ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดรุณี ศรีบุรินทร์
18
217
11
2
40050002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร ชามา
8
127
8
3
40050003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
117
9
4
40050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์
5
55
9
5
40050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ
7
37
8
6
40050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ บุญซื่อ
5
43
9
7
40050007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย สำราญ
17
136
11
8
40050008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ รัดอัน
7
54
8
9
40050009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันตวิทย์ พุทธา
10
101
11
10
40050010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา ศรีโสภา
15
122
11
11
40050012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ พูลรอด
19
190
12
12
40050013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาภรณ์ ศิริวงษ์
12
141
8
13
40050014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล
6
58
8
14
40050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภาวีร์ รบศึก
7
57
9
15
40050016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ ธรรมพล
17
151
12
16
40050017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์
18
241
14
17
40050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร เคนจันทร์ทา
9
62
9
18
40050019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเนียร วิชัยพล
6
66
9
19
40050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวินดาว คงแหลม
7
42
9
20
40050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
9
21
40050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
9
22
40050023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
8
84
8
23
40050024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
11
7
24
40050025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพชาติ วรวัตร
7
63
9
25
40050026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
26
40050027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสุข โสภาศรี
19
136
11
27
40050029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิโชค ดีศรี
9
85
9
28
40050030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร จิบจันทร์
20
303
11
29
40050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์
7
45
9
30
40050032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกองแก้ว เจตนา
19
211
12
31
40050033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราวดี ทิพนัส
6
67
9
32
40050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเหลือ มาเพชร
7
62
8
33
40050035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
187
11
34
40050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
35
40050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมาน รถหามแห
8
70
9
36
40050038
ประถมศึกษา
-
5
38
6
37
40050039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ รอนยุทธ
17
219
12
38
40050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์
8
54
9
39
40050041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฉัตร มาสภา
17
132
12
40
40050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา ตรีธวัช
9
89
8
41
40050044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา อำท้าว
14
122
11
42
40050045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ เรืองแสง
7
70
9
43
40050046
ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ภู่แก้ว
5
52
6
44
40050047
ประถมศึกษา
นางกิรษา ใจหาญ
7
81
6
45
40050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา
6
47
8
46
40050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์
11
98
9
47
40050050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
9
48
40050051
ประถมศึกษา
นายหลาง สมบัติหอม
6
72
6
49
40050052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพิชญ์ คำลือมี
8
46
9
50
40050053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตร มั่นกุง
20
204
12
51
40050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนากร อบมา
10
151
8
52
40050055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวะ เทวะหา
7
40
7
53
40050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย มหาโพธิ์
10
118
8
54
40050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา มาคะวงค์
7
58
8
55
40050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
8
56
40050059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา ลมคำภา
21
306
12
57
40050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา สมหวัง
48
1,020
34
58
40050061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
47
12
59
40050062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบดินทร์ บุญลือ
19
180
11
60
40050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
6
61
40050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
6
41
8
62
40050065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
63
40050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร พาเบ้า
7
52
9
64
40050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ เวชกิจ
13
139
9
65
40050068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฟากรี ทองดีบุตร
19
206
12
66
40050069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละคร เขียนชานาจ
7
53
9
67
40050070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
103
9
68
40050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ธงชัย
11
122
9
69
40050072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์
9
63
10
70
40050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค เหล่าคูณ
23
436
23
71
40050074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงดาว เชิดชู
20
257
12
72
40050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางงามนิตย์ ลิโป้
15
92
12
73
40050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย
33
662
22
74
40050078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน บุดดาดวง
12
63
8
75
40050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
1
76
40050083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ อนุตรี
8
73
9
77
40050084
ประถมศึกษา
-
4
26
5
78
40050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต เหล่าสุขา
6
38
9
79
40050086
ประถมศึกษา
-
0
0
0
80
40050087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว อนุตรี
7
53
9
81
40050088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสุวัตน์ จอมไพรศรีธาดา
8
104
9
82
40050089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเขตรัตน์ บุญหล้า
17
128
12
83
40050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
9
84
40050091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
9
85
40050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัณฑ์อเนก ชำนาญ
8
89
9
86
40050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
10
93
12
87
40050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มะมา
19
278
11
88
40050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว
10
144
8
89
40050096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวิต คำภา
19
278
11
90
40050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
91
40050099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ น้อยลา
23
479
17
92
40050100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ทองมี
8
85
8
93
40050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ สามารถ
5
49
8
94
40050102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศวต พรมแวง
20
228
11
95
40050103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
96
40050104
ประถมศึกษา
-
0
0
0
97
40050105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปรีชา ถนอมเงิน
7
82
8
98
40050106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร
17
159
11
99
40050107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญคุ้ม การนา
8
76
9
100
40050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร ทะเยี่ยม
11
86
11
101
40050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน คำภา
7
68
8
102
40050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรเพชร นิลพงษ์
5
63
8
103
40050111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม ศรีภูวงศ์
16
215
11
104
40050112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดาณัฐ พุทธา
7
78
8
105
40050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
98
8
106
40050114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ พลบุญ
19
135
11
107
40050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล
18
198
11
108
40050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวัชร มัชปาโต
11
196
8
109
40050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
1
110
40050119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
2
111
40050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ ปุรัมพกา
17
331
13
112
40050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
113
40050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงสุข
59
1,256
41
114
40050123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
91
9
115
40050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เวียงทอง
11
113
8
116
40050125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร ตรีเหลา
9
63
8
117
40050126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมวลมิตร เกชิต
21
179
12
118
40050127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวิชย์ แสนแก้ว
18
212
12
119
40050128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
7
79
8
120
40050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
96
8
121
40050130
ประถมศึกษา
-
4
33
6
122
40050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
123
40050132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ไชยมิ่ง
13
60
10
124
40050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ภูมาก
8
61
9
125
40050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชัย ศรีระชัย
8
67
8
126
40050136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราษฎร์ จันผาผาย
12
118
8
127
40050137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม
19
203
11
128
40050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อพงษ์ ผิวนางาม
15
147
8
129
40050139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสวน วรรณโอภาส
21
279
11
130
40050140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ชาญประไพร
13
127
8
131
40050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
8
132
40050142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
17
7
133
40050143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ ปาสาทัง
20
207
11
134
40050144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารวี ทวยภา
10
84
8
135
40050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐฐพณ ลูกคำ
7
63
9
136
40050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี หลักม่วง
14
168
10
137
40050148
ประถมศึกษา
นายบัลลังก์ ไชยสิงหา
7
50
6
138
40050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุญศรี
11
96
8
139
40050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ โฮมหงษ์
7
77
8
140
40050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต คำชมภู
23
343
17
141
40050152
ประถมศึกษา
นายอนุชา ธาตุบุรมย์
9
83
8
142
40050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
8
143
40050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ทองล้น
7
48
9
144
40050155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำปัญญา ชัยคำดี
23
393
19
145
40050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิตร จุลวงษ์
7
46
9
146
40050157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุไร ลาสอน
19
187
11
147
40050159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
8
148
40050160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชิต ปราบไพรี
28
369
17
149
40050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา ไชยศรี
7
63
9
150
40050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ หงอกชัย
11
127
8
151
40050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิธูร ศรีเดช
6
52
9
152
40050164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมวิทย์ หนูบุญ
12
140
9
153
40050165
ประถมศึกษา
-
4
26
4
154
40050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ฉิมลี
6
65
8
155
40050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
12
180
8
156
40050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขวัชร เทพปิน
13
141
8
157
40050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศร พึ่งภพ
6
55
8
158
40050171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระวุธ เรืองตังญาณ
18
220
11
159
40050172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันเนาว์ สอนจิตร
17
194
11
160
40050173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา
11
111
8
161
40050175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
162
40050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทร์ทอง
11
128
8
163
40050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ คำบุญเกิด
14
126
8
164
40050179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม ปุราถาเน
8
84
8
165
40050180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ชารินทร์
13
139
8
166
40050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
167
40050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
168
40050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
11
124
8
169
40050185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี จำนงค์สุข
17
146
11
170
40050186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อรรถวัต ทวยภา
8
71
8
171
40050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย วรครบุรี
11
124
8
172
40050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กำสมุทร
8
75
8
173
40050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล เมฆสงค์
8
44
8
174
40050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
8
175
40050192
ประถมศึกษา
-
1
0
0
176
40050193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ ยามโสภา
8
54
8
177
40050194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัควดี หารปรี
14
118
12
178
40050195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
91
8
179
40050196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ ทาระสา
17
190
11
180
40050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภรัตน์ บุญไตรย์
17
128
11
181
40050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศราภรณ์ สิงห์เพียง
7
54
8
182
40050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ่นทยา ผาผง
7
50
8
183
40050200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ ชิดทอง
16
131
11
184
40050201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
5
59
8
185
40050202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ลาดเหลา
8
49
8
186
40050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะณัติ บุญแย้ม
9
73
8
187
40050205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
8
188
40050206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลกฤษณ ศึกษา
18
266
12
189
40050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
8
190
40050209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
86
8
191
40050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพล โสภา
8
69
8
192
40050211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง
17
225
11
193
40050212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
63
9
194
40050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภพ น้ำใจดี
9
109
8
195
40050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
196
40050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรุต บุญโนนแต้
7
47
8
197
40050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวเพชร จันทะนาม
19
142
11
198
40050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
9
69
8
199
40050219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
12
194
11
200
40050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติกร หงษ์เวียง
10
83
8
201
40050221
ประถมศึกษา
-
4
39
6
202
40050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทอง ทับชา
12
141
8
203
40050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
9
204
40050224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธ ดีชัยชนะ
9
48
9
205
40050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏณรงค์ พิริยการ
11
82
11
206
40050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สุขสม
64
1,124
35
207
40050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
6
46
8
208
40050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
48
863
29
209
40050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
210
40050230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนธรรม มีทอง
18
129
11
211
40050231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
19
149
12
212
40050232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
69
9
213
40050233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พลนิกร
8
69
9
214
40050234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจริยา นิตยา
13
125
8
215
40050235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
9
216
40050236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย
16
127
11
217
40050237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา บาลยอ
8
70
9
218
40050238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย
6
43
8
219
40050239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต หาญเชิงชัย
21
267
11
220
40050240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง คำมี
18
127
11
221
40050241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์
6
74
8
222
40050242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระลึก ราชาวงษ์
16
152
11
223
40050244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ไชยประปา
8
93
8
224
40050245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
7
4
225
40050248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร เสาวรส
7
63
8
226
40050249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ทุมมี
6
44
8
227
40050250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญชัย สิงห์แป
16
137
11
228
40050251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
38
9
229
40050252
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
9
230
40050253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญชลิกา นามมณทา
8
54
7
231
40050254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย สมท่า
18
122
11
232
40050255
ประถมศึกษา
-
7
29
5
233
40050256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริวิภา หน่ายโสก
6
29
8
234
40050257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร จันทร์เทพย์
13
145
8
235
40050258
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพร ภูพันลา
19
196
11
236
40050259
ประถมศึกษา
-
3
24
8
237
40050260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร
14
190
8
238
40050261
ประถมศึกษา
นางพรผกา จวงทอง
6
43
7
239
40050262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศุภนันท์ พิมดี
15
145
11
240
40050263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรี
16
118
11
241
40050264
ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ทองดี
5
43
7
242
40050265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ โคตา
19
325
14
243
40050266
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
13
136
9
244
40050267
ประถมศึกษา
นายวิมล ศรีบุตรตา
9
68
7
245
40050268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
17
181
11
246
40050269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ สุนทร
21
228
11
247
40050270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟ้าสาง คำทองเขียว
10
89
8
248
40050271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ ห่มขวา
17
218
11
249
40050272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
15
153
11
250
40050273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรารัตน์ ชำนาญ
3
34
8
251
40050274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม
12
135
8
252
40050275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร หมื่นชั่ง
21
298
13
253
40050276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวัฒนา ต่อนี
7
42
8
254
40050277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
28
8
255
40050278
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
69
8
256
40050279
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
25
8
257
40050280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพล ยุระศรี
10
106
8
258
40050281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ การอรุณ
10
73
8
259
40050282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย
15
222
14
260
40050283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ทองดี
5
62
8
รวม
2,914
32,192
2,459

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2