ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
41030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์
22
299
13
2
41030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช คำวันดี
5
51
8
3
41030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ
14
128
11
4
41030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นวิภา นามดี
6
51
8
5
41030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
97
8
6
41030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศากร อ่อนละมุล
10
71
8
7
41030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ
10
72
8
8
41030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
478
22
9
41030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
11
91
8
10
41030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม คำล้วน
11
99
8
11
41030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ
11
131
8
12
41030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ คำกิ่ง
8
93
8
13
41030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล
6
66
8
14
41030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองล้วน ธรรมสาร
16
247
11
15
41030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายทอง ณรงค์ชัย
11
119
8
16
41030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี โพธิ์ศรี
8
75
8
17
41030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์
23
215
11
18
41030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิดล สิงสาธร
8
50
8
19
41030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา
13
94
9
20
41030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล นาทุม
4
62
8
21
41030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงจิต กิ่งกาญจน์
11
138
8
22
41030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยแก้ว
10
80
8
23
41030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก กินรี
6
52
8
24
41030027
ประถมศึกษา
-
5
31
6
25
41030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ก้องเวหา
8
63
8
26
41030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
92
8
27
41030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง
6
53
8
28
41030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร หมุนอุดม
9
71
9
29
41030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
4
52
8
30
41030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ
12
132
8
31
41030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ นันตะสุข
13
136
8
32
41030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
8
33
41030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ต้นคำใบ
17
194
11
34
41030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ปะเสระกัง
6
43
9
35
41030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเดช พงศธร
24
383
14
36
41030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เครือเจริญ
9
149
8
37
41030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศรีนวล
12
158
8
38
41030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนา พรมมา
16
158
11
39
41030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาลสันติ์ พวงกัลยา
7
65
8
40
41030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัดดาวัล พานาดา
16
134
11
41
41030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์
6
27
7
42
41030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ชำนิยันต์
8
84
8
43
41030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใส สมเทพ
11
91
8
44
41030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย แสงศิลา
23
307
15
45
41030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
5
43
7
46
41030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล
10
82
8
47
41030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร คำเมืองแพน
9
81
8
48
41030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
8
49
41030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์
17
123
11
50
41030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ นามโยธา
17
194
11
51
41030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
21
290
11
52
41030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
14
180
8
53
41030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรณฤทธิ์ นาผล
25
423
13
54
41030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมฆ ถ่อเงิน
18
240
13
55
41030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง สุปัญญาบุตร
10
63
8
56
41030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา
7
72
8
57
41030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์
7
63
9
58
41030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร วัจนสุนทร
18
160
11
59
41030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก มุงคุณแสน
25
373
16
60
41030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี
7
110
8
61
41030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา
3
24
8
62
41030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ บุฮม
16
224
11
63
41030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
64
41030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุส่าห์ ทวีรัตน์
4
40
8
65
41030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
8
44
8
66
41030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
9
83
8
67
41030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสมร สนทา
46
831
29
68
41030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
44
865
29
69
41030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี
10
82
8
70
41030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์
8
97
8
71
41030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา
25
487
21
72
41030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อุดชุมนารี
7
60
8
73
41030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์
16
216
11
74
41030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ โคตรชุม
13
114
9
75
41030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพประสิทธิ์ คำพิมาน
10
82
8
76
41030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสไกร สีทวนฐาน
10
94
8
77
41030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร นามลี
13
154
8
78
41030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ
19
283
15
79
41030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ทรงศรี
13
109
8
80
41030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง รัตนสิงห์
12
171
8
81
41030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา อุดชุมนารี
6
44
8
82
41030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เนียมนาภา
12
185
8
83
41030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ขันตี
20
261
13
84
41030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา แสนศิริรัตน์
13
146
8
85
41030089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ดีสิน
17
186
11
86
41030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา
7
62
8
87
41030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี เรียบร้อย
24
299
11
88
41030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพล โฮมชัย
8
94
8
89
41030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน โลมิน
10
75
8
90
41030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ
12
125
8
91
41030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะพร บุญสอด
8
68
8
92
41030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร แสงใส
9
112
8
93
41030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ โพธิ์เสนา
40
537
23
94
41030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์
18
186
8
95
41030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพล วิทยากร
27
688
26
96
41030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประธูป ฉิมมาลา
12
122
8
97
41030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตร ขันธวิชัย
20
327
13
98
41030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชรัตน์ สีขาว
4
30
8
99
41030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์
12
177
11
100
41030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำฝน ไชยวาน
8
61
8
101
41030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย ภิรมย์เชย
16
120
11
102
41030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด วิรุณพันธ์
12
131
8
103
41030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ
8
62
8
104
41030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวุธ เหมะธุลิน
8
50
9
105
41030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
308
20
106
41030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล สอนเสนา
18
218
12
107
41030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ
10
90
8
108
41030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ บูรพันธ์
9
61
8
109
41030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
10
129
8
110
41030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
123
8
111
41030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นอุดม มังษาอุดม
20
257
11
112
41030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองทศ จันทร์สมคอย
18
192
11
113
41030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนง วรรณพฤกษ์
11
106
8
114
41030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ อิศดง
21
269
13
115
41030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกลัยา พลมั่น
8
49
8
116
41030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ วรนาม
17
157
8
117
41030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร บุรีเพีย
7
50
8
118
41030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู วิชาชัย
16
179
11
119
41030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์ลักษณ์ หงษ์คำ
10
84
8
120
41030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ หาไชย
19
230
11
121
41030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร อ่อนละมุล
7
44
8
122
41030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปานทอง สิตวงศ์
11
106
11
123
41030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัย สมบูรณ์
7
62
8
124
41030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ไชยมหา
6
42
7
125
41030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง มุกดากิจ
9
116
8
126
41030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ขวัญทอง
10
94
8
127
41030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันแสง ยืนนาน
19
289
11
128
41030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์
9
59
8
129
41030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ดวงพัง
10
99
8
130
41030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล สูงห้างหว้า
13
215
8
131
41030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง
19
221
11
132
41030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อม อภิรักษ์
9
89
8
133
41030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีชัย พรมสิทธิ์
18
200
11
134
41030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง
23
352
17
135
41030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล พันธุ์ศิลา
11
130
8
136
41030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ มังธานี
12
127
8
137
41030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
6
138
41030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย สระศรี
9
45
9
139
41030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทยากร นิวรนุสิทธิ์
21
303
13
140
41030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ บุญพา
8
70
8
141
41030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์
8
63
8
142
41030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัดถา จารุจิตร
6
71
8
143
41030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
9
85
8
144
41030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา แก้วเกิดมี
9
83
8
145
41030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพงษ์ ศรีเมือง
13
188
8
146
41030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สาโส
5
26
8
147
41030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ทรงศรี
9
121
8
148
41030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ รามวิเศษ
10
112
8
149
41030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา สนทอง
17
133
11
150
41030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง นวลประจักร์
22
391
16
151
41030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล คำรินทร์
19
244
11
152
41030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช อนุญาหงษ์
7
43
8
153
41030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
86
8
154
41030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ โรมเมือง
19
253
11
155
41030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน ภูมิเพ็ง
9
106
8
156
41030163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญส่ง หอมกระชาย
19
142
11
157
41030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสงทอง หอมสวาสดิ์
15
190
11
158
41030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด สร้อยพาน
8
67
8
159
41030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์
17
162
11
160
41030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ คำเพชร
18
171
11
161
41030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ซาเมืองศรี
8
62
8
162
41030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมชัย นันทะศรี
35
518
22
163
41030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณย์ มีวิชา
15
146
8
164
41030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน รักษาเมือง
7
57
8
165
41030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม สุวรรณชาตรี
19
242
12
166
41030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี พันธ์อินากูล
7
45
8
167
41030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
364
17
168
41030175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์
13
197
11
169
41030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ศรีสุนาครัว
23
276
14
170
41030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง บุตรคง
53
1,062
38
171
41030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สีจันเพรียว
64
1,377
39
172
41030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพร ประทุมพงษ์
9
63
8
173
41030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
20
204
11
174
41030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด หวังผล
11
88
8
175
41030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย ขำดี
8
66
8
176
41030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์
12
101
8
177
41030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลพรรษ สวัสดี
15
123
11
178
41030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวใส บ่อคำเกิด
15
194
11
179
41030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
7
180
41030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คทาเหม
7
64
8
181
41030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณภัสนันท์ สมพอง
7
81
8
182
41030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำเนียง ภูนาขาว
8
99
8
183
41030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งฤดี อัปมาตย์
7
32
8
184
41030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา วิชากุล
8
57
8
185
41030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา บุญชัย
20
256
11
186
41030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรพันธ์ ทวีทรัพย์
10
81
10
187
41030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต อุปไชย
22
319
16
188
41030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ นามดี
18
236
11
189
41030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
377
16
190
41030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ พรมทา
5
53
8
191
41030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
87
8
192
41030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิภาพร จูมศรี
8
86
8
193
41030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
279
13
194
41030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลาดี
12
124
8
195
41030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง เกตอุบล
7
58
8
196
41030208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี
24
294
11
197
41030210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด สุพันอ่างทอง
6
50
8
198
41030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช โทแก้ว
9
91
8
199
41030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน
12
111
8
200
41030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงใจ สวดมนต์
17
139
11
201
41030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว
19
299
14
202
41030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ทองเทพ
9
89
8
203
41030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย เคนศิริ
13
121
8
รวม
2,687
32,739
2,061

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน