ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
40020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตานี ถาเหง่า
เมืองไผ่
13
0
0
2
40020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตันหยง คานอำไพ
แคนเหนือหนองน้ำใส
22
0
0
3
40020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
แคนเหนือหนองน้ำใส
6
0
0
4
40020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
แคนเหนือหนองน้ำใส
18
0
0
5
40020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล
แคนเหนือหนองน้ำใส
4
0
0
6
40020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
แคนเหนือหนองน้ำใส
3
0
0
7
40020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ มณีวงษ์
เมืองไผ่
44
0
0
8
40020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มณีมาตร
เมืองไผ่
9
0
0
9
40020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองไผ่
12
0
0
10
40020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
เจ้าปู่
16
0
0
11
40020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชเยนทร์ คำแพง
เจ้าปู่
11
0
0
12
40020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
เจ้าปู่
6
0
0
13
40020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่อนสา สุขแสน
เจ้าปู่
11
0
0
14
40020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
เจ้าปู่
5
0
0
15
40020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวยศ พลสงคราม
บ้านไผ่เมืองเพีย
21
0
0
16
40020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
บ้านไผ่เมืองเพีย
20
0
0
17
40020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ แสงเพ็ชร
บ้านไผ่เมืองเพีย
6
0
0
18
40020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาแท่น
9
0
0
19
40020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
20
0
0
20
40020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ดวงจิตร
เมืองไผ่
15
0
0
21
40020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส มาซา
เมืองไผ่
25
0
0
22
40020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน แป้นทอง
-
7
0
0
23
40020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เล่ห์กัน
บ้านไผ่เมืองเพีย
4
0
0
24
40020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ศรีวงษ์
บ้านไผ่เมืองเพีย
16
0
0
25
40020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ภูสอดเงิน
บ้านไผ่เมืองเพีย
19
0
0
26
40020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ไลไธสง
-
21
0
0
27
40020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พุทธจักร
บ้านไผ่เมืองเพีย
3
0
0
28
40020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
บ้านลานป่าปอ
8
0
0
29
40020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา หวานเหนือ
บ้านลาน -ป่าปอ
17
0
0
30
40020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เค้าแคน
บ้านลานป่าปอ
11
0
0
31
40020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
บ้านลานป่าปอ
19
0
0
32
40020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพร หลาวมา
12
0
0
33
40020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย พรประไพ
บ้านลานป่าปอ
10
0
0
34
40020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ปัจจวงษ์
บ้านลานป่าปอ
16
0
0
35
40020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
36
40020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง บุษดี
บ้านลาน ป่าปอ
18
0
0
37
40020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านลานป่าปอ
3
0
0
38
40020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธยา นามเสริฐ
บ้านลานป่าปอ
18
0
0
39
40020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรภ้ทร คำโส
บ้านลานป่าปอ
6
0
0
40
40020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ องค์นาม
ศูนย์เจ้าปู่
18
0
0
41
40020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ศูนย์เจ้าปู่
7
0
0
42
40020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
เจ้าปู่
8
0
0
43
40020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม จอกสำนัก
แคนเหนือหนองนำ้ใส
15
0
0
44
40020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิเชียร คำมา
แคนเหนือหนองน้ำใส
8
0
0
45
40020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
เมืองไผ่
8
0
0
46
40020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัธชนก แสงกล้า
แคนเหนือหนองน้ำใส
8
0
0
47
40020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน จิตแสง
เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
12
0
0
48
40020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย
7
0
0
49
40020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ขามคำ
บ้านไผ่เมืองเพีย
6
0
0
50
40020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
เจ้าปู่
9
0
0
51
40020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าปู่
14
0
0
52
40020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กองเกิด
เจ้าปู่
10
0
0
53
40020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชน นนทะเสน
สถานศึกษาที่ 7
28
0
0
54
40020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ จิณรักษ์
ปราสาทเปือยน้อย
5
0
0
55
40020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล หอศิลาชัย
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
19
0
0
56
40020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
ปราสาทเปือยน้อย
10
0
0
57
40020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ปราสาทเปือยน้อย
6
0
0
58
40020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
ปราสาทเปือยน้อย
7
0
0
59
40020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายด้วง ตลอดไธสง
ปราสาทเปือยน้อย
26
0
0
60
40020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ศรีกุตา
9
17
0
0
61
40020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง
วังม่วง
7
0
0
62
40020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
ศูนย์ 10
17
0
0
63
40020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศรินยา แสงสุข
10
18
0
0
64
40020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
วังม่วง
3
0
0
65
40020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
วังม่วง
21
0
0
66
40020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
ที่ 10 วังม่วง
12
0
0
67
40020067
ประถมศึกษา
นายจักรี ประธรรมสาร
ปราสาทเปือยน้อย
2
0
0
68
40020068
ประถมศึกษา
นายประพัฒ วรรณศรี
สถานศึกษาปราสาทเปือยน้อย ที่ 9
8
0
0
69
40020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร สมาธยานนท์
เมืองมัญจา
27
0
0
70
40020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เมืองมัญจา
17
0
0
71
40020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
เมืองมัญจา
7
0
0
72
40020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวนชัย จำปาวงษ์
เมืองมัญจา
7
0
0
73
40020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สินทร
เมืองมัญจา
19
0
0
74
40020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
เมืองมัญจา
9
0
0
75
40020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา รอบรู้
เมืองมัญจา
7
0
0
76
40020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุท ประทุมมา
เมืองมัญจา
9
0
0
77
40020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
สถานศึกษาคำแคน
7
0
0
78
40020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อุ่นผาง
คำแคน
5
0
0
79
40020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโตมร จันทร์หล้า
คำแคน
14
0
0
80
40020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุช กาวงษ์กลาง
10
0
0
81
40020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
ศูนย์คำแคน
6
0
0
82
40020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าคนค้า
คำแคน
8
0
0
83
40020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริยา โชติศิลากุล
คำแคน
6
0
0
84
40020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พานพิมพ์
คำแคน
7
0
0
85
40020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา สอนเสนา
16 ศูนย์คำแคน
4
0
0
86
40020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
ท่าศาลา
12
0
0
87
40020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัฒน์ เสมอไวย์
ท่าศาลา
10
0
0
88
40020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ชัย มาป้อง
ท่าศาลา
8
0
0
89
40020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วโพธิ์
ท่าศาลา
7
0
0
90
40020092
ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
1
0
0
91
40020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สกุลเดช
ท่าศาลา
6
0
0
92
40020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ท่าศาลา
8
0
0
93
40020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โรจน์จันทร์
18 นาข่า
5
0
0
94
40020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ บุญมาศ
ศูนย์เครือข่านาข่า 18
8
0
0
95
40020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
นาข่า
7
0
0
96
40020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนะ สีหานู
นาข่า
19
0
0
97
40020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม แฝงดาหาร
18 นาข่า
6
0
0
98
40020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระภาพ แพงไทย
18 นาข่า
7
0
0
99
40020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร โสกัณทัต
นาข่า
6
0
0
100
40020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ คำงาม
18
13
0
0
101
40020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาข่า
1
0
0
102
40020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัช วรรณชัย
โคกนางาม
11
0
0
103
40020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
นางาม
11
0
0
104
40020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ละมุลตรี
นางาม
6
0
0
105
40020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
นางาม
10
0
0
106
40020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
โคกนางาม
9
0
0
107
40020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร คงถาวร
ศูนย์เครือข่ายโคนางาม
15
0
0
108
40020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
โพนเพ็ก
12
0
0
109
40020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรม
โพนเพ็ก
2
0
0
110
40020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
โพนเพ็ก
4
0
0
111
40020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ชัยนา
14 โพนเพ็ก
6
0
0
112
40020114
ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
4
0
0
113
40020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดชา โกสม
โพนเพ็ก
8
0
0
114
40020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
โพนเพ็ก
5
0
0
115
40020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
โพนเพ็ก
19
0
0
116
40020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์
โพนเพ็ก
5
0
0
117
40020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง แก้วสมบัติ
-
19
0
0
118
40020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ผอนนอก
ศูนย์เครือข่าย 12
5
0
0
119
40020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อันภักดี
12 สวนหม่อน
6
0
0
120
40020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป โคตรทองหลาง
สวนหม่อน
7
0
0
121
40020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญานิสา สะภา
ที่ 12 สวนหม่อน
6
0
0
122
40020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต จันทร์ดาเสือ
ที่12 สวนหม่อน
9
0
0
123
40020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดช รอบคอบ
12สวนหม่อน
14
0
0
124
40020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พรมดีมา
ที่12 สวนหม่อน
9
0
0
125
40020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
หนองแปน
6
0
0
126
40020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
หนองแปน
18
0
0
127
40020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกลกานต์ หลุ่มใส
หนองแปน
3
0
0
128
40020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ สินแสง
หนองแปน
21
0
0
129
40020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ที่13 หนองแปน
15
0
0
130
40020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คำนู
หนองแปน
10
0
0
131
40020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สะกิจ
8
0
0
132
40020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชนบท
1
0
0
133
40020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทณา แป้นทอง
ชนบท
9
0
0
134
40020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
ชนบท
11
0
0
135
40020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ยุทไธสง
ชนบท
27
0
0
136
40020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
สพป.ขอนแก่ เขต 2
7
0
0
137
40020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
โนนพะยอมวังแสง
20
0
0
138
40020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท อดทน
โนนพะยอมวังแสง
9
0
0
139
40020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวัตนันทน์ จันที
โนนพะยอมวังแสง
8
0
0
140
40020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
โนนพะยอมวังแสง
9
0
0
141
40020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรา แสงอ่อน
ภูระงำ
9
0
0
142
40020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
ภูระงำ
8
0
0
143
40020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติรัฐ สินธิ์โพธิ์
ภูระงำ
8
0
0
144
40020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ประชากูล
สถานศึกษาภูระงำ
8
0
0
145
40020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวเรียน พิลาบุตร
ภูระงำ
4
0
0
146
40020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
ภูระงำ
9
0
0
147
40020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริญา เพียสาร
7
0
0
148
40020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชากร สิงห์ศร
ภูระงำ
16
0
0
149
40020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณนิศา อดทน
โนนพะยอมวังแสง
9
0
0
150
40020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สอนวงษ์
-
19
0
0
151
40020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มพร แสงจันทร์
3
8
0
0
152
40020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฐานะวัน
โนนพะยอมวังแสง
11
0
0
153
40020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
โนนพะยอมวังแสง
15
0
0
154
40020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
โนนพะยอมวังแสง
11
0
0
155
40020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ระดาบุตร
ชนบท
19
0
0
156
40020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ จันทรัง
ชนบท
9
0
0
157
40020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
ชนบท
11
0
0
158
40020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
ชนบท
21
0
0
159
40020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนียา ทองทุม
ภูระงำ
10
0
0
160
40020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ทองหล่อ
ภูระงำ
7
0
0
161
40020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูนทรัพย์ โยธา
ภูระงำ
19
0
0
162
40020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
ภูระงำ
11
0
0
163
40020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
ภูระงำ
7
0
0
164
40020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
ภูระงำ
10
0
0
165
40020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ รูปพรม
12
0
0
166
40020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
0
0
167
40020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร เทาดี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
17
0
0
168
40020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายตา คงเทียมศรี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
4
0
0
169
40020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ นามบิดา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
10
0
0
170
40020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
9
0
0
171
40020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
บ้านโคกนาแพง
7
0
0
172
40020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
0
0
173
40020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
โคกนาแพง
9
0
0
174
40020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกนาแพง
2
0
0
175
40020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
บ้านโคกนาแพง
7
0
0
176
40020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
0
0
0
177
40020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิลาศ เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง ศูนย์ที่19
18
0
0
178
40020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
1
0
0
179
40020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ภูมิเขตร
โคกนาแพง
12
0
0
180
40020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง
5
0
0
181
40020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ดอกพอง
บ้านโคกนาแพง
8
0
0
182
40020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
10
0
0
183
40020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณัท รุจิชยากูร
20
6
0
0
184
40020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชราวุช กองม่วง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
17
0
0
185
40020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรยุทธ วาระกูล
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
19
0
0
186
40020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ สามหมอ
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
0
0
187
40020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ทวีบุญ
โคกสำราญ
17
0
0
188
40020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
โคกสำราญ
6
0
0
189
40020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
โคกสำราญ
7
0
0
190
40020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกสำราญ
4
0
0
191
40020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรศิลป์ ฝ่ายสูญ
โคกสำราญ
6
0
0
192
40020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนาม จำปาหอม
โคกสำราญที่ 23
3
0
0
193
40020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
โคกสำราญ ที่ 23
11
0
0
194
40020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคมี หงษ์เอก
โคกสำราญที่ 23
9
0
0
195
40020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
โคกสำราญ
6
0
0
196
40020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สีลุน
โนนสมบูรณ์
9
0
0
197
40020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เงาปัดชา
โนนสมบูรณ์ ที่ 22
6
0
0
198
40020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
โนนสมบูรณ์
12
0
0
199
40020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร์สม
โนนสมบูรณ์
12
0
0
200
40020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตมังกร เลนคำมี
พญาแฮด
8
0
0
201
40020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
พญาแฮด
12
0
0
202
40020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัชชัย กาละบุตร
ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด
18
0
0
203
40020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
โนนสมบูรณ์
19
0
0
204
40020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
21 (ศูนย์พญาแฮด)
12
0
0
205
40020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒ อุดม
พญาแฮด
7
0
0
206
40020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต ขาวดี
พญาแฮด
10
0
0
207
40020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา ศรีผาโคตร
พญาแฮด
13
0
0
208
40020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด หึกขุนทด
21
6
0
0
รวม
2,190
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน