ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
39020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย
นากลาง 5
30
487
20
2
39020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชณัญญา ศรีเคนา
นากลาง1
12
131
8
3
39020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ พาภักดี
นากลางฯ 1
20
167
12
4
39020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัช ละเอียดอ่อง
นากลาง 5
10
115
9
5
39020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต โคกสีอำนวย
นากลาง5
5
99
8
6
39020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำรส บุตรพรหม
นากลาง 5
14
183
8
7
39020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
นากลาง 2
23
357
11
8
39020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นากลาง 2
17
280
11
9
39020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านสนามชัย
9
91
9
10
39020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง 1
5
29
7
11
39020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นุช ดอนนาม
นากลาง 1
9
69
8
12
39020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทน นนทะแสง
นากลาง1
20
264
12
13
39020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เวชกามา
นากลาง 1
6
119
8
14
39020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
สพป.นภ.2
10
92
8
15
39020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง 1
10
159
8
16
39020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทำ ศิริสุทธิ์
นากลาง1
8
36
8
17
39020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุภกรรม
นากลาง5
32
572
22
18
39020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย งามขำ
นากลาง1
15
161
8
19
39020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกาญจน์ พละกลาง
นากลาง 2
13
159
8
20
39020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ ประทุมชัย
นากลาง 2
7
44
8
21
39020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล
นากลาง2
27
393
19
22
39020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรบชนะ ป้านภูมิ
-
16
218
12
23
39020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส พัดไธสง
นากลาง2
51
1,214
45
24
39020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ ชัยศรัตรา
ศูนย์เครือข่าย ฯนากลาง 2
15
175
12
25
39020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
นากลาง 3
12
170
8
26
39020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรังสิมา บุญมี
นากลาง 3
23
332
12
27
39020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาย อุดม ถาโคตร
นากลาง3
17
251
11
28
39020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
29
39020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช พันธุ์น้อย
นากลาง 3
20
227
11
30
39020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
นากลาง 4
17
187
8
31
39020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จิตเจริญ
นากลาง4
11
135
8
32
39020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
นากลาง 4
7
71
8
33
39020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง 4
4
51
8
34
39020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แสวงกำไร
นากลาง4
11
86
8
35
39020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง 4
6
40
9
36
39020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง 4
4
32
8
37
39020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เกตุแก้ว
นากลาง 4
16
210
9
38
39020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย อวนศรี
นากลาง3
12
124
8
39
39020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิณ ดอนโสภา
นากลาง 3
8
64
8
40
39020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 3
9
121
9
41
39020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นากลาง3
17
198
11
42
39020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
39020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง3
6
69
8
44
39020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นากลาง3
3
26
8
45
39020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติยะ ศรีถาน
สุวรรณคูหา 1
18
210
11
46
39020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ศรีสุรักษ์
สุวรรณคูหา 1
10
75
8
47
39020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์
สุวรรณคูหา 1
18
159
12
48
39020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด โชติศรี
สุวรรณคูหา1
20
206
11
49
39020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณคูหา 4
4
36
8
50
39020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ยุทธรรม
สุวรรณคูหา 4
14
226
15
51
39020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำไผ่ จันทนิด
สุวรรณคูหา 4
12
102
8
52
39020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพันธ์ บุดดี
สุวรรณคูหา 4
13
150
8
53
39020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนารัตน์ บุญเลิศ
สุวรรณคูหา 4
19
238
11
54
39020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยง ผาจวง
17
139
11
55
39020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ พลพงษ์
สุวรรณคูหา 2
7
100
8
56
39020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคง ไชยช่วย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคูหา 2
18
233
11
57
39020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณกร คำเหมือน
สุวรรณคูหา 2
20
318
12
58
39020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวียงชัย พิมพ์ศรี
สุวรรณคูหา 2
23
362
12
59
39020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญดอนยาง
สุวรรณคูหา 2
15
92
11
60
39020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ หงษ์ขาว
สุวรรณคูหา 2
21
304
12
61
39020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ จวงโส
สุวรรณคูหา2
15
164
11
62
39020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แดงนา
สุวรรณคูหา 2
12
104
8
63
39020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุวรรณคูหา4
2
36
5
64
39020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุวรรณคูหา 1
10
105
8
65
39020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราดล ทันตาหะ
สุวรรณคูหา 1
21
254
11
66
39020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอ วาดวงษ์
สุวรรณคูหา 4
10
92
8
67
39020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช จันทยุทธ
สุวรรณคูหา 4
22
365
12
68
39020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเคนวิทย์ เหตุเกษ
สุวรรณคูหา 3
54
961
33
69
39020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรสมร ทันตาหะ
สุวรรณคูหา 3
11
103
8
70
39020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
สุวรรณคูหา 3
21
221
11
71
39020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธง ทับจันทร์
สุวรรณคูหา 3
15
129
8
72
39020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผาย พลเพชร
สุวรรณคูหา 3
14
136
11
73
39020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่่ม
สุวรรณคูหา3
6
42
8
74
39020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยะ ภูกงลี
สุวรรณคูหา 3
12
85
8
75
39020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์พานิช
สุวรรณคูหา 3
6
57
8
76
39020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สุวรรณคูหา 3
16
242
11
77
39020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เหล่ามา
สุวรรณฯ 3
19
127
11
78
39020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ศรีอุดร
สุวรรณคูหา 3
13
168
8
79
39020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุวรรณคูหา 1
7
66
8
80
39020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยศ สิมลี
สุวรรณคูหา 1
32
477
16
81
39020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ นาหัวนิล
สุววรณคูหา 1
8
98
8
82
39020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
นาวัง 1
13
162
8
83
39020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สุขอ้วน
นาวัง1
3
10
5
84
39020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
นาวัง 1
17
134
11
85
39020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ภูวิชัย
นาวัง3
8
62
8
86
39020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หนูโนต
นาวัง3
8
70
8
87
39020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปน ศรีนาม
นาวัง 3
12
167
8
88
39020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาวัง 3
5
44
8
89
39020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร จันทะเมธิ
นาวัง 3
15
204
8
90
39020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โคกนาเหล่า
17
177
11
91
39020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ สัจจเขต
นาวัง 1
13
177
8
92
39020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครองภพ คำโมง
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาวัง1
7
83
8
93
39020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา กัณหา
นาวัง 1
6
62
8
94
39020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงค์ สอนสาระ
นาวัง 1
12
93
8
95
39020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไวยวัฒน์
นาวัง 1
15
267
12
96
39020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอม ทาวงษ์
นาวัง2
18
137
11
97
39020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ถิรธนา ดวงเศษวงศ์
นาวัง2
15
138
8
98
39020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาวัง
1
26
10
99
39020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา สมันต์ศรี
นาวัง 2
6
89
8
100
39020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชัยสงค์
นาวัง 2
9
145
8
101
39020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สำราญรื่น
นาวัง 2
12
154
8
102
39020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาวัง 2
4
31
8
103
39020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร สังวงศ์
นาวัง 3
15
177
8
104
39020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภภัทร สังวงศ์
นาวัง 3
13
237
8
105
39020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุปราณี จันทร์ศิริ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง3
20
236
11
รวม
1,427
18,072
1,045

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน