ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
39020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สุภกรรม
30
493
20
2
39020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชณัญญา ศรีเคนา
15
138
8
3
39020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ พาภักดี
19
159
12
4
39020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัช ละเอียดอ่อง
10
109
9
5
39020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต โคกสีอำนวย
7
77
8
6
39020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำรัส บุตรพรหม
15
168
8
7
39020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
21
340
11
8
39020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงค์ สอนสาระ
20
301
11
9
39020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ดอนมงคล
10
82
8
10
39020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
7
11
39020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์นุช ดอนนาม
10
72
8
12
39020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทน นนทะแสง
21
230
12
13
39020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
120
8
14
39020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
10
87
8
15
39020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยะ ภูกงลี
15
186
8
16
39020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ แพงวงศ์
7
37
8
17
39020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
33
577
24
18
39020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย งามขำ
14
151
8
19
39020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทำ ศิริสุทธิ์
15
150
8
20
39020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก วิลัยลาน
6
37
7
21
39020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล
23
390
19
22
39020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรบชนะ ป้านภูมิ
15
188
11
23
39020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส พัดไธสง
62
1,212
45
24
39020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ ชัยศรัตรา
14
181
11
25
39020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสม
14
178
8
26
39020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรังสิมา บุญมี
22
318
12
27
39020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาย อุดม ถาโคตร
19
230
11
28
39020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
29
39020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช พันธุ์น้อย
19
208
11
30
39020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
14
199
8
31
39020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จิตเจริญ
13
126
8
32
39020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
68
8
33
39020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจิรา ลายเมฆ
8
52
8
34
39020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แสวงกำไร
10
84
8
35
39020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
8
39
8
36
39020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ กันนะลา
6
25
8
37
39020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เกตุแก้ว
15
212
9
38
39020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ถิรธนา ดวงเศษวงศ์
12
122
8
39
39020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิณ ดอนโสภา
8
59
8
40
39020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ พันธุนันท์
11
88
8
41
39020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครองภพ คำโมง
19
189
11
42
39020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
39020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร ไชยศรี
9
69
8
44
39020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุญเรืองศรี
8
29
8
45
39020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติยะ ศรีถาน
20
222
11
46
39020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ศรีสุรักษ์
11
66
8
47
39020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่่ม
17
140
11
48
39020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด โชติศรี
22
194
11
49
39020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา ไชยศรี
8
34
8
50
39020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัลย์ ยุทธรรม
14
226
15
51
39020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำไผ่ จันทนิด
11
96
8
52
39020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพันธ์ บุดดี
12
150
8
53
39020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนารัตน์ บุญเลิศ
20
231
11
54
39020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยง ผาจวง
19
138
11
55
39020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์พานิช
7
100
8
56
39020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคง ไชยช่วย
17
232
11
57
39020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณกร คำเหมือน
20
319
12
58
39020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวียงชัย พิมพ์ศรี
23
368
14
59
39020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญดอนยาง
14
90
11
60
39020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ หงษ์ขาว
26
324
15
61
39020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงษ์ จวงโส
17
164
11
62
39020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล แดงนา
9
109
8
63
39020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
28
4
64
39020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สุขอ้วน
10
104
8
65
39020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราดล ทันตาหะ
23
255
11
66
39020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอ วาดวงษ์
9
90
8
67
39020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช จันทยุทธ
22
370
13
68
39020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธง ทับจันทร์
53
942
32
69
39020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต
10
100
8
70
39020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพชรสมร ทันตาหะ
19
220
11
71
39020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
15
130
8
72
39020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผาย พลเพชร
14
128
11
73
39020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
6
42
8
74
39020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติ อาจไพรินทร์
9
78
8
75
39020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ฤทธิ์เดช
7
48
8
76
39020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ภูวิชัย
21
242
11
77
39020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เหล่ามา
17
119
11
78
39020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ศรีอุดร
12
169
8
79
39020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพัฒน์ ปลาเขียว
7
61
8
80
39020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยศ สิมลี
27
480
16
81
39020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
99
8
82
39020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
13
157
8
83
39020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ชนะบุญ
4
11
5
84
39020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบูลยาวี ทุยไชยสง
17
128
11
85
39020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
8
86
39020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หนูโนต
9
69
8
87
39020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำปน ศรีนาม
12
155
8
88
39020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วรรณพราหมณ์
6
43
8
89
39020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพินิจ ปะวะลัง
14
200
8
90
39020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
184
11
91
39020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร จันทร์ลอย
14
179
8
92
39020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพทิพย์ วิชาเงิน
7
83
8
93
39020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา กัณหา
7
59
8
94
39020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ
11
101
8
95
39020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
259
13
96
39020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอม ทาวงษ์
20
129
11
97
39020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เวชกามา
15
128
8
98
39020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
8
99
39020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา สมันต์ศรี
8
68
8
100
39020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ชัยสงค์
14
131
8
101
39020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สำราญรื่น
12
141
8
102
39020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
103
39020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร สังวงศ์
13
159
8
104
39020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภภัทร สังวงศ์
14
242
8
105
39020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุปราณี จันทร์ศิริ
21
238
11
รวม
1,482
17,704
1,043

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน