ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
12
95
9
2
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ภูพานเพชร
19
130
12
3
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
13
151
9
4
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย รัตนวรรณี
5
59
9
5
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ชาทอง
16
161
12
6
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
5
57
9
7
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ สำโรงแสง
5
39
9
8
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
9
59
11
9
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
8
63
9
10
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
9
11
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
6
12
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนราวุธ รามศิริ
14
123
11
13
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แสนเหลา
6
70
9
14
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
4
62
9
15
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
6
40
9
16
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
21
338
12
17
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
9
120
9
18
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
18
150
12
19
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
9
85
9
20
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ศรีกงพาน
19
259
11
21
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
17
368
12
22
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
5
43
8
23
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง
17
126
11
24
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย หวานเพราะ
10
100
8
25
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญภร หน่อสีดา
9
86
9
26
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
15
152
11
27
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อุดมชัย
6
51
8
28
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
6
90
9
29
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
12
202
11
30
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
10
102
8
31
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
6
40
7
32
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
90
11
33
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
169
2,860
71
34
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
217
3,578
80
35
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
11
96
11
36
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง มหาวัน
15
156
12
37
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
7
44
8
38
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์พร บุญพงษ์
9
68
9
39
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
23
465
19
40
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
8
41
40010047
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
5
50
6
42
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
11
139
9
43
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
4
5
3
44
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
6
51
9
45
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
21
371
14
46
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
6
100
9
47
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
48
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
19
255
13
49
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ มุ่งหมาย
28
663
21
50
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
14
222
9
51
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
16
224
9
52
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พักวัน
6
85
8
53
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
9
89
8
54
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
9
106
8
55
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
8
99
9
56
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำทมิฬ แสนสง
22
237
12
57
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
6
33
6
58
40010066
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
10
179
6
59
40010067
ประถมศึกษา
-
4
22
6
60
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
4
39
8
61
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
6
63
8
62
40010072
ประถมศึกษา
-
2
0
0
63
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
19
241
12
64
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
11
106
9
65
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
9
66
40010077
ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
7
44
6
67
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพงศ์ กิตติพร
10
160
9
68
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
8
76
9
69
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิพวัฒน์ ริยะ
16
181
12
70
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
10
91
9
71
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ วิธีดี
18
170
11
72
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
19
189
11
73
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
192
11
74
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
8
75
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
7
78
8
76
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
2
47
11
77
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
78
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
344
12
79
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
6
43
9
80
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
12
123
11
81
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
20
244
12
82
40010095
ประถมศึกษา
-
1
0
0
83
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา อุ่นทะยา
10
70
9
84
40010098
ประถมศึกษา
-
2
13
4
85
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
7
121
8
86
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
12
207
8
87
40010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช อุปศรี
19
199
12
88
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
12
142
8
89
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา เลพล
16
153
12
90
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
6
93
9
91
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
8
82
8
92
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
11
147
8
93
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
6
66
8
94
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
8
3
95
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
8
96
40010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
11
99
9
97
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
4
98
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
15
264
12
99
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศรินทร์พร วงธิสอน
5
62
9
100
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
20
201
12
101
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
6
102
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
6
83
8
103
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
8
49
9
104
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ นามบิดา
12
192
9
105
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
16
259
12
106
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
8
95
9
107
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม คำภักดี
8
74
9
108
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
7
53
9
109
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
7
37
9
110
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
8
62
8
111
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
6
28
8
112
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เดชพละ
17
120
11
113
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
33
597
24
114
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
7
44
9
115
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม ทินนรัตน์
10
50
8
116
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี สิทธิอุปชา
8
65
9
117
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
8
94
9
118
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
11
114
9
119
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
5
120
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
7
50
9
121
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
8
113
9
122
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ทิมาชัย
15
141
11
123
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
7
64
9
124
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
7
56
9
125
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุณี ผาสุข
6
67
9
126
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
98
12
127
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
7
50
9
128
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
11
130
9
129
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี พรมพิลา
8
48
8
130
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
20
163
12
131
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
20
212
12
132
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
8
114
9
133
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นารีวิจิตร
11
95
8
134
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
10
173
8
135
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
16
180
12
136
40010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส สิงห์สีดา
13
163
10
137
40010155
ประถมศึกษา
นายประยงค์ พรมพิลา
9
72
8
138
40010156
ประถมศึกษา
นายคำผัน หินวิเศษ
7
89
6
139
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
15
156
9
140
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
22
8
141
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
7
75
9
142
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
143
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กรกช วรรณไชย
18
157
11
144
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญยืน
7
55
8
145
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
13
201
8
146
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
7
147
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
6
41
7
148
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
16
213
11
149
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ฤาชากูล
7
52
8
150
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
10
85
7
151
40010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
17
134
10
152
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เขจรไชย
7
83
9
153
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
16
127
12
154
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด กัญญพันธ์
18
185
11
155
40010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
156
40010177
ประถมศึกษา
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
5
39
8
157
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
7
102
9
รวม
1,942
24,232
1,563

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน