ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
40010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุตรีศาสตร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
114
9
2
40010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประวีนันท์ ขามธาตุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
123
12
3
40010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
127
9
4
40010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย รัตนวรรณี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ี ที่ 8
6
53
9
5
40010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณชัย สินธพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
12
160
12
6
40010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลเทพ ลำเหลือ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
7
51
9
7
40010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพวัฒน์ ริยะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
4
43
9
8
40010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ด่านคอนสกุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
9
63
10
9
40010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 2
9
70
9
10
40010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสารคาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
4
56
9
11
40010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เขจรไชย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
5
30
7
12
40010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิสิต สายโยค
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
15
129
11
13
40010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แสนเหลา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
5
68
8
14
40010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
4
66
9
15
40010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 1
4
67
9
16
40010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
2
11
6
17
40010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงสินธุ์ สำเริง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
22
360
13
18
40010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร บุญล้น
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 แก่งน้ำต้อน
9
133
9
19
40010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ขันมัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
16
171
12
20
40010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
6
84
8
21
40010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
21
233
11
22
40010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โสรถาวร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
19
339
12
23
40010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 1
8
43
9
24
40010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันคำ มีโพนทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
15
164
12
25
40010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนณรงค์ วิธีดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 5
5
81
8
26
40010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชาทอง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
6
74
8
27
40010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ดวงอัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 1
13
180
12
28
40010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อุดมชัย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่1
4
41
8
29
40010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิมงคล ลองศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
4
79
9
30
40010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ นรินยา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 1 โนนท่อน สำราญ บ้านค้อ
12
183
11
31
40010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานฉันท์ จันทะมล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
9
112
9
32
40010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
7
63
8
33
40010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
12
103
12
34
40010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา เลพล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 11
162
2,962
71
35
40010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ นาเลาห์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 10
207
3,716
77
36
40010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
15
103
12
37
40010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง มหาวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
17
167
12
38
40010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ มีแหยม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
43
9
39
40010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์พร บุญพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
10
99
9
40
40010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล ชัยเจริญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 5
28
447
19
41
40010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
3
23
9
42
40010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร์ หนาแน่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
60
7
43
40010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
7
108
9
44
40010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 5
6
37
8
45
40010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต หมื่นแก้ว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
6
48
8
46
40010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
25
388
13
47
40010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
7
104
9
48
40010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสา คำเงิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
3
21
7
49
40010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
21
265
13
50
40010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 3
31
647
19
51
40010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 4
6
104
9
52
40010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล เมืองสนธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
15
226
9
53
40010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท พิมพ์สุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
7
116
8
54
40010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
8
85
8
55
40010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 9
10
110
8
56
40010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
8
124
9
57
40010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำทมิฬ แสนสง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
19
199
12
58
40010064
ประถมศึกษา
นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 2
5
37
6
59
40010066
ประถมศึกษา
นายนุกูลกิจ คำสุด
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 2
9
167
6
60
40010067
ประถมศึกษา
นางอรสา นามบิดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
3
34
6
61
40010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 2
4
56
9
62
40010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พักวัน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
2
0
0
63
40010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
5
66
8
64
40010072
ประถมศึกษา
นายชาญชัย เดชพละ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
4
16
6
65
40010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
18
211
11
66
40010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
2
0
0
67
40010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
6
102
9
68
40010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรภาพ ทองบ่อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
3
30
8
69
40010077
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
9
51
6
70
40010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพงศ์ กิตติพร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
6
129
9
71
40010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
7
49
9
72
40010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 7
0
0
0
73
40010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอร่าม ลอยคลัง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 7
16
206
12
74
40010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 7
12
103
9
75
40010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
18
254
13
76
40010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ มุ่งหมาย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
16
190
12
77
40010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา รอดแพง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 9
15
215
12
78
40010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 9
9
82
9
79
40010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
7
84
8
80
40010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
8
66
12
81
40010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิ่งพงษ์ นครพรหม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
3
31
8
82
40010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
17
355
12
83
40010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา กอมาตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่-3
3
58
9
84
40010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 6
13
119
11
85
40010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐภูมิ อินทรมณี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 6
18
189
12
86
40010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 6
5
25
7
87
40010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ รามศิริ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
5
67
9
88
40010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช อุปศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
6
28
7
89
40010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
6
109
9
90
40010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศิลป์ นิลเขต
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4
11
206
11
91
40010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
19
202
12
92
40010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เก้งโทน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
11
139
8
93
40010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่4
16
163
12
94
40010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุณพงศ์ สมชม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
6
89
9
95
40010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด กัญญพันธ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
11
93
9
96
40010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
11
144
9
97
40010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 4
5
75
8
98
40010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
3
14
5
99
40010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ชาติประมง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
3
31
6
100
40010111
ประถมศึกษา
นายลือชัย ใจเดียว
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
10
122
9
101
40010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ โคตรชุม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 12
5
18
8
102
40010113
ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
0
0
0
103
40010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 12
18
232
12
104
40010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
5
67
9
105
40010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
18
201
12
106
40010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่8
2
21
7
107
40010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 8
4
94
8
108
40010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภูพานเพชร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 8
5
46
9
109
40010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท พลค้อ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
12
172
8
110
40010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
17
230
11
111
40010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ปริบาล
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
6
107
9
112
40010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่15
5
86
9
113
40010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย คงอุ่น
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
6
53
9
114
40010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
6
50
8
115
40010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ ราทะวงค์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่14
4
50
8
116
40010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
3
34
9
117
40010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต มีลุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
16
143
11
118
40010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม จันทร์โสดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
28
632
23
119
40010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ปัทถาพงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
4
49
8
120
40010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
4
43
9
121
40010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี สิทธิอุปชา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
8
76
9
122
40010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
8
96
8
123
40010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
11
126
9
124
40010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
6
26
8
125
40010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
4
61
9
126
40010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสล คำพิฑูรย์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 13
9
83
9
127
40010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ทิมาชัย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
15
156
11
128
40010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่13
7
70
9
129
40010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา กะริอุณะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
8
60
9
130
40010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
6
61
9
131
40010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกช วรรณไชย
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
12
109
12
132
40010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
4
49
9
133
40010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
13
127
9
134
40010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม คำภักดี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
6
70
9
135
40010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15
1
0
0
136
40010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)
15
157
11
137
40010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรเดช ทิ้งแสน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 15
19
240
12
138
40010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
9
114
9
139
40010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นารีวิจิตร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
10
113
8
140
40010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
11
162
8
141
40010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เจริญสุข
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 14
21
185
12
142
40010154
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุณี กลางสาแม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
14
177
10
143
40010155
ประถมศึกษา
นายโอภาส สิงห์สีดา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
6
65
8
144
40010156
ประถมศึกษา
นายคำผัน หินวิเศษ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
8
78
6
145
40010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
13
143
9
146
40010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
4
28
9
147
40010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
7
82
9
148
40010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
4
37
8
149
40010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เสาหล่อน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 10
18
177
11
150
40010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
5
48
8
151
40010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติกร ศิรินิกร
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
14
206
8
152
40010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
5
33
8
153
40010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 16
5
46
9
154
40010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมูล พรมกรรณ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
17
244
11
155
40010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
7
81
9
156
40010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
10
102
8
157
40010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีกงพาน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 16
16
137
10
158
40010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี17
8
92
9
159
40010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท่ี 17
15
126
12
160
40010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ กองทุน
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 17
17
169
11
161
40010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
0
0
0
162
40010177
ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ รก
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 13
4
27
6
163
40010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์
กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 3
7
105
9
รวม
1,885
24,955
1,618

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน