ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1040050505
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
2
2
1040050506
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา กัณหาไธสง
2
3
1040050508
40030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ไกรลาศ
2
4
1040050515
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวเรียน แพไธสงค์
3
5
1040050516
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
-
6
1040050517
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิศ อุดมฉวี
ศูนย์ 3
7
1040050518
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ สมอฝาก
ศูนย์ที่ 4
8
1040050520
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวี วรรณศรี
-
9
1040050522
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
ศูนย์ที่ 4
10
1040050523
40030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กุลวงษ์
ศุูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
11
1040050524
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวศ สุวรรณคำ
สพป.ขอนแก่น เขต 3
12
1040050542
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย
-
13
1040050543
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เถาว์พันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่3
14
1040050544
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
ศูนย์ 3
15
1040050548
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ บุตรจันทุมากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์3
16
1040050549
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
สพฐ.
17
1040050550
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อบต.
18
1040050527
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
ศูนย์ 1
19
1040050528
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
ศูนย์ 1
20
1040050529
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
21
1040050531
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
ศูนย์1
22
1040050525
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
ศูนย์ 1
23
1040050526
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมุข แข้นา
ศูนย์ 1
24
1040050534
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 เมืองพล - หนองแวงโสกพระ
25
1040050535
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ์ สืบเนียม
26
1040050538
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัช ยุพิน
สพฐ
27
1040050539
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
28
1040050541
40030029
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
29
1040050514
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
30
1040050530
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรักษ์ คะลา
-
31
1040050532
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เกตพิบูลย์
1
32
1040050533
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
-
33
1040050519
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร สมอออน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 โจดหนองแก-โสกนกเต็น
34
1040050521
40030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎิศาสน์ บุญพสุกุล
สพฐ
35
1040050536
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร อินทร์นอก
4
36
1040050537
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
4
37
1040050540
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ศรีสังข์
โจดหนองแกโสกนกเต็น
38
1040050547
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ มงคุณ
39
1040050545
40030040
ประถมศึกษา
นายสมชัย โคตา
ศูนย์ที่ 3
40
1040050546
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ม่วงทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
41
1040050513
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพศูนย์ที่ 3
42
1040050551
40030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ มะลาหอม
ศูนย์ 2
43
1040050552
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
ศูนย์2
44
1040050553
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เดชพละ
45
1040050554
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ฯ2
46
1040050555
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
ศูนย์ที่ฯ2
47
1040050556
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
48
1040050557
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
49
1040050558
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
50
1040050559
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
51
1040050560
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ทองมีค่า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
52
1040050562
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
53
1040050563
40030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
54
1040050510
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ลุนบง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ที่ 2
55
1040050509
40030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศม์ สมศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 2
56
1040050507
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิริบรรพต
57
1040050747
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร ไชยชนะ
15
58
1040050748
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ ที่ 15
59
1040050749
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี
15
60
1040050750
40030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
15
61
1040050752
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ 15
62
1040050755
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษ์ฐรัตน์ น้อยสี
14
63
1040050756
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 14
64
1040050758
40030067
ประถมศึกษา
-
14
65
1040050759
40030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
14
66
1040050761
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
14
67
1040050753
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
68
1040050754
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์
69
1040050757
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย จุมพลน้อย
โนนทองสะอาด
70
1040050762
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
*
71
1040050751
40030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ เลิศพันธ์
-
72
1040050746
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
-
73
1040050763
40030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสัณห์ ลุนบง
74
1040050764
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ส่งเสริม
คอนฉิม-แวงใหญ่-ใหม่นาเพียง
75
1040050765
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดรวุฒิ ถารัตน์
15
76
1040050766
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
77
1040050767
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
-
78
1040050770
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ คณะวาปี
15
79
1040050769
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิตร หานะพันธ์
ศูนย์ที่15(แวงใหญ่ , คอนฉิม , ใหม่นาเพียง )
80
1040050716
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุดชา
81
1040050717
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แพไธสงค์
82
1040050742
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มูลธิยะ
83
1040050711
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกงเพชร อุดมวงษ์
84
1040050712
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
85
1040050715
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
12
86
1040050726
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
87
1040050727
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
88
1040050731
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
89
1040050723
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ อุทกัง
12
90
1040050744
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
12
91
1040050733
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
-
92
1040050735
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
-
93
1040050730
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
13
94
1040050732
40030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ นาบำรุง
13
95
1040050728
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
สพป.ขก.3
96
1040050738
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
97
1040050724
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
13
98
1040050725
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
ท่าวัดละหานนาท่านางแนว
99
1040050734
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัล ไชยทองศรี
100
1040050736
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
101
1040050720
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองล่า รักษาพงศ์
ศูนย์ฯที่ 12
102
1040050721
40030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯที่ 12
103
1040050740
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
12 (แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง)
104
1040050741
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต บุญมีทา
12
105
1040050743
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
12
106
1040050745
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จบมะรุม
12
107
1040050718
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
-
108
1040050892
40030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ขอนแก่น 3
109
1040050893
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
110
1040050895
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผุน จันปัญญา
สพฐ.
111
1040050897
40030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มาตย์นอก
112
1040050899
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
113
1040050917
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
ศูนย์พัฒนาการศึกษาที่ 11
114
1040050911
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
0
115
1040050912
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
0
116
1040050913
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
117
1040050908
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา โสมาบุตร
118
1040050891
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
คึมชาด-ดอนดั่ง
119
1040050894
40030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คึมชาด - ดอนดั่ง
120
1040050896
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
121
1040050898
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ แก้วพรหม
-
122
1040050900
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
ที่ 11
123
1040050914
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
124
1040050915
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา มณีจันทร์
125
1040050916
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
สพป.ขอนแก่น เขต 3
126
1040050918
40030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
127
1040050919
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
-
128
1040050920
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์ 10
129
1040050921
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
130
1040050952
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
สพฐ.
131
1040050960
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
132
1040050906
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ปะจะเน
133
1040050907
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล
134
1040050901
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ ไชยไธสง
135
1040050904
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
136
1040050905
40030149
ประถมศึกษา
-
137
1040050923
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
138
1040050924
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
139
1040050925
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
หนองสองห้อง-โนนธาตุ
140
1040050927
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
141
1040050929
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
6
142
1040050930
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 หนองสองห้อง-โนนธาตุ
143
1040050932
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงพล ศรีพลนอก
144
1040050933
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
145
1040050937
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวิไล แก้วโพธิ์
-
146
1040050938
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
ศูนย์ที่ 7 สำโรง-วังหิน
147
1040050931
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิต ลุนสำโรง
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
148
1040050934
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
-
149
1040050935
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวิชญ์ สมอนา
ศ.7 สำโรง-วังหิน
150
1040050936
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เทวะหา
151
1040050940
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
152
1040050903
40030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
153
1040050957
40030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ อาราษฎร์
154
1040050958
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
ศูนย์ฯ 10
155
1040050941
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์(บรรจง) สีหามาตย์
156
1040050942
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
157
1040050944
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สีตาล
0
158
1040050945
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
159
1040050946
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเม็ก - หันโจด
160
1040050947
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิยุธ ศรีประภา
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
161
1040050949
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
หนองเม็กหันโจด
162
1040050950
40030176
ประถมศึกษา
นายชาช จิตต์รัตนอรุณ
ศูนย์ 8 (หนองเม็ก - หันโจด)
163
1040050951
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
164
1040050953
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร วรสิงห์
165
1040050954
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วิชิต
166
1040050955
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพหล คงหาญ
167
1040050956
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
ศูนย์ที่ 6
168
1040050910
40030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
169
1040050959
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน หารเทศ
ที่ 6
170
1040050909
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
171
1040050922
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
172
1040050926
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
ศูนย์ที่ 8
173
1040050948
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง เครือภักดี
ศูนย์ 8
174
1040050928
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
-
175
1040050943
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
-
176
1040051078
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
177
1040051081
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
178
1040051077
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
17
179
1040051083
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ศรีโฮมจันทร์
ที่ 17
180
1040051084
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
181
1040051075
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พิทักษ์
182
1040051068
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
16
183
1040051069
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 บ้านหัน
184
1040051070
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
-
185
1040051071
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
16
186
1040051072
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศรีพลแท่น
16
187
1040051073
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
สฟป.
188
1040051074
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล สีหา
16
189
1040051076
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แสนสิน
190
1040051079
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
25
191
1040051080
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
17
192
1040051082
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ศรีธรราษฏร์
สพฐ
193
1040051085
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี เชษฐา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 17 เปือยใหญ่ - โนนศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]