ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
41020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา บุลสถาพร
8
82
9
2
41020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกษร คำวิโส
30
382
15
3
41020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ไชยคำ
5
64
9
4
41020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี
7
49
9
5
41020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร พุดมี
9
92
9
6
41020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี กุสโร
18
198
11
7
41020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์
10
126
8
8
41020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย พิมพรภิรมย์
15
154
11
9
41020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีวีรพจน์ จันทรเสนา
11
129
8
10
41020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง พันอะนันท์
7
54
9
11
41020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
8
12
41020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มีชัย
18
130
12
13
41020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
9
5
14
41020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร พยัฆกุล
5
32
8
15
41020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ แสงนาค
13
94
8
16
41020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาธิ สาครเจริญ
8
45
8
17
41020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล นามโส
7
50
8
18
41020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
7
44
9
19
41020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
8
20
41020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
7
26
7
21
41020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
10
123
9
22
41020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ศรีกุลวงศ์
7
35
8
23
41020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูรณะ อุทัยกัน
18
264
12
24
41020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม หล้าแก่น
7
60
9
25
41020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา จันทอน
11
121
8
26
41020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ จันทะวงศ์
12
89
9
27
41020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อุปฮาด
14
153
9
28
41020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ศรีเสาวงษ์
10
132
8
29
41020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐชยา พรหมสิงห์
19
287
11
30
41020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ
17
179
11
31
41020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ศิริชนม์
7
68
8
32
41020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
33
41020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย ฤทธิ์มหา
19
213
11
34
41020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
35
41020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชยานนท์ ไพโรจน์
10
86
8
36
41020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ นามแสง
16
172
11
37
41020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน สุขรมย์
10
131
8
38
41020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พาสีราช
7
41
8
39
41020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร จักรโนวรรณ
20
226
11
40
41020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม วงษ์ก่อ
8
52
8
41
41020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัด ตีระมาตย์
9
87
8
42
41020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ อุดชาชน
9
85
8
43
41020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
44
41020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา
18
249
9
45
41020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิจิตร พรหมจารีย์
17
134
12
46
41020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง
8
88
8
47
41020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข พรมอ๊อต
8
72
8
48
41020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี จันทอน
6
32
8
49
41020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล วงษ์ทอง
8
65
8
50
41020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย อุ่นแสง
6
47
8
51
41020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พรมกลาง
7
43
7
52
41020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเทือง ธรรมโหร
17
203
11
53
41020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ภาโนมัย
12
111
9
54
41020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา ศิริสมพงษ์
14
137
9
55
41020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ไกรยุทธ จำปาหอม
8
68
8
56
41020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์
19
281
11
57
41020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน
7
82
8
58
41020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ สีหาทับ
8
84
8
59
41020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ หาญสุบิน
16
169
11
60
41020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภร บุญราช
21
328
19
61
41020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
7
62
41020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พาสีราช
11
134
8
63
41020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต เหล่าพร
7
28
7
64
41020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ หารินไสล
5
73
8
65
41020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชโณทัย สุกุมาลย์
15
138
11
66
41020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ นาครินทร์
14
100
11
67
41020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหรียญชัย จำปาโชติ
7
65
8
68
41020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
7
69
41020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
94
8
70
41020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเรียง พรมรินทร์
16
160
11
71
41020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ไผ่ตง
8
80
8
72
41020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
17
152
11
73
41020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ กองแก้ว
10
60
8
74
41020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ภูคัสมาส
8
63
8
75
41020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
6
76
41020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด โพธิ์ศรีลา
6
45
8
77
41020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ รามโคตร
17
123
11
78
41020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรานนท์ พันธ์หอม
9
60
8
79
41020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทาน ศรีทาพุฒ
18
264
11
80
41020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลัย โสภาพ
14
188
8
81
41020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์
6
43
8
82
41020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชัย อุดมพงษ์
23
516
17
83
41020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริภรณ์ ศรีหริ่ง
10
61
8
84
41020087
ประถมศึกษา
-
4
29
7
85
41020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกประภาส ขามรัตน์
7
71
8
86
41020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
5
50
9
87
41020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ชลธี
18
201
11
88
41020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล มหิพันธุ์
11
92
8
89
41020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา
17
193
11
90
41020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
5
91
41020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ การไร่
13
131
8
92
41020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน
13
84
11
93
41020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชา ทัศนิยม
7
62
8
94
41020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย โคตรสุโน
8
83
8
95
41020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชกูล เยาวรุตม์
9
95
8
96
41020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ภูถมศรี
19
300
11
97
41020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี โนนทิง
18
198
11
98
41020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย พระไตรราช
15
149
11
99
41020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
183
11
100
41020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช ศรีวิชา
19
139
11
101
41020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติรักษ์ ลุสีดา
4
37
8
102
41020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร สอนพิทักษ์
6
57
8
103
41020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร
14
188
11
104
41020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
63
8
105
41020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร ชัยจำรัส
10
84
8
106
41020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชช์ ชมภูพื้น
8
58
8
107
41020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี
11
112
8
108
41020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ศิริสมพงษ์
17
215
11
109
41020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย บูชาอินทร์
17
235
11
110
41020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โคตรศรี
6
64
9
111
41020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สิมพา
17
167
11
112
41020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร สังโวลี
8
71
8
113
41020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อัมวรรณ
9
61
8
114
41020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
115
41020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา บุญชนะทรัพย์
17
146
11
116
41020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วิรัช พรหมกุล
7
44
7
117
41020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
118
41020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ วิบูลย์สิน
17
166
11
119
41020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย สำเริง
10
90
8
120
41020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์
46
763
24
121
41020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน
6
34
8
122
41020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย นวะสิมมา
11
134
8
123
41020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ โยธาทูล
10
92
8
124
41020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยา ไพศาล
9
60
8
125
41020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ทองคำ
14
116
8
126
41020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
6
127
41020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาภรณ์ ภูขาว
13
143
8
128
41020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว
17
156
9
129
41020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
7
83
8
130
41020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย สุดดี
10
85
9
131
41020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย พรหมจารีย์
19
286
11
132
41020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
16
122
11
133
41020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย สิมพา
10
62
8
134
41020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำวงศ์
6
29
8
135
41020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น
15
114
8
136
41020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อุทุมทอง
6
38
8
137
41020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ อุทุมทอง
5
37
7
138
41020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ
8
101
8
139
41020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรยุทธ ชัยดินี
20
195
11
140
41020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอมคิด วงค์พิมสอน
11
144
8
141
41020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี โสภาคำ
11
96
8
142
41020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนผล จันโทสาร
13
176
8
143
41020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชิต สิทธิโชติ
9
63
8
144
41020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แสงกล้า
13
230
9
145
41020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุริยันต์ ภูขาว
22
287
11
146
41020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี
19
227
12
147
41020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศรี จันทร์อ่อน
17
142
11
148
41020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน นนทะคำจันทร์
6
48
8
149
41020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ดอนแสง
4
79
8
150
41020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตรีประดับ บุญสาร
8
91
8
151
41020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนันท์ นามมุงคุณ
19
188
12
152
41020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ หินนาง
5
52
8
153
41020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ศรีสุชาติ
17
151
11
154
41020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จิตธรรมมา
42
878
31
155
41020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ ต้นยวด
17
125
11
156
41020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์
10
110
11
157
41020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสนศรี ผัดเชตร
27
403
11
158
41020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล
12
101
8
159
41020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สารกอง
14
113
9
160
41020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ถาไชยลา
10
81
9
161
41020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
20
287
11
162
41020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา ศรีหริ่ง
24
198
11
163
41020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล ร่มวาปี
19
255
11
164
41020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หมั่นเก็บ
34
618
25
165
41020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ลาดล้าย
7
45
9
166
41020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปลูก พรมรัตน์
15
128
11
167
41020175
ประถมศึกษา
-
2
6
4
168
41020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม กมลเศษ
8
71
9
169
41020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม คลังแสง
34
447
19
170
41020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ นามศรี
6
50
9
171
41020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร โยธะชัย
23
207
12
172
41020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์
24
223
12
173
41020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ดีแป้น
14
132
9
174
41020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ปากเมย
11
96
9
175
41020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทรง เพ็งโสภา
16
111
11
176
41020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร บุญกลาง
22
288
12
177
41020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง บำรุงภักดี
18
197
11
178
41020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตุ ปฏิทานัง
8
49
8
179
41020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชัย รัตโน
17
160
11
180
41020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา ศรีโบราณ
17
237
12
181
41020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร เสนาภักดี
7
72
8
182
41020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวลอย คลองสนั่น
14
121
8
183
41020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพงษ์พิส จำปาหอม
8
64
9
184
41020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์
6
47
8
185
41020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุพร เขียวลุน
18
244
15
186
41020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
9
117
8
187
41020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต คำมี
8
64
9
188
41020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ทะวาปี
6
25
7
189
41020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศรา ภาประเวช
9
48
8
190
41020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล วงษ์คำด้วง
14
125
8
191
41020201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
20
208
11
192
41020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย แก้วพนา
7
75
8
193
41020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล ลงคลัง
20
270
12
194
41020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ พละกุล
14
117
9
195
41020205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ไกรราช
16
182
11
รวม
2,365
25,216
1,841

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน