ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1040050350
40040001
050350
นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์
2
1040050351
40040002
050351
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต วงษาเทพ
กุดน้ำใส
3
1040050353
40040003
050353
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร แข็งขัน
กุดน้ำใส
4
1040050354
40040004
050354
นายสุริยา ปัทถาพงษ์
5
1040050355
40040005
050355
-
6
1040050296
40040006
050296
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล เนื่องภักดี
กลุ่มโรงเรียนกุดน้ำใส
7
1040050315
40040007
050315
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
8
1040050316
40040008
050316
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภา โสโท
ไตรมิตร
9
1040050317
40040009
050317
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเที่ยง ประโภชนัง
จตุรมิตร
10
1040050320
40040011
050320
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมปอง ชาสิงห์แก้ว
11
1040050312
40040012
050312
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมพร กันทะใจ
12
1040050308
40040013
050308
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเวท ภักดีวุฒิ
13
1040050309
40040014
050309
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
14
1040050306
40040015
050306
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา กุลอัก
กลุ่มท่าวังพอง
15
1040050307
40040016
050307
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
ท่าวังพอง
16
1040050348
40040017
050348
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
17
1040050352
40040019
050352
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
18
1040050356
40040020
050356
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
19
1040050357
40040021
050357
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ จันทวงษ์
20
1040050358
40040022
050358
นายบุญธรรม บุปผา
21
1040050369
40040023
050369
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
22
1040050371
40040024
050371
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว อวนศรี
23
1040050325
40040025
050325
ประถมศึกษา
นายอารมณ์ สโมรินทร์
กลุ่มบัวเงิน
24
1040050326
40040026
050326
ประถมศึกษา
นายประยงค์ สงจันทร์
25
1040050327
40040027
050327
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก สารสิทธิ์
กลุ่มบัวเงิน
26
1040050328
40040028
050328
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ศรีตาแสน
-
27
1040050329
40040029
050329
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
28
1040050321
40040030
050321
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
29
1040050322
40040031
050322
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ อาศนะ
กลุ่มโรงเรียนบัวเงิน
30
1040050323
40040032
050323
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
กลุ่มบัวเงิน
31
1040050324
40040033
050324
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์
บัวเงิน
32
1040050330
40040034
050330
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ไชยวัน
กลุ่มบัวใหญ่
33
1040050331
40040035
050331
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
กลุ่มบัวใหญ่
34
1040050332
40040036
050332
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา
0
35
1040050333
40040037
050333
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ไกรแจ่ม
กลุ่มบัวใหญ่
36
1040050334
40040038
050334
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญ
tot
37
1040050335
40040039
050335
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ขามธาตุ
กลุ่มบ้านขาม
38
1040050336
40040040
050336
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพวัฒน์ ริยะ
บ้านขาม
39
1040050337
40040041
050337
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ กลางจันทา
บ้านขาม
40
1040050338
40040042
050338
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
บ้านขาม
41
1040050339
40040043
050339
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุทธ์ ขันนะลา
บ้านขาม
42
1040050340
40040044
050340
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
43
1040050346
40040045
050346
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย เรืองแหล่
-
44
1040050347
40040046
050347
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
45
1040050341
40040047
050341
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
กลุ่มโรงเรียนพังทุย
46
1040050342
40040048
050342
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารา นามมนตรี
กลุ่มโรงเรียนพังทุย
47
1040050343
40040049
050343
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พังทุย
48
1040050345
40040050
050345
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช
--
49
1040050304
40040051
050304
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม จำปาทอง
50
1040050305
40040052
050305
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
สพปขก4
51
1040050298
40040054
050298
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย คันธารส
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
52
1040050300
40040055
050300
ประถมศึกษา
นายถาวร นาควัน
กลุ่มม่วงหวาน
53
1040050301
40040056
050301
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
54
1040050303
40040057
050303
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โยธาวงษ์
ม่วงหวาน
55
1040050360
40040058
050360
นายชูศักดิ์ กางมัน
56
1040050361
40040059
050361
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เสรี ชุมแวงวาปี
กลุ่มท่าวังพอง
57
1040050362
40040060
050362
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรบุญ นามแสง
กลุ่มท่าวังพอง
58
1040050363
40040061
050363
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
59
1040050370
40040062
050370
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
สะอาด
60
1040050365
40040063
050365
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศิลป์ กลางหล้า
กลุ่มสะอาด
61
1040050366
40040064
050366
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยริพล ผันสว่าง
สะอาด
62
1040050367
40040065
050367
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
63
1040050368
40040066
050368
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
64
1040050302
40040067
050302
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
65
1040050313
40040069
050313
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
66
1040050314
40040070
050314
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จ่าสิงห์
สพป.ขอนแก่น เขต4
67
1040050318
40040071
050318
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
68
1040050344
40040072
050344
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
ไตรมิตร
69
1040050359
40040073
050359
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
ไตรมิตร
70
1040050961
40040074
050961
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอ้าน ลุนพรหม
เขื่อนอุบลรัตน์
71
1040050965
40040075
050965
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
72
1040050966
40040076
050966
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
73
1040050967
40040077
050967
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์
เขื่อนอุบลรัตน์
74
1040050969
40040078
050969
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
75
1040050963
40040079
050963
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล พันธ์น้อย
เขื่อนอุบลรัตน์
76
1040050970
40040080
050970
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเทวา สุริยฉาย
77
1040050972
40040081
050972
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุชชัย แสงอาวุฒ
78
1040050973
40040082
050973
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงอาง ทะสา
อุบลรัตน์
79
1040050964
40040083
050964
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
กลุ่มเโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
80
1040050975
40040084
050975
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
81
1040050976
40040085
050976
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ หาโคตร
82
1040050978
40040086
050978
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร เถรวัลย์
83
1040050979
40040087
050979
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเฮือง จิตชาตรี
นาคำศรีสุขสำราญ
84
1040050982
40040088
050982
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ กลางหล้า
นาคำศรีสุขสำราญ
85
1040050983
40040089
050983
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
86
1040050984
40040090
050984
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย รัตนมนตรี
บ้านดง
87
1040050985
40040091
050985
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
ไม่มี
88
1040050986
40040092
050986
นายทองปัก คลังกลาง
89
1040050987
40040093
050987
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
บ้านดง
90
1040050988
40040094
050988
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรรณิกา ซาหยอง
91
1040050989
40040095
050989
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
92
1040050990
40040096
050990
นายสาคร มหาหิงค์
93
1040050991
40040097
050991
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
นาคำสรีสุขสำราญ
94
1040050992
40040098
050992
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
95
1040050993
40040099
050993
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ นาหนองตูม
นาคำศรีสุขสำราญ
96
1040050994
40040100
050994
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
นาคำศรีสุขสำราญ
97
1040050137
40040101
050137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ จันทร์ทอง
98
1040050138
40040102
050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
99
1040050134
40040103
050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ สีชำนิ
100
1040050129
40040104
050129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย หล้าคำ
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
101
1040050128
40040105
050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ อันทะนัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
102
1040050125
40040106
050125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิรัตน์ รักษาเคน
บ้านฝางดูนสาด
103
1040050127
40040107
050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา ศรีโคตา
บ้านฝางทุ่งใหญ่
104
1040050122
40040108
050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
105
1040050123
40040109
050123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
-
106
1040050130
40040110
050130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว บุดดีจีน
0
107
1040050131
40040111
050131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย สินโพธิ์
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
108
1040050132
40040112
050132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
หนองกุงใหญ่ น้ำอ้อม
109
1040050133
40040113
050133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
110
1040050135
40040114
050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร หารพรม
-
111
1040050136
40040115
050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน อินทรปัญญา
สหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น
112
1040050139
40040116
050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
หนองโก
113
1040050140
40040117
050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรรงค์ ภูมีศรี
โรงเรียนหนองโก
114
1040050141
40040118
050141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา สุทธิปัญโญ
กลุ่มโรงเรียนหนองโก
115
1040050142
40040119
050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุณยฤทธิ์ ศิลาแก้ว
หนองโก
116
1040050143
40040120
050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
กระนวน
117
1040050120
40040121
050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ พรมดวง
หนองโนห้วยโจด
118
1040050121
40040122
050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ไชยคำ
หนองโนห้วยโจด
119
1040050124
40040123
050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ โยธาเสน
หนองโนห้วยโจด
120
1040050126
40040124
050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
หนองโนห้วยโจด
121
1040050148
40040125
050148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเน รัตนพลที
122
1040050144
40040126
050144
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
123
1040050145
40040127
050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมนวรรณ ดวงจันทร์
หนองโนห้วยโจด
124
1040050146
40040128
050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา อินทร์จันทร์
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
125
1040050147
40040129
050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหลือง คำภูเวียง
หนองโนห้วยโจด
126
1040050149
40040130
050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
127
1040050150
40040131
050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำปา ไม่เศร้า
หนองโนห้วยโจด
128
1040050155
40040132
050155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางหัวนาคำ
129
1040050156
40040133
050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
ห้วยยางหัวนาคำ
130
1040050151
40040134
050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางหัวนาคำ
131
1040050154
40040135
050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำบา
132
1040050153
40040136
050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา สมปัญญา
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
133
1040050152
40040137
050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
ห้วยยางหัวนาคำ
134
1040050157
40040138
050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
135
1040050186
40040139
050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
กวางคำ
136
1040050188
40040140
050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ศิริชนม์
-
137
1040050190
40040141
050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
138
1040050191
40040142
050191
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม
139
1040050158
40040143
050158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
เขาสวนกวาง
140
1040050164
40040144
050164
นายสุรวุฒิ เรียงพวา
141
1040050159
40040145
050159
นายสมบัติ สารพิมพ์
142
1040050160
40040146
050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
143
1040050161
40040147
050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร
144
1040050162
40040148
050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ศิริภักดิ์
กวางคำ
145
1040050163
40040149
050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
146
1040050165
40040150
050165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ คงแสนคำ
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
147
1040050174
40040151
050174
นายสมเกียรติ สารสม
148
1040050175
40040152
050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรนิติ ผาบสิมมา
ดงเมืองแอม
149
1040050176
40040153
050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
ดงเมืองแอม
150
1040050166
40040154
050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
ดงเมืองแอม
151
1040050189
40040155
050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
152
1040050172
40040156
050172
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
ดงเมืองแอม
153
1040050173
40040157
050173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ใยแก้ว
ดงเมืองแอม
154
1040050177
40040158
050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพินทร์ พลโยธา
155
1040050178
40040159
050178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ศรีเคนา
ดงเมืองแอม
156
1040050187
40040160
050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
157
1040050171
40040161
050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ทองตระกูล
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
158
1040050169
40040162
050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางื้ว-โนนสมบูรณ์
159
1040050170
40040163
050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
160
1040050167
40040164
050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
161
1040050168
40040165
050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตศรี นารี
สพป.ขอนแก่น เขต4
162
1040050179
40040166
050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
163
1040050180
40040167
050180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
164
1040050181
40040168
050181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พลซา
-
165
1040050182
40040169
050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
166
1040050185
40040170
050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางิ้วโนนสมบูรณ์
167
1040050183
40040171
050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางิ้วโนนสมบูรณ์
168
1040050184
40040172
050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงจันทร์ โยธะคง
นางิ้วโนนสมบูรณ์
169
1040051017
40040173
051017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักพงษ์ ศรีจันดารี
170
1040051018
40040174
051018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศิลป์ อาษาสนา
ซำสูง
171
1040051029
40040175
051029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ ทาอามาตย์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
172
1040051027
40040176
051027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
173
1040051028
40040177
051028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ทาอามาตย์
ซำสูง
174
1040051023
40040178
051023
นายสมใจ มณีวงษ์
175
1040051024
40040179
051024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร ดาทุมมา
176
1040051025
40040180
051025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
177
1040051026
40040181
051026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ซำสูง
178
1040051030
40040182
051030
ประถมศึกษา
นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรี
ซำสูง
179
1040051022
40040183
051022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทาอามาตย์
ซำสูง
180
1040051020
40040184
051020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
ซำสูง
181
1040051021
40040185
051021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
ซำสูง
182
1040051019
40040186
051019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร
ซำสูง