ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
43020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว
คำแก้วถ้ำเจริญ
12
238
8
2
43020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ พาโพนงาม
คำแก้วถ้ำเจริญ
19
282
11
3
43020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
คำแก้วถํ้าเจริญ
8
163
8
4
43020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วง ห้าวหาญ
คำแก้วถ้าเจริญ
9
112
8
5
43020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแก้วถ้ำเจริญ
12
159
8
6
43020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
คำแก้วถ้ำเจริญ
4
55
7
7
43020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ยลวงค์
โซ่เหล่าทอง
10
150
8
8
43020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกษมา ป้องกัน
โซ่เหล่าทอง
13
179
9
9
43020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
3
63
8
10
43020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คำเพชร
โซ่เหล่าทอง
43
908
32
11
43020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานมิตร ทองเทพ
โซ่เหล่าทอง
14
242
8
12
43020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
โซ่เหล่าทอง
10
213
8
13
43020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิพนธ์ จิตรจักร์
คำแก้วถ้ำเจริญ
15
314
11
14
43020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แสงจำปา
คำแก้วถ้ำ้เจริญ
10
127
8
15
43020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแก้วถ้ำเจริญ
7
55
8
16
43020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธวัฒน์ ตีตรา
คำแก้วถ้ำเจริญ
9
171
8
17
43020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ถิ่นปรุ
คำแก้วถ้ำเจริญ
19
253
11
18
43020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสระไกร ผาสุทร
คำแก้วถ้ำเจริญ
8
70
8
19
43020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย
หนองพันทาบัวตูม
10
180
9
20
43020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนัย ฐานะ
หนองพันทาบัวตูม
17
296
12
21
43020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา อินทรมาตย์
หนองพันทาบัวตูม
14
125
8
22
43020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
หนองพันทาบัวตูม
16
188
11
23
43020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
7
24
43020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ รินทา
22
321
11
25
43020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
15
230
8
26
43020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
155
8
27
43020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันดี เทพอินแดง
ศรีชมภู
12
212
8
28
43020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ พลงาม
ศรีชมภู
19
328
16
29
43020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ
ศรีชมภู
4
46
8
30
43020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรการ เวชวงษ์
นองพันทาบัวตูม
11
221
11
31
43020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แก้วมงคล
หนองพันทาบัวตูม
18
245
8
32
43020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองพันทาบัวตูม
5
55
8
33
43020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นุสนธ์
หนองพันทาบัวตูม
11
169
8
34
43020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
25
405
16
35
43020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
4
43
8
36
43020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
4
63
8
37
43020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากคาด
5
37
8
38
43020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองม้วน ไชยศรี
ปากคาด
20
316
17
39
43020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากคาด
4
56
8
40
43020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ กุดกันยา
หนองยอง สมสนุก นาดง
15
173
11
41
43020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เทรักสี
หนองยองสมสนุก
7
82
8
42
43020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอม วาสชัยกุล
หนองยองสมสนุกนาดง
8
100
8
43
43020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพวนา วิภักดิ์
หนองยองสมสนุกนาดง
8
61
9
44
43020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ชัยคินี
ปากคาด
23
426
16
45
43020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัญญา วิภักดิ์
ปากคาด
6
112
9
46
43020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ
ปากคาด
10
138
8
47
43020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร สมภักดี
21
319
15
48
43020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สัจจะสังข์
ปากคาด
25
530
17
49
43020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
หนองยองสมสนุกนาดง
19
259
11
50
43020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชสมัย คำวรรณโกฎ
หนองยอง สมสนุก นาดง
10
244
15
51
43020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองยองสมสนุกนาดง
6
38
8
52
43020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเพ็ง
16
173
11
53
43020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
หนองยอง
17
226
8
54
43020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ
หนองยองสมสนุกนาดง
13
177
8
55
43030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต จันทะราม
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
19
243
13
56
43030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
12
127
127
57
43030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิน ศรีบุลม
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
10
123
8
58
43030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
59
43030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ลุนาวงค์
โคกก่อง-ชัยพร
21
321
12
60
43030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัณห์ นะดาบุตร
โคกก่อง-ชัยพร
7
54
8
61
43030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ อรัญมิ่ง
17
144
11
62
43030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
38
8
63
43030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต อุ่นคำ
6
54
8
64
43030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาลิกา อัครนิตย์
โคกก่อง-ชัยพร
9
128
8
65
43030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
66
8
66
43030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถกร ชัยมูล
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
15
160
9
67
43030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช ราชาทุม
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
6
85
8
68
43030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
8
93
8
69
43030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพล พลเยี่ยม
-
8
102
8
70
43030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
โคกก่อง - ชัยพร
16
175
11
71
43030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์
กลุ่มโคกก่อง-ชัยพร
29
506
18
72
43030018
นายดาราเวศ คำตา
4
166
8
73
43030019
นายปุญญาพัฒน์ อองตัน
6
161
8
74
43030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ถวิลคำ
โคกก่อง - ชัยพร
9
87
8
75
43030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ภูมิพันธ์
บึงกาฬ04
11
140
8
76
43030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ศรีลาวรรณ์
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
22
406
17
77
43030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
9
93
8
78
43030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
79
43030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มเดช ต่อโชติ
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
25
453
17
80
43030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
255
8
81
43030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาดแมน สกุลสารทอง
ประถมศึกษา
7
99
8
82
43030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ ทวีวัน
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
17
403
16
83
43030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
3
53
8
84
43030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์
บึงกาฬวิศิษฐ์
5
62
8
85
43030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
10
96
8
86
43030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเทพิน เหมวงษ์
สพป.บึงกาฬ
26
603
21
87
43030033
-
3
72
8
88
43030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ประกายสี
บึงกาฬวิศิษฐ์
10
152
8
89
43030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ เขียวน้ำชุม
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
9
121
8
90
43030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ไชยดี
บึงกาฬวิศิษฐ์
53
1,083
38
91
43030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬวิศฺิษฐ์
4
65
8
92
43030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ โยธา
บึงกาฬวิศิษฐ์
15
151
8
93
43030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟ้าอำนวย ภูพันนา
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
13
387
16
94
43030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
12
165
8
95
43030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน วังหอม
หอคำ-หนองเลิง
17
228
8
96
43030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ประดิษฐ์
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
16
289
16
97
43030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
10
123
8
98
43030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาพร พลเยี่ยม
หอคำ-หนองเลิง
6
60
8
99
43030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณพรามณ์
หอคำหนองเลิง
9
57
8
100
43030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีจันทร์ เจริญจิตร
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
16
191
11
101
43030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มิทะลา
8
90
8
102
43030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษ พรมจันทร์
หอคำ-หนองเลิง
4
48
8
103
43030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
3
48
8
104
43030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
68
8
105
43030052
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติบดินทร์ นูคำดี
หอคำ-หนองเลิง
21
270
11
106
43030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พลพันธ์
กลุ่มดอนหญ้านาง
22
358
13
107
43030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพศาล
ดอนหญ้านาง
9
111
8
108
43030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิกานดา เจริญดี
กลุ่มดอนหญ้านาง
9
90
8
109
43030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
6
85
8
110
43030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
พรเจริญ 01
17
159
12
111
43030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เงาศรี
พรเจริญ
29
536
21
112
43030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ กองบุตร
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
36
713
33
113
43030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา รุ่งเรือง
พรเจริญ
13
147
8
114
43030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ โทเล
พรเจริญ
16
140
11
115
43030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทศิลา
พรเจริญ
10
78
8
116
43030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเอกนรินทร์ โงนมณี
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
12
114
8
117
43030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
พรเจริญ
10
110
8
118
43030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย โนนทิง
กลุ่มพรเจริญ
19
281
11
119
43030066
ประถมศึกษา
-
0
0
0
0
120
43030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัธ สุภาพันธ์
ดอนหญ้านาง
13
150
8
121
43030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา กองบุตร
ดอนหญ้านาง
4
43
8
122
43030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ
14
147
8
123
43030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย เทพขาม
กลุ่มดอนหญ้านาง
12
154
8
124
43030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรม จอมทอง
ดอนหญ้านาง
10
147
8
125
43030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
19
203
11
126
43030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
17
261
8
127
43030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวินันท์ นามศรี
กลุ่มซาง-หนองทุ่ม
23
371
17
128
43030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันชมภู
ซางหนองทุ่ม
10
136
8
129
43030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี
ซาง หนองทุ่ม
12
205
8
130
43030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย หารธงชัย
ซางหนองทุ่ม
7
69
8
131
43030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ศรีสรณ์
-
17
164
11
132
43030080
-
17
395
18
133
43030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์
เซกา
7
92
8
134
43030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
8
135
43030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวัฒน์ ภูเชดา
5
19
7
136
43030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซกา
5
43
8
137
43030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ การิเทพ
เซกา 01
58
1,114
34
138
43030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีสม
3
13
124
8
139
43030087
ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่ากกแดงท่าสะอาด
3
10
4
140
43030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อุปรี
ท่ากกแดงท่าสะอาด
13
181
8
141
43030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ลุนอุบล
ท่ากกแดงท่าสะอาด
6
50
8
142
43030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพูล เทศารินทร์
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
8
95
8
143
43030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
13
143
8
144
43030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตรน้อย ทองป้อง
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
5
67
8
145
43030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จันทรุณ
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
17
244
12
146
43030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่ากกแดงท่าสะอาด
7
67
8
147
43030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ มหาโคตร
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
13
304
14
148
43030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อ ไชยชน
-
8
244
11
149
43030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่งไฮน้ำจั้น
9
121
8
150
43030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ สัตตาคม
14
170
8
151
43030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจปกรณ์ คำเดช
-
13
145
8
152
43030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พัทบุรี
บ้านต้อง-โสกก่าม
21
351
16
153
43030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง ชินเฮือง
7
134
8
154
43030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา จันทรโคตร์
กลุ่มบ้านต้อง-โสกก่าม
15
242
12
155
43030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์
10
141
8
156
43030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาณิสรา ศรีบัวเทศ
18
178
11
157
43030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพวง กุมภิโร
ป่งไฮ-น้ำจั้น
10
140
8
158
43030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคาวี สุขะหา
-
26
346
18
159
43030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาภรณ์ จันทรุณ
ป่งไฮ-น้ำจั้น
14
147
8
160
43030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิผล อัศวภูมิ
ป่งไฮ-น้ำจั้น
20
374
17
161
43030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัฐ พลวงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
16
270
9
162
43030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
7
62
8
163
43030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
8
102
8
164
43030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ถนัดค้า
13
181
8
165
43030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรนนท์ ตะโกนอก
ซาง หนองทุ่ม
16
225
11
166
43030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซาง-หนองทุ่ม
11
125
8
167
43030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ซาง-หนองทุ่ม
9
149
8
168
43030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษ์ ใจแน่น
ซาง - หนองทุ่ม
8
80
8
169
43030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
29
8
170
43030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก
0
17
218
11
171
43030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม รัตนวรรณี
15
256
10
172
43030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สารณีย์
ขยายโอกาสทางการศึกษา
16
260
11
173
43030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน คำผอง
ดังบัง-ท่าดอกคำ
16
236
11
174
43030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงบัง-ท่าดอกคำ
9
82
8
175
43030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์
2
49
8
176
43030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
กลุ่มดงบัง - ท่าดอกคำ
12
114
8
177
43030130
-
2
111
8
178
43030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย ิอินทะนาม
บึงโขงหลง
22
396
18
179
43030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิลป์ กิณเรศ
บึงโขงหลง
12
118
8
180
43030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ธนู
000
17
227
11
181
43030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงโขงหลง
4
54
8
182
43030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ ใจสู้ศึก
-
18
206
11
183
43030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวิภาส วันตา
บึงโขงหลง
11
179
8
184
43030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ สอนโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง
27
627
22
185
43030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา
21
264
11
186
43030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์
-
9
98
8
187
43030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
16
6
188
43030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
16
218
11
189
43030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล หงษ์ชูตา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
18
260
13
190
43030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรียม ขันผักแว่น
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
5
47
8
191
43030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายมานิตย์ ภูคัสมาส
นาสะแบง นาแสง
27
421
19
192
43030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์
นาสะแบง นาแสง
11
122
8
193
43030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พันธ์น้อย
นาสะแบง นาแสง
9
60
8
194
43030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หวันลา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
19
307
14
195
43030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ภูด่านวัว
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
15
349
16
196
43030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
นาสะแบงนาแสง
25
275
14
197
43030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย คำภูมี
11
239
8
198
43030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยวุฒิ กุพันลำ
นาสะแบง นาแสง
17
169
11
199
43030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
8
200
43030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ อุณาศรี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
19
288
13
201
43030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี สาลี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
31
1,029
38
202
43030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุวัฒน์ อินทวงศ์
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
7
100
8
203
43030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ อินธิจักร
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
7
65
8
204
43030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ พวงมาลี
กลุ่มบุ่งคล้า
20
271
11
205
43030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
11
126
9
206
43030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย โพธิสว่าง
บุ่งคล้า
11
295
10
207
43030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรชิช ผลจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
9
155
9
208
43030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงษ์ วิชิต
บุ่งคล้า
8
86
8
209
43030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
บุ่งคล้า
4
61
8
210
43030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย มาปังโม
บุ่งคล้า
8
143
8
211
43030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ จำปามี
บุ่งคล้า
12
129
8
212
43030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
6
67
8
รวม
2,685
40,521
2,313

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน