ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
36030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ กรมรินทร์
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
10
102
8
2
36030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โคตรชาลี
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
6
87
8
3
36030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
11
116
8
4
36030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
4
46
8
5
36030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส - หนองบัวโคก
2
31
8
6
36030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ หรรษา
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
6
64
8
7
36030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
8
64
8
8
36030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ขอพึ่ง
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
43
835
22
9
36030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
17
204
11
10
36030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่
2
21
7
11
36030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณหชง แววฉิมพลี
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
6
41
8
12
36030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชำนาญกุล
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
10
92
8
13
36030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แก้วเพชร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
8
62
8
14
36030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล อินทรผล
บ้านขามหนองโดน
8
107
8
15
36030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชำนาญ
บ้านขาม-หนองโดน
10
145
8
16
36030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
5
75
8
17
36030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
บ้านขาม หนองโดน
5
45
8
18
36030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
บ้านขาม-หนองโดน
7
52
7
19
36030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณีแสง นามอินทร์
บ้านขาม-หนองโดน
17
166
11
20
36030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ทองเกิด
ลุ่มบึงละหาน
15
314
15
21
36030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวรางค์ งามสกุล
ลุ่มบึงละหาน
6
53
8
22
36030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สวงโท
ลุ่มบึงละหาน
11
111
8
23
36030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
ลุ่มบึงละหาน
5
48
8
24
36030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง พงศ์สมัย
ลุ่มบึงละหาน
18
212
11
25
36030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์
ลุ่มบึงละหาน
6
51
8
26
36030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภวพล อารีชาติ
ลุ่มบึงละหาน
6
69
8
27
36030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ส้มป่อย-บัวบาน
17
208
11
28
36030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ พรหมทอง
ส้มป่อย-บัวบาน
18
190
11
29
36030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำลี พิมพ์ศรี
ส้มป่อย-บัวบาน
13
262
10
30
36030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย บัวบาง
ส้มป่อย-บัวบาน
6
64
8
31
36030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คชา
บ้านขาม-หนองโดน
4
23
8
32
36030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุส ทะนสุข
โรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน
3
26
8
33
36030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม-หนองโดน
3
27
8
34
36030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา ทีบัวบาน
บ้านขาม-หนองโดน
5
75
8
35
36030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขามหนองโดน
4
35
8
36
36030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ประดับวงษ์
บ้านขาม-หนองโดน
4
31
7
37
36030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ชาลีเครือ
กุดน้ำใส หนองบัวโคก
18
288
13
38
36030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ รินลา
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
17
202
11
39
36030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
7
61
8
40
36030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผ่อง กุสันเทียะ
กุดน้ำใสหนองบัวโคก
10
99
8
41
36030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.วัฒนากร กล้ารอด
กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
6
43
7
42
36030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม เบ้าลี
ส้มป่อย - บัวบาน
27
429
16
43
36030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ไทยประสงค์
ส้มป่อย-บัวบาน
15
153
11
44
36030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
13
161
8
45
36030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
จัตุรัสหนองบัวใหญ่
5
63
8
46
36030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
6
95
8
47
36030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิถีชัย คำศรี
จัตุรัส - หนองบัวใหญ่
7
51
8
48
36030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย คำปุ้ย
บึงชวน
19
247
11
49
36030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์สันติ มลิทอง
บึงชวน
6
80
8
50
36030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ ศรสูงเนิน
เพชรเริงรมย์
19
258
11
51
36030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
3
31
8
52
36030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต ลีหัวสระ
เพชรเริงรมย์
11
119
8
53
36030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกริศน์ บำรุงนา
เพชรเริงรมย์
6
50
8
54
36030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
เพชรเริงรมย์
8
70
8
55
36030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
เพชรเริงรมย์
17
129
11
56
36030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ขวัญยืน
เพชรเริงรมย์
4
47
8
57
36030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ชาติชนะ
เพชรเริงรมย์
9
98
7
58
36030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย แป้นสันเทียะ
เพชรเริงรมย์
4
50
8
59
36030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชรเริงรมย์
5
29
7
60
36030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัชจิรา พรมสอาด
เพชรเริงรมย์
16
206
11
61
36030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
บึงชวน
12
178
8
62
36030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว ประทุมวงษ์
บึงชวน
15
177
11
63
36030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คุณกันหา
บึงชวน
29
438
18
64
36030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พลศักดิ์
บึงชวน
8
65
8
65
36030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ บะคะ
บึงชวน
6
48
8
66
36030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ จันตรี
โรงเรียนบึงชวน
15
123
11
67
36030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน ชาลีเครือ
บ้านตาล
12
159
8
68
36030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
บ้านตาล
13
98
8
69
36030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
บ้านตาล
5
55
8
70
36030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อาชา
โรงเรียนตำบลบ้านตาล
4
48
8
71
36030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
บ้านเพชร
8
109
8
72
36030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
4
33
8
73
36030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
โรงเรียนตำบลบ้านเพพชร
5
41
8
74
36030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วเพชร
โรงเรียนตำบลบ้านเพชร
26
484
18
75
36030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
บ้านเพชร
18
216
11
76
36030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
บ้านเพชร
7
86
8
77
36030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเพชร
3
29
7
78
36030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบ้านเพชร
6
31
8
79
36030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
ห้วยสีมุม
17
184
11
80
36030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ห้วยสีมุม
6
64
8
81
36030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ห้วยสีมุม
11
89
8
82
36030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ห้วยสีมุม
6
42
8
83
36030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมธ ภูคงคา
ห้วยสีมุม
8
73
8
84
36030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ไทยแท้
ห้วยสีมุม
4
48
8
85
36030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร กลับกลาง
โรงเรียนหนองบัวระเหว
6
56
8
86
36030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล วันวาน
หนองบัวระเหว
14
107
11
87
36030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
หนองบัวระหว
5
30
8
88
36030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล พิลาจันทร์
หนองบัวระเหว
19
126
11
89
36030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม รอบคอบ
หนองบัวระเหว
19
132
11
90
36030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สมขุนทด
หนองบัวระเหว
9
105
8
91
36030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ตาลทอง
ไทรทอง
31
511
22
92
36030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์
ไทรทอง
26
360
16
93
36030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนไทรทอง
11
131
8
94
36030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ไทรทอง
18
173
11
95
36030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู แคงสันเทียะ
ไทรทอง
18
163
11
96
36030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ไทรทอง
41
794
30
97
36030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
4
43
7
98
36030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
4
47
8
99
36030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
4
48
8
100
36030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบัวระเหว
4
52
8
101
36030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพสถิต อินาวัง
หนองบัวระเหว
10
132
8
102
36030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
หนองบัวระเหว
18
241
11
103
36030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ธรรมมา
หนองบัวระเหว
10
99
8
104
36030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาญ ดิเรกศิลป์
หนองบัวระเหว
16
195
14
105
36030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสมาน น้อยวิเศษ
หนองบัวระเหว
5
37
8
106
36030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ ปราบภัย
หนองบัวระเหว
4
42
7
107
36030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร แถววิชา
หนองบัวระเหว
13
133
8
108
36030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ไพรเขียว
ไทรทอง
23
365
16
109
36030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ คำเสียง
ไทรทอง
6
86
8
110
36030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนไทรอง
4
61
8
111
36030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บัวจันทร์
ไทรทอง
3
31
8
112
36030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
7
97
8
113
36030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรทอง
3
33
8
114
36030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
2
60
5
115
36030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สุขสำราญ
นายางกลัก
11
126
8
116
36030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แจ้งจิตร
นายางกลัก
25
399
16
117
36030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
นายางกลัก
18
242
14
118
36030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
นายางกลัก
9
115
8
119
36030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
นายางกลัก
11
177
8
120
36030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นายางกลัก
1
39
5
121
36030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณชัย ชัยภักดี
นายางกลัก
18
190
11
122
36030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวินทร์ อุคำ
นายางกลัก
9
105
8
123
36030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ศิริสลุง
ทุ่งกระเจียว
5
59
8
124
36030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ งูทิพย์
ทุ่งกระเจียว
17
164
11
125
36030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ตรีรัตน์
ทุ่งกระเจียว
21
278
11
126
36030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพร ถาวรกาย
ทุ่งกระเจียว
4
86
8
127
36030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกระเจียว
3
47
8
128
36030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร วิไธสง
ทุ่งกระเจียว
16
547
22
129
36030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุณรงค์ พลลุน
ทุ่งกระเจียว
7
95
8
130
36030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี เบียดนอก
ทุ่งกระเจียว
10
103
8
131
36030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มาลา
ทุ่งกระเจียว
4
86
8
132
36030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดา น้อยเทียม
ทุ่งกระเจียว
5
73
8
133
36030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ยวดยิ่ง
โรงเรียนทุ่งกระเจียว
6
48
8
134
36030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ์ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
7
96
8
135
36030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ เฮ้าจันทร์
โป่งนก
20
271
11
136
36030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
โป่งนก
16
227
11
137
36030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยเด่น ประภาสโนบล
โป่งนก
9
177
11
138
36030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน จูแจ่ม
โป่งนก
13
225
11
139
36030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ลาภประเสริฐ
โป่งนก
9
154
11
140
36030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หล้าเพชร
โป่งนก
8
84
8
141
36030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ลี้พล
โป่งนก
7
85
8
142
36030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุก ปุราทะกา
โป่งนก
20
262
12
143
36030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
วะตะแบก
6
79
8
144
36030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีสุดา จีบเกาะ
วะตะแบก
4
27
7
145
36030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ธรรมโชติ
วะตะแบก
5
71
8
146
36030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แช่มขุนทด
วะตะแบก
25
495
19
147
36030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ สืบชาติ
8
81
8
148
36030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน พรมสอาด
โรงเรียนวะตะแบก
6
92
8
149
36030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
14
6
150
36030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
วะตะแบก
36
810
26
151
36030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
วะตะแบก
5
53
7
152
36030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วะตะแบก
5
42
8
153
36030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พุฒกาง
วะตะแบก
4
30
8
154
36030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ เป็นไทย
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
16
275
11
155
36030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนห้วยยายจิ๋ว
5
69
8
156
36030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง พัฒนกุลเดช
ห้วยยายจิ๋ว
29
509
20
157
36030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ห้วยยายจิ๋ว
10
67
8
158
36030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานธร บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
10
89
8
159
36030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ห้วยยายจิ๋ว
17
353
11
160
36030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยายจิ๋ว
1
7
5
161
36030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนสิชา บุญทัน
ห้วยยายจิ๋ว
11
159
8
162
36030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ตาเนินกะฮาด
16
249
11
163
36030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ขอสินกลาง
ตาเนิน-กะฮาด
12
133
8
164
36030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระ บารมีช่วย
ตาเนินกะฮาด
15
145
11
165
36030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ตาเนินกะอาด
6
99
8
166
36030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริช ผ่องแผ้ว
ตาเนินกะอาด
7
97
8
167
36030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
ตาเนินกะฮาด
8
94
8
168
36030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ตาเนิน-กะฮาด
3
49
8
169
36030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน แก้วคะตา
ตาเนิน-กะฮาด
11
215
8
170
36030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาคพงษ์ จงกลาง
หนองฉิม-รังงาม
11
201
8
171
36030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีเดช คุณอุตส่าห์
หนองฉิม -- รังงาม
14
133
8
172
36030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร จงกลาง
หนองฉิม รังงาม
7
57
8
173
36030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองฉิม - รังงาม
7
36
8
174
36030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
หนองฉิม-รังงาม
8
60
8
175
36030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
หนองฉิม-รังงาม
12
157
8
176
36030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร จันทร์สิงห์
หนองฉิม-รังงาม
6
39
8
177
36030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พันธุ์มี
หนองฉิม-รังงาม
36
509
22
178
36030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ซับใหญ่
33
816
27
179
36030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สุรเสน
โรงเรียนซับใหญ่
7
73
8
180
36030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ซับใหญ่
3
41
8
181
36030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ปาปะกัง
ซับใหญ่
14
199
11
182
36030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ซับใหญ่
4
24
8
183
36030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค
โรงเรียนซับใหญ่
13
149
8
184
36030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขอพันดุง
โรงเรียนซับใหญ่
8
117
8
185
36030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
4
23
6
186
36030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ สื่อกลาง
ซับใหญ่
17
131
11
187
36030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา มุกดา
ซับใหญ่
6
51
8
188
36030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
4
189
36030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
โรงเรียนซับใหญ่
16
216
11
190
36030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
6
36
8
191
36030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ซับใหญ่
7
49
8
192
36030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับใหญ่
2
27
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]