ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
40020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตานี ถาเหง่า
เมืองไผ่
14
154
9
2
40020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตันหยง คานอำไพ
แคนเหนือหนองน้ำใส
17
224
11
3
40020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
แคนเหนือหนองน้ำใส
5
100
9
4
40020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
แคนเหนือหนองน้ำใส
17
146
11
5
40020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล
แคนเหนือหนองน้ำใส
4
28
7
6
40020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนโฮม สันเพราะ
แคนเหนือหนองน้ำใส
2
33
9
7
40020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ มณีวงษ์
เมืองไผ่
41
806
26
8
40020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มณีมาตร
เมืองไผ่
6
56
9
9
40020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองไผ่
12
166
9
10
40020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชญานุช สดชาดี
เจ้าปู่
14
144
8
11
40020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชเยนทร์ คำแพง
เจ้าปู่
9
72
9
12
40020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
เจ้าปู่
5
79
9
13
40020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอ่อนสา สุขแสน
เจ้าปู่
11
132
8
14
40020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
เจ้าปู่
4
39
9
15
40020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวยศ พลสงคราม
บ้านไผ่เมืองเพีย
22
311
13
16
40020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
บ้านไผ่เมืองเพีย
21
233
11
17
40020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านไผ่เมืองเพีย
7
37
8
18
40020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาแท่น
8
125
9
19
40020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
สพป.ขอนแก่น เขต 2
16
181
12
20
40020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ดวงจิตร
เมืองไผ่
13
200
9
21
40020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส มาซา
เมืองไผ่
22
337
15
22
40020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ยุทไธสง
-
6
77
9
23
40020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เล่ห์กัน
บ้านไผ่เมืองเพีย
5
64
9
24
40020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ศรีวงษ์
บ้านไผ่เมืองเพีย
17
165
12
25
40020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ภูสอดเงิน
บ้านไผ่เมืองเพีย
15
128
12
26
40020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ไลไธสง
-
17
243
12
27
40020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านไผ่เมืองเพีย
2
18
7
28
40020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
บ้านลานป่าปอ
7
77
8
29
40020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา หวานเหนือ
บ้านลาน -ป่าปอ
16
205
11
30
40020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เค้าแคน
บ้านลานป่าปอ
12
148
8
31
40020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
บ้านลานป่าปอ
18
203
11
32
40020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐพร หลาวมา
12
125
8
33
40020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรภ้ทร คำโส
บ้านลานป่าปอ
9
70
8
34
40020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ปัจจวงษ์
บ้านลานป่าปอ
13
140
9
35
40020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
7
36
40020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง บุษดี
บ้านลาน ป่าปอ
16
177
11
37
40020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านลานป่าปอ
5
23
8
38
40020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล
บ้านลานป่าปอ
17
145
12
39
40020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
บ้านลานป่าปอ
5
74
9
40
40020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ องค์นาม
ศูนย์เจ้าปู่
18
380
22
41
40020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ศูนย์เจ้าปู่
7
45
8
42
40020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เจ้าปู่
7
93
8
43
40020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม จอกสำนัก
แคนเหนือหนองนำ้ใส
14
110
9
44
40020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิเชียร คำมา
แคนเหนือหนองนำ้ใส
6
45
8
45
40020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
เมืองไผ่
4
49
9
46
40020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัธชนก แสงกล้า
แคนเหนือหนองน้ำใส
10
78
9
47
40020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน จิตแสง
เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
8
101
9
48
40020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย
8
53
8
49
40020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ขามคำ
บ้านไผ่เมืองเพีย
3
40
7
50
40020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
เจ้าปู่
10
92
9
51
40020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าปู่
13
145
8
52
40020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา กองเกิด
เจ้าปู่
9
92
8
53
40020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชน นนทะเสน
สถานศึกษาที่ 7
27
445
23
54
40020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ จิณรักษ์
ปราสาทเปือยน้อย
4
43
8
55
40020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล หอศิลาชัย
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
17
185
11
56
40020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
ปราสาทเปือยน้อย
8
115
8
57
40020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ปราสาทเปือยน้อย
5
37
8
58
40020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
ปราสาทเปือยน้อย
5
51
9
59
40020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายด้วง ตลอดไธสง
ปราสาทเปือยน้อย
30
302
17
60
40020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ศรีกุตา
9
14
189
9
61
40020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง
วังม่วง
7
61
9
62
40020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
ศูนย์ 10
19
161
11
63
40020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศรินยา แสงสุข
10
19
120
11
64
40020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
วังม่วง
3
27
8
65
40020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
วังม่วง
20
257
11
66
40020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
ที่ 10 วังม่วง
13
120
9
67
40020067
ประถมศึกษา
นายสนธยา นามเสริฐ
ปราสาทเปือยน้อย
4
18
5
68
40020068
ประถมศึกษา
นายสงวน ศิรินารถ
สถานศึกษาปราสาทเปือยน้อย ที่ 9
8
37
6
69
40020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร สมาธยานนท์
เมืองมัญจา
15
385
17
70
40020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เมืองมัญจา
16
128
11
71
40020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองมัญจา
4
35
9
72
40020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวนชัย จำปาวงษ์
เมืองมัญจา
7
43
9
73
40020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สินทร
เมืองมัญจา
14
156
11
74
40020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองมัญจา
6
74
8
75
40020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองมัญจา
5
32
8
76
40020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
เมืองมัญจา
6
51
8
77
40020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา รอบรู้
เมืองมัญจา
4
22
9
78
40020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
สถานศึกษาคำแคน
8
45
9
79
40020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
2
35
8
80
40020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโตมร จันทร์หล้า
คำแคน
14
109
12
81
40020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุช กาวงษ์กลาง
8
85
8
82
40020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทศน์ ทองเฟื่อง
ศูนย์คำแคน
6
78
8
83
40020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
5
59
8
84
40020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำแคน
6
44
8
85
40020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
คำแคน
6
64
9
86
40020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา สอนเสนา
16 ศูนย์คำแคน
4
48
8
87
40020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
13
112
11
88
40020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย หวานเพราะ
ท่าศาลา
7
90
8
89
40020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ มาป้อง
ท่าศาลา
7
68
8
90
40020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วโพธิ์
ท่าศาลา
7
120
9
91
40020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
1
22
6
92
40020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าศาลา
5
64
9
93
40020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ท่าศาลา
6
88
9
94
40020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โรจน์จันทร์
18 นาข่า
5
58
9
95
40020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ศูนย์เครือข่านาข่า 18
9
79
9
96
40020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
นาข่า
7
58
9
97
40020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนะ สีหานู
นาข่า
21
223
12
98
40020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม แฝงดาหาร
18 นาข่า
6
49
8
99
40020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน แป้นทอง
18 นาข่า
7
52
8
100
40020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาข่า
4
22
8
101
40020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ คำงาม
18
12
66
11
102
40020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาข่า
1
38
6
103
40020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัช วรรณชัย
โคกนางาม
9
89
8
104
40020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
โคกนางาม
9
83
9
105
40020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกนางาม
4
32
9
106
40020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคึกฤทธิ์ คงแหลม
โคกนางาม
10
114
8
107
40020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
โคกนางาม
7
71
8
108
40020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร คงถาวร
ศูนย์เครือข่ายโคนางาม
14
127
8
109
40020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
โพนเพ็ก
15
115
12
110
40020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
2
15
7
111
40020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
โพนเพ็ก
4
40
8
112
40020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ชัยนา
14 โพนเพ็ก
7
84
8
113
40020114
ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
2
22
8
114
40020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดชา โกสม
โพนเพ็ก
7
50
8
115
40020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
โพนเพ็ก
4
61
9
116
40020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
โพนเพ็ก
16
165
12
117
40020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนเพ็ก
4
38
9
118
40020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง แก้วสมบัติ
-
18
128
12
119
40020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ผอนนอก
ศูนย์เครือข่าย 12
5
29
9
120
40020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12 สวนหม่อน
4
32
9
121
40020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป โคตรทองหลาง
สวนหม่อน
7
35
8
122
40020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 12 สวนหม่อน
4
33
9
123
40020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช รอบคอบ
ที่ 12 สวนหม่อน
5
64
9
124
40020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ โคตรธนู
12สวนหม่อน
14
106
11
125
40020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พรมดีมา
ที่12 สวนหม่อน
6
35
9
126
40020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแปน
4
28
8
127
40020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
หนองแปน
17
128
12
128
40020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
หนองแปน
3
30
8
129
40020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญศิลป์ สินแสง
หนองแปน
21
212
12
130
40020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ที่13 หนองแปน
18
165
12
131
40020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คำนู
หนองแปน
7
105
9
132
40020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สะกิจ
10
108
8
133
40020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชนบท
1
19
6
134
40020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีหนาท สุจจะชารี
ชนบท
8
86
9
135
40020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
ชนบท
10
104
8
136
40020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ ภูชาดา
ชนบท
27
662
22
137
40020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
สพป.ขอนแก่ เขต 2
6
76
8
138
40020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนฉัตร นุพล
โนนพะยอมวังแสง
17
247
11
139
40020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอวาท อดทน
โนนพะยอมวังแสง
8
90
8
140
40020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนพะยอมวังแสง
5
62
8
141
40020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนพะยอมวังแสง
0
0
0
142
40020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
โนนพะยอมวังแสง
10
81
8
143
40020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
ภูระงำ
8
91
8
144
40020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
ภูระงำ
8
37
8
145
40020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติรัฐ สินธิ์โพธิ์
ภูระงำ
10
83
8
146
40020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ประชากูล
สถานศึกษาภูระงำ
7
63
8
147
40020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
2
17
8
148
40020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
ภูระงำ
10
96
8
149
40020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
150
40020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชากร สิงห์ศร
ภูระงำ
19
131
11
151
40020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณนิศา อดทน
โนนพะยอมวังแสง
7
91
8
152
40020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเนตร ภูมิโสม
-
18
161
12
153
40020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มพร แสงจันทร์
3
13
98
11
154
40020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฐานะวัน
โนนพะยอมวังแสง
9
111
8
155
40020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญา สุขเสริม
โนนพะยอมวังแสง
16
138
9
156
40020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนพะยอมวังแสง
5
88
8
157
40020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ระดาบุตร
ชนบท
17
165
12
158
40020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ จันทรัง
ชนบท
7
77
8
159
40020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
ชนบท
11
124
9
160
40020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
ชนบท
20
129
11
161
40020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูระงำ
8
95
8
162
40020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
ภูระงำ
5
24
7
163
40020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูนทรัพย์ โยธา
ภูระงำ
18
150
11
164
40020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ
ภูระงำ
9
145
8
165
40020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง
ภูระงำ
7
75
8
166
40020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
ภูระงำ
10
119
8
167
40020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ รูปพรม
7
110
8
168
40020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรมณี ผดุงโชค
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
46
8
169
40020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร เทาดี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
15
154
12
170
40020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายตา คงเทียมศรี
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
4
47
8
171
40020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ นามบิดา
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
9
80
9
172
40020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
8
134
9
173
40020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศิริตื้นลี
บ้านโคกนาแพง
8
101
9
174
40020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
-
7
41
8
175
40020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
โคกนาแพง
8
58
8
176
40020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกนาแพง
3
23
8
177
40020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล
บ้านโคกนาแพง
7
48
8
178
40020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
1
7
2
179
40020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิลาศ เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง ศูนย์ที่19
17
155
11
180
40020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านโคกนาแพง
1
7
4
181
40020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ภูมิเขตร
โคกนาแพง
13
157
8
182
40020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เหล่าคนค้า
บ้านโคกนาแพง
6
75
8
183
40020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมดี ปะตังเวสัง
บ้านโคกนาแพง
6
35
9
184
40020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
8
109
9
185
40020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
5
43
8
186
40020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชราวุช กองม่วง
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
16
139
12
187
40020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรยุทธ วาระกูล
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
19
160
12
188
40020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญ สามหมอ
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
6
60
8
189
40020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ทวีบุญ
โคกสำราญ
18
200
12
190
40020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน
โคกสำราญ
6
77
8
191
40020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
โคกสำราญ
6
79
9
192
40020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
โคกสำราญ
4
23
7
193
40020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์
โคกสำราญ
6
52
9
194
40020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนาม จำปาหอม
โคกสำราญที่ 23
3
16
7
195
40020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สีคำบ่อ
โคกสำราญ ที่ 23
9
106
12
196
40020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเคมี หงษ์เอก
โคกสำราญที่ 23
9
58
9
197
40020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
โคกสำราญ
6
25
9
198
40020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สีลุน
โนนสมบูรณ์
6
81
9
199
40020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชชัย กาละบุตร
โนนสมบูรณ์ ที่ 22
6
45
9
200
40020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
โนนสมบูรณ์
10
129
9
201
40020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา จันทร์สม
โนนสมบูรณ์
7
103
8
202
40020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตมังกร เลนคำมี
พญาแฮด
4
55
8
203
40020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ สินทรัพย์
พญาแฮด
11
140
9
204
40020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระกร ปากเมย
ศูนย์เครือข่ายพญาแฮด
15
149
12
205
40020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ไชยนาม (080-7557786)
โนนสมบูรณ์
21
227
12
206
40020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21 (ศูนย์พญาแฮด)
9
120
8
207
40020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒ อุดม
พญาแฮด
5
56
8
208
40020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชิต ขาวดี
พญาแฮด
11
100
8
209
40020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา ศรีผาโคตร
พญาแฮด
11
84
11
210
40020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด หึกขุนทด
21
6
73
8
รวม
2,011
21,836
1,948

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน