ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
37010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา กุติการ
เมือง 20
17
230
12
2
37010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
20 เมืองอำนาจเจริญ
6
37
7
3
37010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ บุญรำไพ
20(เมืองอำนาจเจริญ
7
43
7
4
37010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย
20
17
130
11
5
37010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกยูล เกษสุพรรณ์
20 (เมืองอำนาจเจริญ)
4
23
6
6
37010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัสนีย์ อุปนิสากร
16
10
64
8
7
37010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
8
61
8
8
37010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณรงค์ โหมดม่วง
16 (เมืองฯ)
18
227
11
9
37010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ลัทธิรมย์
16 เมืองอำนาจเจริญ
19
221
11
10
37010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหวัน มิตรตระกูล
16
11
93
8
11
37010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สยาม มาสุข
16 (เมืองฯ)
4
13
6
12
37010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน โทนุการ
18 เมืองอำนาจเจริญ
8
71
8
13
37010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ไชยโย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
18
228
11
14
37010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทัศบุตร
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
9
93
8
15
37010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโททวี อุนาภาค
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 18 เมืองอำนาจเจริญ
7
30
8
16
37010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ไชยโย
อำนาจเจริญ18
4
30
8
17
37010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปน พรหมทา
18 เมืองอำนาจเจริญ
5
47
8
18
37010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ คำจร
16(เมืองอำนาจเจริญ)
6
41
8
19
37010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ แสงอรุณ
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
10
106
8
20
37010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอด สอยเหลือง
เครือข่าย16(เมือง)
6
48
8
21
37010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
16(เมืองอำนาจเจริญ)
5
18
7
22
37010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิตภณ โพธิพันธ์
16 (เมืองอำนาจเจริญ)
10
92
8
23
37010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนตรี แฮดเมย
เมือง 16
7
56
8
24
37010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเชิญ จันทรภูมี
เมือง 18
16
235
11
25
37010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ นวลอินทร์
18 เมืองอำนาจเจริญ
9
169
8
26
37010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมิน ทัพซ้าย
20
4
40
8
27
37010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถลิง โทบุดดี
20
17
220
11
28
37010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุรารักษ์
20 เมืองอำนาจเจริญ
7
102
8
29
37010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตมนูญ ศรีโคตร
20
5
25
8
30
37010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ดิษฐะเนตร
20
7
74
8
31
37010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
11
138
8
32
37010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ
19 เมืองอำนาจเจริญ
12
131
8
33
37010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงศักดิ์ ชัยทอง
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
5
49
8
34
37010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
5
35
7
35
37010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์
เมือง 20 อำนาจเจริญ
9
92
8
36
37010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กันยวิมล
เมืองอำนาจเจริญ 20
5
45
8
37
37010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ งามวงศ์
20(เมืองอำนาจเจริญ)
5
27
7
38
37010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหลาภ มิ่งไชย
20
5
67
8
39
37010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาธร ผดุงเวียง
20
4
38
7
40
37010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ รุจิตร
เมือง 19
4
29
8
41
37010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์
เมือง 19 อำนาจเจริญ
17
116
11
42
37010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพรพนม ลาภรัตน์
19 (เมืองอำนาจเจริญ
3
31
7
43
37010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายออด บุญพุฒ
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
8
67
8
44
37010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี พันธ์เจริญ
เมือง19อำนาจเจริญ
7
32
8
45
37010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล พระสุรัตน์
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
7
78
8
46
37010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
19 (เมืองอำนาจเจริญ)
8
96
8
47
37010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร พันสี
19 เมืองอำนาจเจริญ
14
271
13
48
37010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วรรณเสน
เมือง17
4
22
8
49
37010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช จำปานนท์
เมือง 17
10
122
8
50
37010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทาน มรกตเขียว
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 17
9
89
8
51
37010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพรรณ ออทอง
17(เมืองอำนาจเจริญ)
8
65
8
52
37010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สายสุด
17 เมืองอำนาจเจริญ
7
83
8
53
37010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ใจเอื้อ
เมือง17
12
127
8
54
37010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เห็มสุข
17
6
79
8
55
37010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช วิริยะพันธ์
เมือง 17
8
121
8
56
37010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
17 เมืองอำนาจเจริญ
10
84
8
57
37010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ มูลสิงห์
17
8
104
8
58
37010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สุภาจันทร์
18 เมืองอำนาจเจริญ
6
27
8
59
37010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวา สายสิงห์
18
5
35
8
60
37010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย โสภากันต์
เมือง 17
50
1,051
37
61
37010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
17 เมืองอำนาจเจริญ
12
171
9
62
37010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เหมือนเหลา
18
125
1,883
44
63
37010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ลันดา
18(เมืองอำนาจเจริญ)
5
43
8
64
37010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ ทองกลม
เมือง 15 (เมืองอำนาจเจริญ)
15
121
8
65
37010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญภูมิ แก้วสุข
15 เมืองอำนาจเจริญ
10
86
8
66
37010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กะมณี
15(เมืองอำนาจเจริญ)
6
74
8
67
37010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ บุญยงค์
15
11
98
8
68
37010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เกื้อทาน
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
8
98
8
69
37010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล กองไชย
15(เมืองอำนาจเจริญ)
16
166
11
70
37010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนต ปัญญาสาย
15 Zเมืองอำนาจเจริญ)
8
148
8
71
37010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรธรรม พิลาวุฒิ
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
5
22
7
72
37010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำผาลา
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
4
30
8
73
37010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะอาด ศรีวรรณ
15 เมืองอำนาจเจริญ
21
195
11
74
37010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ พรหมจรรย์
15 เมืองอำนาจเจริญ
3
48
8
75
37010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 15 เมืองอำนาจเจริญ
7
43
8
76
37010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 16 (เมืองอำนาจเจริญ)
4
16
6
77
37010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม บุญแจ้ง
16
10
87
8
78
37010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกลไกร กมลรัตน์
เมืองอำนาเจริญ 16
18
160
11
79
37010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
0
15
4
80
37010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ จันทนะชาติ
15 เมืองอำนาจเจริญ
16
180
11
81
37010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา บัณฑิต
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
20
228
11
82
37010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวัตร เถาว์สอน
15 (เมืองอำนาจเจริญ)
10
146
8
83
37010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย
ชานุมาน4
22
229
11
84
37010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศรี โสวันนา
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
10
268
8
85
37010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสุข พรรณเจริญ
กลุ่มเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
8
74
8
86
37010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูลไทย ไชยรักษ์
ชานุมาน 4
11
116
8
87
37010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชี่ยวชาญ พิกุล
อำนาจเจริญ (ชานุมาน 4)
18
164
11
88
37010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย สอนวงศ์
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
24
386
16
89
37010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก พละไกร
อำนาจเจริญ 4
11
84
8
90
37010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสืบ กุระจินดา
4 (ชานุมาน)
28
391
17
91
37010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เจริญวงค์
อำนาจเจริญ 4
7
77
8
92
37010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ธรรมราช
อำนาจเจริญ 4 ( ชานุมาน )
8
52
8
93
37010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมิตร มุ่งงาม
16
156
11
94
37010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข ภูตะเวช
ชานุมาน 4
7
95
8
95
37010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ลุสมบัติ
4 (ชานุมาน)
8
79
8
96
37010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ หอมจำปา
ชานุมาน3
30
674
26
97
37010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชานุมาน3
8
84
8
98
37010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวรรษ ชิณโชติ
ชานุมาน 3
9
47
8
99
37010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด จัยวัฒน์
3(ชานุมาน)
17
135
11
100
37010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ภิญญศักดิ์
3 ชานุมาน
15
256
14
101
37010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ แสนทวีสุข
3 ชานุมาน
12
145
8
102
37010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์
3 (ชานุมาน)
7
91
8
103
37010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน ปัดสำราญ
3 (ชานุมาน)
9
91
8
104
37010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ รัตนบุศย์
ชานุมาน 3
10
94
8
105
37010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำนาจเจริญ3(ชานุมาน)
8
58
8
106
37010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประศาสน์ สิงห์นาค
อำนาจเจริญ 4(ชานุมาน)
20
167
12
107
37010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ
ชานุมาน 4
18
255
11
108
37010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล บุญมาศ
5 (ปทุมราชวงศา)
17
167
11
109
37010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภวัต ลาภสาร
ปทุมราชวงศา 5
14
101
10
110
37010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ขันตี
5
9
105
8
111
37010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5 ปทุมราชวงศา
4
24
8
112
37010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
5 ปทุมราชวงศา
18
262
14
113
37010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
ปทุมราชวงศา(5)
10
107
8
114
37010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข ลาภารัตน์
7 (ปทุมราชวงศา)
6
66
8
115
37010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแหลง ธนู
7(ปทุมราชวงศา)
18
226
11
116
37010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพานรัศมี พรมโสภา
7 ปทุมราชวงศา
8
70
8
117
37010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาฬ สิงห์ชา
7
9
110
8
118
37010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ยะวงษ์ศรี
7
6
65
8
119
37010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มานะพิมพ์
31
521
22
120
37010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองวิทย์ ตรีราช
ปทุมราชวงศา( 5 )
5
59
8
121
37010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ กันภูมิ
ปทุมราชวงศา (5)
7
71
8
122
37010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
เครือข่าย 5 (ปทุมราชวงศา)
7
56
8
123
37010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร โสมรักษ์
5
5
45
8
124
37010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนละออง มูลทรา
ปทุมราชวงศาุ6
9
101
7
125
37010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพล สามาอาพัฒน์
6 ปทุมราชวงศา
17
141
10
126
37010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต พิพิธพล
6
18
150
11
127
37010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ หวานใจ
ปทุมราชวงศา 6
7
64
7
128
37010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย มีชัย
6 ปทุมราชวงศา
12
131
8
129
37010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ต่อชาติ
6
7
61
8
130
37010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติชัย กิ่งแก้ว
6 (ปทุมราชวงศา)
12
127
8
131
37010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำพร รักพรม
6
7
95
8
132
37010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์
6 (ปทุมราชวงศา)
6
42
8
133
37010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
6
10
119
8
134
37010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ผิวหอม
ปทุมราชวงศา6
20
246
11
135
37010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรี ประจันทร์
6
35
543
26
136
37010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิต สังสนา
7
7
93
8
137
37010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมพร ช่วงชิง
ปทุมราชวงศา(7)
13
133
11
138
37010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
5
27
8
139
37010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปทุมราชวงศา 7
4
39
8
140
37010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร รัตนศรี
7 (ปทุมราชวงศา)
12
115
11
141
37010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา ปริปุรณะ
7
6
47
8
142
37010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
ปทุมราชฯ7
6
44
8
143
37010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อัปกาญจน์
7 ปทุมราชวงศา
10
94
8
144
37010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายสมร นาแพง
เครือข่าย 8
17
142
11
145
37010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยศรี พลเทพ
8 พนา
16
203
11
146
37010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8 (พนา)
6
37
6
147
37010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8 (พนา)
3
36
8
148
37010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ แสงสุขวาว
8 (พนา)
10
107
8
149
37010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม พลราษฎร์
8 (พนา)
4
41
8
150
37010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส ไชยรักษ์
8 (พนา)
4
76
8
151
37010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์
พนา 8
7
32
8
152
37010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย
8 (พนา)
5
61
8
153
37010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส อินโสม
พนา(8)
11
202
8
154
37010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ภักตะภา
9(พนา)
7
73
8
155
37010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ
6
75
8
156
37010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรเทพ รักพรม
พนา 9
17
196
11
157
37010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชูติเมต อุทธา
9 (พนา)
6
56
8
158
37010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
9 (พนา)
5
74
8
159
37010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์
9 (พนา)
10
87
8
160
37010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สิงห์โท
9 ( พนา)
11
62
8
161
37010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรศักดิ์ ผดาเวช
9(พนา)
18
177
11
162
37010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา ทัพซ้าย
๙ (พนา)
7
67
8
163
37010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา อุ่นเวียง
9 พนา
5
58
8
164
37010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไกยรัตน์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 9
6
52
8
165
37010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9(พนา)
5
35
8
166
37010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาส ศีลาสาร
2 (เสนางคนิคม)
7
92
8
167
37010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา
เสนางคนิคม 2
7
76
8
168
37010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์
เสนางคนิคม 2
6
52
8
169
37010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา พรมวงค์
2
7
49
8
170
37010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย จันทศิลป์
1 (เสนางคนิคม)
26
394
19
171
37010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลียน โสเสมอ
1 เสนางคนิคม
5
74
8
172
37010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด พระสุมี
เสนางคนิคม 1
8
63
8
173
37010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ทองรัง
2 เสนางคนิคม
10
92
8
174
37010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ศกุนะสิงห์
2 เสนางคนิคม
6
49
7
175
37010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มาลีรัตน์
เสนางคนิคม2
22
395
16
176
37010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิท จันทร์โสภา
เสนางคนิคม1
18
130
11
177
37010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล
1(เสนางคนิคม)
10
105
8
178
37010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัศมี สาริพันธ์
1 (เสนางคนิคม)
15
177
8
179
37010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสาร์ วัยพันธ์
1
16
112
11
180
37010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
1 เสนางคนิคม
6
53
8
181
37010186
ประถมศึกษา
นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน
1
21
369
18
182
37010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเวียง สืบสิน
2 เสนางคนิคม
19
200
11
183
37010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูสิทธิ มณีรัตน์
2 เสนางคนิคม
10
161
8
184
37010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่าย 2 เสนางคนิคม
2
21
7
185
37010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนรรณพ ได้พึ่ง
1(เสนางคนิคม)
26
362
17
186
37010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
1 (เสนางคนิคม)
12
117
8
187
37010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวา ชมัฒพงษ์
1 เสนางคนิคม
11
108
8
188
37010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โถบำรุง
1 (เสนางคนิคม)
8
66
8
189
37010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์
12
6
37
8
190
37010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชิต พลหาญ
12
22
251
11
191
37010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู มอญพันธ์
12
6
41
8
192
37010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
12 (หัวตะพาน)
6
56
8
193
37010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส อินลี
12 (หัวตะพาน)
8
67
8
194
37010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผ่า วามะลุน
12
6
79
8
195
37010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา พัฒนราช
6
47
8
196
37010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี ลุสมบัติ
หัวตะพาน13
6
40
8
197
37010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ นารีบุตร
13(หัวตะพาน)
9
89
8
198
37010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต สายศักดา
13(หัวตะพาน)
25
277
15
199
37010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองทอง ไชยมาตร
13(หัวตะพาน)
5
53
8
200
37010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ พระสุนิน
หัวตะพาน 14
17
141
11
201
37010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
9
55
8
202
37010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
14
8
65
4
203
37010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวตะพาน 14
4
28
5
204
37010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ สายสุด
14 หัวตะพาน
6
97
8
205
37010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงสุรางค์ บุญรอด
เครือข่าย 13 หัวตะพาน
5
51
8
206
37010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกบุรุษ รูปสวย
หัวตะพาน 13
5
38
8
207
37010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์
13 หัวตะพาน
4
63
8
208
37010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช ศรีวิเศษ
13 หัวตะพาน
6
60
8
209
37010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ สุดาชม
หัวตะพาน 13
13
80
11
210
37010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพทาย มูลธิสาร
13 หัวตะพาน
8
105
8
211
37010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวตะพาน 13
4
30
8
212
37010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
12(หัวตะพาน)
23
419
18
213
37010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย กาญจนีย์
12
7
129
8
214
37010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเกตุ
12 ( หัวตะพาน )
4
21
7
215
37010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี อาษาสิงห์
12 ( หัวตะพาน )
9
69
8
216
37010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล กรีฑาพล
14
9
55
8
217
37010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
4
24
8
218
37010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด
14
3
32
7
219
37010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ชวนชม
14 ( หัวตะพาน )
11
102
8
220
37010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว วุฒสังข์
14
10
61
11
221
37010226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ขวาลา
14 หัวตะพาน
24
242
11
222
37010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ รักจันทร์
14(หัวตะพาน)
3
9
5
223
37010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ สาทาวงศ์
13 หัวตะพาน
8
103
8
224
37010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี คลังทอง
13 (หัวตะพาน)
9
81
8
225
37010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร มาระวงค์
6
44
8
226
37010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ทันใจ
13 หัวตะพาน
11
108
8
227
37010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ลุนสิน
12 หัวตะพาน
4
33
8
228
37010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12 (หัวตะพาน)
3
3
1
229
37010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมิทธิ์ โสมรักษ์
12 หัวตะพาน
4
28
7
230
37010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ป้อมอาษา
12 หัวตะพาน
5
57
8
231
37010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี มลสิน
12
16
190
8
232
37010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพสน มรกตเขียว
10
17
152
11
233
37010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สมนึก
10
6
51
8
234
37010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1o ลืออำนาจ
3
29
7
235
37010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลืออำนาจ(10)
3
26
8
236
37010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ภัยกุมพันธ์
ลืออำนาจ 10
8
114
8
237
37010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โหมดม่วง
10. ลืออำนาจ
5
37
8
238
37010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตชพล พิมพ์เทพ
11 (ลืออำนาจ)
10
156
8
239
37010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ มารักษ์
11 (ลืออำนาจ)
7
116
8
240
37010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัญจวน ถามะพันธ์
ลืออำนาจ 11
14
195
8
241
37010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธินาถ ทานนท์
11(ลืออำนาจ)
8
96
8
242
37010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมาน สุริยะวรรณ์
ลืออำนาจ 11
13
115
11
243
37010248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ เชื้ออ่ำ
ลืออำนาจ 10
27
564
23
244
37010249
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ อุทธา
10 ลืออำนาจ
15
233
11
245
37010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ไชยเสนา
11
11
161
9
246
37010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เสาหงษ์
11
8
75
8
247
37010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ หลักทรัพย์
11 (ลืออำนาจ)
4
33
8
248
37010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีพรหม
10(ลืออำนาจ)
5
32
8
249
37010255
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
10
17
231
10
250
37010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10(ลืออำนาจ)
5
25
6
251
37010257
ประถมศึกษา
นายประมวล ลัยรัตน์
10(ลืออำนาจ)
4
55
6
252
37010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
6
46
8
253
37010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัศมี รูปใส
11 ลืออำนาจ
4
30
8
254
37010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิดา ปฏิวรณ์
11 ลืออำนาจ
10
64
8
255
37010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
อำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน)
6
228
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]