ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
36030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
10
100
8
2
36030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โคตรชาลี
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
6
84
8
3
36030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
13
116
8
4
36030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
3
52
8
5
36030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส - หนองบัวโคก
2
28
8
6
36030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ หรรษา
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
7
78
8
7
36030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
7
67
8
8
36030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
51
893
23
9
36030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
18
214
11
10
36030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่
1
0
0
11
36030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณหชง แววฉิมพลี
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
6
47
8
12
36030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชำนาญกุล
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
8
88
8
13
36030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แก้วเพชร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
8
74
8
14
36030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล อินทรผล
บ้านขามหนองโดน
7
95
8
15
36030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
9
131
8
16
36030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
4
70
8
17
36030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
บ้านขาม หนองโดน
4
40
9
18
36030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
บ้านขาม-หนองโดน
7
42
6
19
36030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณีแสง นามอินทร์
บ้านขาม-หนองโดน
17
156
12
20
36030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ทองเกิด
ลุ่มบึงละหาน
21
297
16
21
36030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
ลุ่มบึงละหาน
6
54
8
22
36030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คชา
ลุ่มบึงละหาน
11
101
8
23
36030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
ลุ่มบึงละหาน
5
48
8
24
36030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง พงศ์สมัย
ลุ่มบึงละหาน
18
219
11
25
36030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์
ลุ่มบึงละหาน
6
56
9
26
36030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวพล อารีชาติ
ลุ่มบึงละหาน
5
69
8
27
36030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ส้มป่อย-บัวบาน
17
205
11
28
36030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ พรหมทอง
ส้มป่อย-บัวบาน
16
195
11
29
36030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี พิมพ์ศรี
ส้มป่อย-บัวบาน
16
240
9
30
36030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย บัวบาง
ส้มป่อย-บัวบาน
7
64
8
31
36030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
3
29
8
32
36030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน
3
30
8
33
36030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
3
30
8
34
36030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา ทีบัวบาน
บ้านขาม-หนองโดน
7
85
8
35
36030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขามหนองโดน
4
34
8
36
36030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ประดับวงษ์
บ้านขาม-หนองโดน
6
43
8
37
36030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ชาลีเครือ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
18
283
13
38
36030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ รินลา
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
19
190
11
39
36030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
7
65
8
40
36030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผ่อง กุสันเทียะ
กุดน้ำใสหนองบัวโคก
10
109
8
41
36030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
4
33
7
42
36030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ขอสินกลาง
ส้มป่อย - บัวบาน
27
431
16
43
36030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ไทยประสงค์
ส้มป่อย-บัวบาน
15
153
11
44
36030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
14
205
9
45
36030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
5
64
8
46
36030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
9
91
8
47
36030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิถีชัย คำศรี
จัตุรัส - หนองบัวใหญ่
7
37
8
48
36030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
บึงชวน
19
237
11
49
36030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์สันติ มลิทอง
บึงชวน
7
69
8
50
36030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ ศรสูงเนิน
เพชรเริงรมย์
18
266
11
51
36030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
3
27
7
52
36030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต ลีหัวสระ
เพชรเริงรมย์
11
113
8
53
36030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
6
50
8
54
36030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
เพชรเริงรมย์
7
70
8
55
36030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
เพชรเริงรมย์
18
140
11
56
36030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
3
62
8
57
36030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ชาติชนะ
เพชรเริงรมย์
9
106
9
58
36030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แป้นสันเทียะ
เพชรเริงรมย์
3
46
9
59
36030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
4
31
8
60
36030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัชจิรา พรมสอาด
เพชรเริงรมย์
15
194
14
61
36030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
บึงชวน
12
171
8
62
36030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ประทุมวงษ์
บึงชวน
15
187
12
63
36030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คุณกันหา
บึงชวน
30
449
18
64
36030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
บึงชวน
7
62
8
65
36030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ บะคะ
บึงชวน
6
45
8
66
36030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ จันตรี
โรงเรียนบึงชวน
12
128
12
67
36030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน ชาลีเครือ
บ้านตาล
12
148
8
68
36030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
บ้านตาล
13
123
8
69
36030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
บ้านตาล
4
54
8
70
36030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อาชา
โรงเรียนตำบลบ้านตาล
3
43
8
71
36030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
บ้านเพชร
10
108
8
72
36030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
5
40
9
73
36030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
โรงเรียนตำบลบ้านเพพชร
6
46
8
74
36030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเพชร
โรงเรียนตำบลบ้านเพชร
24
490
20
75
36030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
บ้านเพชร
18
220
11
76
36030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
บ้านเพชร
6
70
8
77
36030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
3
27
8
78
36030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบ้านเพชร
7
33
9
79
36030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
โรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล
17
179
11
80
36030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ห้วยสีมุม
6
76
9
81
36030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ห้วยสีมุม
10
83
8
82
36030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยสีมุม
5
41
8
83
36030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมธ ภูคงคา
ห้วยสีมุม
8
81
8
84
36030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไทยแท้
ห้วยสีมุม
4
46
8
85
36030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร กลับกลาง
โรงเรียนหนองบัวระเหว
8
70
9
86
36030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล วันวาน
หนองบัวระเหว
14
109
12
87
36030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
หนองบัวระหว
5
26
9
88
36030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล พิลาจันทร์
หนองบัวระเหว
19
158
12
89
36030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม รอบคอบ
หนองบัวระเหว
21
146
12
90
36030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สมขุนทด
หนองบัวระเหว
7
114
9
91
36030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ตาลทอง
ไทรทอง
26
520
22
92
36030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูริช ผ่องแผ้ว
ไทรทอง
23
345
19
93
36030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณชัย ชัยภักดี
โรงเรียนไทรทอง
10
134
8
94
36030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ไทรทอง
19
165
11
95
36030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู แคงสันเทียะ
ไทรทอง
17
164
12
96
36030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ไทรทอง
45
795
29
97
36030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
4
44
8
98
36030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
1
39
8
99
36030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
40
7
100
36030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริศน์ บำรุงนา
หนองบัวระเหว
5
40
8
101
36030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพสถิต อินาวัง
หนองบัวระเหว
13
126
9
102
36030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
หนองบัวระเหว
17
242
11
103
36030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ธรรมมา
หนองบัวระเหว
11
95
9
104
36030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ดิเรกศิลป์
หนองบัวระเหว
17
190
9
105
36030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
หนองบัวระเหว
5
35
8
106
36030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
4
38
8
107
36030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร แถววิชา
หนองบัวระเหว
12
148
8
108
36030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ไพรเขียว
ไทรทอง
23
379
16
109
36030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ คำเสียง
ไทรทอง
6
72
8
110
36030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนไทรอง
4
63
8
111
36030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บัวจันทร์
ไทรทอง
3
31
8
112
36030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรง สิงห์เผ่น
ไทรทอง
8
99
8
113
36030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
28
7
114
36030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
2
40
4
115
36030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สุขสำราญ
นายางกลัก
9
126
8
116
36030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แจ้งจิตร
นายางกลัก
25
402
20
117
36030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
นายางกลัก
21
249
14
118
36030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
นายางกลัก
11
118
8
119
36030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร ถาวรกาย
นายางกลัก
10
197
8
120
36030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
2
30
4
121
36030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายางกลัก
16
190
11
122
36030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวินทร์ อุคำ
นายางกลัก
9
111
8
123
36030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
5
58
8
124
36030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ งูทิพย์
ทุ่งกระเจียว
16
170
11
125
36030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ตรีรัตน์
ทุ่งกระเจียว
18
268
11
126
36030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
6
84
9
127
36030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
3
41
8
128
36030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร วิไธสง
ทุ่งกระเจียว
28
542
22
129
36030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุณรงค์ พลลุน
ทุ่งกระเจียว
8
88
8
130
36030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี เบียดนอก
ทุ่งกระเจียว
10
107
8
131
36030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มาลา
ทุ่งกระเจียว
5
76
8
132
36030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดา น้อยเทียม
ทุ่งกระเจียว
6
67
8
133
36030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ยวดยิ่ง
โรงเรียนทุ่งกระเจียว
4
53
8
134
36030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ์ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
6
94
8
135
36030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ เฮ้าจันทร์
โป่งนก
17
256
11
136
36030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
17
212
11
137
36030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรายุส ทะนสุข
โป่งนก
17
177
11
138
36030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน จูแจ่ม
โป่งนก
19
220
11
139
36030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ลาภประเสริฐ
โป่งนก
15
154
11
140
36030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หล้าเพชร
โป่งนก
7
81
8
141
36030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ลี้พล
โป่งนก
7
81
8
142
36030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุก ปุราทะกา
โป่งนก
21
267
12
143
36030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
วะตะแบก
5
93
8
144
36030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีสุดา จีบเกาะ
วะตะแบก
4
44
8
145
36030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ธรรมโชติ
วะตะแบก
4
93
9
146
36030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แช่มขุนทด
วะตะแบก
25
498
20
147
36030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
วะตะแบก
8
104
8
148
36030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน พรมสอาด
โรงเรียนวะตะแบก
7
101
9
149
36030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
19
7
150
36030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
วะตะแบก
36
867
29
151
36030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
วะตะแบก
7
74
8
152
36030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วะตะแบก
5
44
8
153
36030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พุฒกาง
วะตะแบก
5
44
9
154
36030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เป็นไทย
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
16
280
12
155
36030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิธร แก้วอุดร
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
8
61
8
156
36030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ห้วยยายจิ๋ว
29
498
20
157
36030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ห้วยยายจิ๋ว
9
78
9
158
36030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานธร บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
11
87
8
159
36030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ห้วยยายจิ๋ว
19
352
11
160
36030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยายจิ๋ว
0
0
0
161
36030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนสิชา บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
11
140
8
162
36030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตาเนินกะฮาด
17
256
11
163
36030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตาเนิน-กะฮาด
11
140
9
164
36030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระ บารมีช่วย
ตาเนินกะฮาด
14
154
11
165
36030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ตาเนินกะอาด
8
99
8
166
36030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
ตาเนินกะอาด
7
80
8
167
36030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
ตาเนินกะฮาด
7
84
8
168
36030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ตาเนิน-กะฮาด
3
50
8
169
36030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน แก้วคะตา
ตาเนิน-กะฮาด
12
228
12
170
36030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาคพงษ์ จงกลาง
หนองฉิม-รังงาม
10
193
8
171
36030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีเดช คุณอุตส่าห์
หนองฉิม -- รังงาม
13
131
8
172
36030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร จงกลาง
หนองฉิม รังงาม
7
59
9
173
36030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองฉิม - รังงาม
6
42
9
174
36030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
หนองฉิม-รังงาม
8
63
8
175
36030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
หนองฉิม-รังงาม
12
157
8
176
36030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร จันทร์สิงห์
หนองฉิม-รังงาม
4
59
9
177
36030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พันธุ์มี
หนองฉิม-รังงาม
33
531
22
178
36030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ซับใหญ่
44
805
28
179
36030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สุรเสน
โรงเรียนซับใหญ่
7
73
8
180
36030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ซับใหญ่
7
41
8
181
36030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ปาปะกัง
ซับใหญ่
16
195
11
182
36030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ซับใหญ่
4
28
9
183
36030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนซับใหญ่
12
131
8
184
36030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขอพันดุง
โรงเรียนซับใหญ่
7
101
8
185
36030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
4
20
6
186
36030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ สื่อกลาง
ซับใหญ่
16
114
11
187
36030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา มุกดา
ซับใหญ่
6
60
9
188
36030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
15
5
189
36030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
โรงเรียนซับใหญ่
16
231
12
190
36030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
6
35
8
191
36030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ซับใหญ่
8
53
9
192
36030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
2
24
8
รวม
2,078
26,939
1,878

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน