ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1036100132
36030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ กรมรินทร์
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
2
1036100133
36030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โคตรชาลี
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
3
1036100134
36030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
4
1036100135
36030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
5
1036100136
36030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส - หนองบัวโคก
6
1036100137
36030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ หรรษา
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
7
1036100138
36030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
8
1036100104
36030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ขอพึ่ง
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
9
1036100105
36030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
10
1036100106
36030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่
11
1036100107
36030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณหชง แววฉิมพลี
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
12
1036100152
36030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชำนาญกุล
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
13
1036100153
36030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แก้วเพชร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
14
1036100139
36030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล อินทรผล
บ้านขามหนองโดน
15
1036100140
36030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชำนาญ
บ้านขาม-หนองโดน
16
1036100141
36030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
17
1036100143
36030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
บ้านขาม หนองโดน
18
1036100144
36030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
บ้านขาม-หนองโดน
19
1036100145
36030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณีแสง นามอินทร์
บ้านขาม-หนองโดน
20
1036100112
36030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ทองเกิด
ลุ่มบึงละหาน
21
1036100113
36030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
ลุ่มบึงละหาน
22
1036100114
36030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สวงโท
ลุ่มบึงละหาน
23
1036100115
36030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง
ลุ่มบึงละหาน
24
1036100116
36030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง พงศ์สมัย
ลุ่มบึงละหาน
25
1036100117
36030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มบึงละหาน
26
1036100118
36030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวพล อารีชาติ
ลุ่มบึงละหาน
27
1036100119
36030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ส้มป่อย-บัวบาน
28
1036100121
36030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ พรหมทอง
ส้มป่อย-บัวบาน
29
1036100122
36030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี พิมพ์ศรี
ส้มป่อย-บัวบาน
30
1036100125
36030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย บัวบาง
ส้มป่อย-บัวบาน
31
1036100126
36030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คชา
บ้านขาม-หนองโดน
32
1036100127
36030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุส ทะนสุข
โรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน
33
1036100128
36030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา ทีบัวบาน
บ้านขาม-หนองโดน
34
1036100129
36030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
35
1036100130
36030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.วัฒนากร กล้ารอด
บ้านขามหนองโดน
36
1036100131
36030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ประดับวงษ์
บ้านขาม-หนองโดน
37
1036100147
36030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ชาลีเครือ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
38
1036100148
36030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ รินลา
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
39
1036100149
36030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
40
1036100150
36030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผ่อง กุสันเทียะ
กุดน้ำใสหนองบัวโคก
41
1036100151
36030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
42
1036100120
36030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม เบ้าลี
ส้มป่อย - บัวบาน
43
1036100123
36030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ไทยประสงค์
ส้มป่อย-บัวบาน
44
1036100124
36030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สัมป่อย-บัวบาน
45
1036100108
36030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
46
1036100109
36030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
47
1036100110
36030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
48
1036100111
36030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิถีชัย คำศรี
จัตุรัส - หนองบัวใหญ่
49
1036100157
36030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำปุ้ย
บึงชวน
50
1036100158
36030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์สันติ มลิทอง
บึงชวน
51
1036100186
36030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ ศรสูงเนิน
เพชรเริงรมย์
52
1036100190
36030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
53
1036100191
36030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต ลีหัวสระ
เพชรเริงรมย์
54
1036100192
36030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
55
1036100189
36030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
เพชรเริงรมย์
56
1036100185
36030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
เพชรเริงรมย์
57
1036100183
36030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
เพชรเริงรมย์
58
1036100184
36030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ชาติชนะ
เพชรเริงรมย์
59
1036100187
36030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แป้นสันเทียะ
เพชรเริงรมย์
60
1036100188
36030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเพชรเริงรมย์
61
1036100182
36030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัชจิรา พรมสอาด
เพรชเริงรมย์
62
1036100155
36030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
บึงชวน
63
1036100156
36030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ประทุมวงษ์
บึงชวน
64
1036100154
36030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คุณกันหา
บึงชวน
65
1036100159
36030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงชวน
66
1036100160
36030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงชวน
67
1036100161
36030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ จันตรี
โรงเรียนบึงชวน
68
1036100174
36030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาล
69
1036100169
36030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน ชาลีเครือ
บ้านตาล
70
1036100170
36030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
บ้านตาล
71
1036100171
36030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
บ้านตาล
72
1036100173
36030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลบ้านตาล
73
1036100181
36030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
บ้านเพชร
74
1036100167
36030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
75
1036100168
36030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
โรงเรียนตำบลบ้านเพพชร
76
1036100162
36030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเพชร
โรงเรียนตำบลบ้านเพชร
77
1036100163
36030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
บ้านเพชร
78
1036100164
36030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
บ้านเพชร
79
1036100165
36030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
80
1036100166
36030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบ้านเพชร
81
1036100175
36030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
ห้วยสีมุม
82
1036100176
36030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ห้วยสีมุม
83
1036100177
36030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ห้วยสีมุม
84
1036100180
36030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ห้วยสีมุม
85
1036100178
36030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมธ ภูคงคา
ห้วยสีมุม
86
1036100179
36030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไทยแท้
ห้วยสีมุม
87
1036100251
36030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนหนองบัวระเหว
88
1036100252
36030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล วันวาน
หนองบัวระเหว
89
1036100253
36030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
หนองบัวระหว
90
1036100255
36030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล พิลาจันทร์
หนองบัวระเหว
91
1036100256
36030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
92
1036100257
36030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม รอบคอบ
หนองบัวระเหว
93
1036100259
36030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สมขุนทด
หนองบัวระเหว
94
1036100258
36030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ตาลทอง
ไทรทอง
95
1036100260
36030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
ไทรทอง
96
1036100261
36030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนไทรทอง
97
1036100262
36030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ไทรทอง
98
1036100263
36030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู แคงสันเทียะ
ไทรทอง
99
1036100264
36030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ไทรทอง
100
1036100265
36030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
101
1036100267
36030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
102
1036100268
36030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
103
1036100250
36030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
104
1036100247
36030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพสถิต อินาวัง
หนองบัวระเหว
105
1036100248
36030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
หนองบัวระเหว
106
1036100249
36030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ธรรมมา
หนองบัวระเหว
107
1036100244
36030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ดิเรกศิลป์
หนองบัวระเหว
108
1036100245
36030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
หนองบัวระเหว
109
1036100246
36030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ ปราบภัย
หนองบัวระเหว
110
1036100254
36030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร แถววิชา
หนองบัวระเหว
111
1036100269
36030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ไพรเขียว
ไทรทอง
112
1036100270
36030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ คำเสียง
ไทรทอง
113
1036100271
36030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนไทรอง
114
1036100272
36030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บัวจันทร์
ไทรทอง
115
1036100273
36030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
116
1036100274
36030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
117
1036100243
36030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
118
1036100228
36030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
119
1036100233
36030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แจ้งจิตร
นายางกลัก
120
1036100234
36030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
นายางกลัก
121
1036100235
36030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
นายางกลัก
122
1036100236
36030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
นายางกลัก
123
1036100240
36030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
124
1036100241
36030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณชัย ชัยภักดี
นายางกลัก
125
1036100242
36030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวินทร์ อุคำ
นายางกลัก
126
1036100239
36030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ศิริสลุง
ทุ่งกระเจียว
127
1036100213
36030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ งูทิพย์
ทุ่งกระเจียว
128
1036100218
36030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ตรีรัตน์
ทุ่งกระเจียว
129
1036100237
36030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร ถาวรกาย
ทุ่งกระเจียว
130
1036100238
36030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
131
1036100212
36030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร วิไธสง
ทุ่งกระเจียว
132
1036100214
36030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุณรงค์ พลลุน
ทุ่งกระเจียว
133
1036100215
36030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี เบียดนอก
ทุ่งกระเจียว
134
1036100216
36030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
135
1036100217
36030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
136
1036100222
36030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ยวดยิ่ง
โรงเรียนทุ่งกระเจียว
137
1036100232
36030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ์ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
138
1036100223
36030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ เฮ้าจันทร์
โป่งนก
139
1036100224
36030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
140
1036100225
36030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยเด่น ประภาสโนบล
โป่งนก
141
1036100226
36030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน จูแจ่ม
โป่งนก
142
1036100227
36030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ลาภประเสริฐ
โป่งนก
143
1036100229
36030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งนก
144
1036100230
36030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งนก
145
1036100231
36030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุก ปุราทะกา
โป่งนก
146
1036100199
36030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
147
1036100200
36030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีสุดา จีบเกาะ
วะตะแบก
148
1036100207
36030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ธรรมโชติ
วะตะแบก
149
1036100209
36030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แช่มขุนทด
วะตะแบก
150
1036100211
36030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ สืบชาติ
151
1036100201
36030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน พรมสอาด
โรงเรียนวะตะแบก
152
1036100221
36030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
153
1036100202
36030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
วะตะแบก
154
1036100203
36030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
;วะตะแบก
155
1036100204
36030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วะตะแบก
156
1036100205
36030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ปักครึก
วะตะแบก
157
1036100206
36030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พุฒกาง
วะตะแบก
158
1036100219
36030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เป็นไทย
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
159
1036100220
36030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
160
1036100193
36030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง พัฒนกุลเดช
ห้วยยายจิ๋ว
161
1036100194
36030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ห้วยยายจิ๋ว
162
1036100195
36030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานธร บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
163
1036100196
36030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ห้วยยายจิ๋ว
164
1036100197
36030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยายจิ๋ว
165
1036100198
36030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนสิชา บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
166
1036100736
36030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตาเนินกะฮาด
167
1036100738
36030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ขอสินกลาง
ตาเนินกะฮาด
168
1036100739
36030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระ บารมีช่วย
ตาเนินกะฮาด
169
1036100732
36030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตาเนินกะอาด
170
1036100733
36030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริช ผ่องแผ้ว
ตาเนินกะอาด
171
1036100734
36030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
ตาเนินกะฮาด
172
1036100735
36030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ตาเนิน-กะฮาด
173
1036100731
36030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน แก้วคะตา
ตาเนิน-กะฮาด
174
1036100727
36030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาคพงษ์ จงกลาง
หนองฉิม-รังงาม
175
1036100728
36030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีเดช คุณอุตส่าห์
หนองฉิม -- รังงาม
176
1036100729
36030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร จงกลาง
หนองฉิม รังงาม
177
1036100730
36030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
หนองฉิม - รังงาม
178
1036100726
36030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
หนองฉิม-รังงาม
179
1036100724
36030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
หนองฉิม-รังงาม
180
1036100725
36030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร จันทร์สิงห์
หนองฉิม-รังงาม
181
1036100723
36030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พันธุ์มี
หนองฉิม-รังงาม
182
1036100748
36030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ซับใหญ่
183
1036100751
36030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนซับใหญ่
184
1036100752
36030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ซับใหญ่
185
1036100753
36030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ปาปะกัง
ซับใหญ่
186
1036100754
36030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ซับใหญ่
187
1036100755
36030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค
โรงเรียนซับใหญ่
188
1036100742
36030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนซับใหญ่
189
1036100744
36030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
190
1036100749
36030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ สื่อกลาง
ซับใหญ่
191
1036100746
36030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา มุกดา
ซับใหญ่
192
1036100747
36030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
193
1036100740
36030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
โรงเรียนซับใหญ่
194
1036100741
36030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขอพันดุง
ซับใหญ่
195
1036100743
36030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ซับใหญ่
196
1036100745
36030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]