ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1038660114
43020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ เขื่อนแก้ว
คำแก้วถ้ำเจริญ
2
1038660115
43020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ วงศ์ษา
คำแก้วถ้ำเจริญ
3
1038660116
43020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
คำแก้วถํ้าเจริญ
4
1038660117
43020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วง ห้าวหาญ
คำแก้วถ้าเจริญ
5
1038660118
43020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์
คำแก้วถ้ำเจริญ
6
1038660113
43020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
คำแก้วถ้ำเจริญ
7
1038660110
43020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ยลวงค์
โซ่เหล่าทอง
8
1038660111
43020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คำเพชร
โซ่เหล่าทอง
9
1038660112
43020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
10
1038660107
43020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล บรรเทา
โซ่เหล่าทอง
11
1038660108
43020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานมิตร ทองเทพ
โซ่เหล่าทอง
12
1038660109
43020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
โซ่เหล่าทอง
13
1038660120
43020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพนธ์ จิตรจักร์
คำแก้วถ้ำเจริญ
14
1038660137
43020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ แสงจำปา
คำแก้วถ้ำ้เจริญ
15
1038660121
43020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย มาปังโม
คำแก้วถ้ำเจริญ
16
1038660128
43020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธวัฒน์ ตีตรา
คำแก้วถ้ำเจริญ
17
1038660135
43020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ถิ่นปรุ
คำแก้วถ้ำเจริญ
18
1038660136
43020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
คำแก้วถ้ำเจริญ
19
1038660141
43020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย
หนองพันทาบัวตูม
20
1038660144
43020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนัย ฐานะ
หนองพันทาบัวตูม
21
1038660142
43020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา อินทรมาตย
หนองพันทาบัวตูม
22
1038660143
43020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
23
1038660130
43020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีชมภู
24
1038660125
43020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ วงษ์ชมภู
25
1038660126
43020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ พลงาม
26
1038660127
43020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุตรแวง
27
1038660129
43020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ชมภูพื้น
28
1038660122
43020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันดี เทพอินแดง
ศรีชมภู
29
1038660123
43020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ รินทา
ศรีชมภู
30
1038660124
43020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ
31
1038660133
43020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรการ เวชวงษ์
32
1038660139
43020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
33
1038660140
43020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกษมา ป้องกัน
34
1038660138
43020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นุสนธ์
35
1038660131
43020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
36
1038660132
43020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
37
1038660134
43020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โซ่เหล่าทอง
38
1038660362
43020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ กุดกันยา
ปากคาด
39
1038660363
43020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองม้วน ไชยศรี
ปากคาด
40
1038660364
43020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ถนัดค้า
ปากคาด
41
1038660359
43020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองยองสมสนุก
42
1038660372
43020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองยองสมสนุก
43
1038660357
43020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอม วาสชัยกุล
หนองยองสมสนุกนาดง
44
1038660373
43020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพ เวียงอินทร์
หนองยองสมสนุก
45
1038660358
43020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ชัยคินี
ปากคาด
46
1038660365
43020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ หมื่นหน้า
ปากคาด
47
1038660361
43020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ
ปากคาด
48
1038660356
43020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร สมภักดี
49
1038660360
43020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
50
1038660368
43020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร พรเพ็ง
51
1038660370
43020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชสมัย คำวรรณโกฎ
หนองยอง สมสนุก นาดง
52
1038660371
43020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองยองสมสนุกนาดง
53
1038660374
43020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเพ็ง
54
1038660369
43020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคาน มุงคุณ
หนองยอง
55
1038660367
43020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
หนองยองสมสนุกนาดง
56
1038660213
43030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวิชิต จันทะราม
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
57
1038660215
43030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
58
1038660216
43030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
59
1038660217
43030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ศรีลาวรรณ์
60
1038660220
43030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวราศักดิ์ แสงนคร
โคกก่อง-ชัยพร
61
1038660221
43030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกก่อง-ชัยพร
62
1038660222
43030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต อุ่นคำ
63
1038660223
43030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช คำมงคล
0
64
1038660224
43030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เหมวงษ์
65
1038660230
43030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาลิกา อัครนิตย์
โคกก่อง-ชัยพร
66
1038660219
43030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1038660192
43030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถกร ชัยมูล
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
68
1038660193
43030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช ราชาทุม
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
69
1038660194
43030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
70
1038660195
43030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
71
1038660228
43030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ทองภู
72
1038660225
43030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์
-
73
1038660226
43030018
นายดาราเวศ คำตา
74
1038660227
43030019
นายปุญญาพัฒน์ อองตัน
75
1038660229
43030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ถวิลคำ
76
1038660214
43030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ภูมิพันธ์
บึงกาฬ04
77
1038660212
43030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมดี พละสาร
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
78
1038660218
43030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรมมา สิงหามาตย์
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
79
1038660211
43030024
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
80
1038660208
43030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ทีหอคำ
โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
81
1038660209
43030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มเดช ต่อโชติ
82
1038660210
43030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประถมศึกษา
83
1038660183
43030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร นามวงศ์
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
84
1038660185
43030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
85
1038660186
43030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬวิศิษฐ์
86
1038660187
43030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
87
1038660190
43030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ไชยดี
88
1038660191
43030033
นายฟ้าอำนวย ภูพันนา
89
1038660188
43030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ นามวงศ์
บึงกาฬวิศิษฐ์
90
1038660184
43030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพ ขันติยะชัย
บึงกาฬ-วิศิษฐ์
91
1038660179
43030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง อัดโดดดร
บึงกาฬวิศิษฐ์
92
1038660180
43030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ศรีจันทร์
บึงกาฬวิศฺิษฐ์
93
1038660181
43030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ โยธา
บึงกาฬวิศิษฐ์
94
1038660189
43030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ ทวีวัน
โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
95
1038660207
43030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินทะนะ ทีหอคำ
-
96
1038660202
43030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน วังหอม
หอคำ-หนองเลิง
97
1038660203
43030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ประดิษฐ์
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
98
1038660204
43030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร วงศ์ชาลี
หอคำ-หนองเลิง
99
1038660205
43030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติบดินทร์ นูคำดี
หอคำ-หนองเลิง
100
1038660206
43030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำหนองเลิง
101
1038660196
43030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีจันทร์ เจริญจิตร
กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
102
1038660201
43030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ ขอดคำ
103
1038660197
43030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
104
1038660198
43030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิน ศรีบุลม
หอคำ-หนองเลิง
105
1038660199
43030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
106
1038660200
43030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หอคำ-หนองเลิง
107
1038660346
43030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน โคตรเมืองยศ
กลุ่มดอนหญ้านาง
108
1038660347
43030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพศาล
ดอนหญ้านาง
109
1038660355
43030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พลพันธ์
กลุ่มดอนหญ้านาง
110
1038660337
43030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
111
1038660338
43030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
พรเจริญ 01
112
1038660336
43030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พรเจริญ
113
1038660335
43030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ กองบุตร
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
114
1038660339
43030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา รุ่งเรือง
พรเจริญ
115
1038660340
43030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกว้าง เสียงล้ำ
พรเจริญ
116
1038660341
43030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทศิลา
พรเจริญ
117
1038660342
43030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เงาศรี
กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ
118
1038660343
43030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
พรเจริญ
119
1038660344
43030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย โนนทิง
กลุ่มพรเจริญ
120
1038660345
43030066
ประถมศึกษา
นายกมล ลุนอุบล
0
121
1038660349
43030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล หงษ์ชูตา
ดอนหญ้านาง
122
1038660350
43030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม เสาสมทบ
ดอนหญ้านาง
123
1038660348
43030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ
124
1038660354
43030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย เทพขาม
กลุ่มดอนหญ้านาง
125
1038660352
43030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรม จอมทอง
ดอนหญ้านาง
126
1038660353
43030072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรินทร์ โงนมณี
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
127
1038660351
43030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
128
1038660071
43030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวินันท์ นามศรี
กลุ่มซาง-หนองทุ่ม
129
1038660072
43030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันชมภู
ซางหนองทุ่ม
130
1038660073
43030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี
ซาง หนองทุ่ม
131
1038660074
43030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย หารธงชัย
ซางหนองทุ่ม
132
1038660070
43030078
ประถมศึกษา
-
-
133
1038660062
43030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตย์ ผิวงาม
-
134
1038660063
43030080
-
135
1038660064
43030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซกา
136
1038660068
43030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
137
1038660069
43030083
นายวันดี เทพอินแดง
138
1038660059
43030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง ศรีศรณ์
เซกา
139
1038660060
43030085
นายวิทยา แสงจันทร์
140
1038660061
43030086
นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง
141
1038660080
43030087
ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง
กลุ่มท่ากกแดงท่าสะอาด
142
1038660081
43030088
นายโสวัติ หล้าสอน
143
1038660082
43030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์
ท่ากกแดงท่าสะอาด
144
1038660083
43030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ชาญธนาชัย
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
145
1038660084
43030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
ท่ากกแดง ท่าสะอาด
146
1038660096
43030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ มั่นดอนเรือ
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
147
1038660086
43030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จันทรุณ
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
148
1038660088
43030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ ชิณโสม
ท่ากกแดงท่าสะอาด
149
1038660085
43030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ มหาโคตร
ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
150
1038660066
43030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อ ไชยชน
-
151
1038660067
43030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ มหาโคตร
152
1038660065
43030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ลุนาวงค์
153
1038660097
43030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
154
1038660098
43030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ สอนโพธิ์
บ้านต้อง-โสกก่าม
155
1038660099
43030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา จันทร์แดง
156
1038660100
43030105
นายคณิต อุดมกัน
157
1038660101
43030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา พรมมา
158
1038660090
43030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
159
1038660092
43030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่งไฮ-น้ำจั้น
160
1038660094
43030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคาวี สุขะหา
-
161
1038660095
43030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ โทเล
ป่งไฮ-น้ำจั้น
162
1038660091
43030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชาติ ดีแกง
ป่งไฮ-น้ำจั้น
163
1038660102
43030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
164
1038660103
43030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
165
1038660104
43030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัย อินทะนาม
กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
166
1038660106
43030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์
167
1038660078
43030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ สุทธศรี
ซาง หนองทุ่ม
168
1038660075
43030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรนนท์ ตะโกนอก
ซาง-หนองทุ่ม
169
1038660076
43030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ซาง-หนองทุ่ม
170
1038660077
43030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซาง - หนองทุ่ม
171
1038660384
43030122
นายทักษ์ ใจแน่น
172
1038660385
43030123
-
173
1038660386
43030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม รัตนวรรณี
174
1038660387
43030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติศักดิ์ ศรีพารา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
175
1038660388
43030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน คำผอง
176
1038660389
43030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัธ สุภาพันธ์
ดงบัง-ท่าดอกคำ
177
1038660390
43030128
-
178
1038660391
43030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
กลุ่มดงบัง - ท่าดอกคำ
179
1038660392
43030130
นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก
180
1038660378
43030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงดาว กาพย์กลอน
บึงโขงหลง
181
1038660379
43030132
นายประหยัด ศรีน้อย
182
1038660380
43030133
นายลือทัย นามศรี
183
1038660381
43030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พัทบุรี
-
184
1038660375
43030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ ใจสู้ศึก
-
185
1038660376
43030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา
บึงโขงหลง
186
1038660377
43030137
นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ
187
1038660382
43030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทิน ไชโสดา
188
1038660383
43030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์
-
189
1038660393
43030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สารทอง
-
190
1038660397
43030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ อิ่มรักษา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
191
1038660398
43030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
192
1038660400
43030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
193
1038660402
43030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นาสะแบง นาแสง
194
1038660407
43030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ภูคัสมาส
นาสะแบง นาแสง
195
1038660408
43030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์
นาสะแบง นาแสง
196
1038660399
43030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หวันลา
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
197
1038660396
43030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ภูด่านวัว
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
198
1038660403
43030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
นาสะแบงนาแสง
199
1038660404
43030150
นายสมบูรณ์ วิชิต
200
1038660405
43030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประไพ อุณาศรี
นาสะแบง นาแสง
201
1038660406
43030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ สัตตาคม
202
1038660394
43030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ อุณาศรี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
203
1038660395
43030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี สาลี
ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
204
1038660418
43030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเสกสรรค์ สารณีย์
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
205
1038660419
43030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิผล อัศวภูมิ
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
206
1038660416
43030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดสาคร นุชิต
กลุ่มบุ่งคล้า
207
1038660417
43030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ไกรรัตน์
บุ่งคล้า
208
1038660409
43030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ประกายสิทธิ์
บุ่งคล้า
209
1038660415
43030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า
210
1038660410
43030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิลป์ กิณเรศ
บุ่งคล้า
211
1038660411
43030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
บุ่งคล้า
212
1038660412
43030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บุ่งคล้า
213
1038660413
43030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย โพธิสว่าง
บุ่งคล้า
214
1038660414
43030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายอนุชิต ทาต้อง
บุ่งคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]