ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
40040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์
6
44
9
2
40040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว อวนศรี
กุดน้ำใส
12
173
9
3
40040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร แข็งขัน
กุดน้ำใส
7
46
9
4
40040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กุดน้ำใส
9
48
11
5
40040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภารัตน์ บุญหนัก
กลุ่มโรงเรียนกุดน้ำใส
14
96
12
6
40040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
8
59
8
7
40040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภา โสโท
ไตรมิตร
7
91
8
8
40040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ไตรมิตร
15
192
11
9
40040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
10
58
11
10
40040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมพร กันทะใจ
9
97
8
11
40040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
ท่าวังพอง
10
87
8
12
40040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
ท่าวังพอง
5
58
9
13
40040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา กุลอัก
กลุ่มท่าวังพอง
5
37
9
14
40040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
ท่าวังพอง
9
86
9
15
40040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
น้ำพอง
15
190
9
16
40040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา อุ่นทะยา
น้ำพอง
6
67
9
17
40040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
8
91
9
18
40040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
95
8
19
40040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ศรีดาวงษ์
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
2
22
9
20
40040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
6
46
8
21
40040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
6
75
9
22
40040025
ประถมศึกษา
-
กลุ่มบัวเงิน
4
26
6
23
40040026
ประถมศึกษา
นางสาวดารา นามมนตรี
6
38
6
24
40040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ อาศนะ
กลุ่มบัวเงิน
23
219
11
25
40040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์
-
7
43
8
26
40040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
8
27
40040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
14
162
8
28
40040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พลนามอินทร์
กลุ่มโรงเรียนบัวเงิน
11
103
8
29
40040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
กลุ่มบัวเงิน
6
57
8
30
40040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวเงิน
5
31
7
31
40040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ไชยวัน
กลุ่มบัวใหญ่
11
149
8
32
40040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ ชาญชัย
กลุ่มบัวใหญ่
9
95
9
33
40040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
0
8
101
8
34
40040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ไกรแจ่ม
กลุ่มบัวใหญ่
8
60
8
35
40040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบัวใหญ่
5
33
9
36
40040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
กลุ่มบ้านขาม
14
132
8
37
40040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
บ้านขาม
6
55
9
38
40040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ กลางจันทา
บ้านขาม
18
240
14
39
40040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
บ้านขาม
20
177
11
40
40040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม
9
86
8
41
40040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนบ้านขาม
8
67
9
42
40040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พังทุย
3
24
8
43
40040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช
บัวเงินพังทุย
10
86
8
44
40040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
บัวเงินพังทุย
5
89
8
45
40040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พังทุย
6
48
8
46
40040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ กางมัน
-
18
204
12
47
40040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
ม่วงหวาน
6
66
8
48
40040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
11
119
12
49
40040055
ประถมศึกษา
นายเทพพนม บุระคำ
กลุ่มม่วงหวาน
8
52
6
50
40040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
5
49
8
51
40040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โยธาวงษ์
ม่วงหวาน
16
166
11
52
40040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
6
53
40040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต วงษาเทพ
กลุ่มท่าวังพอง
24
235
11
54
40040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าวังพอง
5
33
8
55
40040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
18
183
12
56
40040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
สะอาด
6
100
8
57
40040063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มสะอาด
28
435
20
58
40040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยริพล ผันสว่าง
สะอาด
7
89
9
59
40040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร นาควัน
สะอาด
14
147
12
60
40040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม จำปาทอง
กลุ่มสะอาด
2
36
8
61
40040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
7
64
8
62
40040069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
30
379
17
63
40040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จ่าสิงห์
สพป.ขอนแก่น เขต4
59
1,047
36
64
40040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
5
51
8
65
40040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
3
51
9
66
40040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
ไตรมิตร
18
115
12
67
40040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
เขื่อนอุบลรัตน์
22
398
16
68
40040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
4
24
7
69
40040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มะโนวงศ์
สพฐ.
9
79
8
70
40040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์
เขื่อนอุบลรัตน์
35
617
20
71
40040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร สิทธิจักร
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
7
64
9
72
40040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
เขื่อนอุบลรัตน์
10
105
9
73
40040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเทวา สุริยฉาย
22
367
13
74
40040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน
8
122
8
75
40040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย จันทรพิทักษ์
กลุ่มเโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
9
79
9
76
40040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
5
38
8
77
40040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล
17
206
11
78
40040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วงษ์บ้านดู่
7
81
9
79
40040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เถรวัลย์
นาคำศรีสุขสำราญ
16
92
12
80
40040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ กลางหล้า
นาคำศรีสุขสำราญ
21
294
12
81
40040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สินวรณ์
บ้านดง
7
47
9
82
40040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แม้นดินแดง
บ้านดง
10
71
9
83
40040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ โคตรโสภา
ไม่มี
8
126
8
84
40040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์
บ้านดง
8
84
9
85
40040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายทองปัก คลังกลาง
บ้านดง
11
107
11
86
40040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิโชติ สิงห์น้อย
13
70
11
87
40040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
10
112
8
88
40040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
0
10
132
9
89
40040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศนัย วารีศรี
นาคำศรีสุขสำราญ
9
64
8
90
40040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดินันต์ ทัพชา
นาคำศรีสุขสำราญ
9
81
8
91
40040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร มหาหิงค์
นาคำศรีสุขสำราญ
19
312
17
92
40040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาคำศรีสุขสำราญ
8
64
8
93
40040101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์ จันทร์ทอง
44
798
26
94
40040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี นิตยา
9
140
8
95
40040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
13
135
12
96
40040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย หล้าคำ
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
13
124
11
97
40040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต แก้วสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
6
25
9
98
40040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิรัตน์ รักษาเคน
บ้านฝางดูนสาด
17
221
11
99
40040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา ศรีโคตา
บ้านฝางทุ่งใหญ่
10
98
8
100
40040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
-
13
137
8
101
40040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
0
15
187
12
102
40040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย สินโพธิ์
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
19
138
11
103
40040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
หนองกุงใหญ่ น้ำอ้อม
6
69
8
104
40040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ สารสมัคร
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
20
227
11
105
40040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร หารพรม
-
6
79
9
106
40040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
สหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น
25
417
18
107
40040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา สมปัญญา
หนองโก
15
203
8
108
40040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์
โรงเรียนหนองโก
11
85
9
109
40040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา สุทธิปัญโญ
กลุ่มโรงเรียนหนองโก
18
125
11
110
40040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา อินทร์จันทร์
หนองโก
25
253
13
111
40040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
กระนวน
6
36
8
112
40040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุทธ์ มีขันเพชร
หนองโนห้วยโจด
12
127
9
113
40040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สิงห์จรรยา
หนองโนห้วยโจด
7
69
9
114
40040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองโนห้วยโจด
0
0
0
115
40040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
หนองโนห้วยโจด
6
50
9
116
40040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ พรมดวง
17
177
8
117
40040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
หนองโนห้วยโจด
12
78
12
118
40040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมนวรรณ ดวงจันทร์
หนองโนห้วยโจด
8
49
9
119
40040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัตร กมลช่วง
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
10
91
9
120
40040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม บุปผา
หนองโนห้วยโจด
10
103
9
121
40040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4
5
40
9
122
40040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน นาอุดม
หนองโนห้วยโจด
8
37
9
123
40040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
ห้วยยางหัวนาคำ
7
86
8
124
40040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
ห้วยยางหัวนาคำ
14
80
9
125
40040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย เรืองแหล่
ห้วยยางหัวนาคำ
14
147
9
126
40040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำบา
8
109
8
127
40040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
11
130
9
128
40040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
กลุ่มห้วยยางหัวนาคำ
13
130
8
129
40040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
19
266
13
130
40040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
กวางคำ
8
79
8
131
40040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
47
9
132
40040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
4
53
53
133
40040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม
กวางคำ
11
78
8
134
40040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
เขาสวนกวาง
45
755
26
135
40040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ เรียงพวา
กวางคำ
10
114
8
136
40040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สงวนชม
กวางคำ
6
98
8
137
40040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
6
31
8
138
40040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร
5
54
6
139
40040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กวางคำ
6
82
8
140
40040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
7
78
8
141
40040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ศิริภักดิ์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
18
128
11
142
40040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สารสม
ดงเมืองแอม
8
65
8
143
40040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรนิติ ผาบสิมมา
ดงเมืองแอม
18
158
12
144
40040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
ดงเมืองแอม
7
41
8
145
40040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ บุญมาก
ดงเมืองแอม
7
38
8
146
40040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
4
17
6
147
40040156
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
ดงเมืองแอม
5
57
9
148
40040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ใยแก้ว
ดงเมืองแอม
8
66
8
149
40040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพินทร์ พลโยธา
ดงเมืองแอม
14
130
9
150
40040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
ดงเมืองแอม
9
98
9
151
40040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ อนุญาหงษ์
0
5
41
9
152
40040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
4
82
8
153
40040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางื้ว-โนนสมบูรณ์
6
61
8
154
40040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
7
66
8
155
40040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ทองตระกูล
นางิ้วโนนสมบูรณ์
14
102
12
156
40040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตศรี นารี
สพป.ขอนแก่น เขต4
12
102
8
157
40040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
18
236
11
158
40040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
159
40040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ
-
7
51
8
160
40040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ สุดาทิพย์
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
8
41
8
161
40040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
นางิ้วโนนสมบูรณ์
5
38
8
162
40040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางิ้วโนนสมบูรณ์
1
35
9
163
40040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหลือง คำภูเวียง
16
289
18
164
40040174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศิลป์ อาษาสนา
ซำสูง
17
114
11
165
40040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร
สพป.ขอนแก่น เขต 4
9
72
9
166
40040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
7
67
8
167
40040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
ซำสูง
6
41
8
168
40040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา
15
128
11
169
40040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
8
88
9
170
40040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
0
23
8
171
40040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ซำสูง
14
179
8
172
40040182
ประถมศึกษา
-
ซำสูง
12
148
8
173
40040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทาอามาตย์
ซำสูง
14
79
11
174
40040184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง วิลัยลา
ซำสูง
13
112
12
175
40040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
5
54
9
176
40040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใสย์ อาษาสะนา
ซำสูง
5
52
9
177
40111337
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ซาหยอง
อุบลรัตน์
13
0
0
รวม
1,948
21,429
1,759

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน