ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
2
8
56
11
2
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา กัณหาไธสง
2
6
63
9
3
40030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
14
6
4
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
3
11
87
9
5
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
76
9
6
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา
ศูนย์ 3
20
185
11
7
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ที่ 4
16
152
11
8
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวี วรรณศรี
-
9
105
8
9
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
ศูนย์ที่ 4
15
97
11
10
40030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศุูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
2
13
7
11
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.ขอนแก่น เขต 3
5
19
9
12
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
41
9
13
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่3
5
83
9
14
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
ศูนย์ 3
11
181
6
15
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์3
8
75
9
16
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
สพฐ.
7
50
6
17
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ อ่อนฤาชา
อบต.
10
80
9
18
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
ศูนย์ 1
8
72
9
19
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
ศูนย์ 1
9
85
8
20
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
ศุนย์ ๑ เพ็กใหญ่ ลอมคอม
3
38
8
21
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
ศูนย์1
5
29
7
22
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
ศูนย์ 1
5
50
8
23
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมุข แข้นา
ศูนย์ 1
6
69
8
24
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 เมืองพล - หนองแวงโสกพระ
6
92
9
25
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล
5
101
8
26
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล หล้าลุน
สพฐ
3
51
8
27
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
17
231
12
28
40030029
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
1
8
3
29
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
14
150
11
30
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรักษ์ คะลา
-
17
184
11
31
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
1
13
120
8
32
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
-
10
84
8
33
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สุขเสริม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 โจดหนองแก-โสกนกเต็น
13
92
12
34
40030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
1
0
0
35
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร อินทร์นอก
4
6
71
9
36
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
4
14
166
8
37
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย โคตา
โจดหนองแกโสกนกเต็น
16
112
11
38
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
5
63
9
39
40030040
ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ 3
2
12
4
40
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ม่วงทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
10
55
9
41
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพศูนย์ที่ 3
2
29
8
42
40030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ลุนบง
ศูนย์ 2
14
177
11
43
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ โพธิ์นอก
ศูนย์พัฒนาฯ ที่ 2
8
43
8
44
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เดชพละ
12
132
11
45
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ฯ2
6
34
8
46
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่2
6
59
8
47
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
8
45
8
48
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง เครือภักดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
16
121
11
49
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
9
66
9
50
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
8
51
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ทองมีค่า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
14
107
11
52
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
12
68
9
53
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ที่ 2
5
41
9
54
40030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศม์ สมศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 2
12
59
12
55
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
5
56
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร ไชยชนะ
15
20
165
12
57
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
ศูนย์ ที่ 15
6
40
8
58
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี
15
12
113
11
59
40030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
2
0
0
60
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดรวุฒิ ถารัตน์
ศูนย์ที่ 15
5
55
8
61
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี
14
8
68
8
62
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 14
9
93
8
63
40030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
14
17
233
11
64
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
14
9
80
8
65
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
11
165
8
66
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์
11
187
8
67
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย จุมพลน้อย
โนนทองสะอาด
6
53
8
68
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
*
7
105
8
69
40030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ เลิศพันธ์
-
5
85
9
70
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
-
16
384
17
71
40030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
14
151
11
72
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คอนฉิม-แวงใหญ่-ใหม่นาเพียง
6
68
9
73
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
6
44
9
74
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
21
181
12
75
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
67
8
76
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ คณะวาปี
15
4
71
9
77
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิตร หานะพันธ์
ศูนย์ที่15(แวงใหญ่ , คอนฉิม , ใหม่นาเพียง )
7
68
8
78
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
10
100
8
79
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
159
8
80
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มูลธิยะ
10
64
8
81
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
42
9
82
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลสุวรรณ์
12
8
62
9
83
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
12
11
98
8
84
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
14
96
10
85
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
4
25
8
86
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
4
87
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
12
4
46
8
88
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
12
6
30
7
89
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
-
11
158
8
90
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
-
10
101
9
91
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
13
25
291
14
92
40030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
1
4
2
93
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
สพป.ขก.3
9
87
8
94
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ นาบำรุง
-
5
84
8
95
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
13
15
183
8
96
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
ท่าวัดละหานนาท่านางแนว
17
174
12
97
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
11
103
12
98
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
24
7
99
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองล่า รักษาพงศ์
ศูนย์ฯที่ 12
5
29
8
100
40030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯที่ 12
0
12
6
101
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
12 (แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง)
15
234
8
102
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
6
62
8
103
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร กระยอม
12
6
42
9
104
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จบมะรุม
12
20
148
11
105
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
-
6
41
8
106
40030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ขอนแก่น 3
1
11
6
107
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
11
132
9
108
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
7
59
9
109
40030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มาตย์นอก
17
228
12
110
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
20
257
12
111
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผุน จันปัญญา
ศูนย์พัฒนาการศึกษาที่ 11
14
94
11
112
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
0
20
168
11
113
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
5
95
9
114
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
3
52
8
115
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
10
141
8
116
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
คึมชาด-ดอนดั่ง
13
131
9
117
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
4
65
9
118
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
-
7
84
9
119
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
ที่ 11
4
40
9
120
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัจนียา แพไธสง
7
82
8
121
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
50
8
122
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
สพป.ขอนแก่น เขต 3
15
100
11
123
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
-
7
63
8
124
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา มณีจันทร์
ศูนย์ 10
20
162
11
125
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
7
86
8
126
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
สพฐ.
9
104
8
127
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
4
27
8
128
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิต ลุนสำโรง
8
85
8
129
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ยันต์ชมภู
8
56
8
130
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
14
102
12
131
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
7
89
8
132
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
10
104
11
133
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
4
41
8
134
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
หนองสองห้อง-โนนธาตุ
8
91
9
135
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
12
97
12
136
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
6
7
29
8
137
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 หนองสองห้อง-โนนธาตุ
4
79
8
138
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงพล ศรีพลนอก
10
61
11
139
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
5
57
9
140
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
91
9
141
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
ศูนย์ที่ 7 สำโรง-วังหิน
9
70
9
142
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ สมอนา
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
19
166
11
143
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
ึศุูนย์ที่ 7 สำโรง-วังหิน
6
82
9
144
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศ.7 สำโรง-วังหิน
6
37
9
145
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เทวะหา
20
202
12
146
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
1
12
6
147
40030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ อาราษฎร์
13
242
11
148
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
ศูนย์ฯ 10
10
102
8
149
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์
21
261
11
150
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
8
121
8
151
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
76
8
152
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
6
68
9
153
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเม็ก - หันโจด
3
40
9
154
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิยุธ ศรีประภา
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
8
92
8
155
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
หนองเม็กหันโจด
3
33
8
156
40030176
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ไชยไธสง
ศูนย์ 8 (หนองเม็ก - หันโจด)
6
79
8
157
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
32
713
27
158
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
6
159
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วิชิต
7
50
8
160
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
161
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
ศูนย์ที่ 6
13
107
8
162
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน หารเทศ
ที่ 6
15
229
8
163
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา โสมาบุตร
18
207
11
164
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
4
37
9
165
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
ศูนย์ที่ 8
5
50
8
166
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 8
3
47
8
167
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
-
3
39
9
168
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
-
4
57
9
169
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
7
113
9
170
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
171
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
17
14
188
10
172
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ศรีโฮมจันทร์
ที่ 17
9
86
9
173
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิริบรรพต
9
72
9
174
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
146
12
175
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
16
17
137
12
176
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 บ้านหัน
12
206
10
177
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
-
8
71
9
178
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
16
16
187
12
179
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศรีพลแท่น
16
11
93
9
180
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
สฟป.
12
101
11
181
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล สีหา
16
5
65
9
182
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แสนสิน
6
77
9
183
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
17
12
128
12
184
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
17
9
92
8
185
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
11
88
9
186
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี เชษฐา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 17 เปือยใหญ่ - โนนศิลา
17
197
12
รวม
1,687
17,852
1,668

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน