ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1040050350
40040001
050350
-
2
1040050351
40040002
050351
นายลิขิต วงษาเทพ
3
1040050353
40040003
050353
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชร แข็งขัน
กุดน้ำใส
4
1040050354
40040004
050354
นายสุริยา ปัทถาพงษ์
5
1040050355
40040005
050355
นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์
6
1040050296
40040006
050296
นายชัชวาล เนื่องภักดี
7
1040050315
40040007
050315
นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
8
1040050316
40040008
050316
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภา โสโท
ไตรมิตร
9
1040050317
40040009
050317
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเที่ยง ประโภชนัง
จตุรมิตร
10
1040050320
40040011
050320
นายสมปอง ชาสิงห์แก้ว
11
1040050312
40040012
050312
นายนิคม กลางหนองแสง
12
1040050308
40040013
050308
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเวท ภักดีวุฒิ
13
1040050309
40040014
050309
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนียม ผะกาแก้ว
14
1040050306
40040015
050306
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ ถวิลไพร
กลุ่มท่าวังพอง
15
1040050307
40040016
050307
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ พาลี
ท่าวังพอง
16
1040050348
40040017
050348
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
17
1040050352
40040019
050352
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา วงศ์หมั่น
18
1040050356
40040020
050356
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ
กลุ่มโรงเรียนน้ำพอง
19
1040050357
40040021
050357
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ จันทวงษ์
20
1040050358
40040022
050358
นายบุญธรรม บุปผา
21
1040050369
40040023
050369
นายรวมพล เมืองศรี
22
1040050371
40040024
050371
นายแก้ว อวนศรี
23
1040050325
40040025
050325
นายอารมณ์ สโมรินทร์
24
1040050326
40040026
050326
นายประยงค์ สงจันทร์
25
1040050327
40040027
050327
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก สารสิทธิ์
26
1040050328
40040028
050328
นายชัยณรงค์ ศรีตาแสน
27
1040050329
40040029
050329
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
28
1040050321
40040030
050321
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ วันสาสืบ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
29
1040050322
40040031
050322
นายเวชยันต์ อาศนะ
30
1040050323
40040032
050323
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ธงชัย
กลุ่มบัวเงิน
31
1040050324
40040033
050324
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกียรติ บุญชุบ
บัวเงิน
32
1040050330
40040034
050330
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ไชยวัน
กลุ่มบัวใหญ่
33
1040050331
40040035
050331
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
กลุ่มบัวใหญ่
34
1040050332
40040036
050332
นายพลทอง เพ็งวงษา
35
1040050333
40040037
050333
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ไกรแจ่ม
36
1040050334
40040038
050334
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญ
tot
37
1040050335
40040039
050335
นายสุนทร ขามธาตุ
38
1040050336
40040040
050336
-
39
1040050337
40040041
050337
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ กลางจันทา
บ้านขาม
40
1040050338
40040042
050338
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง เรืองศิลป์
41
1040050339
40040043
050339
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุทธ์ ขันนะลา
บ้านขาม
42
1040050340
40040044
050340
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา แก้วสกุลธรรม
43
1040050346
40040045
050346
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย เรืองแหล่
-
44
1040050347
40040046
050347
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
สพป.ขอนแก่น เขต 4
45
1040050341
40040047
050341
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ นะที
กลุ่มโรงเรียนพังทุย
46
1040050342
40040048
050342
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
47
1040050343
40040049
050343
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม
พังทุย
48
1040050345
40040050
050345
นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช
49
1040050304
40040051
050304
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม จำปาทอง
50
1040050305
40040052
050305
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโจระพันธ์ สายบัว
สพปขก4
51
1040050298
40040054
050298
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย คันธารส
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
52
1040050300
40040055
050300
ประถมศึกษา
นายชวลิต ไชยศึก
กลุ่มม่วงหวาน
53
1040050301
40040056
050301
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ พรหมเทศ
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวาน
54
1040050303
40040057
050303
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช โยธาวงษ์
ม่วงหวาน
55
1040050360
40040058
050360
นายชูศักดิ์ กางมัน
56
1040050361
40040059
050361
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เสรี ชุมแวงวาปี
กลุ่มท่าวังพอง
57
1040050362
40040060
050362
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรบุญ นามแสง
กลุ่มท่าวังพอง
58
1040050363
40040061
050363
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร พัฒนิบูลย์
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
59
1040050370
40040062
050370
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร วังคาม
สะอาด
60
1040050365
40040063
050365
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศิลป์ กลางหล้า
กลุ่มสะอาด
61
1040050366
40040064
050366
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
62
1040050367
40040065
050367
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยริพล ผันสว่าง
63
1040050368
40040066
050368
-
64
1040050302
40040067
050302
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สืบแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
65
1040050313
40040069
050313
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันใหญ่
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
66
1040050314
40040070
050314
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จ่าสิงห์
สพป.ขอนแก่น เขต4
67
1040050318
40040071
050318
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
68
1040050344
40040072
050344
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จำปาบุญ
ไตรมิตร
69
1040050359
40040073
050359
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ยศธสาร
ไตรมิตร
70
1040050961
40040074
050961
นายสะอ้าน ลุนพรหม
71
1040050965
40040075
050965
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
72
1040050966
40040076
050966
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ สุวอ
สพฐ.
73
1040050967
40040077
050967
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์
เขื่อนอุบลรัตน์
74
1040050969
40040078
050969
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แก้วหล่อน
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
75
1040050963
40040079
050963
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล พันธ์น้อย
เขื่อนอุบลรัตน์
76
1040050970
40040080
050970
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเทวา สุริยฉาย
77
1040050972
40040081
050972
นายเชาว์ แสงอาวุฒ
78
1040050973
40040082
050973
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงอาง ทะสา
อุบลรัตน์
79
1040050964
40040083
050964
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชิน วิเศษลา
กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์
80
1040050975
40040084
050975
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ
-
81
1040050976
40040085
050976
นายวิรัตน์ หาโคตร
82
1040050978
40040086
050978
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
83
1040050979
40040087
050979
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเฮือง จิตชาตรี
นาคำศรีสุขสำราญ
84
1040050982
40040088
050982
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ กลางหล้า
นาคำศรีสุขสำราญ
85
1040050983
40040089
050983
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ สุริโย
86
1040050984
40040090
050984
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย รัตนมนตรี
บ้านดง
87
1040050985
40040091
050985
นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
88
1040050986
40040092
050986
นายทองปัก คลังกลาง
89
1040050987
40040093
050987
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองสิน คำบุญ
บ้านดง
90
1040050988
40040094
050988
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรรณิกา ซาหยอง
91
1040050989
40040095
050989
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
92
1040050990
40040096
050990
นายสาคร มหาหิงค์
93
1040050991
40040097
050991
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ยอดป้องเทศ
นาคำสรีสุขสำราญ
94
1040050992
40040098
050992
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
95
1040050993
40040099
050993
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ นาหนองตูม
นาคำศรีสุขสำราญ
96
1040050994
40040100
050994
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
97
1040050137
40040101
050137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน
98
1040050138
40040102
050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
99
1040050134
40040103
050134
นายสุพัฒน์ สีชำนิ
100
1040050129
40040104
050129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย หล้าคำ
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
101
1040050128
40040105
050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ อันทะนัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
102
1040050125
40040106
050125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิรัตน์ รักษาเคน
บ้านฝางดูนสาด
103
1040050127
40040107
050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัชรี เดชโยธิน
บ้านฝางทุ่งใหญ่
104
1040050122
40040108
050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
105
1040050123
40040109
050123
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
106
1040050130
40040110
050130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว บุดดีจีน
0
107
1040050131
40040111
050131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย สินโพธิ์
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
108
1040050132
40040112
050132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อดทน
109
1040050133
40040113
050133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม
110
1040050135
40040114
050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
-
111
1040050136
40040115
050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน อินทรปัญญา
สหวิทยาเขตอนุบาลขอนแก่น
112
1040050139
40040116
050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ ดวงคำน้อย
หนองโก
113
1040050140
40040117
050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรรงค์ ภูมีศรี
โรงเรียนหนองโก
114
1040050141
40040118
050141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา สุทธิปัญโญ
กลุ่มโรงเรียนหนองโก
115
1040050142
40040119
050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุณยฤทธิ์ ศิลาแก้ว
หนองโก
116
1040050143
40040120
050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย แพงงา
กระนวน
117
1040050120
40040121
050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพ พรมดวง
118
1040050121
40040122
050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ ไชยคำ
หนองโนห้วยโจด
119
1040050124
40040123
050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ โยธาเสน
หนองโนห้วยโจด
120
1040050126
40040124
050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต อูปแก้ว
หนองโนห้วยโจด
121
1040050148
40040125
050148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเน รัตนพลที
122
1040050144
40040126
050144
นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
123
1040050145
40040127
050145
นางจิตถนอม กงสะเด็น
124
1040050146
40040128
050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา อินทร์จันทร์
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
125
1040050147
40040129
050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเหลือง คำภูเวียง
126
1040050149
40040130
050149
-
127
1040050150
40040131
050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำปา ไม่เศร้า
หนองโนห้วยโจด
128
1040050155
40040132
050155
นายจำรูญ ศรีฉายา
129
1040050156
40040133
050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี
ห้วยยางหัวนาคำ
130
1040050151
40040134
050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร หารพรม
ห้วยยางหัวนาคำ
131
1040050154
40040135
050154
นายนิคม คำบา
132
1040050153
40040136
050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา สมปัญญา
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
133
1040050152
40040137
050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ จันทร์ทอง
ห้วยยางหัวนาคำ
134
1040050157
40040138
050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาน ลพพันทอง
กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ
135
1040050186
40040139
050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กวางคำ
136
1040050188
40040140
050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
137
1040050190
40040141
050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สุทธิ
138
1040050191
40040142
050191
นายสุเพชร์ สุขเกษม
139
1040050158
40040143
050158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
เขาสวนกวาง
140
1040050164
40040144
050164
นายสุรวุฒิ เรียงพวา
141
1040050159
40040145
050159
นายสมบัติ สารพิมพ์
142
1040050160
40040146
050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวลัยลักษณ์ อินนอก
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
143
1040050161
40040147
050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร
144
1040050162
40040148
050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ศิริภักดิ์
กวางคำ
145
1040050163
40040149
050163
นายสมพงษ์ คำตา
146
1040050165
40040150
050165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ คงแสนคำ
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
147
1040050174
40040151
050174
นายสมเกียรติ สารสม
148
1040050175
40040152
050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรนิติ ผาบสิมมา
ดงเมืองแอม
149
1040050176
40040153
050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศรี พรหมภักดี
ดงเมืองแอม
150
1040050166
40040154
050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
ดงเมืองแอม
151
1040050189
40040155
050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
152
1040050172
40040156
050172
ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ศรีโสภา
ดงเมืองแอม
153
1040050173
40040157
050173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ใยแก้ว
ดงเมืองแอม
154
1040050177
40040158
050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพินทร์ พลโยธา
155
1040050178
40040159
050178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ศรีเคนา
ดงเมืองแอม
156
1040050187
40040160
050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
157
1040050171
40040161
050171
นายชุมพล ทองตระกูล
158
1040050169
40040162
050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางื้ว-โนนสมบูรณ์
159
1040050170
40040163
050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
160
1040050167
40040164
050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มหาชัย
นางิ้วโนนสมบูรณ์
161
1040050168
40040165
050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตศรี นารี
สพป.ขอนแก่น เขต4
162
1040050179
40040166
050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
163
1040050180
40040167
050180
นายมนูญ ถาวรรัตน์
164
1040050181
40040168
050181
นายสุรศักดิ์ พลซา
165
1040050182
40040169
050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิตร กุลแสนไชย
นางิ้ว โนนสมบูรณ์
166
1040050185
40040170
050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นิราศรี
นางิ้วโนนสมบูรณ์
167
1040050183
40040171
050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางิ้วโนนสมบูรณ์
168
1040050184
40040172
050184
นายแสงจันทร์ โยธะคง
169
1040051017
40040173
051017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักพงษ์ ศรีจันดารี
170
1040051018
40040174
051018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศิลป์ อาษาสนา
ซำสูง
171
1040051029
40040175
051029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ ทาอามาตย์
172
1040051027
40040176
051027
นายประหยัด ดวงไกรแฝง
173
1040051028
40040177
051028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ทาอามาตย์
ซำสูง
174
1040051023
40040178
051023
นายสมใจ มณีวงษ์
175
1040051024
40040179
051024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร ดาทุมมา
176
1040051025
40040180
051025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
177
1040051026
40040181
051026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ซำสูง
178
1040051030
40040182
051030
ประถมศึกษา
นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรี
ซำสูง
179
1040051022
40040183
051022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทาอามาตย์
ซำสูง
180
1040051020
40040184
051020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ชาติชนบท
ซำสูง
181
1040051021
40040185
051021
นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ
182
1040051019
40040186
051019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต จันทจร