ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
41040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภภูมิ พลจางวาง
กุดจับเมืองเพีย
6
112
8
2
41040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์
กุดจับเมืองเพีย
7
118
8
3
41040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล หริตกุล
กุดจับเมืองเพีย
4
40
8
4
41040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรกฎ เกษหอม
กุดจับเมืองเพีย
15
179
11
5
41040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย นุ่มตูม
กุดจับเมืองเพีย
5
46
7
6
41040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม
กุดจับเมืองเพีย
5
84
9
7
41040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินวุธ จันนาหว้า
ภูพาน
4
52
8
8
41040008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส สีหบุตร
ภูพาน
15
164
11
9
41040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอนชัย พรมประเสริฐ
ภูพาน
6
57
8
10
41040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฎ ชัยวินิตย์
ภูพาน
11
156
8
11
41040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
ภูพาน
12
152
8
12
41040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ พาภักดี
เชียงเพ็งปะโค
10
80
8
13
41040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เชียงเพ็งปะโค
1
0
0
14
41040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์
เชียงเพ็งปะโค
25
307
13
15
41040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เชียงเพ็งปะโค
1
0
0
16
41040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง คุณมี
เชียงเพ็งปะโค
12
113
8
17
41040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ศิริวิเศษ
เชียงเพ็งปะโค
10
105
8
18
41040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร โทกุล
โรงเรียนภูพาน
16
235
11
19
41040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์
ภูพาน
7
87
8
20
41040020
ประถมศึกษา
-
เชียงเพ็งปะโค
0
0
0
21
41040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูนลาภ นาคสุทธิ์
เชียงเพ็งปะโค
10
130
8
22
41040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เชียงเพ็งปะโค
5
46
6
23
41040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด พรศิริรัตน์
เชียงเพ็งปะโค
6
78
8
24
41040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรพีพรรณ อินทนาม
เชียงเพ็งปะโค
10
121
8
25
41040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตรัฐ พลมณี
เชียงเพ็งปะโค
10
122
8
26
41040026
ประถมศึกษา
-
เชียงเพ็งปะโค
0
0
0
27
41040027
ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ นิรันดร์ตรานนท์
เชียงเพ็งปะโค
4
47
6
28
41040028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์
กุดจับเมืองเพีย
19
153
11
29
41040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี สังฆศรี
กุดจับเมืองเพีย
6
52
8
30
41040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ขันภิบาล
กุดจับเมืองเพีย
10
104
8
31
41040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิลุบล ชุมแวงวาปี
กุดจับเมืองเพีย
8
53
8
32
41040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม แก้วอาษา
กุดจับเมืองเพีย
36
726
23
33
41040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล คงสมบัติ
ภูพาน
17
206
11
34
41040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทิมา สุขหา
ภูพาน
10
148
8
35
41040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร คนสันต์
ภูพาน
3
0
0
36
41040036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤตชัย สุริยา
ภูพาน
15
156
11
37
41040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูพาน
5
61
8
38
41040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดารุณี อัคเทพ
ภูพาน
25
464
18
39
41040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์
ภูพระบาท
20
235
13
40
41040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง
ภูพระบาท
24
466
22
41
41040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว พังคะบุตร
ลุ่มน้ำโมง
18
224
14
42
41040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย รัตนสุทธิ
ลุ่มน้ำโมง
19
196
11
43
41040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสดี อุทรักษ์
ลุ่มนำโมง
6
58
8
44
41040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาธาตุเจดีย์
2
35
8
45
41040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม สมจิตร
มหาธาตุเจดีย์
23
382
11
46
41040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
มหาธาตุเจดีย์
9
141
8
47
41040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเลิศ ผดุงเวียง
มหาธาตุเจดีย์
9
133
8
48
41040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรต ศิริธร
มหาธาตุเจดีย์
7
94
8
49
41040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ชมภูมาตร
มหาธาตุเจดีย์
7
64
8
50
41040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูพระบาท
5
68
7
51
41040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ไชยชนะ
ภูพระบาท
15
170
11
52
41040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรินทร์ บัวมี
ภูพระบาท
3
57
8
53
41040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์
ภูพระบาท
6
93
8
54
41040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี สรวงศิริ
ภูพระบาท
5
67
8
55
41040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ หมู่มาก
ภูพระบาท
6
87
8
56
41040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ละคร
ภูพระบาท
8
104
8
57
41040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ชัย เครือเนตร
มหาธาตุเจดีย์
4
53
8
58
41040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาธาตุเจดีย์
0
0
0
59
41040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม อาษานาม
มหาธาตุเจดีย์
18
219
12
60
41040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพนธ์ ประพันธ์
มหาธาตุเจดีย์
12
132
8
61
41040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรม มีภูเวียง
โรงเรียนมหาธาตุเจดีย์
7
76
8
62
41040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาธาตุเจดีย์
0
0
0
63
41040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
2
0
0
64
41040064
ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
1
0
0
65
41040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ พิลาวัลย์
ลุ่มน้ำโมง
15
241
10
66
41040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง
ลุ่มน้ำโมง
6
81
8
67
41040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ ทองไวย์
ลุ่มน้ำโมง
4
37
8
68
41040068
ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
0
0
0
69
41040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน รัตนสุทธิ
ลุ่มนำ้โมง
6
84
8
70
41040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ ผิวละออ
ลุ่มน้ำโมง
6
72
8
71
41040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
5
47
8
72
41040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองหายโศก
5
63
8
73
41040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย นามดี
โนนทองหายโศก
18
279
12
74
41040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิภาณ ป้องนางไชย
โนนทองหายโศก
11
129
8
75
41040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร โคตรโยธา
นนทองหายโศก
5
70
8
76
41040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารมย์ นามดี
โนนทองหายโศก
18
208
11
77
41040077
ประถมศึกษา
-
โนนทองหายโศก
1
0
0
78
41040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ อุ่นท้าว
โนนทองหายโศก
17
199
11
79
41040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองหายโศก
4
65
8
80
41040080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านผือ
1
0
0
81
41040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม
บ้านผือ
4
50
8
82
41040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ผิวสว่าง
บ้านผือ
6
61
8
83
41040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ
บ้านผือ
32
664
24
84
41040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม สีพิมพ์สอ
บ้านผือ
18
191
11
85
41040086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา อินทะวงษา
บ้านผือ
65
1,206
32
86
41040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
บ้านผือ
11
108
8
87
41040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ทองไวย์
ภูพระบาท
8
76
8
88
41040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูพระบาท
3
57
8
89
41040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประติพัตร์ นรสาร
ภูพระบาท
6
118
8
90
41040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ
ภูพระบาท
14
166
11
91
41040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูพระบาท
2
31
7
92
41040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายสินทร์ เงินดี
ภูพระบาท
15
162
11
93
41040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์
ลุ่มน้ำโมง
6
101
8
94
41040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
5
55
8
95
41040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ พรหมพลจร
ลุ่มน้ำโมง
21
275
12
96
41040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
6
80
8
97
41040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำโมง
4
37
8
98
41040099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญชัย บรรเลงรมย์
มหาธาตุเจดีย์
18
218
11
99
41040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ ศิริธร
มหาธาตุเจดีย์
12
130
12
100
41040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาธาตุเจดีย์
4
65
8
101
41040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพูน ศรีคราม
มหาธาตุเจดีย์
10
162
9
102
41040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาธาตุเจดีย์
4
68
8
103
41040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ บุญแสง
โนนทองหายโศก
19
348
22
104
41040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองหายโศก
5
44
8
105
41040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว
โนนทองหายโศก
16
139
11
106
41040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา แก้วพล
โนนทองหายโศกท
6
77
8
107
41040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.ปรีชา คำเหมือน
โนนทองหายโศก
7
78
8
108
41040109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา ผลธุระ
โนนทองหายโศก
13
272
11
109
41040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
โนนทองหายโศก
9
53
8
110
41040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนทองหายโศก
3
39
8
111
41040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำโสม
4
49
8
112
41040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย นามวิเศษ
น้ำโสม
18
331
17
113
41040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา เจริญชนม์
น้ำโสม
11
125
8
114
41040116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
โสมสำราญ
35
762
36
115
41040118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุฒิ ประสานศักดิ์
โสมสำราญ
19
282
12
116
41040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวา สุขรมย์
โสมสำราญ
19
193
11
117
41040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ อำไพ
โสมสำราญ
11
134
8
118
41040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เถาวัลย์
น้ำโสม
21
347
14
119
41040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต
น้ำโสม
6
57
8
120
41040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำโสม
4
64
8
121
41040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำโสม
11
145
8
122
41040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวา หอมสวาสดิ์
น้ำโสม
15
207
11
123
41040126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระยุทธ เวียงสมุทร
น้ำโสม
17
295
11
124
41040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุนสิน
โสมสำราญ
57
1,399
42
125
41040128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โสมสำราญ
9
104
11
126
41040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์
โสมสำราญ
7
63
8
127
41040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิช ถาโคตร
หนองแวงสามัคคี
12
255
8
128
41040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวงสามัคคี
1
0
0
129
41040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตัง
หนองแวงสามัคคี
17
175
11
130
41040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิศักดิ์ ป้องเรือ
หนองแวงสามัคคี
11
183
8
131
41040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา โสดาวิชิต
กลุ่มโสมสำราญ
9
102
8
132
41040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โสมสำราญ
16
330
13
133
41040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หงษ์ศรี
หนองแวงสามัคคี
10
101
8
134
41040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวงสามัคคี
15
177
11
135
41040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์
หนองแวงสามัคคี
8
125
8
136
41040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง
หนองแวงสามัคคี
13
149
9
137
41040140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ แข็งแรง
หนองแวงสามัคคี
17
247
11
138
41040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์
หนองแวงสามัคคี
5
77
8
139
41040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านก้องนาแค
7
63
8
140
41040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ มุธุตา
บ้านก้องนาแค
7
81
8
141
41040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ
บ้านก้องนาแค
17
208
11
142
41040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านก้องนาแค
8
126
8
143
41040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม พรมโท
บ้านก้องนาแค
18
216
13
144
41040147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต พันทะสี
นายูงโนนทอง
15
172
11
145
41040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล ผิวศิริ
นายูงโนนทอง
10
128
8
146
41040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชาติ ไชยศรี
นายูง-โนนทอง
9
179
8
147
41040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย
นายูงโนนทอง
12
217
8
148
41040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง
นายูงโนนทอง
10
137
8
149
41040152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถาพร พิลาดี
นายูง โนนทอง
17
235
11
150
41040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สายสมบูรณ์
ายูงโนนทอง
12
149
8
151
41040154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โทนไทย
นายูงโนนทอง
23
353
15
152
41040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย มีหาฤทธิ์
บ้านก้องนาแค
7
67
8
153
41040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง สิทธิบุญมา
บ้านก้องนาแค
12
213
8
154
41040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล นิลรักษา
บ้านก้องนาแค
5
75
8
155
41040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย จำปาฤทธิ์
บ้านก้องนาแค
24
375
22
156
41040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ตันนารัตน์
นายูงโนนทอง
9
116
8
รวม
1,703
24,202
1,460

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน