ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
39010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสุวิทย์ แสงรุจี
19
192
11
2
39010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
89
8
3
39010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์
18
209
11
4
39010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
22
288
11
5
39010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ทองทิพย์
8
53
8
6
39010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
18
186
11
7
39010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ดอนศรีโคตร
9
74
8
8
39010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองมาก พลแก้ว
23
306
16
9
39010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา
9
86
8
10
39010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ คำชาย
27
480
22
11
39010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ พลสนอง
9
72
8
12
39010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด นามเคน
7
66
8
13
39010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
13
128
8
14
39010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เหล่าโพธิ์
7
69
8
15
39010016
ประถมศึกษา
นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
6
32
6
16
39010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขันบุตรศรี
6
63
8
17
39010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา เทพนอก
14
113
8
18
39010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
4
26
5
19
39010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
22
288
11
20
39010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลพร บุญหาร
7
40
8
21
39010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
22
447
21
22
39010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม พลกลาง
10
87
8
23
39010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูลย์ สุปัญญา
5
45
8
24
39010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ สาฆะ
7
90
8
25
39010026
ประถมศึกษา
-
1
3
1
26
39010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
27
39010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ
15
175
8
28
39010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง หวันเสนา
6
68
8
29
39010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
11
119
8
30
39010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรมดี สาลี
9
57
8
31
39010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าอรรคะ
6
41
8
32
39010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิษฐ์ คงผดุง
21
259
11
33
39010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
24
339
14
34
39010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน ประชามาตย์
11
77
8
35
39010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกานต์ พลตรี
10
106
8
36
39010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสิทธิ์
8
64
8
37
39010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
100
8
38
39010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
168
11
39
39010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
187
11
40
39010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ไชยศรี
12
145
8
41
39010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมเป
4
34
8
42
39010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอาน บุญพรม
6
36
7
43
39010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิ วิริยะกุล
9
60
8
44
39010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ มะโนสุข
5
42
8
45
39010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญพิชชา ชารัมย์
9
45
8
46
39010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา
5
29
7
47
39010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย
31
547
22
48
39010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
85
1,725
42
49
39010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
16
143
11
50
39010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
51
39010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
10
52
39010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา จันทร์นวล
7
69
8
53
39010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
6
50
8
54
39010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล กองวงศ์
11
82
8
55
39010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญตา งามวัฒนากุล
15
107
11
56
39010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร บรรลังสี
9
103
8
57
39010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
10
87
8
58
39010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวิไล บุญทองแพง
20
165
11
59
39010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉันท์ ผดาวัน
9
102
8
60
39010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
7
41
8
61
39010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย จิตเจริญ
6
96
8
62
39010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ แสงมุกดา
15
132
11
63
39010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุญจันทร์
9
103
8
64
39010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงมุกดา
9
81
8
65
39010072
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร มณีวงศ์
18
172
9
66
39010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลิณี หลักคำ
12
115
8
67
39010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
19
148
11
68
39010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เครือคำ
11
97
8
69
39010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา การีชุม
6
41
8
70
39010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญาวุธ วัจนสุนทร
4
28
6
71
39010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา กลางหล้า
10
114
8
72
39010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวคำ
15
174
8
73
39010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพาส โคตรบาล
17
198
10
74
39010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชัย หนูมี
13
138
8
75
39010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดรทิพย์ แก้วก่า
6
37
8
76
39010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์
13
157
8
77
39010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
6
59
8
78
39010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
7
48
8
79
39010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล พินิจมนตรี
20
177
11
80
39010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ วงษ์มา
12
126
8
81
39010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง นวลละออ
9
121
9
82
39010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
16
123
11
83
39010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมไพร อาจจันดา
16
120
11
84
39010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
8
85
39010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยโย
7
82
8
86
39010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นาใจรีบ
9
86
8
87
39010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
88
39010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคริต เตซะ
6
45
8
89
39010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูเขียว บรรหาร
16
159
11
90
39010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
8
112
8
91
39010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวววงศ์
10
88
8
92
39010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
9
9
93
39010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พัฒนา
9
76
8
94
39010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีเดต คำแพงศรี
10
102
8
95
39010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
8
45
8
96
39010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลชัย สุ่มมาตย์
7
67
8
97
39010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เขตสมุทร์
8
68
8
98
39010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
203
11
99
39010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา อาศัยรัตน์
15
234
9
100
39010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
8
72
8
101
39010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
6
63
8
102
39010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
13
103
39010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพูน โสโท
11
201
8
104
39010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี อ้วนสาเล
7
46
8
105
39010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
2
106
39010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตียง ทองผา
20
159
11
107
39010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
67
8
108
39010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
5
50
8
109
39010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
79
8
110
39010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร นามบุญลือ
5
44
8
111
39010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ อุ่นใจ
5
25
7
112
39010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชินาภา โพธิ์ศรา
10
94
8
113
39010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพุ สักขวา
17
136
11
114
39010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธกล ดรอินทร์
13
135
8
115
39010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ หารวาระ
11
58
8
116
39010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธี วรจิตร
8
67
8
117
39010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ประมวล อุ่นเรือน
13
95
11
118
39010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนคร ฉลาดแย้ม
5
68
8
119
39010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ทาขุลี
9
94
8
120
39010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
7
64
8
121
39010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรภัย ศรีทะรัง
8
70
8
122
39010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภิญญา วงษ์นาม
4
39
8
123
39010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย หงษ์ชุมแพ
12
219
10
124
39010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
20
213
11
125
39010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตยุทธ สีหะ
16
101
10
126
39010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หีบแก้ว
20
188
11
127
39010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ โง่นทอง
9
62
8
128
39010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง
10
106
8
129
39010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร สุวรรณพรหม
8
66
8
130
39010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
14
142
8
131
39010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
8
63
8
132
39010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
3
14
6
133
39010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
7
134
39010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ เทศสนั่น
8
104
8
135
39010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัจวุธ อินกำบัง
22
271
15
136
39010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เขียวอาสา
12
86
10
137
39010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โพธิ์ศรี
6
74
8
138
39010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติ
9
69
8
139
39010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
6
25
8
140
39010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจิต โจมศรี
11
105
8
141
39010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท หาญเชิงชัย
9
84
8
142
39010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลธรรม ศรีเคนา
9
87
8
143
39010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
144
39010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ศรีลี
15
174
11
145
39010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำพิลา
8
49
8
146
39010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ค่าภูเขียว
8
56
8
147
39010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ กุลวงศ์
8
61
8
148
39010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุง บุญเกาะ
18
151
11
149
39010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ ศรีวรรณวงษ์
8
71
8
150
39010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสมศักดิ์ โคตรอาษา
7
63
8
151
39010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร สุภักดี
17
145
11
152
39010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
20
209
11
153
39010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ขนานแข็ง
15
133
8
154
39010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตั๊ด กะสี
6
61
8
155
39010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนภพ ชัยวรรณ
21
296
11
156
39010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานันดร แพงคำแหง
13
151
8
157
39010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัตชัย ปุริโส
8
71
8
158
39010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว
20
256
11
159
39010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
16
159
11
160
39010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
6
71
8
161
39010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียานุช อุ่นใจ
6
31
8
162
39010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุท ประทุมกุล
7
49
8
163
39010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
19
284
13
164
39010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
165
39010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร นาใจคง
19
140
11
166
39010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัจน์ ชัยมา
6
66
8
167
39010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรเดช โพธิสาร
12
144
8
168
39010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
7
169
39010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
6
170
39010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
44
855
30
171
39010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
9
78
8
172
39010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
52
8
173
39010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนม์ชนิกา ใบลี
11
122
8
174
39010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูพิษ หาญเชิงชัย
15
222
8
175
39010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
11
108
8
176
39010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมือน อุดมรักษ์
7
38
8
177
39010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์
15
115
11
178
39010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วาชัยยุง
19
236
11
179
39010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม แสนบัว
17
181
11
180
39010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
8
62
8
181
39010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
7
82
8
182
39010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ ทองสง่า
8
77
8
183
39010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล จันทร์สด
8
85
8
184
39010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ ผลวัฒนา
8
65
8
185
39010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา
17
280
16
186
39010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชนะบุญ
17
169
11
187
39010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
8
188
39010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
7
81
8
189
39010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางวราภรณ์ คุณฝ่าย
7
37
7
190
39010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสุม ระภักดี
11
111
8
191
39010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง
19
333
16
192
39010207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์
16
123
11
193
39010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ โคตะหา
13
82
10
194
39010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
16
185
8
195
39010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
306
12
196
39010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ
7
67
8
197
39010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ไชยศรี
11
116
8
198
39010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเขมจิรา เรืองศรี
6
41
8
199
39010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร ศรีชาติ
13
137
8
200
39010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สังฆรัตน์
14
134
8
201
39010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
7
202
39010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
203
39010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อดทน
42
1,025
29
รวม
2,294
25,527
1,876

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน