ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
40020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตานี ถาเหง่า
14
125
8
2
40020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตันหยง คานอำไพ
22
203
11
3
40020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
6
91
9
4
40020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
17
153
11
5
40020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
6
40020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
4
24
9
7
40020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ มณีวงษ์
45
884
28
8
40020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มณีมาตร
8
73
9
9
40020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
13
150
9
10
40020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
15
144
8
11
40020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชเยนทร์ คำแพง
11
65
9
12
40020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิวุฒิ จงสร้อย
6
62
9
13
40020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่อนสา สุขแสน
11
95
8
14
40020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
8
54
9
15
40020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เล่ห์กัน
21
275
13
16
40020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
20
222
11
17
40020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ แสงเพ็ชร
5
21
8
18
40020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
98
9
19
40020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
22
179
12
20
40020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ดวงจิตร
16
218
9
21
40020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
281
13
22
40020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน แป้นทอง
6
74
9
23
40020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
51
9
24
40020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ศรีวงษ์
16
172
12
25
40020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ภูสอดเงิน
18
124
12
26
40020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ไลไธสง
21
232
13
27
40020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พุทธจักร
2
18
7
28
40020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
8
69
8
29
40020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา หวานเหนือ
18
208
11
30
40020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เค้าแคน
12
135
8
31
40020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
18
204
12
32
40020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพร หลาวมา
10
122
8
33
40020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย พรประไพ
7
46
8
34
40020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ปัจจวงษ์
14
135
9
35
40020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
4
36
40020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
16
179
11
37
40020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
8
38
40020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธยา นามเสริฐ
12
141
12
39
40020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรภ้ทร คำโส
7
89
9
40
40020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ องค์นาม
17
344
20
41
40020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
8
42
40020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
8
98
8
43
40020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม จอกสำนัก
15
110
9
44
40020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้ว
8
42
9
45
40020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
8
55
9
46
40020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัธชนก แสงกล้า
8
71
9
47
40020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน จิตแสง
10
106
9
48
40020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
7
57
8
49
40020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ขามคำ
6
22
8
50
40020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
8
96
9
51
40020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ จิณรักษ์
14
128
8
52
40020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กองเกิด
8
75
8
53
40020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชน นนทะเสน
29
473
21
54
40020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
9
55
40020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนุพล หอศิลาชัย
18
192
12
56
40020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
10
118
9
57
40020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
7
37
9
58
40020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
5
41
9
59
40020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายด้วง ตลอดไธสง
26
265
18
60
40020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ศรีกุตา
รัตนวาปี
17
209
9
61
40020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
9
62
40020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
18
153
11
63
40020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศรินยา แสงสุข
เฝ้าไร่
16
113
11
64
40020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
3
23
8
65
40020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
21
218
11
66
40020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
8
115
9
67
40020067
ประถมศึกษา
นายจักรี ประธรรมสาร
4
16
5
68
40020068
ประถมศึกษา
นายประพัฒ วรรณศรี
6
32
5
69
40020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร สมาธยานนท์
25
390
17
70
40020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล เถื่อนเทียม
17
130
11
71
40020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
5
35
9
72
40020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวนชัย จำปาวงษ์
7
44
9
73
40020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโตมร จันทร์หล้า
19
129
12
74
40020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
10
83
8
75
40020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา รอบรู้
7
37
9
76
40020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุท ประทุมมา
8
40
8
77
40020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
78
40020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อุ่นผาง
4
29
7
79
40020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกต พัดเพ็ง
13
98
12
80
40020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุช กาวงษ์กลาง
10
74
8
81
40020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
6
86
8
82
40020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เหล่าคนค้า
8
53
8
83
40020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริยา โชติศิลากุล
5
34
8
84
40020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ พานพิมพ์
7
73
8
85
40020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา สอนเสนา
4
55
8
86
40020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
13
104
11
87
40020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัฒน์ เสมอไวย์
10
80
8
88
40020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
89
40020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วโพธิ์
7
117
9
90
40020092
ประถมศึกษา
-
1
20
6
91
40020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สกุลเดช
6
63
9
92
40020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
8
80
9
93
40020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โรจน์จันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
54
9
94
40020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ บุญมาศ
8
69
9
95
40020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
7
78
9
96
40020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนะ สีหานู
18
229
12
97
40020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม แฝงดาหาร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
6
52
9
98
40020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระภาพ แพงไทย
7
48
8
99
40020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร โสกัณทัต
5
24
9
100
40020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ คำงาม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
57
11
101
40020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
33
6
102
40020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัช วรรณชัย
11
86
8
103
40020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
10
76
9
104
40020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ละมุลตรี
7
34
9
105
40020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
10
102
9
106
40020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
8
107
40020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร คงถาวร
16
135
8
108
40020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
11
96
11
109
40020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรม
2
15
6
110
40020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
4
35
8
111
40020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ชัยนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
75
8
112
40020114
ประถมศึกษา
-
4
26
8
113
40020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดชา โกสม
8
41
8
114
40020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ สินโพธิ์
6
71
9
115
40020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
19
170
12
116
40020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์
4
30
9
117
40020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง แก้วสมบัติ
19
120
12
118
40020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ผอนนอก
5
28
9
119
40020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อันภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
35
9
120
40020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป โคตรทองหลาง
7
36
9
121
40020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญานิสา สะภา
6
37
9
122
40020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต จันทร์ดาเสือ
9
55
9
123
40020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดช รอบคอบ
14
93
12
124
40020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
42
9
125
40020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
5
22
7
126
40020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
18
122
12
127
40020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุกลกานต์ หลุ่มใส
3
24
8
128
40020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ สินแสง
21
193
12
129
40020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
17
151
12
130
40020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คำนู
10
120
9
131
40020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สะกิจ
4
103
8
132
40020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
8
3
133
40020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทณา แป้นทอง
9
57
9
134
40020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
11
110
8
135
40020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ยุทไธสง
24
584
22
136
40020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
8
108
9
137
40020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
19
218
11
138
40020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุติรัตน์ นามแสง
9
82
8
139
40020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวัตนันทน์ จันที
6
48
8
140
40020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
8
91
8
141
40020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรา แสงอ่อน
9
90
8
142
40020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
7
41
8
143
40020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตติยา แก้วมูลมุข
8
78
8
144
40020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ประชากูล
6
51
8
145
40020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวเรียน พิลาบุตร
4
19
8
146
40020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
9
92
8
147
40020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริญา เพียสาร
7
60
8
148
40020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชากร สิงห์ศร
16
122
11
149
40020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณนิศา อดทน
9
93
9
150
40020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สอนวงษ์
16
165
12
151
40020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
101
11
152
40020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
86
8
153
40020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์
15
123
9
154
40020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
10
109
9
155
40020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอวาท อดทน
16
151
12
156
40020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ จันทรัง
10
76
9
157
40020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
12
118
9
158
40020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
20
138
12
159
40020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนียา ทองทุม
11
95
8
160
40020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ทองหล่อ
6
28
7
161
40020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูนทรัพย์ โยธา
18
140
11
162
40020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
10
87
8
163
40020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
7
74
8
164
40020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
10
91
8
165
40020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ รูปพรม
13
107
8
166
40020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิน เพ็งวิชัย
7
46
9
167
40020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร เทาดี
19
145
12
168
40020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายตา คงเทียมศรี
4
41
8
169
40020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตร ศรีพระนาม
10
84
9
170
40020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
10
150
9
171
40020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
9
103
9
172
40020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญภัทร์ ศรีสาร
6
38
8
173
40020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
7
41
8
174
40020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
8
175
40020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
7
40
8
176
40020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
2
2
177
40020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
161
12
178
40020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
24
8
179
40020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
163
9
180
40020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหล่าคนค้า
4
69
8
181
40020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ดอกพอง
6
32
9
182
40020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
9
112
9
183
40020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณัท รุจิชยากูร
6
38
7
184
40020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชราวุช กองม่วง
12
142
12
185
40020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรยุทธ วาระกูล
21
149
12
186
40020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ สามหมอ
6
48
8
187
40020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ทวีบุญ
19
195
12
188
40020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
6
65
8
189
40020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
7
65
9
190
40020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล บัวคำภู
4
15
6
191
40020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรศิลป์ ฝ่ายสูญ
6
46
9
192
40020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนาม จำปาหอม
4
5
4
193
40020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
9
121
12
194
40020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคมี หงษ์เอก
9
44
9
195
40020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
6
27
9
196
40020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สีลุน
10
87
9
197
40020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เงาปัดชา
6
44
9
198
40020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
13
122
9
199
40020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร์สม
12
130
8
200
40020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตมังกร เลนคำมี
8
56
9
201
40020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
10
149
9
202
40020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัชชัย กาละบุตร
17
142
12
203
40020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
20
166
12
204
40020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
12
113
9
205
40020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒ อุดม
7
48
9
206
40020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต ขาวดี
10
92
8
207
40020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุฑิอรรถ ผาพิมพ์
13
94
12
208
40020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
7
รวม
2,122
20,842
1,948

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน