ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1040050001
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
2
1040050002
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประวีนันท์ ขามธาตุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
3
1040050003
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
4
1040050004
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ี ที่ 8
5
1040050006
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณชัย สินธพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
6
1040050089
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
7
1040050090
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพวัฒน์ ริยะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
8
1040050007
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ด่านคอนสกุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
9
1040050008
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
10
1040050009
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
11
1040050010
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ไชยศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
12
1040050012
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิสิต สายโยค
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
13
1040050013
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แสนเหลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
14
1040050014
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
15
1040050015
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
16
1040050016
40010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
17
1040050018
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงสินธุ์ สำเริง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
18
1040050019
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร บุญล้น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่่ที่ 1
19
1040050036
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
20
1040050040
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
21
1040050042
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
22
1040050020
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โสรถาวร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
23
1040050021
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
24
1040050022
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันคำ มีโพนทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
25
1040050023
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนณรงค์ วิธีดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
26
1040050024
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
27
1040050025
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
28
1040050026
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข จันบัวลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
29
1040050044
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
30
1040050047
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 12
31
1040050048
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
32
1040050049
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
33
1040050050
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
34
1040050073
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวเรียน อโรคยนันท์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 11
35
1040050083
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ นาเลาห์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 10
36
1040050051
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
37
1040050052
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง มหาวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
38
1040050053
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
39
1040050054
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์พร บุญพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
40
1040050055
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
41
1040050057
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
42
1040050058
40010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร์ หนาแน่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
43
1040050045
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
44
1040050115
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
45
1040050043
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
46
1040050039
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
47
1040050041
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
48
1040050034
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
49
1040050035
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
50
1040050037
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
51
1040050078
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 9
52
1040050079
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล เมืองสนธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
53
1040050081
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท พิมพ์สุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
54
1040050076
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
55
1040050077
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 9
56
1040050061
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
57
1040050062
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำทมิฬ แสนสง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
58
1040050063
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
59
1040050065
40010066
ประถมศึกษา
นายนุกูลกิจ คำสุด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 2
60
1040050066
40010067
ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
61
1040050059
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
62
1040050033
40010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พักวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
63
1040050027
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
64
1040050028
40010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย เดชพละ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
65
1040050029
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
66
1040050030
40010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
67
1040050032
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
68
1040050101
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
69
1040050069
40010077
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
70
1040050070
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพงศ์ กิตติพร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
71
1040050031
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เสนาวงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
72
1040050074
40010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
73
1040050071
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม ลอยคลัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
74
1040050072
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 7
75
1040050075
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
76
1040050080
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ มุ่งหมาย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
77
1040050067
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รอดแพง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
78
1040050068
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
79
1040050092
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชิต จุฑะกนก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
80
1040050093
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
81
1040050094
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิ่งพงษ์ นครพรหม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
82
1040050095
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนรรฆ์ มังคะตา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
83
1040050097
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
84
1040050098
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 6
85
1040050099
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 6
86
1040050100
40010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
87
1040050102
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ รามศิริ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
88
1040050104
40010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช อุปศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
89
1040050107
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
90
1040050109
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4
91
1040050110
40010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
92
1040050103
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เก้งโทน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
93
1040050105
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
94
1040050106
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
95
1040050108
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด กัญญพันธ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
96
1040050111
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
97
1040050112
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
98
1040050113
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
99
1040050046
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ชาติประมง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
100
1040050114
40010111
ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
101
1040050116
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ โคตรชุม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 12
102
1040050117
40010113
ประถมศึกษา
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
103
1040050118
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
104
1040050005
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
105
1040050088
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
106
1040050091
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่8
107
1040050085
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ประโพธิ์ศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
108
1040050086
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภูพานเพชร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
109
1040050425
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท พลค้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
110
1040050426
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
111
1040050427
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
112
1040050429
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่15
113
1040050433
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
114
1040050434
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร ชาลีดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
115
1040050435
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่14
116
1040050436
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
117
1040050437
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
118
1040050444
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม จันทร์โสดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
119
1040050445
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
120
1040050447
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
121
1040050448
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี สิทธิอุปชา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
122
1040050449
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
123
1040050450
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
124
1040050451
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
125
1040050452
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
126
1040050453
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสล คำพิฑูรย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13
127
1040050454
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ทิมาชัย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
128
1040050455
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่13
129
1040050458
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
130
1040050459
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ สิงห์หาญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
131
1040050460
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกช วรรณไชย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
132
1040050462
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
133
1040050463
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
134
1040050464
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม คำภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
135
1040050465
40010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
136
1040050466
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่15
137
1040050467
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 15
138
1040050442
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
139
1040050443
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นารีวิจิตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
140
1040050439
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
141
1040050441
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เจริญสุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
142
1040050491
40010154
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุณี กลางสาแม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
143
1040050493
40010155
ประถมศึกษา
นายโอภาส สิงห์สีดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
144
1040050494
40010156
ประถมศึกษา
นายคำผัน หินวิเศษ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
145
1040050483
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
146
1040050484
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
147
1040050485
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
148
1040050486
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
149
1040050497
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เสาหล่อน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
150
1040050492
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
151
1040050498
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
152
1040050499
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
153
1040050500
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 16
154
1040050501
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
155
1040050502
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
156
1040050503
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
157
1040050504
40010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีกงพาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
158
1040050489
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี17
159
1040050487
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 17
160
1040050488
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
161
1040051087
40010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
162
1040051088
40010177
ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ รก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
163
1040050084
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]