ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
40030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ศรีภูมิ
2
9
35
11
2
40030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา กัณหาไธสง
2
6
58
8
3
40030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ไกรลาศ
2
3
33
8
4
40030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวเรียน แพไธสงค์
3
8
81
8
5
40030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต นครราช
-
7
56
8
6
40030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิศ อุดมฉวี
ศูนย์ 3
21
180
11
7
40030008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ สมอฝาก
ศูนย์ที่ 4
17
164
11
8
40030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวี วรรณศรี
-
9
101
8
9
40030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ตรีกมล
ศูนย์ที่ 4
14
88
11
10
40030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กุลวงษ์
ศุูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
4
21
8
11
40030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเวศ สุวรรณคำ
สพป.ขอนแก่น เขต 3
7
30
11
12
40030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
32
8
13
40030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่3
5
72
8
14
40030015
ประถมศึกษา
นายประจวบ กิจเธาว์
ศูนย์ 3
11
144
6
15
40030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ บุตรจันทุมากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์3
11
128
8
16
40030017
ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
สพฐ.
7
55
6
17
40030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ อ่อนฤาชา
อบต.
7
65
8
18
40030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ขุมทอง
ศูนย์ 1
8
58
8
19
40030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล ไชยแสงบุญ
ศูนย์ 1
9
83
8
20
40030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
5
34
8
21
40030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โคตรมณี
ศูนย์1
5
41
8
22
40030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
ศูนย์ 1
7
60
8
23
40030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมุข แข้นา
ศูนย์ 1
7
72
8
24
40030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำจันทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 เมืองพล - หนองแวงโสกพระ
8
109
8
25
40030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ์ สืบเนียม
7
109
8
26
40030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัช ยุพิน
สพฐ
3
37
7
27
40030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรธเรศ เรืองวิเศษ
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
16
212
11
28
40030029
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
1
10
5
29
40030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
14
137
11
30
40030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรักษ์ คะลา
-
17
199
11
31
40030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เกตพิบูลย์
1
11
119
8
32
40030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุก ศรีใส
-
8
88
8
33
40030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร สมอออน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 โจดหนองแก-โสกนกเต็น
14
102
11
34
40030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
3
20
8
35
40030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร อินทร์นอก
4
6
62
8
36
40030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสฏฐกุล เจริญวงค์
4
14
145
8
37
40030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย โคตา
โจดหนองแกโสกนกเต็น
17
124
11
38
40030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี
7
66
8
39
40030040
ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ 3
2
16
5
40
40030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ม่วงทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
10
69
8
41
40030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อำพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพศูนย์ที่ 3
4
23
8
42
40030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ มะลาหอม
ศูนย์ 2
14
178
11
43
40030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีประมาณ
ศูนย์2
5
50
8
44
40030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เดชพละ
9
107
11
45
40030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ที่ฯ2
6
36
8
46
40030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่2
6
59
8
47
40030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณชาลิฎา นาโควงษ์
เมืองพล-หนองแวงโสกพระ
4
29
7
48
40030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
16
114
11
49
40030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองลา ศรีแก้ว
7
59
8
50
40030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
51
40030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ทองมีค่า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
17
107
11
52
40030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
9
60
8
53
40030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ลุนบง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ที่ 2
7
33
7
54
40030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศม์ สมศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 2
13
69
11
55
40030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
7
56
40030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร ไชยชนะ
15
17
129
11
57
40030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร ถารัตน์
ศูนย์ ที่ 15
7
42
8
58
40030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี
15
15
125
11
59
40030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
3
29
8
60
40030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดรวุฒิ ถารัตน์
ศูนย์ที่ 15
5
50
8
61
40030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษ์ฐรัตน์ น้อยสี
14
9
84
8
62
40030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 14
7
111
8
63
40030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิพบ สินธุโคตร
14
18
232
11
64
40030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพล พิเคาะแนะ
14
10
89
8
65
40030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา
12
167
8
66
40030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์
12
186
8
67
40030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย จุมพลน้อย
โนนทองสะอาด
7
67
8
68
40030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร งอสอน
*
11
106
8
69
40030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ เลิศพันธ์
-
5
49
8
70
40030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสมบัติ ศรีไสย
-
15
334
16
71
40030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสัณห์ ลุนบง
13
142
11
72
40030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท สุขเสริม
คอนฉิม-แวงใหญ่-ใหม่นาเพียง
7
56
8
73
40030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
5
33
8
74
40030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนี อิศรา
14
167
11
75
40030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา
-
7
76
8
76
40030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ คณะวาปี
15
5
71
8
77
40030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิตร หานะพันธ์
ศูนย์ที่15(แวงใหญ่ , คอนฉิม , ใหม่นาเพียง )
7
62
8
78
40030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุดชา
9
81
8
79
40030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แพไธสงค์
17
167
8
80
40030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มูลธิยะ
10
70
8
81
40030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
38
8
82
40030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล กุลสุวรรณ์
12
8
79
8
83
40030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวรินทร์ แก้วพรม
12
8
85
8
84
40030093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ช่วงชิต
17
108
11
85
40030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ใจสี
3
37
8
86
40030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
4
13
5
87
40030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ อุทกัง
12
8
65
8
88
40030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนประภา หาญเสนา
12
6
40
7
89
40030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
-
10
151
7
90
40030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ คำตันบุญ
-
7
103
8
91
40030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรัส ช่วยคูณ
13
23
321
14
92
40030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
1
12
5
93
40030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม เอี่ยมศรี
สพป.ขก.3
10
98
8
94
40030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ นาบำรุง
-
6
89
8
95
40030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โชคชัย
13
14
175
8
96
40030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
ท่าวัดละหานนาท่านางแนว
18
167
11
97
40030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัล ไชยทองศรี
12
114
11
98
40030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
32
8
99
40030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองล่า รักษาพงศ์
ศูนย์ฯที่ 12
5
22
8
100
40030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯที่ 12
0
4
3
101
40030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
12 (แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง)
16
261
10
102
40030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต บุญมีทา
12
9
80
8
103
40030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ทีนะกุล
12
5
49
8
104
40030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จบมะรุม
12
19
165
11
105
40030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล วงเวียน
-
6
56
8
106
40030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ขอนแก่น 3
2
26
8
107
40030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สีหามาตย์
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
10
122
8
108
40030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำผุน จันปัญญา
สพฐ.
10
76
8
109
40030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มาตย์นอก
20
215
11
110
40030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ อัสสาภัย
ศูนย์ฯที่ 11 คึมชาด - ดอนดั่ง
22
255
11
111
40030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์
ศูนย์พัฒนาการศึกษาที่ 11
14
107
11
112
40030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ หลินศรี
0
18
157
11
113
40030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา เทียบอุ่น
0
5
65
8
114
40030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
4
39
8
115
40030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา โสมาบุตร
11
159
8
116
40030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม
คึมชาด-ดอนดั่ง
9
109
8
117
40030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร
5
53
8
118
40030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ แก้วพรหม
-
9
91
8
119
40030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน
ที่ 11
4
34
8
120
40030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัจนียา แพไธสง
5
45
8
121
40030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
53
8
122
40030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
สพป.ขอนแก่น เขต 3
18
118
11
123
40030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์
-
7
61
8
124
40030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา มณีจันทร์
ศูนย์ 10
19
177
11
125
40030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัน สิงห์ศรี
6
94
8
126
40030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
สพฐ.
10
110
8
127
40030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ช่างเกวียน
4
34
8
128
40030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ปะจะเน
7
84
8
129
40030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล
5
49
8
130
40030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ ไชยไธสง
13
117
11
131
40030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ศิลป์ประกอบ
10
91
8
132
40030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร หรี่อินทร์
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
12
96
11
133
40030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน พรมจ้อย
4
52
8
134
40030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา
หนองสองห้อง-โนนธาตุ
8
87
8
135
40030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพันธ์ โพยนอก
ศูนย์ที่ 6(หนองสองห้อง+โนนธาตุ)
11
107
11
136
40030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แจ่มเพชร์
6
6
32
8
137
40030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 หนองสองห้อง-โนนธาตุ
4
80
8
138
40030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงพล ศรีพลนอก
11
58
11
139
40030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ ธงไชย
7
4
63
8
140
40030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
80
8
141
40030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
ศูนย์ที่ 7 สำโรง-วังหิน
10
98
8
142
40030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิต ลุนสำโรง
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
19
146
11
143
40030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลลออ พลรักษา
ึศุูนย์ที่ 7 สำโรง-วังหิน
7
77
8
144
40030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวิชญ์ สมอนา
ศ.7 สำโรง-วังหิน
6
41
8
145
40030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน เทวะหา
18
226
11
146
40030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 7 สำโรง-วังหิน
2
21
7
147
40030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ อาราษฎร์
18
264
11
148
40030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ แผ้วไธสง
ศูนย์ฯ 10
9
105
8
149
40030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์(บรรจง) สีหามาตย์
18
279
11
150
40030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร หลี่อินทร์
8
123
8
151
40030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ สีตาล
0
6
80
8
152
40030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล หมื่นภักดี
7
56
8
153
40030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองเม็ก - หันโจด
3
42
8
154
40030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิยุธ ศรีประภา
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
7
83
8
155
40030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา นาหก
หนองเม็กหันโจด
3
29
7
156
40030176
ประถมศึกษา
นายชาช จิตต์รัตนอรุณ
ศูนย์ 8 (หนองเม็ก - หันโจด)
6
63
6
157
40030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ สร้างนานอก
20
484
14
158
40030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร วรสิงห์
6
24
8
159
40030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วิชิต
7
45
8
160
40030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพหล คงหาญ
6
38
8
161
40030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พงษ์ศิริ
ศูนย์ที่ 6
11
95
8
162
40030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน หารเทศ
ที่ 6
15
248
8
163
40030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
18
223
11
164
40030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล
8
5
42
8
165
40030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
ศูนย์ที่ 8
5
50
8
166
40030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง เครือภักดี
ศูนย์ 8
4
55
8
167
40030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกาล อามาตย์
-
3
37
8
168
40030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ วงศ์จำปา
-
5
50
8
169
40030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุภา
7
101
8
170
40030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
25
8
171
40030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงศ์ สุทธิ
17
10
180
9
172
40030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ศรีโฮมจันทร์
ที่ 17
9
84
8
173
40030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิริบรรพต
9
72
8
174
40030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พิทักษ์
18
136
11
175
40030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยลธง ลุนราศรี
16
17
109
11
176
40030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 บ้านหัน
11
163
8
177
40030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดสี
-
8
62
8
178
40030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส ปัตตานัง
16
18
175
11
179
40030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศรีพลแท่น
16
10
98
8
180
40030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย กุลเมือง
สฟป.
13
111
11
181
40030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล สีหา
16
6
58
8
182
40030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แสนสิน
7
78
8
183
40030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิดล แก้วศรีหา
25
16
122
11
184
40030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี
17
7
83
8
185
40030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนโชติ ศรีธรราษฏร์
สพฐ
12
90
8
186
40030207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี เชษฐา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 17 เปือยใหญ่ - โนนศิลา
17
197
11

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]