ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
39010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสุวิทย์ แสงรุจี
เมือง8
19
216
11
2
39010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม
เมือง 8
6
89
8
3
39010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์
เมือง 8
19
208
11
4
39010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 8
20
293
12
5
39010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง8
0
0
0
6
39010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
เมือง8
8
51
8
7
39010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
เมือง 8
20
221
11
8
39010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
เมือง 8
10
80
8
9
39010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองมาก พลแก้ว
เมือง8
24
313
19
10
39010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ เสนา
เมือง 8
9
92
8
11
39010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ คำชาย
เมือง 2
28
502
22
12
39010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ พลสนอง
เมือง 2
7
72
8
13
39010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด นามเคน
ศูนย์เมืองฯ 2
5
72
8
14
39010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ คงผดุง
ศูนย์เมือง 2
11
122
8
15
39010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เหล่าโพธิ์
เมือง 2
6
75
8
16
39010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
เมือง 2
6
33
7
17
39010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
7
62
8
18
39010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา เทพนอก
-
11
127
8
19
39010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
เมือง 4
3
27
6
20
39010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
เมือง 4
21
299
11
21
39010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
7
47
8
22
39010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
เมือง 7
27
479
22
23
39010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม พลกลาง
เมือง 7
9
103
8
24
39010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
ศูนย์เมือง 7
5
45
8
25
39010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ สาฆะ
ศูนย์เมือง 7
9
93
8
26
39010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าอรรคะ
เมืองฯ9
2
10
2
27
39010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 9
2
20
7
28
39010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ
เมือง 9
15
197
8
29
39010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง9
2
16
7
30
39010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง หวันเสนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 9
5
62
8
31
39010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
เมือง9
10
106
8
32
39010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ดอนศรีโคตร
เมือง 3
6
45
8
33
39010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 3
4
45
8
34
39010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เมือง 3
19
255
11
35
39010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
เมือง 3
26
358
14
36
39010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน ประชามาตย์
เมือง 3
11
72
8
37
39010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกานต์ พลตรี
เมือง 3
11
110
8
38
39010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสิทธิ์
ศูนย์เมือง10
7
68
8
39
39010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง
เมือง 10
7
97
8
40
39010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา
เมืองฯ 10
18
174
11
41
39010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
เมือง10
20
185
11
42
39010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ไชยศรี
เมือง 10
10
135
8
43
39010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมเป
เมือง ๑๐
5
36
8
44
39010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอาน บุญพรม
ศูนย์เมือง 4
5
45
8
45
39010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิ วิริยะกุล
เมือง 1
6
63
8
46
39010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ มะโนสุข
ศูนย์เมือง 6
3
47
8
47
39010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกนิภา พลท้าว
เมือง 4
6
48
8
48
39010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
เมือง 1
5
32
8
49
39010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยพงษ์ บัวสาย
อนุบาลประจำจังหวัด
28
581
23
50
39010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
0
0
0
51
39010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 1
88
1,752
42
52
39010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
ศูนย์เมือง 1
18
147
11
53
39010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
เมืองฯ 1
7
47
8
54
39010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
2
15
6
55
39010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา จันทร์นวล
เมือง 1
8
71
8
56
39010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
เมือง 1
8
47
8
57
39010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล กองวงศ์
เมือง 6
7
84
8
58
39010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญตา งามวัฒนากุล
ศูนย์เมือง 6
15
94
11
59
39010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร บรรลังสี
เมือง 6
11
114
8
60
39010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
เมือง 6
10
86
8
61
39010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวิไล บุญทองแพง
เมือง 6
17
171
11
62
39010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉันท์ ผดาวัน
ศูนย์เมือง 6
6
98
8
63
39010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
เมือง 6
7
39
8
64
39010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จิตเจริญ
เมือง 6
6
96
8
65
39010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ แสงมุกดา
เมือง 4
17
155
11
66
39010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุญจันทร์
เมือง 4
10
100
8
67
39010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงมุกดา
เมือง 4
6
82
8
68
39010072
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู
เมือง 5
16
174
9
69
39010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร มณีวงศ์
เมือง 5
12
118
8
70
39010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ศูนย์เครือข่ายเมือง 5
17
149
11
71
39010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เครือคำ
เมือง 5
9
97
8
72
39010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา การีชุม
ศูนย์เมือง5
3
44
8
73
39010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เมือง5
3
30
7
74
39010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา กลางหล้า
เมือง 5
11
128
8
75
39010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวคำ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
12
180
8
76
39010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพาส โคตรบาล
โนนสัง 4
18
202
10
77
39010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชัย หนูมี
โนนสัง 4
13
138
8
78
39010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดรทิพย์ แก้วก่า
โนนสัง 4
5
42
8
79
39010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
8
142
8
80
39010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
โนนสัง 4
7
61
8
81
39010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
โนนสัง 4
5
60
8
82
39010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล พินิจมนตรี
โนนสัง3
20
190
11
83
39010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ วงษ์มา
โนนสัง 3
10
119
8
84
39010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง นวลละออ
โนนสัง 3
8
104
9
85
39010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โนนสัง 3
13
132
11
86
39010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมไพร อาจจันดา
ศูนย์เครือข่ายฯโนนสัง3
13
125
11
87
39010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายฯโนนสัง3
3
26
8
88
39010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ลิโป้
โนนสัง 2
7
79
8
89
39010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นาใจรีบ
โนนสัง 2
8
83
8
90
39010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม
โนนสัง2
6
52
8
91
39010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคริต เตซะ
โนนสัง 2
3
43
8
92
39010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูเขียว บรรหาร
โนนสัง 4
18
153
11
93
39010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง4
7
117
8
94
39010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวววงศ์
โนนสัง 5
8
83
8
95
39010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง 1
2
3
3
96
39010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง 1
1
9
6
97
39010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสัง 3
9
83
8
98
39010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีเดต คำแพงศรี
โนนสัง 3
10
101
8
99
39010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
โนนสัง 3
8
52
8
100
39010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลชัย สุ่มมาตย์
ศูนย์โนนสังฯ 3
9
69
8
101
39010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เขตสมุทร์
โนนสัง 3
8
62
8
102
39010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ทวิลา
โนนสัง1
14
202
10
103
39010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อาศัยรัตน์
โนนสัง1
14
226
10
104
39010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
สพป.โนนสัง1
7
68
8
105
39010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
โนนสัง1
6
63
8
106
39010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ข่ายฯ โนนสัง 1
2
16
6
107
39010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพูน โสโท
โนนสัง 1
10
194
8
108
39010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี อ้วนสาเล
โนนสัง 6
5
45
8
109
39010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสัง6
1
5
3
110
39010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตียง ทองผา
โนนสัง 6
19
183
11
111
39010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ
โนนสัง6
6
70
8
112
39010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
โนนสัง 6
4
51
8
113
39010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์
โนนสัง ฯ. 6
5
77
8
114
39010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร นามบุญลือ
โนนสัง5
4
46
8
115
39010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ อุ่นใจ
โนนสัง5
3
26
7
116
39010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
5
90
8
117
39010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ นามบุญลือ
โนนสัง 5
19
130
11
118
39010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธกล ดรอินทร์
โนนสัง 5
10
125
8
119
39010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ หารวาระ
โนนสัง 5
11
61
8
120
39010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี วรจิตร
โนนสัง 5
7
68
8
121
39010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ประมวล อุ่นเรือน
2537
13
92
11
122
39010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนคร ฉลาดแย้ม
โนนสัง 7
7
63
8
123
39010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ทาขุลี
โนนสัง ๕
8
105
8
124
39010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
โนนสัง 7
6
56
8
125
39010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรภัย ศรีทะรัง
โนนสัง 7
7
66
8
126
39010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา วงษ์นาม
โนนสัง 7
5
43
8
127
39010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย หงษ์ชุมแพ
โนนสัง 2
14
227
10
128
39010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
โนนสัง 2
18
221
11
129
39010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โนนสัง2
15
125
11
130
39010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หีบแก้ว
โนนสัง2
20
189
11
131
39010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ โง่นทอง
โนนสัง 2
9
73
8
132
39010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง
โนนสัง 2
7
107
8
133
39010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร สุวรรณพรหม
ศรีบุญเรือง8
7
62
8
134
39010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
ศรีบุญเรือง 8
14
145
9
135
39010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
ศรีบุญเรือง8
8
57
8
136
39010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
ศรีบุญเรือง8
3
16
7
137
39010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 8
2
16
7
138
39010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ เทศสนั่น
ศรีบุญเรือง 8
7
105
8
139
39010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัจวุธ อินกำบัง
ศรีบุญเรือง4
24
289
16
140
39010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เขียวอาสา
ศรีบุญเรือง 4
14
86
11
141
39010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โพธิ์ศรี
ศรีบุญเรือง 4
6
80
8
142
39010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยโย
ศรีบุญเรือง 4
6
45
8
143
39010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
1
9
6
144
39010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
2
20
7
145
39010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
ศรีบุญเรือง 6
6
42
8
146
39010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต โจมศรี
ศรีบุญเรือง 6
11
113
8
147
39010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท หาญเชิงชัย
ศรีบุญเรือง 6
9
84
8
148
39010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
ศรีบุญเรือง 6
8
96
8
149
39010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 6
3
15
5
150
39010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ศรีลี
ศรีบุญเรือง 6
17
205
11
151
39010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 6
6
51
8
152
39010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ค่าภูเขียว
ศรีบุญเรือง 6
5
57
8
153
39010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ กุลวงศ์
ศรีบุญเรือง 6
6
76
8
154
39010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุง บุญเกาะ
ศรีบุญเรือง 6
16
163
11
155
39010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ ศรีวรรณวงษ์
-
8
87
8
156
39010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 6
8
73
8
157
39010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร สุภักดี
ศรีบุญเรือง 6
15
134
11
158
39010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
ศรีบุญเรือง 3
15
227
11
159
39010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ขนานแข็ง
ศรีบุญเรือง3
14
135
8
160
39010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตั๊ด กะสี
ศรีบุญเรือง 3
6
59
8
161
39010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนภพ ชัยวรรณ
ศรีบุญเรือง 3
16
303
11
162
39010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานันดร แพงคำแหง
ศรีบุญเรือง 3
12
160
8
163
39010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัตชัย ปุริโส
ศรีบุญเรือง 5
9
75
8
164
39010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
ศรีบุญเรืองฯ5
14
256
11
165
39010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
ศรีบุญเรือง
13
162
11
166
39010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
ศรีบุญเรือง 5
7
70
8
167
39010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
36
8
168
39010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง5
6
43
8
169
39010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
ศรีบุญเรือง 5
20
285
11
170
39010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 5
3
53
8
171
39010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร นาใจคง
ศรีบุญเรือง 5
18
150
11
172
39010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ชัยมา
ศรีบุญเรือง 5
5
60
8
173
39010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรเดช โพธิสาร
ศรีบุญเรือง 1
12
124
8
174
39010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ทองทิพย์
ศรีบุญเรือง 1
3
36
8
175
39010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 1
3
24
7
176
39010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา กุตัน
ศรีบุญเรือง 1
48
924
30
177
39010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
ศรีบุญเรือง 1
9
84
8
178
39010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
8
56
8
179
39010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 3
8
114
8
180
39010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูพิษ หาญเชิงชัย
ศรีบุญเรือง 3
15
219
8
181
39010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
ศรีบุญเรือง 3
9
94
8
182
39010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน อุดมรักษ์
ศรีบุญเรือง3
6
43
8
183
39010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์
ศรีบุญเรือง 3
15
110
11
184
39010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชัย แก้วจันดา
ศรีบุญเรือง 2
18
260
11
185
39010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม แสนบัว
ศรีบุญเรือง 2
18
189
11
186
39010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
ศรีบุญเรือง 2
8
62
8
187
39010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
ศรีบุญเรือง 2
7
76
8
188
39010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ทองสง่า
ศรีบุญเรือง 2
8
68
8
189
39010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วาชัยยุง
-
7
88
8
190
39010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ ผลวัฒนา
ศรีบุญเรือง 2
6
58
8
191
39010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา
ศรีบุญเรือง 7
16
270
13
192
39010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชนะบุญ
ศูนย์ศรีบุญเรือง7
18
170
11
193
39010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนม์ชนิกา ใบลี
ศรีบุญเรือง 7
5
26
8
194
39010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
ศรีบุญเรือง 7
11
73
8
195
39010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 7
5
40
7
196
39010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสุม ระภักดี
ศรีบุญเรือง 7
9
109
8
197
39010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 7
0
0
0
198
39010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง7
0
0
0
199
39010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง
ศรีบุญเรือง 8
22
335
16
200
39010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์
ศรีบุญเรือง8
16
136
11
201
39010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ โคตะหา
ศรีบุญเรือง 8
15
95
11
202
39010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
ศรีบุญเรือง 8
15
196
8
203
39010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว
ศรีบุญเรือง 4
23
341
13
204
39010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
5
74
8
205
39010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ไชยศรี
ศรีบุญเรือง 4
13
129
8
206
39010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 4
2
41
8
207
39010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร ศรีชาติ
ศรีบุญเรือง 4
11
129
8
208
39010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สังฆรัตน์
ศรีบุญเรือง1
13
135
8
209
39010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง1
0
0
0
210
39010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ศรีบุญเรือง1
4
21
6
211
39010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีบุญเรือง 1
1
4
3
212
39010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อดทน
ศรีบุญเรือง 1
42
1,054
30
รวม
2,194
26,296
1,903

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน