง
5
35
8
24
36020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
17
213
11
25
36020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มุทาพร
5
55
8
26
36020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
9
84
8
27
36020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน ทองงาม
14
164
8
28
36020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ดีแซง
8
49
8
29
36020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหล่าเสนา
23
410
14
30
36020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ คชสาร
11
202
7
31
36020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
6
83
7
32
36020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
8
33
36020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
12
186
12
34
36020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
8
106
9
35
36020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
5
83
9
36
36020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต พิศวงปราการ
19
246
13
37
36020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทัศน์ละไม
13
181
8
38
36020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
16
224
9
39
36020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์
16
265
11
40
36020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คันธภูมิ
11
148
8
41
36020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเวก ศิลมั่น
8
114
7
42
36020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
11
120
9
43
36020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง พิมพ์สิงห์
12
124
9
44
36020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล
3
47
8
45
36020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
17
235
11
46
36020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง
8
74
8
47
36020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล เผ่าหัวสระ
8
106
8
48
36020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญ ขึ้นทันตา
26
249
17
49
36020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมอ ชินรัตน์
10
125
8
50
36020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
8
114
8
51
36020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล เดชโนนสังข์
6
55
8
52
36020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวรรณ์ บัวคำ
7
91
8
53
36020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรงค์ ฦๅชา
7
58
8
54
36020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
6
74
8
55
36020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์
20
207
10
56
36020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ฦๅกำลัง
15
164
8
57
36020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เรือนมงคล
26
385
14
58
36020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญส​รณ์​ บุญสุขาอัครพงษ์
9
102
9
59
36020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ รินทะจักร
11
103
8
60
36020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
57
8
61
36020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
9
82
8
62
36020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุระณี สีพิมพ์
11
124
7
63
36020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
5
48
8
64
36020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เวียงปฏิ
13
171
8
65
36020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
9
101
9
66
36020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฎุมพี กาสีชา
7
73
8
67
36020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวาล แดนสีแก้ว
7
107
8
68
36020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทน ฐานะ
17
292
11
69
36020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ข่าขันมะลี
12
156
8
70
36020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
15
232
8
71
36020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
5
72
8
72
36020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม
7
53
8
73
36020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
72
8
74
36020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ฦาชา
4
39
8
75
36020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
117
10
76
36020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หล้าเพชร
8
53
8
77
36020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ประตาทะยัง
10
79
8
78
36020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร พินิจลึก
5
41
7
79
36020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
18
8
80
36020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แข็งแอ
5
53
8
81
36020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ มณีวรรณ
13
166
8
82
36020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวคำ
19
228
13
83
36020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เยี้ยมผา
15
216
11
84
36020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ พิมล
12
120
8
85
36020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีวิพัฒน์
6
81
9
86
36020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรณี เลิศสรรสิริ
12
189
8
87
36020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์
14
170
8
88
36020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
11
141
8
89
36020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ข่าขันมะลี
3
51
8
90
36020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
58
8
91
36020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ชุดไธสง
7
54
8
92
36020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
107
8
93
36020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพล ดิเรกโภค
8
92
8
94
36020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต นาตรีชน
16
202
8
95
36020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
5
96
36020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ตลับแก้ว
15
134
11
97
36020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สุขสนิท
เปงจานนคร
17
196
11
98
36020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วานนท์
8
82
8
99
36020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
9
95
9
100
36020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์
6
37
8
101
36020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
99
8
102
36020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
8
68
9
103
36020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
13
271
14
104
36020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทา ผุดผาด
6
68
8
105
36020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
5
63
8
106
36020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เขาทอง
7
66
8
107
36020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คุณเคน
9
37
8
108
36020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย นูรอด
9
98
9
109
36020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
7
53
8
110
36020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชา สร้อยเพชร
7
52
9
111
36020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญประกอบ กิ่งแฝง
3
29
9
112
36020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์
6
32
8
113
36020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สิงห์คำคูณ
63
1,337
42
114
36020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
13
175
8
115
36020127
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เกิดมงคล
10
145
8
116
36020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
11
141
8
117
36020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุธ ปัชชาเขียว
6
78
8
118
36020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เปริน
5
34
8
119
36020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทพร บุตตะกุล
4
41
8
120
36020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ บุญประภาศรี
7
89
8
121
36020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เสาศิริ
7
48
8
122
36020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
9
137
8
123
36020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
8
124
36020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ลีปา
7
87
9
125
36020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิมล สอนโกษา
7
59
8
126
36020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพิง ทานประสิทธิ์
6
63
8
127
36020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล คำจันทร์
11
116
8
128
36020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
9
88
9
129
36020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณัติ ราชโสม
24
419
14
130
36020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม จันทองทิพย์
18
114
11
131
36020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
23
401
17
132
36020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช นนทคำจันทร์
15
145
8
133
36020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
17
163
11
134
36020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ปานทอง อังคณิตย์
6
51
8
135
36020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา ทองดี
17
145
11
136
36020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ บุตรศรี
6
73
8
137
36020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
11
103
8
138
36020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
7
81
9
139
36020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน
7
38
9
140
36020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
9
141
36020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
18
193
11
142
36020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าท่ี่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
20
396
17
143
36020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
8
95
8
144
36020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ อบมา
9
98
9
145
36020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
11
168
9
146
36020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
8
147
36020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
13
122
11
148
36020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรุณ ประจันนวล
10
76
8
149
36020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ศรีสามารถ
12
159
8
150
36020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
7
67
8
151
36020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ คำป้อง
14
178
11
152
36020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราวิน สุริยันต์
7
73
9
153
36020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญยุทธ บุญพันธ์
9
96
8
154
36020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย นามโคตร
4
32
9
155
36020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม ทรายมูล
7
54
9
156
36020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
6
157
36020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
10
77
11
158
36020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงดี ภารา
5
36
8
159
36020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
22
320
15
160
36020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
19
251
11
161
36020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินธ์ สัตพันธ์
18
204
11
162
36020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ อารี
14
184
8
163
36020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
7
69
9
164
36020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
165
36020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
166
36020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
35
8
167
36020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล สะอาดโฉม
10
114
8
168
36020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย เกิดสุข
7
61
9
169
36020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรทูล กูดซ้าย
15
209
11
170
36020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
4
43
8
171
36020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สร้างนา
17
170
12
172
36020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ชัยอาวุธ
20
302
11
173
36020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ สมศรี
11
76
9
174
36020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชาติ วิลาศรี
17
154
12
175
36020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
5
43
9
176
36020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
46
930
31
177
36020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส กองจันทร์
53
1,135
33
178
36020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
8
109
8
179
36020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน เจริญสุข
7
62
8
180
36020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิวา งวดชัย
4
41
9
181
36020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี คำแดง
5
46
8
182
36020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ไตรเสนีย์
13
216
11
183
36020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสันต์ คำสีหา
20
335
18
184
36020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
185
36020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม
4
29
7
186
36020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ปร๋อกระโทก
7
68
9
187
36020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
74
8
188
36020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ งามสกุล
10
56
8
189
36020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
190
36020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี
14
297
15
191
36020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล น้อยลา
15
301
15
192
36020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แตงกระโทก
7
82
8
193
36020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสือสาวะถี
17
159
9
194
36020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ลุ่มร้อย
14
101
8
195
36020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น
6
85
8
196
36020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
8
197
36020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร หิรัญเกิด
5
54
9
198
36020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ คงอุ่น
9
74
8
199
36020216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อำภาคำ
14
169
8
200
36020217
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ต่อพล
4
30
5
201
36020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่วม ค้าเจริญ
5
63
9
202
36020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
13
83
9
203
36020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
4
30
9
204
36020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัต อาบสุวรรณ์
16
161
12
205
36020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
6
28
8
206
36020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
4
46
9
207
36020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
8
208
36020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
9
84
8
209
36020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
12
157
8
210
36020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกลด หิรัญเกิด
9
109
8
211
36020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต โคตรมา
15
151
8
212
36020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร
8
69
9
213
36020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
7
45
8
214
36020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
5
65
8
215
36020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ตาปราบ
11
154
8
216
36020234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โทราช
8
69
8
217
36020235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปาน ชัยชนะ
4
37
8
218
36020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
5
24
9
219
36020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด คำเรืองศรี
19
164
12
220
36020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพ อุดม
4
57
8
221
36020239
ประถมศึกษา
นายสมหมาย โพธิ์จักร์
4
42
8
222
36020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวช นามบุดดี
10
121
8
223
36020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ งามประเสริฐ
13
68
11
224
36020242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกาศิต ปลั่งกลาง
20
231
13
225
36020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ รัตนะ
7
47
9
226
36020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เสมพงค์
8
47
8
227
36020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล น้อยศรี
14
109
11
228
36020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแมน ถันชนนาง
7
59
8
229
36020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขงเบ้ง บุญประคม
8
79
8
230
36020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
231
36020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
8
82
8
232
36020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ปาลินทร
4
47
8
233
36020254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ตากลม
7
80
12
234
36020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ต่ออำนาจ
9
139
9
235
36020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ แนวคำดี
10
75
9
236
36020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพจน์ กัญญาสุด
7
50
9
237
36020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอง เต็มหลวง
10
122
9
238
36020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เต็มแสง
6
65
8
239
36020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล น้อยศรี
15
219
11
240
36020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์
8
123
9
241
36020262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ
10
57
8
242
36020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ศรีเจ๊ก
10
93
11
243
36020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย
6
95
9
244
36020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
6
44
8
245
36020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้น นครดี
6
43
8
246
36020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
7
39
8
247
36020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี กัญญาสุด
6
41
8
248
36020269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ชาติชำนาญ
21
338
19
249
36020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ แสนสะอาด
5
48
8
250
36020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
9
135
8
251
36020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรัช จำรัสแนว
8
74
8
252
36020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน ทรงทาศรี
11
134
8
253
36020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราพงษ์ เจริญขวัญ
10
125
8
254
36020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
9
108
8
255
36020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ศรีปัญญา
8
84
8
256
36020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกจำเริญ ศรีขลา
8
107
8
257
36020279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ แก้งทอง
21
287
13
258
36020280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ม่วงเพชร
22
300
17
259
36020281
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
12
125
9
260
36020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
13
140
8
261
36020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
33
6
262
36020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุปถัมภ์ วิชาหา
10
95
8
รวม
2,683
32,596
2,446

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน