ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
14
108
8
2
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประวีนันท์ ขามธาตุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
116
11
3
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
112
8
4
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย รัตนวรรณี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ี ที่ 8
6
50
8
5
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณชัย สินธพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
15
154
11
6
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
7
52
8
7
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพวัฒน์ ริยะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
4
33
8
8
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ด่านคอนสกุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
9
60
10
9
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
9
65
8
10
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
4
52
8
11
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เขจรไชย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
5
33
7
12
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิสิต สายโยค
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
15
122
11
13
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แสนเหลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
5
63
8
14
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
5
65
8
15
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
5
55
8
16
40010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
3
18
8
17
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงสินธุ์ สำเริง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
18
338
11
18
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร บุญล้น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่่ที่ 1
10
123
8
19
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
17
159
11
20
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
6
100
8
21
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
20
230
11
22
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โสรถาวร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
19
365
11
23
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
7
35
7
24
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันคำ มีโพนทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
16
151
11
25
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนณรงค์ วิธีดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
5
78
8
26
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
6
78
8
27
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
13
152
11
28
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อุดมชัย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่1
4
40
8
29
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
5
54
8
30
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 12
14
182
11
31
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
12
82
8
32
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
7
58
8
33
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
13
107
11
34
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา เลพล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 11
162
2,868
70
35
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ นาเลาห์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 10
221
3,701
76
36
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
15
102
11
37
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง มหาวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
18
171
11
38
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ มีแหยม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
34
8
39
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์พร บุญพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
11
98
8
40
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
28
430
18
41
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
3
20
7
42
40010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร์ หนาแน่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
68
8
43
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
7
92
8
44
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
35
7
45
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
6
61
8
46
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
25
391
12
47
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
8
106
8
48
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
3
28
8
49
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
23
259
12
50
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
24
583
16
51
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 9
8
65
8
52
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล เมืองสนธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
14
206
8
53
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท พิมพ์สุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
7
106
8
54
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
7
78
8
55
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 9
10
127
8
56
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
8
114
8
57
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำทมิฬ แสนสง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
19
192
11
58
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
5
42
6
59
40010066
ประถมศึกษา
นายนุกูลกิจ คำสุด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 2
11
156
6
60
40010067
ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
4
34
6
61
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
4
50
8
62
40010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พักวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
2
10
5
63
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
5
76
8
64
40010072
ประถมศึกษา
นายชาญชัย เดชพละ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
4
23
7
65
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
17
179
11
66
40010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
2
15
5
67
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
6
86
8
68
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
5
32
8
69
40010077
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
9
58
6
70
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพงศ์ กิตติพร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
8
101
8
71
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
7
29
8
72
40010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
0
0
0
73
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม ลอยคลัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
17
211
11
74
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 7
12
105
8
75
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
19
269
12
76
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ มุ่งหมาย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
18
179
11
77
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รอดแพง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
17
199
11
78
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
11
101
8
79
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชิต จุฑะกนก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
9
115
8
80
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
10
65
11
81
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิ่งพงษ์ นครพรหม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
3
33
8
82
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนรรฆ์ มังคะตา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
17
312
10
83
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
4
55
8
84
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 6
14
115
11
85
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 6
19
212
11
86
40010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
5
37
8
87
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ รามศิริ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
5
66
8
88
40010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช อุปศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
7
32
7
89
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
7
108
8
90
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4
11
207
8
91
40010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
19
195
11
92
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เก้งโทน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
11
140
8
93
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
16
175
11
94
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
6
87
8
95
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด กัญญพันธ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
12
90
8
96
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
11
143
8
97
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
5
73
8
98
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
3
18
6
99
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ชาติประมง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
3
36
6
100
40010111
ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
10
121
6
101
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ โคตรชุม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 12
5
25
8
102
40010113
ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
0
0
0
103
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
18
185
11
104
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
7
60
8
105
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
19
205
11
106
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่8
3
24
6
107
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ประโพธิ์ศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
6
99
8
108
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภูพานเพชร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
5
38
8
109
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท พลค้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
12
164
8
110
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
16
211
11
111
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
8
115
8
112
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่15
5
73
8
113
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
7
66
8
114
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร ชาลีดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
8
64
7
115
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่14
4
37
8
116
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
3
21
8
117
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
17
160
11
118
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม จันทร์โสดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
30
617
22
119
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
5
51
8
120
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
4
37
8
121
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี สิทธิอุปชา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
8
69
8
122
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
9
97
8
123
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
10
115
8
124
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
6
37
7
125
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
6
64
8
126
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสล คำพิฑูรย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13
9
96
8
127
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ทิมาชัย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
16
168
11
128
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่13
8
56
8
129
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
8
42
8
130
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
7
63
8
131
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกช วรรณไชย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
12
90
11
132
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
4
51
8
133
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
13
122
8
134
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม คำภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
6
59
8
135
40010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
2
6
4
136
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่15
17
164
11
137
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 15
19
245
11
138
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
8
104
8
139
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นารีวิจิตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
12
104
8
140
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
11
160
8
141
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เจริญสุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
20
172
11
142
40010154
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุณี กลางสาแม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
15
171
9
143
40010155
ประถมศึกษา
นายโอภาส สิงห์สีดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
6
46
6
144
40010156
ประถมศึกษา
นายคำผัน หินวิเศษ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
8
78
6
145
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
14
138
8
146
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
4
24
8
147
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
8
61
8
148
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
4
41
8
149
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เสาหล่อน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
20
191
11
150
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
5
48
8
151
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
14
199
8
152
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
5
37
8
153
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 16
5
43
8
154
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
17
245
11
155
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
6
79
8
156
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
11
111
8
157
40010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีกงพาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
16
127
11
158
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี17
8
91
8
159
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 17
18
126
11
160
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
17
168
11
161
40010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
0
0
0
162
40010177
ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ รก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
4
35
6
163
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
9
89
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]