ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
36030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ กรมรินทร์
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
8
102
8
2
36030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โคตรชาลี
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
6
87
8
3
36030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
7
116
8
4
36030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
3
46
8
5
36030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส - หนองบัวโคก
2
31
8
6
36030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ หรรษา
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
4
64
8
7
36030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
8
64
8
8
36030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ขอพึ่ง
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
42
835
22
9
36030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
17
204
11
10
36030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่
2
21
7
11
36030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณหชง แววฉิมพลี
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
5
41
8
12
36030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชำนาญกุล
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
8
92
8
13
36030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แก้วเพชร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
8
62
8
14
36030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล อินทรผล
บ้านขามหนองโดน
8
107
8
15
36030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชำนาญ
บ้านขาม-หนองโดน
10
145
8
16
36030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
5
75
8
17
36030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
บ้านขาม หนองโดน
5
45
8
18
36030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
บ้านขาม-หนองโดน
7
52
7
19
36030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณีแสง นามอินทร์
บ้านขาม-หนองโดน
16
166
11
20
36030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ทองเกิด
ลุ่มบึงละหาน
14
314
15
21
36030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
ลุ่มบึงละหาน
5
53
8
22
36030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สวงโท
ลุ่มบึงละหาน
11
111
8
23
36030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง
ลุ่มบึงละหาน
5
48
8
24
36030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง พงศ์สมัย
ลุ่มบึงละหาน
17
212
11
25
36030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มบึงละหาน
2
51
8
26
36030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวพล อารีชาติ
ลุ่มบึงละหาน
5
69
8
27
36030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ส้มป่อย-บัวบาน
18
208
11
28
36030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ พรหมทอง
ส้มป่อย-บัวบาน
16
190
11
29
36030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี พิมพ์ศรี
ส้มป่อย-บัวบาน
13
262
10
30
36030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย บัวบาง
ส้มป่อย-บัวบาน
5
64
8
31
36030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คชา
บ้านขาม-หนองโดน
4
23
8
32
36030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุส ทะนสุข
โรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน
3
26
8
33
36030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา ทีบัวบาน
บ้านขาม-หนองโดน
4
27
8
34
36030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
5
75
8
35
36030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.วัฒนากร กล้ารอด
บ้านขามหนองโดน
5
35
8
36
36030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ประดับวงษ์
บ้านขาม-หนองโดน
4
31
7
37
36030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ชาลีเครือ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
18
288
13
38
36030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ รินลา
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
12
202
11
39
36030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
7
61
8
40
36030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผ่อง กุสันเทียะ
กุดน้ำใสหนองบัวโคก
10
99
8
41
36030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
5
43
7
42
36030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม เบ้าลี
ส้มป่อย - บัวบาน
21
429
16
43
36030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ไทยประสงค์
ส้มป่อย-บัวบาน
15
153
11
44
36030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สัมป่อย-บัวบาน
2
11
5
45
36030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
13
161
8
46
36030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
5
63
8
47
36030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
7
95
8
48
36030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิถีชัย คำศรี
จัตุรัส - หนองบัวใหญ่
5
51
8
49
36030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำปุ้ย
บึงชวน
18
247
11
50
36030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์สันติ มลิทอง
บึงชวน
6
80
8
51
36030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ ศรสูงเนิน
เพชรเริงรมย์
17
258
11
52
36030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
3
31
8
53
36030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต ลีหัวสระ
เพชรเริงรมย์
10
119
8
54
36030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
3
50
8
55
36030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
เพชรเริงรมย์
7
70
8
56
36030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
เพชรเริงรมย์
17
129
11
57
36030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
เพชรเริงรมย์
4
47
8
58
36030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ชาติชนะ
เพชรเริงรมย์
6
98
7
59
36030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แป้นสันเทียะ
เพชรเริงรมย์
4
50
8
60
36030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเพชรเริงรมย์
3
29
7
61
36030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัชจิรา พรมสอาด
เพรชเริงรมย์
17
206
11
62
36030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
บึงชวน
12
178
8
63
36030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ประทุมวงษ์
บึงชวน
14
177
11
64
36030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คุณกันหา
บึงชวน
28
438
18
65
36030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
บึงชวน
6
65
8
66
36030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงชวน
4
48
8
67
36030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ จันตรี
โรงเรียนบึงชวน
14
123
11
68
36030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านตาล
2
19
6
69
36030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน ชาลีเครือ
บ้านตาล
12
159
8
70
36030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
บ้านตาล
9
98
8
71
36030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
บ้านตาล
5
55
8
72
36030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลบ้านตาล
3
48
8
73
36030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
บ้านเพชร
8
109
8
74
36030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
4
33
8
75
36030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
โรงเรียนตำบลบ้านเพพชร
6
41
8
76
36030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเพชร
โรงเรียนตำบลบ้านเพชร
20
484
18
77
36030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
บ้านเพชร
14
216
11
78
36030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
บ้านเพชร
7
86
8
79
36030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
3
29
7
80
36030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบ้านเพชร
6
31
8
81
36030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
ห้วยสีมุม
14
184
11
82
36030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ห้วยสีมุม
6
64
8
83
36030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ห้วยสีมุม
11
89
8
84
36030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ห้วยสีมุม
6
42
8
85
36030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมธ ภูคงคา
ห้วยสีมุม
6
73
8
86
36030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไทยแท้
ห้วยสีมุม
4
48
8
87
36030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนหนองบัวระเหว
7
56
8
88
36030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล วันวาน
หนองบัวระเหว
10
107
11
89
36030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
หนองบัวระหว
4
30
8
90
36030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล พิลาจันทร์
หนองบัวระเหว
16
126
11
91
36030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
0
31
8
92
36030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม รอบคอบ
หนองบัวระเหว
18
132
11
93
36030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สมขุนทด
หนองบัวระเหว
8
105
8
94
36030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ตาลทอง
ไทรทอง
32
511
22
95
36030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
ไทรทอง
21
360
16
96
36030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนไทรทอง
8
131
8
97
36030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ไทรทอง
18
173
11
98
36030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู แคงสันเทียะ
ไทรทอง
14
163
11
99
36030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ไทรทอง
41
794
30
100
36030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
43
7
101
36030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
1
47
8
102
36030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
48
8
103
36030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
4
52
8
104
36030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพสถิต อินาวัง
หนองบัวระเหว
10
132
8
105
36030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
หนองบัวระเหว
16
241
11
106
36030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ธรรมมา
หนองบัวระเหว
11
99
8
107
36030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ดิเรกศิลป์
หนองบัวระเหว
16
195
14
108
36030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
หนองบัวระเหว
5
37
8
109
36030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ ปราบภัย
หนองบัวระเหว
4
42
7
110
36030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร แถววิชา
หนองบัวระเหว
8
133
8
111
36030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ไพรเขียว
ไทรทอง
18
365
16
112
36030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ คำเสียง
ไทรทอง
5
86
8
113
36030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนไทรอง
4
61
8
114
36030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บัวจันทร์
ไทรทอง
3
31
8
115
36030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
7
97
8
116
36030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
33
8
117
36030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
2
60
5
118
36030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สุขสำราญ
นายางกลัก
10
126
8
119
36030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แจ้งจิตร
นายางกลัก
25
399
16
120
36030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
นายางกลัก
19
242
14
121
36030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
นายางกลัก
9
115
8
122
36030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
นายางกลัก
10
177
8
123
36030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
1
39
5
124
36030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณชัย ชัยภักดี
นายางกลัก
16
190
11
125
36030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวินทร์ อุคำ
นายางกลัก
9
105
8
126
36030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ศิริสลุง
ทุ่งกระเจียว
4
59
8
127
36030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ งูทิพย์
ทุ่งกระเจียว
15
164
11
128
36030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ตรีรัตน์
ทุ่งกระเจียว
17
278
11
129
36030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร ถาวรกาย
ทุ่งกระเจียว
4
86
8
130
36030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
3
47
8
131
36030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร วิไธสง
ทุ่งกระเจียว
17
547
22
132
36030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุณรงค์ พลลุน
ทุ่งกระเจียว
7
95
8
133
36030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี เบียดนอก
ทุ่งกระเจียว
8
103
8
134
36030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
3
86
8
135
36030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
3
73
8
136
36030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ยวดยิ่ง
โรงเรียนทุ่งกระเจียว
5
48
8
137
36030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ์ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
7
96
8
138
36030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ เฮ้าจันทร์
โป่งนก
20
271
11
139
36030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
12
227
11
140
36030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยเด่น ประภาสโนบล
โป่งนก
9
177
11
141
36030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน จูแจ่ม
โป่งนก
14
225
11
142
36030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ลาภประเสริฐ
โป่งนก
11
154
11
143
36030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งนก
7
84
8
144
36030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โป่งนก
6
85
8
145
36030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุก ปุราทะกา
โป่งนก
16
262
12
146
36030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
5
79
8
147
36030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีสุดา จีบเกาะ
วะตะแบก
5
27
7
148
36030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ธรรมโชติ
วะตะแบก
5
71
8
149
36030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แช่มขุนทด
วะตะแบก
25
495
19
150
36030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ สืบชาติ
8
81
8
151
36030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน พรมสอาด
โรงเรียนวะตะแบก
4
92
8
152
36030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
14
6
153
36030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
วะตะแบก
34
810
26
154
36030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
;วะตะแบก
2
21
7
155
36030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วะตะแบก
5
53
7
156
36030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ปักครึก
วะตะแบก
4
42
8
157
36030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พุฒกาง
วะตะแบก
4
30
8
158
36030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เป็นไทย
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
14
275
11
159
36030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
5
69
8
160
36030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง พัฒนกุลเดช
ห้วยยายจิ๋ว
15
509
20
161
36030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ห้วยยายจิ๋ว
9
67
8
162
36030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานธร บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
9
89
8
163
36030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ห้วยยายจิ๋ว
16
353
11
164
36030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยายจิ๋ว
1
7
5
165
36030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนสิชา บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
11
159
8
166
36030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตาเนินกะฮาด
15
249
11
167
36030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ขอสินกลาง
ตาเนินกะฮาด
12
133
8
168
36030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระ บารมีช่วย
ตาเนินกะฮาด
15
145
11
169
36030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตาเนินกะอาด
5
99
8
170
36030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริช ผ่องแผ้ว
ตาเนินกะอาด
7
97
8
171
36030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
ตาเนินกะฮาด
8
94
8
172
36030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ตาเนิน-กะฮาด
4
49
8
173
36030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน แก้วคะตา
ตาเนิน-กะฮาด
11
215
8
174
36030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาคพงษ์ จงกลาง
หนองฉิม-รังงาม
11
201
8
175
36030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีเดช คุณอุตส่าห์
หนองฉิม -- รังงาม
12
133
8
176
36030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร จงกลาง
หนองฉิม รังงาม
7
57
8
177
36030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
หนองฉิม - รังงาม
7
36
8
178
36030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
หนองฉิม-รังงาม
8
60
8
179
36030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
หนองฉิม-รังงาม
12
157
8
180
36030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร จันทร์สิงห์
หนองฉิม-รังงาม
6
39
8
181
36030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พันธุ์มี
หนองฉิม-รังงาม
32
509
22
182
36030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ซับใหญ่
30
816
27
183
36030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนซับใหญ่
6
73
8
184
36030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ซับใหญ่
2
41
8
185
36030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ปาปะกัง
ซับใหญ่
15
199
11
186
36030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ซับใหญ่
4
24
8
187
36030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค
โรงเรียนซับใหญ่
12
149
8
188
36030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนซับใหญ่
6
117
8
189
36030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
3
23
6
190
36030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ สื่อกลาง
ซับใหญ่
17
131
11
191
36030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา มุกดา
ซับใหญ่
6
51
8
192
36030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
4
193
36030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
โรงเรียนซับใหญ่
15
216
11
194
36030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขอพันดุง
ซับใหญ่
5
36
8
195
36030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ซับใหญ่
6
49
8
196
36030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
4
27
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]