ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
43020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว
คำแก้วถ้ำเจริญ
12
235
8
2
43020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ พาโพนงาม
คำแก้วถ้ำเจริญ
19
280
11
3
43020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
คำแก้วถํ้าเจริญ
8
162
8
4
43020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วง ห้าวหาญ
คำแก้วถ้าเจริญ
10
125
8
5
43020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์
คำแก้วถ้ำเจริญ
12
160
8
6
43020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
คำแก้วถ้ำเจริญ
4
59
8
7
43020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ยลวงค์
โซ่เหล่าทอง
9
157
8
8
43020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คำเพชร
โซ่เหล่าทอง
13
162
9
9
43020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
4
68
8
10
43020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล บรรเทา
โซ่เหล่าทอง
44
902
32
11
43020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานมิตร ทองเทพ
โซ่เหล่าทอง
16
237
8
12
43020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
โซ่เหล่าทอง
10
211
8
13
43020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพนธ์ จิตรจักร์
คำแก้วถ้ำเจริญ
16
316
11
14
43020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แสงจำปา
คำแก้วถ้ำ้เจริญ
10
141
8
15
43020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย มาปังโม
คำแก้วถ้ำเจริญ
5
56
8
16
43020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธวัฒน์ ตีตรา
คำแก้วถ้ำเจริญ
9
168
8
17
43020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ถิ่นปรุ
คำแก้วถ้ำเจริญ
19
245
11
18
43020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย คำภูมี
คำแก้วถ้ำเจริญ
8
69
8
19
43020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย
หนองพันทาบัวตูม
10
180
8
20
43020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนัย ฐานะ
หนองพันทาบัวตูม
20
293
12
21
43020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา อินทรมาตย์
หนองพันทาบัวตูม
11
122
8
22
43020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
หนองพันทาบัวตูม
17
187
11
23
43020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีชมภู
0
4
2
24
43020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
25
43020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ รินทา
21
310
11
26
43020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
13
242
8
27
43020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ชมภูพื้น
12
154
8
28
43020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันดี เทพอินแดง
ศรีชมภู
14
204
8
29
43020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ พลงาม
ศรีชมภู
19
340
16
30
43020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ
ศรีชมภู
4
46
8
31
43020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรการ เวชวงษ์
นองพันทาบัวตูม
12
238
11
32
43020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แก้วมงคล
หนองพันทาบัวตูม
19
287
15
33
43020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกษมา ป้องกัน
หนองพันทาบัวตูม
6
61
8
34
43020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นุสนธ์
หนองพันทาบัวตูม
13
181
8
35
43020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
23
417
16
36
43020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
4
56
9
37
43020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
4
60
8
38
43020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากคาด
5
35
8
39
43020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองม้วน ไชยศรี
ปากคาด
21
341
17
40
43020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
ปากคาด
7
62
8
41
43020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ กุดกันยา
หนองยอง สมสนุก นาดง
18
191
11
42
43020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เทรักสี
หนองยองสมสนุก
6
71
8
43
43020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอม วาสชัยกุล
หนองยองสมสนุกนาดง
8
114
8
44
43020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพวนา วิภักดิ์
หนองยองสมสนุกนาดง
8
71
9
45
43020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ชัยคินี
ปากคาด
23
430
16
46
43020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัญญา วิภักดิ์
ปากคาด
6
94
9
47
43020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ
ปากคาด
10
145
8
48
43020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร สมภักดี
19
366
15
49
43020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สัจจะสังข์
ปากคาด
24
470
15
50
43020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
หนองยองสมสนุกนาดง
18
263
11
51
43020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชสมัย คำวรรณโกฎ
หนองยอง สมสนุก นาดง
10
269
15
52
43020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองยองสมสนุกนาดง
6
50
8
53
43020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเพ็ง
17
158
11
54
43020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
หนองยอง
14
241
9
55
43020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
หนองยองสมสนุกนาดง
13
191
8
56
43030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต จันทะราม
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
19
209
12
57
43030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
12
129
8
58
43030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิน ศรีบุลม
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
11
134
8
59
43030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ศรีลาวรรณ์
7
83
8
60
43030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวราศักดิ์ แสงนคร
โคกก่อง-ชัยพร
21
317
12
61
43030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกก่อง-ชัยพร
6
60
8
62
43030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ อรัญมิ่ง
17
155
11
63
43030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
40
8
64
43030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต อุ่นคำ
7
54
9
65
43030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาลิกา อัครนิตย์
โคกก่อง-ชัยพร
12
136
8
66
43030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา ศรีบัวเทศ
-
5
42
8
67
43030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถกร ชัยมูล
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
12
170
8
68
43030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช ราชาทุม
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
6
81
8
69
43030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
8
95
8
70
43030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพล พลเยี่ยม
-
9
87
8
71
43030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
โคกก่อง - ชัยพร
17
194
11
72
43030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์
กลุ่มโคกก่อง-ชัยพร
27
502
17
73
43030018
นายดาราเวศ คำตา
4
190
8
74
43030019
นายปุญญาพัฒน์ อองตัน
6
173
8
75
43030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ถวิลคำ
โคกก่อง - ชัยพร
11
92
8
76
43030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ภูมิพันธ์
บึงกาฬ04
12
128
8
77
43030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมดี พละสาร
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
20
411
19
78
43030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
11
99
8
79
43030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
80
43030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ทีหอคำ
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
29
487
17
81
43030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มเดช ต่อโชติ
15
275
8
82
43030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาดแมน สกุลสารทอง
ประถมศึกษา
8
111
8
83
43030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร นามวงศ์
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
20
391
16
84
43030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
3
47
8
85
43030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์
บึงกาฬวิศิษฐ์
5
60
8
86
43030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
9
96
8
87
43030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเทพิน เหมวงษ์
สพป.บึงกาฬ
28
606
23
88
43030033
นายฟ้าอำนวย ภูพันนา
4
77
8
89
43030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ประกายสี
บึงกาฬวิศิษฐ์
10
163
8
90
43030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพ ขันติยะชัย
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
9
120
8
91
43030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ไชยดี
บึงกาฬวิศิษฐ์
56
1,087
37
92
43030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬวิศฺิษฐ์
4
63
8
93
43030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ โยธา
บึงกาฬวิศิษฐ์
14
147
8
94
43030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ ทวีวัน
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
17
387
16
95
43030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
-
11
170
8
96
43030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน วังหอม
หอคำ-หนองเลิง
17
246
8
97
43030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ประดิษฐ์
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
19
320
17
98
43030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
9
144
8
99
43030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาพร พลเยี่ยม
หอคำ-หนองเลิง
6
57
8
100
43030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มิทะลา
หอคำหนองเลิง
7
69
8
101
43030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีจันทร์ เจริญจิตร
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
16
196
11
102
43030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
96
8
103
43030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษ พรมจันทร์
หอคำ-หนองเลิง
6
53
8
104
43030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
3
50
8
105
43030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
106
43030052
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติบดินทร์ นูคำดี
หอคำ-หนองเลิง
21
280
11
107
43030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พลพันธ์
กลุ่มดอนหญ้านาง
22
392
15
108
43030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพศาล
ดอนหญ้านาง
9
115
8
109
43030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มดอนหญ้านาง
8
98
8
110
43030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
6
88
8
111
43030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
พรเจริญ 01
18
191
12
112
43030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เงาศรี
พรเจริญ
34
514
21
113
43030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ กองบุตร
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
37
751
33
114
43030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา รุ่งเรือง
พรเจริญ
14
142
8
115
43030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พรเจริญ
11
137
11
116
43030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทศิลา
พรเจริญ
9
88
8
117
43030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเอกนรินทร์ โงนมณี
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
12
125
8
118
43030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
พรเจริญ
9
103
8
119
43030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย โนนทิง
กลุ่มพรเจริญ
19
283
11
120
43030066
ประถมศึกษา
-
0
0
0
0
121
43030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล หงษ์ชูตา
ดอนหญ้านาง
11
142
8
122
43030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม เสาสมทบ
ดอนหญ้านาง
5
54
8
123
43030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ
12
141
8
124
43030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย เทพขาม
กลุ่มดอนหญ้านาง
13
174
8
125
43030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรม จอมทอง
ดอนหญ้านาง
9
151
8
126
43030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
16
193
11
127
43030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
18
261
8
128
43030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวินันท์ นามศรี
กลุ่มซาง-หนองทุ่ม
23
375
20
129
43030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันชมภู
ซางหนองทุ่ม
10
138
8
130
43030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี
ซาง หนองทุ่ม
10
206
8
131
43030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย หารธงชัย
ซางหนองทุ่ม
9
76
8
132
43030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง ศรีสรณ์
-
16
203
11
133
43030080
-
17
391
18
134
43030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์
เซกา
8
88
8
135
43030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
136
43030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
22
8
137
43030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซกา
5
43
8
138
43030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ การิเทพ
เซกา 01
58
1,099
35
139
43030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพดล ศรีสม
3
11
141
8
140
43030087
ประถมศึกษา
นายภูริทัต ภูร์ชัยแสง
กลุ่มท่ากกแดงท่าสะอาด
3
11
5
141
43030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อุปรี
ท่ากกแดงท่าสะอาด
12
180
9
142
43030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ลุนอุบล
ท่ากกแดงท่าสะอาด
6
64
8
143
43030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
6
99
8
144
43030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
13
154
8
145
43030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตรน้อย ทองป้อง
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
6
67
8
146
43030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จันทรุณ
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
17
228
12
147
43030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ ชิณโสม
ท่ากกแดงท่าสะอาด
10
74
8
148
43030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ มหาโคตร
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
15
345
14
149
43030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อ ไชยชน
-
9
253
11
150
43030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิทธิผล อัศวภูมิ
ป่งไฮน้ำจั้น
10
135
8
151
43030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ลุนาวงค์
14
175
8
152
43030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจปกรณ์ คำเดช
-
11
141
8
153
43030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พัทบุรี
บ้านต้อง-โสกก่าม
20
351
16
154
43030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง ชินเฮือง
10
131
8
155
43030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา จันทร์ดคตร์
กลุ่มบ้านต้อง-โสกก่าม
19
219
13
156
43030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ สัตตาคม
12
139
8
157
43030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
18
197
12
158
43030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพวง กุมภิโร
ป่งไฮ-น้ำจั้น
10
132
8
159
43030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคาวี สุขะหา
-
26
382
20
160
43030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ โทเล
ป่งไฮ-น้ำจั้น
12
155
8
161
43030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชาติ ดีแกง
ป่งไฮ-น้ำจั้น
22
383
17
162
43030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัฐ พลวงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
16
266
10
163
43030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
7
72
8
164
43030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา อัคติ
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
9
99
8
165
43030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ถนัดค้า
12
191
8
166
43030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรนนท์ ตะโกนอก
ซาง หนองทุ่ม
17
254
13
167
43030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซาง-หนองทุ่ม
11
116
8
168
43030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ซาง-หนองทุ่ม
9
150
8
169
43030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษ์ ใจแน่น
ซาง - หนองทุ่ม
7
71
8
170
43030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
45
8
171
43030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก
0
15
237
11
172
43030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม รัตนวรรณี
14
249
11
173
43030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สารณีย์
ขยายโอกาสทางการศึกษา
19
252
11
174
43030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน คำผอง
ดังบัง-ท่าดอกคำ
16
243
11
175
43030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัธ สุภาพันธ์
ดงบัง-ท่าดอกคำ
8
87
8
176
43030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์
2
38
8
177
43030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
กลุ่มดงบัง - ท่าดอกคำ
12
120
8
178
43030130
-
2
126
8
179
43030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย ิอินทะนาม
บึงโขงหลง
22
403
18
180
43030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิลป์ กิณเรศ
บึงโขงหลง
13
128
8
181
43030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ธนู
000
17
217
11
182
43030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงโขงหลง
6
70
8
183
43030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ ใจสู้ศึก
-
20
218
11
184
43030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา
บึงโขงหลง
11
183
8
185
43030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ สอนโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง
27
623
22
186
43030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
283
11
187
43030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์
-
12
113
8
188
43030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
25
7
189
43030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ อิ่มรักษา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
14
258
11
190
43030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
17
262
12
191
43030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภสิทธิ์ ดำบรรพ์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
5
50
8
192
43030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายมานิตย์ ภูคัสมาส
นาสะแบง นาแสง
26
435
20
193
43030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์
นาสะแบง นาแสง
10
122
8
194
43030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พันธ์น้อย
นาสะแบง นาแสง
9
63
8
195
43030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หวันลา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
19
345
15
196
43030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ภูด่านวัว
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
15
350
16
197
43030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
นาสะแบงนาแสง
24
313
13
198
43030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
252
8
199
43030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยวุฒิ กุพันลำ
นาสะแบง นาแสง
18
183
11
200
43030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
8
201
43030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ อุณาศรี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
16
308
16
202
43030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี สาลี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
32
1,046
35
203
43030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุวัฒน์ อินทวงศ์
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
7
105
8
204
43030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวิภาส วันตา
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
7
59
8
205
43030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ พวงมาลี
กลุ่มบุ่งคล้า
20
271
11
206
43030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
12
131
9
207
43030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย โพธิสว่าง
บุ่งคล้า
12
261
10
208
43030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรชิช ผลจันทร์
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
10
167
9
209
43030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
4
83
8
210
43030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
บุ่งคล้า
4
54
8
211
43030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย มาปังโม
บุ่งคล้า
9
140
8
212
43030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ จำปามี
บุ่งคล้า
12
131
8
213
43030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
6
74
8
รวม
2,716
41,540
2,220

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน