ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
40020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตานี ถาเหง่า
เมืองไผ่
13
143
9
2
40020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตันหยง คานอำไพ
แคนเหนือหนองน้ำใส
17
223
11
3
40020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
แคนเหนือหนองน้ำใส
5
92
9
4
40020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
แคนเหนือหนองน้ำใส
16
155
11
5
40020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล
แคนเหนือหนองน้ำใส
4
26
7
6
40020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
แคนเหนือหนองน้ำใส
3
24
9
7
40020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ มณีวงษ์
เมืองไผ่
40
874
27
8
40020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มณีมาตร
เมืองไผ่
8
62
9
9
40020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองไผ่
12
152
9
10
40020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
เจ้าปู่
14
146
8
11
40020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชเยนทร์ คำแพง
เจ้าปู่
11
71
9
12
40020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
เจ้าปู่
5
77
9
13
40020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่อนสา สุขแสน
เจ้าปู่
11
106
8
14
40020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
เจ้าปู่
4
51
9
15
40020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวยศ พลสงคราม
บ้านไผ่เมืองเพีย
21
305
13
16
40020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
บ้านไผ่เมืองเพีย
18
237
11
17
40020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านไผ่เมืองเพีย
7
27
8
18
40020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาแท่น
8
112
9
19
40020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
20
150
12
20
40020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ดวงจิตร
เมืองไผ่
13
208
9
21
40020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส มาซา
เมืองไผ่
23
334
15
22
40020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
77
9
23
40020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เล่ห์กัน
บ้านไผ่เมืองเพีย
5
52
9
24
40020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ศรีวงษ์
บ้านไผ่เมืองเพีย
17
153
12
25
40020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ภูสอดเงิน
บ้านไผ่เมืองเพีย
15
136
12
26
40020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ไลไธสง
-
17
250
13
27
40020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาพร พุทธจักร
บ้านไผ่เมืองเพีย
3
14
7
28
40020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
บ้านลานป่าปอ
7
71
8
29
40020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา หวานเหนือ
บ้านลาน -ป่าปอ
17
214
11
30
40020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เค้าแคน
บ้านลานป่าปอ
11
144
8
31
40020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
บ้านลานป่าปอ
19
216
12
32
40020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพร หลาวมา
11
122
8
33
40020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย พรประไพ
บ้านลานป่าปอ
6
58
8
34
40020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ปัจจวงษ์
บ้านลานป่าปอ
14
129
9
35
40020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
5
36
40020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง บุษดี
บ้านลาน ป่าปอ
17
182
11
37
40020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านลานป่าปอ
5
18
8
38
40020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธยา นามเสริฐ
บ้านลานป่าปอ
17
156
12
39
40020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
บ้านลานป่าปอ
6
89
9
40
40020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ องค์นาม
ศูนย์เจ้าปู่
16
358
22
41
40020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ศูนย์เจ้าปู่
7
41
8
42
40020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
เจ้าปู่
7
96
8
43
40020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม จอกสำนัก
แคนเหนือหนองนำ้ใส
14
117
9
44
40020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิเชียร คำมา
แคนเหนือหนองนำ้ใส
6
48
9
45
40020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
เมืองไผ่
6
55
9
46
40020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัธชนก แสงกล้า
แคนเหนือหนองน้ำใส
10
75
9
47
40020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน จิตแสง
เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
7
114
9
48
40020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย
7
65
9
49
40020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ขามคำ
บ้านไผ่เมืองเพีย
6
33
8
50
40020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
เจ้าปู่
9
85
9
51
40020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าปู่
14
142
8
52
40020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กองเกิด
เจ้าปู่
9
80
8
53
40020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชน นนทะเสน
สถานศึกษาที่ 7
28
464
21
54
40020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ จิณรักษ์
ปราสาทเปือยน้อย
5
38
9
55
40020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล หอศิลาชัย
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
19
184
12
56
40020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
ปราสาทเปือยน้อย
10
125
9
57
40020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ปราสาทเปือยน้อย
5
43
9
58
40020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
ปราสาทเปือยน้อย
5
51
9
59
40020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายด้วง ตลอดไธสง
ปราสาทเปือยน้อย
27
273
18
60
40020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ศรีกุตา
9
17
191
9
61
40020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง
วังม่วง
7
49
9
62
40020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
ศูนย์ 10
18
159
11
63
40020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศรินยา แสงสุข
10
17
117
11
64
40020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
วังม่วง
3
23
7
65
40020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
วังม่วง
21
237
11
66
40020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
ที่ 10 วังม่วง
11
116
9
67
40020067
ประถมศึกษา
-
ปราสาทเปือยน้อย
1
17
5
68
40020068
ประถมศึกษา
นายประพัฒ วรรณศรี
สถานศึกษาปราสาทเปือยน้อย ที่ 9
8
29
5
69
40020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร สมาธยานนท์
เมืองมัญจา
26
418
17
70
40020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เมืองมัญจา
17
132
11
71
40020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองมัญจา
4
35
9
72
40020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวนชัย จำปาวงษ์
เมืองมัญจา
6
44
9
73
40020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สินทร
เมืองมัญจา
18
146
12
74
40020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
เมืองมัญจา
7
75
8
75
40020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา รอบรู้
เมืองมัญจา
5
32
8
76
40020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
เมืองมัญจา
6
46
8
77
40020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
สถานศึกษาคำแคน
8
43
8
78
40020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
2
20
7
79
40020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโตมร จันทร์หล้า
คำแคน
14
100
12
80
40020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุช กาวงษ์กลาง
8
72
8
81
40020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
ศูนย์คำแคน
6
77
8
82
40020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
5
52
8
83
40020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
6
29
8
84
40020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
3
70
9
85
40020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา สอนเสนา
16 ศูนย์คำแคน
4
54
8
86
40020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
12
110
12
87
40020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัฒน์ เสมอไวย์
ท่าศาลา
9
84
8
88
40020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ มาป้อง
ท่าศาลา
7
75
8
89
40020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วโพธิ์
ท่าศาลา
7
110
9
90
40020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
1
20
6
91
40020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สกุลเดช
ท่าศาลา
4
60
9
92
40020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ท่าศาลา
7
86
9
93
40020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โรจน์จันทร์
18 นาข่า
3
60
9
94
40020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ บุญมาศ
ศูนย์เครือข่านาข่า 18
7
66
9
95
40020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
นาข่า
8
73
9
96
40020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนะ สีหานู
นาข่า
18
220
12
97
40020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม แฝงดาหาร
18 นาข่า
5
52
9
98
40020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน แป้นทอง
18 นาข่า
7
49
8
99
40020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร โสกัณทัต
นาข่า
6
21
9
100
40020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ คำงาม
18
12
64
11
101
40020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาข่า
1
34
6
102
40020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัช วรรณชัย
โคกนางาม
9
84
8
103
40020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
นางาม
10
76
9
104
40020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกนางาม
5
35
9
105
40020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
นางาม
10
111
9
106
40020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
โคกนางาม
6
66
8
107
40020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร คงถาวร
ศูนย์เครือข่ายโคนางาม
15
137
8
108
40020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
โพนเพ็ก
14
115
12
109
40020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
1
15
7
110
40020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
โพนเพ็ก
4
40
8
111
40020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ชัยนา
14 โพนเพ็ก
7
75
8
112
40020114
ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
2
24
8
113
40020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดชา โกสม
โพนเพ็ก
7
45
8
114
40020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
โพนเพ็ก
4
69
9
115
40020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
โพนเพ็ก
15
162
12
116
40020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
4
40
9
117
40020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง แก้วสมบัติ
-
17
133
12
118
40020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ผอนนอก
ศูนย์เครือข่าย 12
5
31
9
119
40020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ อันภักดี
12 สวนหม่อน
4
32
9
120
40020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป โคตรทองหลาง
สวนหม่อน
6
38
9
121
40020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 12 สวนหม่อน
4
27
9
122
40020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช รอบคอบ
ที่ 12 สวนหม่อน
5
52
9
123
40020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12สวนหม่อน
13
99
12
124
40020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พรมดีมา
ที่12 สวนหม่อน
6
40
9
125
40020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแปน
4
21
8
126
40020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
หนองแปน
17
121
12
127
40020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
หนองแปน
3
25
7
128
40020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ สินแสง
หนองแปน
21
214
12
129
40020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ที่13 หนองแปน
15
155
12
130
40020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คำนู
หนองแปน
7
112
9
131
40020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สะกิจ
10
112
8
132
40020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชนบท
1
13
4
133
40020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทณา แป้นทอง
ชนบท
9
66
9
134
40020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
ชนบท
10
95
8
135
40020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ยุทไธสง
ชนบท
27
674
23
136
40020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
สพป.ขอนแก่ เขต 2
6
65
9
137
40020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
โนนพะยอมวังแสง
17
228
11
138
40020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท อดทน
โนนพะยอมวังแสง
8
84
8
139
40020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนพะยอมวังแสง
5
56
8
140
40020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
โนนพะยอมวังแสง
10
88
8
141
40020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
9
85
8
142
40020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
ภูระงำ
8
40
8
143
40020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติรัฐ สินธิ์โพธิ์
ภูระงำ
8
81
8
144
40020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ประชากูล
สถานศึกษาภูระงำ
7
52
8
145
40020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
2
16
8
146
40020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
ภูระงำ
9
89
8
147
40020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
148
40020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชากร สิงห์ศร
ภูระงำ
18
117
11
149
40020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณนิศา อดทน
โนนพะยอมวังแสง
7
100
9
150
40020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเนตร ภูมิโสม
-
18
164
12
151
40020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มพร แสงจันทร์
3
9
100
11
152
40020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฐานะวัน
โนนพะยอมวังแสง
11
106
9
153
40020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
โนนพะยอมวังแสง
15
139
9
154
40020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนพะยอมวังแสง
9
116
9
155
40020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ระดาบุตร
ชนบท
17
148
12
156
40020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ จันทรัง
ชนบท
7
79
9
157
40020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชนบท
10
115
9
158
40020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
ชนบท
18
146
12
159
40020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
8
97
8
160
40020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
6
25
7
161
40020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูนทรัพย์ โยธา
ภูระงำ
18
149
11
162
40020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
ภูระงำ
9
114
8
163
40020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
ภูระงำ
6
70
8
164
40020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
ภูระงำ
11
105
8
165
40020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ รูปพรม
7
105
8
166
40020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรมณี ผดุงโชค
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
47
9
167
40020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร เทาดี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
15
151
12
168
40020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายตา คงเทียมศรี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
4
43
8
169
40020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ นามบิดา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
9
83
9
170
40020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
146
9
171
40020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
บ้านโคกนาแพง
8
106
9
172
40020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
-
8
59
8
173
40020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
โคกนาแพง
8
46
8
174
40020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกนาแพง
3
5
3
175
40020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
บ้านโคกนาแพง
6
39
8
176
40020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
1
3
3
177
40020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิลาศ เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง ศูนย์ที่19
18
150
12
178
40020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
1
0
0
179
40020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ภูมิเขตร
โคกนาแพง
13
166
9
180
40020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง
6
80
8
181
40020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ดอกพอง
บ้านโคกนาแพง
7
38
9
182
40020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
9
123
9
183
40020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
3
38
8
184
40020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชราวุช กองม่วง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
17
144
12
185
40020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรยุทธ วาระกูล
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
19
150
12
186
40020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ สามหมอ
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
5
50
8
187
40020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ทวีบุญ
โคกสำราญ
17
204
12
188
40020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
โคกสำราญ
6
67
8
189
40020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
โคกสำราญ
6
73
9
190
40020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
โคกสำราญ
5
18
7
191
40020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
โคกสำราญ
6
50
9
192
40020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนาม จำปาหอม
โคกสำราญที่ 23
3
10
5
193
40020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
โคกสำราญ ที่ 23
11
112
12
194
40020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคมี หงษ์เอก
โคกสำราญที่ 23
8
56
9
195
40020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
โคกสำราญ
6
27
9
196
40020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สีลุน
โนนสมบูรณ์
6
85
9
197
40020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนสมบูรณ์ ที่ 22
7
41
9
198
40020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
โนนสมบูรณ์
12
126
9
199
40020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร์สม
โนนสมบูรณ์
9
121
8
200
40020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตมังกร เลนคำมี
พญาแฮด
6
65
9
201
40020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
พญาแฮด
11
151
9
202
40020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระกร ปากเมย
ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด
15
150
12
203
40020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
โนนสมบูรณ์
19
202
12
204
40020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21 (ศูนย์พญาแฮด)
8
124
9
205
40020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒ อุดม
พญาแฮด
5
52
9
206
40020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต ขาวดี
พญาแฮด
10
102
8
207
40020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา ศรีผาโคตร
พญาแฮด
11
87
12
208
40020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด หึกขุนทด
21
6
63
8
รวม
2,011
21,477
1,950

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน