ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1040050350
40040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์
2
1040050351
40040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดน้ำใส
3
1040050353
40040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร แข็งขัน
กุดน้ำใส
4
1040050354
40040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี นิตยา
กุดน้ำใส
5
1040050296
40040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภารัตน์ บุญหนัก
กลุ่มโรงเรียนกุดน้ำใส
6
1040050315
40040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
7
1040050316
40040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภา โสโท
ไตรมิตร
8
1040050317
40040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเที่ยง ประโภชนัง
ไตรมิตร
9
1040050320
40040011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
10
1040050312
40040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมพร กันทะใจ
11
1040050308
40040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
12
1040050309
40040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แม้นดินแดง
ท่าวังพอง
13
1040050306
40040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา กุลอัก
กลุ่มท่าวังพอง
14
1040050307
40040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
ท่าวังพอง
15
1040050348
40040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
น้ำพอง
16
1040050352
40040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
1040050356
40040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
18
1040050357
40040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ จันทวงษ์
19
1040050358
40040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ศรีดาวงษ์
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
20
1040050369
40040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
21
1040050371
40040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
22
1040050325
40040025
ประถมศึกษา
นายอารมณ์ สโมรินทร์
กลุ่มบัวเงิน
23
1040050326
40040026
ประถมศึกษา
นางสาวดารา นามมนตรี
24
1040050327
40040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประจวบ บัวผัน
กลุ่มบัวเงิน
25
1040050328
40040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์
-
26
1040050329
40040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
27
1040050321
40040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
28
1040050322
40040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ อาศนะ
กลุ่มโรงเรียนบัวเงิน
29
1040050323
40040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
กลุ่มบัวเงิน
30
1040050324
40040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวเงิน
31
1040050330
40040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ไชยวัน
กลุ่มบัวใหญ่
32
1040050331
40040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ ชาญชัย
กลุ่มบัวใหญ่
33
1040050332
40040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
34
1040050333
40040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ไกรแจ่ม
กลุ่มบัวใหญ่
35
1040050334
40040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญ
กลุ่มบัวใหญ่
36
1040050335
40040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ขามธาตุ
กลุ่มบ้านขาม
37
1040050336
40040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม
38
1040050337
40040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ กลางจันทา
บ้านขาม
39
1040050338
40040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
บ้านขาม
40
1040050339
40040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านขาม
41
1040050340
40040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
กลุ่มโรงเรียนบ้านขาม
42
1040050346
40040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาภรณ์ สมอุ่มจารย์
บัวใหญ่
43
1040050347
40040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
บัวเงินพังทุย
44
1040050341
40040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
บัวเงินพังทุย
45
1040050342
40040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา
บัวเงินพังทุย
46
1040050343
40040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
พังทุย
47
1040050345
40040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช
พังทุย
48
1040050304
40040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ กางมัน
-
49
1040050305
40040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
ม่วงหวาน
50
1040050298
40040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
51
1040050300
40040055
ประถมศึกษา
-
กลุ่มม่วงหวาน
52
1040050301
40040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
53
1040050303
40040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โยธาวงษ์
ม่วงหวาน
54
1040050360
40040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
55
1040050361
40040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต วงษาเทพ
กลุ่มท่าวังพอง
56
1040050362
40040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน
กลุ่มท่าวังพอง
57
1040050363
40040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
58
1040050370
40040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
สะอาด
59
1040050365
40040063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศิลป์ กลางหล้า
กลุ่มสะอาด
60
1040050366
40040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยริพล ผันสว่าง
สะอาด
61
1040050367
40040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร นาควัน
สะอาด
62
1040050368
40040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม จำปาทอง
กลุ่มสะอาด
63
1040050302
40040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
64
1040050313
40040069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
65
1040050314
40040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จ่าสิงห์
สพป.ขอนแก่น เขต4
66
1040050318
40040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
67
1040050344
40040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรมิตร
68
1040050359
40040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
ไตรมิตร
69
1040050961
40040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ หาโคตร
เขื่อนอุบลรัตน์
70
1040050965
40040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
71
1040050966
40040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ มะโนวงศ์
สพฐ.
72
1040050967
40040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์
เขื่อนอุบลรัตน์
73
1040050969
40040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร สิทธิจักร
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
74
1040050963
40040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล พันธ์น้อย
เขื่อนอุบลรัตน์
75
1040050970
40040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเทวา สุริยฉาย
76
1040050972
40040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุชชัย แสงอาวุฒ
77
1040050964
40040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
กลุ่มเโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
78
1040050975
40040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
79
1040050976
40040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล
80
1040050978
40040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ วงษ์บ้านดู่
81
1040050979
40040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร เถรวัลย์
นาคำศรีสุขสำราญ
82
1040050982
40040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ กลางหล้า
นาคำศรีสุขสำราญ
83
1040050983
40040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
84
1040050984
40040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย รัตนมนตรี
บ้านดง
85
1040050985
40040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
ไม่มี
86
1040050986
40040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์
บ้านดง
87
1040050987
40040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
บ้านดง
88
1040050988
40040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองปัก คลังกลาง
89
1040050989
40040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
90
1040050990
40040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
0
91
1040050991
40040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ โคตรโสภา
นาคำสรีสุขสำราญ
92
1040050992
40040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดินันต์ ทัพชา
93
1040050993
40040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร มหาหิงค์
นาคำศรีสุขสำราญ
94
1040050994
40040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย จันทรพิทักษ์
นาคำศรีสุขสำราญ
95
1040050137
40040101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์ จันทร์ทอง
96
1040050138
40040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด มัตราช
97
1040050134
40040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ สีชำนิ
98
1040050129
40040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย หล้าคำ
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
99
1040050128
40040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ อันทะนัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
100
1040050125
40040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิรัตน์ รักษาเคน
บ้านฝางดูนสาด
101
1040050127
40040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา ศรีโคตา
บ้านฝางทุ่งใหญ่
102
1040050122
40040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
103
1040050123
40040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
-
104
1040050130
40040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
0
105
1040050131
40040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย สินโพธิ์
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
106
1040050132
40040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
หนองกุงใหญ่ น้ำอ้อม
107
1040050133
40040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ สารสมัคร
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
108
1040050135
40040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร หารพรม
-
109
1040050136
40040115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
สหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น
110
1040050139
40040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา สมปัญญา
หนองโก
111
1040050140
40040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรรงค์ ภูมีศรี
โรงเรียนหนองโก
112
1040050141
40040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา สุทธิปัญโญ
กลุ่มโรงเรียนหนองโก
113
1040050142
40040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุณยฤทธิ์ ศิลาแก้ว
หนองโก
114
1040050143
40040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
กระนวน
115
1040050120
40040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุทธ์ ขันนะลา
หนองโนห้วยโจด
116
1040050121
40040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองโนห้วยโจด
117
1040050124
40040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน นาอุดม
หนองโนห้วยโจด
118
1040050126
40040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
หนองโนห้วยโจด
119
1040050148
40040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ พรมดวง
120
1040050144
40040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
121
1040050145
40040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมนวรรณ ดวงจันทร์
หนองโนห้วยโจด
122
1040050146
40040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา อินทร์จันทร์
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
123
1040050147
40040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหลือง คำภูเวียง
หนองโนห้วยโจด
124
1040050149
40040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4
125
1040050150
40040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองโนห้วยโจด
126
1040050155
40040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
ห้วยยางหัวนาคำ
127
1040050156
40040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
ห้วยยางหัวนาคำ
128
1040050151
40040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย เรืองแหล่
ห้วยยางหัวนาคำ
129
1040050154
40040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำบา
130
1040050153
40040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
131
1040050152
40040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
ห้วยยางหัวนาคำ
132
1040050157
40040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
133
1040050186
40040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
กวางคำ
134
1040050188
40040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
135
1040050190
40040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
136
1040050191
40040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม
137
1040050158
40040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
เขาสวนกวาง
138
1040050164
40040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ เรียงพวา
กวางคำ
139
1040050159
40040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี สะตะ
140
1040050160
40040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
141
1040050161
40040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร
142
1040050162
40040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ศิริภักดิ์
กวางคำ
143
1040050163
40040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
144
1040050165
40040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ คงแสนคำ
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
145
1040050174
40040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สารสม
ดงเมืองแอม
146
1040050175
40040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรนิติ ผาบสิมมา
ดงเมืองแอม
147
1040050176
40040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
ดงเมืองแอม
148
1040050166
40040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเมืองแอม
149
1040050189
40040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สงวนชม
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
150
1040050172
40040156
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
ดงเมืองแอม
151
1040050173
40040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ใยแก้ว
ดงเมืองแอม
152
1040050177
40040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพินทร์ พลโยธา
153
1040050178
40040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
ดงเมืองแอม
154
1040050187
40040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ อนุญาหงษ์
0
155
1040050171
40040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ทองตระกูล
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
156
1040050169
40040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางื้ว-โนนสมบูรณ์
157
1040050170
40040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
158
1040050167
40040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
159
1040050168
40040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตศรี นารี
สพป.ขอนแก่น เขต4
160
1040050179
40040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
161
1040050180
40040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
162
1040050181
40040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
163
1040050182
40040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมรกต แก้วสมบัติ
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
164
1040050185
40040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
นางิ้วโนนสมบูรณ์
165
1040050183
40040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี
นางิ้วโนนสมบูรณ์
166
1040050184
40040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สมลือแสน
นางิ้วโนนสมบูรณ์
167
1040051017
40040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักพงษ์ ศรีจันดารี
168
1040051018
40040174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศิลป์ อาษาสนา
ซำสูง
169
1040051029
40040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร
สพป.ขอนแก่น เขต 4
170
1040051027
40040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
171
1040051028
40040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
ซำสูง
172
1040051023
40040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา
173
1040051024
40040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
174
1040051025
40040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
175
1040051026
40040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ซำสูง
176
1040051030
40040182
ประถมศึกษา
-
ซำสูง
177
1040051022
40040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทาอามาตย์
ซำสูง
178
1040051020
40040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง วิลัยลา
ซำสูง
179
1040051021
40040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ มีแหยม
ซำสูง
180
1040051019
40040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ซำสูง
181
1040050973
40111337
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ซาหยอง
อุบลรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]