ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1037750028
37010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา กุติการ
เมือง 20
2
1037750029
37010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
20 เมืองอำนาจเจริญ
3
1037750037
37010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บุญรำไพ
20(เมืองอำนาจเจริญ
4
1037750038
37010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย
20
5
1037750040
37010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกยูล เกษสุพรรณ์
20 (เมืองอำนาจเจริญ)
6
1037750017
37010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัสนีย์ อุปนิสากร
16
7
1037750016
37010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
8
1037750013
37010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณรงค์ โหมดม่วง
16 (เมืองฯ)
9
1037750014
37010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ลัทธิรมย์
16 เมืองอำนาจเจริญ
10
1037750015
37010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหวัน มิตรตระกูล
16
11
1037750018
37010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สยาม มาสุข
16 (เมืองฯ)
12
1037750050
37010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน โทนุการ
18 เมืองอำนาจเจริญ
13
1037750053
37010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ไชยโย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
14
1037750055
37010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทัศบุตร
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
15
1037750056
37010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโททวี อุนาภาค
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
16
1037750057
37010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ไชยโย
อำนาจเจริญ18
17
1037750054
37010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปน พรหมทา
18 เมืองอำนาจเจริญ
18
1037750078
37010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ คำจร
16(เมืองอำนาจเจริญ)
19
1037750077
37010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ แสงอรุณ
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
20
1037750081
37010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอด สอยเหลือง
เครือข่าย16(เมือง)
21
1037750080
37010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
16(เมืองอำนาจเจริญ)
22
1037750079
37010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิตภณ โพธิพันธ์
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
23
1037750076
37010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
เมือง 16
24
1037750051
37010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเชิญ จันทรภูมี
เมือง 18
25
1037750052
37010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ นวลอินทร์
18 เมืองอำนาจเจริญ
26
1037750033
37010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมิน ทัพซ้าย
20
27
1037750027
37010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถลิง โทบุดดี
20
28
1037750030
37010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุรารักษ์
20 เมืองอำนาจเจริญ
29
1037750031
37010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตมนูญ ศรีโคตร
20
30
1037750032
37010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ดิษฐะเนตร
20
31
1037750046
37010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
32
1037750047
37010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ
19 เมืองอำนาจเจริญ
33
1037750049
37010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงศักดิ์ ชัยทอง
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
34
1037750048
37010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
35
1037750034
37010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์
เมือง 20 อำนาจเจริญ
36
1037750035
37010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กันยวิมล
เมืองอำนาจเจริญ 20
37
1037750036
37010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ งามวงศ์
20(เมืองอำนาจเจริญ)
38
1037750041
37010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหลาภ มิ่งไชย
20
39
1037750039
37010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาธร ผดุงเวียง
20
40
1037750045
37010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ รุจิตร
เมือง 19
41
1037750042
37010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์
เมือง 19 อำนาจเจริญ
42
1037750043
37010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19 (เมืองอำนาจเจริญ
43
1037750044
37010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายออด บุญพุฒ
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
44
1037750009
37010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
45
1037750010
37010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี พันธ์เจริญ
เมือง19อำนาจเจริญ
46
1037750011
37010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล พระสุรัตน์
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
47
1037750012
37010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
48
1037750008
37010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร พันสี
19 เมืองอำนาจเจริญ
49
1037750006
37010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วรรณเสน
เมือง17
50
1037750005
37010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช จำปานนท์
เมือง 17
51
1037750007
37010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทาน มรกตเขียว
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 17
52
1037750024
37010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพรรณ ออทอง
17(เมืองอำนาจเจริญ)
53
1037750020
37010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สายสุด
17 เมืองอำนาจเจริญ
54
1037750022
37010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ใจเอื้อ
เมือง17
55
1037750023
37010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เห็มสุข
17
56
1037750068
37010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช วิริยะพันธ์
เมือง 17
57
1037750025
37010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
17 เมืองอำนาจเจริญ
58
1037750026
37010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ มูลสิงห์
17
59
1037750065
37010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สุภาจันทร์
18 เมืองอำนาจเจริญ
60
1037750069
37010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวา สายสิงห์
18
61
1037750002
37010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย โสภากันต์
เมือง 17
62
1037750063
37010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
17 เมืองอำนาจเจริญ
63
1037750001
37010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เหมือนเหลา
18
64
1037750003
37010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ลันดา
18(เมืองอำนาจเจริญ)
65
1037750004
37010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ อินทร์อร่าม
18 เมืองอำนาจเจริญ
66
1037750082
37010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ ทองกลม
เมือง 15 (เมืองอำนาจเจริญ)
67
1037750083
37010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญภูมิ แก้วสุข
15 เมืองอำนาจเจริญ
68
1037750085
37010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กะมณี
15(เมืองอำนาจเจริญ)
69
1037750084
37010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ บุญยงค์
15
70
1037750058
37010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เกื้อทาน
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
71
1037750074
37010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล กองไชย
15(เมืองอำนาจเจริญ)
72
1037750075
37010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนต ปัญญาสาย
15 Zเมืองอำนาจเจริญ)
73
1037750062
37010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรธรรม พิลาวุฒิ
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
74
1037750061
37010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำผาลา
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
75
1037750059
37010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะอาด ศรีวรรณ
15 เมืองอำนาจเจริญ
76
1037750060
37010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ พรหมจรรย์
15 เมืองอำนาจเจริญ
77
1037750070
37010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 15 เมืองอำนาจเจริญ
78
1037750019
37010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 16 (เมืองอำนาจเจริญ)
79
1037750064
37010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม บุญแจ้ง
16
80
1037750066
37010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกลไกร กมลรัตน์
เมืองอำนาเจริญ 16
81
1037750067
37010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
82
1037750073
37010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ จันทนะชาติ
15 เมืองอำนาจเจริญ
83
1037750071
37010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา บัณฑิต
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
84
1037750072
37010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวัตร เถาว์สอน
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
85
1037750093
37010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย
ชานุมาน4
86
1037750094
37010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศรี โสวันนา
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
87
1037750096
37010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสุข พรรณเจริญ
กลุ่มเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
88
1037750098
37010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูลไทย ไชยรักษ์
ชานุมาน 4
89
1037750095
37010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยวชาญ พิกุล
อำนาจเจริญ (ชานุมาน 4)
90
1037750102
37010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย สอนวงศ์
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
91
1037750103
37010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก พละไกร
อำนาจเจริญ 4
92
1037750104
37010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสืบ กุระจินดา
4 (ชานุมาน)
93
1037750105
37010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เจริญวงค์
อำนาจเจริญ 4
94
1037750106
37010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ธรรมราช
อำนาจเจริญ 4 ( ชานุมาน )
95
1037750107
37010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมิตร มุ่งงาม
96
1037750108
37010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข ภูตะเวช
ชานุมาน 4
97
1037750110
37010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ลุสมบัติ
4 (ชานุมาน)
98
1037750091
37010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ หอมจำปา
ชานุมาน3
99
1037750092
37010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชานุมาน3
100
1037750109
37010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวรรษ ชิณโชติ
ชานุมาน 3
101
1037750099
37010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด จัยวัฒน์
3(ชานุมาน)
102
1037750086
37010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ภิญญศักดิ์
3 ชานุมาน
103
1037750087
37010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ แสนทวีสุข
3 ชานุมาน
104
1037750088
37010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์
3 (ชานุมาน)
105
1037750089
37010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน ปัดสำราญ
3 (ชานุมาน)
106
1037750090
37010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ รัตนบุศย์
ชานุมาน 3
107
1037750097
37010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา พรมวงค์
อำนาจเจริญ3(ชานุมาน)
108
1037750100
37010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประศาสน์ สิงห์นาค
อำนาจเจริญ 4(ชานุมาน)
109
1037750101
37010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ
ชานุมาน 4
110
1037750119
37010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล บุญมาศ
5 (ปทุมราชวงศา)
111
1037750121
37010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภวัต ลาภสาร
ปทุมราชวงศา 5
112
1037750125
37010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
113
1037750120
37010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ขันตี
5 ปทุมราชวงศา
114
1037750124
37010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
5 ปทุมราชวงศา
115
1037750122
37010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
ปทุมราชวงศา(5)
116
1037750116
37010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข ลาภารัตน์
7 (ปทุมราชวงศา)
117
1037750132
37010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแหลง ธนู
7(ปทุมราชวงศา)
118
1037750144
37010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
7 ปทุมราชวงศา
119
1037750117
37010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาฬ สิงห์ชา
7
120
1037750141
37010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ยะวงษ์ศรี
7
121
1037750111
37010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มานะพิมพ์
122
1037750113
37010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปทุมราชวงศา( 5 )
123
1037750115
37010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ กันภูมิ
ปทุมราชวงศา (5)
124
1037750112
37010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
เครือข่าย 5 (ปทุมราชวงศา)
125
1037750114
37010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร โสมรักษ์
5
126
1037750145
37010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนละออง มูลทรา
ปทุมราชวงศาุ6
127
1037750146
37010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพล สามาอาพัฒน์
6 ปทุมราชวงศา
128
1037750136
37010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต พิพิธพล
6
129
1037750138
37010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ หวานใจ
ปทุมราชวงศา 6
130
1037750133
37010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย มีชัย
6 ปทุมราชวงศา
131
1037750135
37010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ต่อชาติ
6
132
1037750137
37010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติชัย กิ่งแก้ว
6 (ปทุมราชวงศา)
133
1037750139
37010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำพร รักพรม
6
134
1037750134
37010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6 (ปทุมราชวงศา)
135
1037750143
37010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
6
136
1037750142
37010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ผิวหอม
ปทุมราชวงศา6
137
1037750140
37010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรี ประจันทร์
6
138
1037750118
37010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิต สังสนา
7
139
1037750126
37010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมพร ช่วงชิง
ปทุมราชวงศา(7)
140
1037750129
37010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
141
1037750131
37010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปทุมราชวงศา 7
142
1037750128
37010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร รัตนศรี
7 (ปทุมราชวงศา)
143
1037750130
37010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา ปริปุรณะ
7
144
1037750123
37010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
ปทุมราชฯ7
145
1037750127
37010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อัปกาญจน์
7 ปทุมราชวงศา
146
1037750155
37010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายสมร นาแพง
เครือข่าย 8
147
1037750156
37010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยศรี พลเทพ
8 พนา
148
1037750157
37010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8 (พนา)
149
1037750158
37010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ มารักษ์
8 (พนา)
150
1037750159
37010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ แสงสุขวาว
8 (พนา)
151
1037750160
37010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม พลราษฎร์
8 (พนา)
152
1037750161
37010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส ไชยรักษ์
8 (พนา)
153
1037750162
37010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์
พนา 8
154
1037750151
37010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย
8 (พนา)
155
1037750147
37010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส อินโสม
พนา(8)
156
1037750149
37010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ภักตะภา
9(พนา)
157
1037750163
37010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ
158
1037750150
37010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรเทพ รักพรม
พนา 9
159
1037750152
37010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชูติเมต อุทธา
9 (พนา)
160
1037750164
37010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
9 (พนา)
161
1037750165
37010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์
9 (พนา)
162
1037750166
37010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สิงห์โท
9 ( พนา)
163
1037750167
37010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรศักดิ์ ผดาเวช
9(พนา)
164
1037750168
37010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
๙ (พนา)
165
1037750169
37010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา อุ่นเวียง
9 พนา
166
1037750170
37010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไกยรัตน์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 9
167
1037750154
37010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9(พนา)
168
1037750190
37010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาส ศีลาสาร
2 (เสนางคนิคม)
169
1037750191
37010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา
เสนางคนิคม 2
170
1037750192
37010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสนางคนิคม 2
171
1037750193
37010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
172
1037750177
37010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย จันทศิลป์
1 (เสนางคนิคม)
173
1037750178
37010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลียน โสเสมอ
1 เสนางคนิคม
174
1037750179
37010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด พระสุมี
เสนางคนิคม 1
175
1037750188
37010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ทองรัง
2 เสนางคนิคม
176
1037750189
37010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ศกุนะสิงห์
2 เสนางคนิคม
177
1037750184
37010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มาลีรัตน์
เสนางคนิคม2
178
1037750176
37010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เสนางคนิคม1
179
1037750172
37010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล
1(เสนางคนิคม)
180
1037750173
37010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัศมี สาริพันธ์
1 (เสนางคนิคม)
181
1037750174
37010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสาร์ วัยพันธ์
1
182
1037750175
37010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
1 เสนางคนิคม
183
1037750171
37010186
ประถมศึกษา
นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน
1
184
1037750185
37010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเวียง สืบสิน
2 เสนางคนิคม
185
1037750186
37010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ผดุงไสย์
2 เสนางคนิคม
186
1037750187
37010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่าย 2 เสนางคนิคม
187
1037750180
37010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชาธร สมุทรเวช
1(เสนางคนิคม)
188
1037750181
37010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
1 (เสนางคนิคม)
189
1037750182
37010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา ชมัฒพงษ์
1 เสนางคนิคม
190
1037750183
37010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โถบำรุง
1 (เสนางคนิคม)
191
1037750199
37010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
192
1037750204
37010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชิต พลหาญ
12
193
1037750205
37010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู มอญพันธ์
12
194
1037750206
37010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ธยาธรรม
12 (หัวตะพาน)
195
1037750208
37010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส อินลี
12 (หัวตะพาน)
196
1037750209
37010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผ่า วามะลุน
12
197
1037750197
37010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา พัฒนราช
198
1037750200
37010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี ลุสมบัติ
หัวตะพาน13
199
1037750201
37010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน แสงวงศ์
13(หัวตะพาน)
200
1037750194
37010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต สายศักดา
13(หัวตะพาน)
201
1037750196
37010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองทอง ไชยมาตร
13(หัวตะพาน)
202
1037750232
37010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ พระสุนิน
หัวตะพาน 14
203
1037750233
37010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ชัย ทองแจ่ม
14
204
1037750234
37010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
14
205
1037750235
37010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวตะพาน 14
206
1037750236
37010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ สายสุด
14 หัวตะพาน
207
1037750210
37010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงสุรางค์ บุญรอด
เครือข่าย 13 หัวตะพาน
208
1037750211
37010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกบุรุษ รูปสวย
หัวตะพาน 13
209
1037750212
37010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์
13 หัวตะพาน
210
1037750213
37010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13 หัวตะพาน
211
1037750215
37010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ สุดาชม
หัวตะพาน 13
212
1037750216
37010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพทาย มูลธิสาร
13 หัวตะพาน
213
1037750217
37010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวตะพาน 13
214
1037750231
37010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
12(หัวตะพาน)
215
1037750207
37010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย กาญจนีย์
12
216
1037750227
37010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเกตุ
12 ( หัวตะพาน )
217
1037750229
37010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี อาษาสิงห์
12 ( หัวตะพาน )
218
1037750218
37010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล กรีฑาพล
14
219
1037750219
37010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพรพนม ลาภรัตน์
14
220
1037750220
37010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด
14
221
1037750221
37010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชวนชม
14 ( หัวตะพาน )
222
1037750222
37010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว วุฒสังข์
14
223
1037750223
37010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ขวาลา
14 หัวตะพาน
224
1037750224
37010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รักจันทร์
14(หัวตะพาน)
225
1037750195
37010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ สาทาวงศ์
13 หัวตะพาน
226
1037750214
37010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี คลังทอง
13 (หัวตะพาน)
227
1037750198
37010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร มาระวงค์
228
1037750202
37010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ทันใจ
13 หัวตะพาน
229
1037750203
37010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ลุนสิน
12 หัวตะพาน
230
1037750225
37010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12 (หัวตะพาน)
231
1037750226
37010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมิทธิ์ โสมรักษ์
12 หัวตะพาน
232
1037750228
37010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ป้อมอาษา
12 หัวตะพาน
233
1037750230
37010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี มลสิน
12
234
1037750244
37010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพสน มรกตเขียว
10
235
1037750246
37010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สมนึก
10
236
1037750249
37010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันธิดา ปฎิวรณ์
1o ลืออำนาจ
237
1037750248
37010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลืออำนาจ(10)
238
1037750247
37010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ภัยกุมพันธ์
ลืออำนาจ 10
239
1037750245
37010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โหมดม่วง
10. ลืออำนาจ
240
1037750239
37010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตชพล พิมพ์เทพ
11 (ลืออำนาจ)
241
1037750243
37010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เสาหงษ์
11 (ลืออำนาจ)
242
1037750238
37010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัญจวน ถามะพันธ์
ลืออำนาจ 11
243
1037750237
37010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ธรรมสาร
11(ลืออำนาจ)
244
1037750242
37010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมาน สุริยะวรรณ์
ลืออำนาจ 11
245
1037750251
37010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ เชื้ออ่ำ
ลืออำนาจ 10
246
1037750252
37010249
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ อุทธา
10 ลืออำนาจ
247
1037750241
37010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ไชยเสนา
11
248
1037750256
37010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เสาหงษ์
11
249
1037750240
37010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ หลักทรัพย์
11 (ลืออำนาจ)
250
1037750257
37010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
251
1037750261
37010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีพรหม
10(ลืออำนาจ)
252
1037750260
37010255
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
10
253
1037750258
37010256
ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันษ์
10(ลืออำนาจ)
254
1037750259
37010257
ประถมศึกษา
นายประมวล ลัยรัตน์
10(ลืออำนาจ)
255
1037750254
37010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
256
1037750255
37010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ แสนโสม
257
1037750253
37010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
11 ลืออำนาจ
258
1037750285
37010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]