ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
12
111
9
2
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ภูพานเพชร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
15
121
12
3
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
10
151
9
4
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย รัตนวรรณี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
5
52
9
5
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณชัย สินธพ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
16
154
11
6
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
5
53
9
7
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ สำโรงแสง
กลุ่ม 3
7
42
9
8
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
8
61
10
9
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
10
74
9
10
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
48
9
11
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เขจรไชย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
4
20
7
12
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิสิต สายโยค
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
15
126
11
13
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แสนเหลา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
5
77
9
14
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
61
8
15
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
50
9
16
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
21
354
13
17
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
9
131
9
18
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
15
160
12
19
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
6
87
9
20
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ศรีกงพาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
20
261
11
21
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
17
349
11
22
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
7
36
8
23
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันคำ มีโพนทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
19
156
12
24
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย หวานเพราะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
10
87
8
25
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
82
9
26
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
14
160
11
27
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อุดมชัย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
45
8
28
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
5
77
9
29
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
11
192
11
30
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
10
114
9
31
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
6
55
8
32
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
13
112
12
33
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
154
2,894
70
34
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6
211
3,603
80
35
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
11
105
11
36
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง มหาวัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
14
154
12
37
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
6
41
9
38
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์พร บุญพงษ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
11
85
9
39
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
19
473
19
40
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
3
23
9
41
40010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
5
58
7
42
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
9
138
9
43
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
6
36
8
44
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
4
61
9
45
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
23
351
13
46
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
5
105
9
47
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
2
23
7
48
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
18
266
12
49
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ มุ่งหมาย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
31
638
21
50
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
13
163
9
51
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
13
235
9
52
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พักวัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
6
110
8
53
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
9
103
8
54
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (ลำน้ำชี)
9
106
8
55
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
8
113
9
56
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำทมิฬ แสนสง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
22
209
12
57
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
5
37
6
58
40010066
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
11
162
6
59
40010067
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
4
25
6
60
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
4
55
9
61
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
7
66
8
62
40010072
ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 4
2
13
5
63
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
19
227
12
64
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
9
102
9
65
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
36
9
66
40010077
ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
6
53
6
67
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพงศ์ กิตติพร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
9
138
9
68
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
7
62
9
69
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิพวัฒน์ ริยะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
15
191
12
70
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
10
101
9
71
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ วิธีดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
15
220
11
72
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
16
173
11
73
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รอดแพง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
18
207
12
74
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
9
84
8
75
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
6
77
8
76
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
4
60
12
77
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิ่งพงษ์ นครพรหม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
0
0
78
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท พิมพ์สุข
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
18
352
11
79
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
47
9
80
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม)
13
125
11
81
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
20
246
12
82
40010095
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
0
0
83
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ รามศิริ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
5
66
9
84
40010098
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
2
18
5
85
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 2
7
110
8
86
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
10
203
10
87
40010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกราช อุปศรี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
21
198
11
88
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
12
139
8
89
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา เลพล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
16
159
11
90
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
6
98
9
91
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
9
85
8
92
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
11
144
8
93
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
5
74
8
94
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
1
10
10
95
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
3
29
8
96
40010111
ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
11
117
9
97
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
3
6
5
98
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
18
256
12
99
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศรินทร์พร วงธิสอน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
5
62
9
100
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
19
196
12
101
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
15
6
102
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
6
93
8
103
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
2
47
9
104
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท พลค้อ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
13
192
9
105
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
16
230
12
106
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
6
99
9
107
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม คำภักดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
5
81
9
108
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
52
9
109
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
42
8
110
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
3
53
8
111
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
3
35
9
112
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เดชพละ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
18
123
11
113
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
29
620
24
114
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
6
46
9
115
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม ทินนรัตน์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
7
46
8
116
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี สิทธิอุปชา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
8
71
9
117
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
8
91
9
118
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
11
103
9
119
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
5
17
8
120
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
6
63
9
121
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
80
9
122
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ทิมาชัย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
15
138
11
123
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
66
9
124
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
63
9
125
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุณี ผาสุข
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
6
61
9
126
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกช วรรณไชย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
10
106
12
127
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
7
45
9
128
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
12
126
9
129
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
6
67
9
130
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
19
156
11
131
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
20
209
12
132
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
9
123
9
133
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นารีวิจิตร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
11
105
8
134
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
11
166
8
135
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เจริญสุข
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
15
186
12
136
40010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุณี กลางสาแม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
15
180
11
137
40010155
ประถมศึกษา
นายโอภาส สิงห์สีดา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
5
73
8
138
40010156
ประถมศึกษา
นายคำผัน หินวิเศษ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
7
88
6
139
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
15
154
9
140
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเตือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
3
24
8
141
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
7
68
9
142
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
4
37
8
143
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เสาหล่อน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
17
161
11
144
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
5
51
8
145
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
13
209
8
146
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
4
29
8
147
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
6
55
8
148
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
17
236
11
149
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ฤาชากูล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
7
58
8
150
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
10
103
8
151
40010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
17
138
10
152
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
10
82
9
153
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
15
129
12
154
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด กัญญพันธ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
16
166
11
155
40010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
0
0
0
156
40010177
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
3
41
8
157
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
6
107
9
รวม
1,876
24,586
1,593

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน