ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
จุมพล
11
56
11
2
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา กัณหาไธสง
จุมพล
10
48
9
3
40030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
0
0
0
4
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
11
95
9
5
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒนา จำลอง
11
80
9
6
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา
19
187
11
7
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวี วรรณศรี
18
147
12
8
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองดี
9
106
8
9
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
14
98
11
10
40030011
ประถมศึกษา
-
3
10
5
11
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ มาตรคำจันทร์
6
10
6
12
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภณ โยธาภักดี
7
34
9
13
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล
5
82
9
14
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
11
168
6
15
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
8
58
9
16
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
10
50
7
17
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
9
18
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
9
76
9
19
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
9
83
8
20
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
6
40
8
21
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
6
28
6
22
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
6
51
8
23
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมุข แข้นา
9
64
8
24
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
7
95
9
25
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล
8
111
8
26
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล หล้าลุน
5
44
8
27
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
20
222
12
28
40030029
ประถมศึกษา
-
0
8
3
29
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เถาว์พันธ์
17
161
11
30
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรักษ์ คะลา
15
162
11
31
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
กุดบง
14
122
8
32
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
11
79
8
33
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สุขเสริม
13
96
12
34
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร อินทร์นอก
7
65
9
35
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
13
159
8
36
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย โคตา
14
98
11
37
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี
9
67
9
38
40030040
ประถมศึกษา
-
1
4
3
39
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ม่วงทา
10
42
8
40
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
41
40030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ลุนบง
17
177
11
42
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ โพธิ์นอก
7
47
8
43
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เดชพละ
14
139
11
44
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
38
8
45
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
6
68
9
46
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
7
53
9
47
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง เครือภักดี
17
142
11
48
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
9
58
11
49
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
7
50
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ทองมีค่า
16
94
11
51
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
9
72
9
52
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
7
53
40030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภชน์ สุดชา
10
66
12
54
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
2
55
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ คณะวาปี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
21
152
12
56
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
7
42
8
57
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี
12
112
11
58
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ หางาม
9
50
8
59
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
66
8
60
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
102
8
61
40030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
18
218
11
62
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
80
8
63
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
12
161
8
64
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์
13
169
8
65
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวกูณฐ์ ชนะสาร
7
60
8
66
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
8
96
8
67
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
20
401
17
68
40030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
19
151
11
69
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ ภูศรี
7
65
9
70
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
41
9
71
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
22
180
12
72
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ดีหลี
7
63
8
73
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย
7
72
9
74
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิตร หานะพันธ์
10
68
8
75
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
10
93
8
76
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
14
163
8
77
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มูลธิยะ
9
67
8
78
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล แพไธสง
5
39
9
79
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลสุวรรณ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
65
9
80
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
101
8
81
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
16
77
11
82
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
4
18
8
83
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
6
84
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
40
8
85
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
18
7
86
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
14
162
8
87
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์
10
100
9
88
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
20
286
13
89
40030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
0
1
1
90
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
9
75
8
91
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ นาบำรุง
8
70
8
92
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
16
190
8
93
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
19
176
12
94
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
7
128
12
95
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
6
96
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองล่า รักษาพงศ์
6
23
8
97
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
241
8
98
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรภาพ ไกรวัน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
61
8
99
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร กระยอม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
63
9
100
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
18
146
11
101
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
6
35
8
102
40030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
103
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
13
132
9
104
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฐิยาพร ทุมา
7
65
9
105
40030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มาตย์นอก
20
205
12
106
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
22
237
12
107
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำผุน จันปัญญา
14
90
11
108
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
18
170
11
109
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
รัตนวาปี
11
98
9
110
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ ช่างเกวียน
5
65
8
111
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
10
135
8
112
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
13
122
9
113
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
6
64
9
114
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
8
82
9
115
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
6
41
9
116
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัจนียา แพไธสง
5
87
8
117
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล บรรยง
7
40
8
118
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
13
103
11
119
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
7
72
8
120
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา มณีจันทร์
20
164
11
121
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
9
84
8
122
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
9
90
8
123
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
4
20
7
124
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิต ลุนสำโรง
9
78
8
125
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง ยันต์ชมภู
8
44
8
126
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
12
102
12
127
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
6
84
8
128
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
8
86
11
129
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
4
39
8
130
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
7
84
9
131
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
13
87
11
132
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
27
8
133
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
7
72
8
134
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
44
10
135
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
46
9
136
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย กุลสังขาร
6
95
9
137
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ชาญชำนิ
9
65
9
138
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ สมอนา
19
161
11
139
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
7
77
9
140
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
29
9
141
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ อ่อนฤาชา
20
196
12
142
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
5
143
40030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ อาราษฎร์
18
211
11
144
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
10
92
8
145
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์
21
249
11
146
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
7
113
8
147
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ รต.เสกสรรค์ คำสุวรรณ์
6
76
8
148
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
10
66
9
149
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร
8
42
9
150
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล
13
90
8
151
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
5
33
7
152
40030176
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ไชยไธสง
10
80
8
153
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
32
812
31
154
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
5
155
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วิชิต
7
46
7
156
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
8
157
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
12
107
8
158
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
202
8
159
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา โสมาบุตร
20
224
11
160
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
7
34
9
161
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
7
50
8
162
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนามัย ชัยปราบ
4
48
8
163
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
6
43
9
164
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
4
55
9
165
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
10
127
9
166
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
167
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
18
201
10
168
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
81
9
169
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิริบรรพต
10
86
9
170
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล สีหา
16
121
12
171
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
19
143
12
172
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
10
192
9
173
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
8
75
9
174
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
18
183
12
175
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศรีพลแท่น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
86
9
176
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
15
91
11
177
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมัง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
5
61
9
178
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แสนสิน
6
75
9
179
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
11
88
11
180
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
87
8
181
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิว บัวองค์
11
86
9
182
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี เชษฐา
19
184
11
รวม
1,824
17,333
1,632

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน