ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
40040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
9
2
40040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว อวนศรี
กุดน้ำใส
13
201
10
3
40040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส
5
36
9
4
40040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพูล ซ้ายขวา
กุดน้ำใส
9
55
10
5
40040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภารัตน์ บุญหนัก
กลุ่มโรงเรียนกุดน้ำใส
12
80
12
6
40040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
9
65
8
7
40040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภา โสโท
ไตรมิตร
7
89
8
8
40040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
ไตรมิตร
17
197
11
9
40040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
12
53
11
10
40040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อุดมพร กันทะใจ
7
101
8
11
40040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
ท่าวังพอง
7
80
8
12
40040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
ท่าวังพอง
5
55
8
13
40040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าวังพอง
4
39
9
14
40040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
ท่าวังพอง
9
92
9
15
40040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
น้ำพอง
14
194
9
16
40040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา อุ่นทะยา
น้ำพอง
6
64
9
17
40040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
7
99
9
18
40040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา กุลอัก
9
79
9
19
40040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
2
13
6
20
40040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ไกรลาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
5
40
7
21
40040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
6
87
9
22
40040025
ประถมศึกษา
-
กลุ่มบัวเงิน
4
25
6
23
40040026
ประถมศึกษา
นางสาวดารา นามมนตรี
7
38
6
24
40040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ อาศนะ
กลุ่มบัวเงิน
18
226
11
25
40040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์
-
6
48
8
26
40040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
27
40040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
14
148
8
28
40040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พลนามอินทร์
กลุ่มโรงเรียนบัวเงิน
9
101
8
29
40040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
กลุ่มบัวเงิน
7
54
8
30
40040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวเงิน
5
23
6
31
40040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบัวใหญ่
9
146
8
32
40040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ ชาญชัย
กลุ่มบัวใหญ่
7
84
9
33
40040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
0
8
105
8
34
40040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ไกรแจ่ม
กลุ่มบัวใหญ่
7
55
8
35
40040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบัวใหญ่
3
30
8
36
40040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
กลุ่มบ้านขาม
13
120
8
37
40040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
บ้านขาม
8
58
9
38
40040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ กลางจันทา
บ้านขาม
19
241
12
39
40040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
บ้านขาม
20
185
11
40
40040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม
9
88
8
41
40040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนบ้านขาม
8
73
9
42
40040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พังทุย
3
23
8
43
40040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช
บัวเงินพังทุย
9
79
8
44
40040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
บัวเงินพังทุย
9
87
8
45
40040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พังทุย
6
48
8
46
40040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ กางมัน
-
19
177
12
47
40040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
ม่วงหวาน
7
54
8
48
40040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
16
139
12
49
40040055
ประถมศึกษา
นายเทพพนม บุระคำ
กลุ่มม่วงหวาน
8
45
6
50
40040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
5
49
8
51
40040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โยธาวงษ์
ม่วงหวาน
14
160
11
52
40040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต วงษาเทพ
กลุ่มท่าวังพอง
24
231
11
53
40040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าวังพอง
5
30
8
54
40040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
18
159
12
55
40040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
สะอาด
7
114
8
56
40040063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรพินทร์ พลโยธา
กลุ่มสะอาด
29
432
21
57
40040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยริพล ผันสว่าง
สะอาด
8
79
8
58
40040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร นาควัน
สะอาด
17
146
12
59
40040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม จำปาทอง
กลุ่มสะอาด
2
31
7
60
40040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
8
67
8
61
40040069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
27
342
17
62
40040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จ่าสิงห์
สพป.ขอนแก่น เขต4
55
1,027
34
63
40040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
4
43
8
64
40040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย โชมขุนทด
ไตรมิตร
7
46
9
65
40040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
ไตรมิตร
16
139
12
66
40040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
เขื่อนอุบลรัตน์
22
401
16
67
40040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
4
22
7
68
40040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มะโนวงศ์
สพฐ.
8
76
8
69
40040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์
เขื่อนอุบลรัตน์
36
587
19
70
40040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร สิทธิจักร
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
10
69
9
71
40040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
เขื่อนอุบลรัตน์
10
92
9
72
40040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเทวา สุริยฉาย
22
342
12
73
40040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน
7
129
8
74
40040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ซาหยอง
อุบลรัตน์
13
153
8
75
40040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย จันทรพิทักษ์
กลุ่มเโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
10
81
9
76
40040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
5
42
8
77
40040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล
19
203
11
78
40040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วงษ์บ้านดู่
6
58
9
79
40040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เถรวัลย์
นาคำศรีสุขสำราญ
15
112
12
80
40040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย รัตนมนตรี
นาคำศรีสุขสำราญ
23
291
12
81
40040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สินวรณ์
บ้านดง
7
42
9
82
40040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แม้นดินแดง
บ้านดง
10
81
9
83
40040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ โคตรโสภา
ไม่มี
11
130
8
84
40040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์
บ้านดง
8
89
9
85
40040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายทองปัก คลังกลาง
บ้านดง
12
105
11
86
40040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิโชติ สิงห์น้อย
กลุ่มบ้านดง
12
69
11
87
40040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
11
105
8
88
40040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
0
10
131
9
89
40040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศนัย วารีศรี
นาคำศรีสุขสำราญ
9
51
51
90
40040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดินันต์ ทัพชา
นาคำศรีสุขสำราญ
8
85
8
91
40040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นาคำศรีสุขสำราญ
19
298
14
92
40040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาคำศรีสุขสำราญ
7
56
8
93
40040101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์ จันทร์ทอง
43
793
26
94
40040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี นิตยา
8
136
8
95
40040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
18
124
12
96
40040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย หล้าคำ
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
17
125
11
97
40040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต แก้วสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
5
28
9
98
40040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยา ศรีโคตา
บ้านฝางดูนสาด
15
196
11
99
40040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
บ้านฝางดูนสาด
9
96
8
100
40040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
-
13
141
8
101
40040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
0
18
186
12
102
40040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย สินโพธิ์
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
17
137
11
103
40040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ไชยคำ
หนองกุงใหญ่ น้ำอ้อม
5
75
8
104
40040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ สารสมัคร
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
20
231
11
105
40040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร หารพรม
-
6
82
9
106
40040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
สหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น
22
414
19
107
40040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา สมปัญญา
หนองโก
16
203
8
108
40040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์
โรงเรียนหนองโก
11
88
9
109
40040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนง ศรีดาวงษ์
กลุ่มโรงเรียนหนองโก
18
121
11
110
40040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา อินทร์จันทร์
หนองโก
25
266
13
111
40040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
กระนวน
6
35
8
112
40040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุทธ์ มีขันเพชร
หนองโนห้วยโจด
15
118
9
113
40040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล สิงห์จรรยา
หนองโนห้วยโจด
5
82
9
114
40040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
หนองโนห้วยโจด
6
48
9
115
40040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ พรมดวง
14
192
8
116
40040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
หนองโนห้วยโจด
14
71
12
117
40040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมนวรรณ ดวงจันทร์
หนองโนห้วยโจด
7
47
8
118
40040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัตร กมลช่วง
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
10
76
9
119
40040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม บุปผา
หนองโนห้วยโจด
10
103
9
120
40040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4
5
34
9
121
40040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน นาอุดม
หนองโนห้วยโจด
8
44
9
122
40040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
ห้วยยางหัวนาคำ
6
73
8
123
40040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
ห้วยยางหัวนาคำ
11
73
8
124
40040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย เรืองแหล่
ห้วยยางหัวนาคำ
14
140
9
125
40040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำบา
8
107
8
126
40040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
14
119
9
127
40040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
กลุ่มห้วยยางหัวนาคำ
12
142
8
128
40040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
24
270
13
129
40040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ อนุญาหงษ์
กวางคำ
7
74
8
130
40040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ
-
8
42
8
131
40040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
4
41
41
132
40040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม
กวางคำ
11
77
8
133
40040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
เขาสวนกวาง
44
814
27
134
40040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง
กวางคำ
11
106
8
135
40040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สงวนชม
กวางคำ
5
103
8
136
40040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
5
31
8
137
40040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร
5
38
6
138
40040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กวางคำ
7
76
8
139
40040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
8
79
8
140
40040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ศิริภักดิ์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
16
116
11
141
40040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สารสม
ดงเมืองแอม
6
66
8
142
40040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
ดงเมืองแอม
20
146
12
143
40040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองแอม
5
42
8
144
40040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ บุญมาก
ดงเมืองแอม
7
45
8
145
40040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
2
16
6
146
40040156
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
ดงเมืองแอม
5
53
9
147
40040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ใยแก้ว
ดงเมืองแอม
9
64
8
148
40040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
ดงเมืองแอม
14
121
9
149
40040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
ดงเมืองแอม
11
87
9
150
40040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
41
9
151
40040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
7
73
8
152
40040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางื้ว-โนนสมบูรณ์
6
61
8
153
40040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
7
58
8
154
40040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ทองตระกูล
นางิ้วโนนสมบูรณ์
13
99
12
155
40040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตศรี นารี
สพป.ขอนแก่น เขต4
10
104
8
156
40040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
16
229
11
157
40040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร อ้มเถื่อน
5
41
8
158
40040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ
-
7
45
7
159
40040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ สุดาทิพย์
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
8
36
8
160
40040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
นางิ้วโนนสมบูรณ์
5
36
8
161
40040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางิ้วโนนสมบูรณ์
2
30
8
162
40040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหลือง คำภูเวียง
22
307
16
163
40040174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ซำสูง
11
111
11
164
40040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร
สพป.ขอนแก่น เขต 4
9
74
9
165
40040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
7
70
8
166
40040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
ซำสูง
6
41
8
167
40040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา
16
141
11
168
40040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
8
97
9
169
40040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
0
23
7
170
40040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ซำสูง
14
188
8
171
40040182
ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ทาอามาตย์
ซำสูง
12
140
8
172
40040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทาอามาตย์
ซำสูง
14
69
11
173
40040184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง วิลัยลา
ซำสูง
14
106
12
174
40040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
5
52
9
175
40040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใสย์ อาษาสะนา
ซำสูง
4
48
9
รวม
1,941
21,075
1,762

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน