ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
14
5
2
42010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
13
5
3
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อุตสาหะ
กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
5
56
7
4
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ บุตรดีไชย
กกดู่นาแขม
6
53
8
5
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
4
22
7
6
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
7
7
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
0
4
58
8
8
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน สุพรมอินทร์
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
21
278
11
9
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
กกดู่นาแขม
5
22
6
10
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
-
18
166
11
11
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
หลักเมือง
9
35
11
12
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
7
13
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
-
93
2,147
48
14
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
0
80
1,239
38
15
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
-
18
154
11
16
42010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
4
17
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม
3
23
7
18
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
7
19
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
ไม่มี
15
164
11
20
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
-
9
61
8
21
42010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
12
115
11
22
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ไม่มี
8
75
8
23
42010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
18
173
9
24
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
14
144
8
25
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
ดินดำน้ำสวยเมืองเลย
11
85
8
26
42010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมสงวน
ดินดำขน้ำสวย
7
21
8
27
42010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
27
8
28
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
โรงเรียนคุณธรรม
12
134
8
29
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
19
175
11
30
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา
11
69
11
31
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
15
136
11
32
42010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
33
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
5
35
8
34
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
4
35
7
35
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
71
8
36
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ แสนนางชน
6
16
6
37
42010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต
12
92
11
38
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
-
4
26
8
39
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
10
88
8
40
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
การท่าอากาศยาน
6
50
8
41
42010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
0000
15
126
10
42
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
14
183
11
43
42010048
-
1
0
0
44
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย วันนา
5
21
6
45
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
6
62
8
46
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
10
168
8
47
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
0
4
36
8
48
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
8
72
8
49
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
3
41
8
50
42010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
0
3
27
8
51
42010057
-
0
0
0
52
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวดล อัศวรัตนกุล
18
271
11
53
42010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
4
31
7
54
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
20
230
8
55
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
-
6
38
8
56
42010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
3
2
2
57
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทธิ์ แสงคำ
-
5
27
8
58
42010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
0
0
0
59
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
4
48
7
60
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวยา รักคง
คุณภาพการศึกษาหลักเมือง
4
42
8
61
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
-
16
112
11
62
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
4
54
8
63
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม
5
10
5
64
42010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
19
148
11
65
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
-
4
31
8
66
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
20
352
12
67
42010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
20
6
68
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
สพฐ.
20
219
10
69
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า
0
11
106
8
70
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
21
271
14
71
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
นาด้วง
16
171
11
72
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก ธิมะสาร
ไม่มี
14
108
11
73
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
20
271
11
74
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ
-
15
141
11
75
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
1
7
84
8
76
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
8
76
8
77
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ราชโยธา
หาดนาแก้ว
8
109
8
78
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเทพ ทาเชาว์
9
85
8
79
42010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รร.บ้านนาป่าหนาด
2
21
7
80
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ไชยศรี
ธาตุจอมศรี
22
290
11
81
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
8
68
8
82
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
6
19
8
83
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เวียงทอง
-
6
42
8
84
42010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
1
12
4
85
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
45
919
24
86
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
17
257
10
87
42010093
ประถมศึกษา
-
0
1
2
88
42010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
17
122
11
89
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
-
3
15
8
90
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
-
10
144
8
91
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สิงห์คำ
-
15
225
8
92
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
5
73
8
93
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
-
8
93
8
94
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ไชโยแสง
7
67
8
95
42010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วกัลยา
ไม่มีเครือข่าย
19
247
12
96
42010102
-
0
0
0
97
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
9
104
8
98
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์
-
17
139
11
99
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
3
27
8
100
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
-
14
249
8
101
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
13
137
8
102
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านคกเลา
14
172
11
103
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
-
7
83
8
104
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
-
13
150
8
105
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
ปฐมวัย
6
68
8
106
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
10
129
8
107
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
สพป.ลย1
18
223
11
108
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วงษ์ดี
เชียงคาน
8
53
8
109
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
34
8
110
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
4
36
8
111
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แร่นาค
-
6
54
8
112
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
-
5
49
8
113
42010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
1
15
6
114
42010120
ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
4
20
4
115
42010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร แดนดี
15
154
11
116
42010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร สืบผาง
อปท
18
173
11
117
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
50
8
118
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
สพฐ
18
209
11
119
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ราชภักดี
เชียงกลม
25
496
16
120
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
9
142
7
121
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา สุทาธรรม
เชียงกลม
10
112
8
122
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
11
190
190
123
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
9
111
8
124
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
-
8
44
8
125
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
51
8
126
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ มาดี
ยุวฑูตความดี
24
503
16
127
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยศปัญญา
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
22
371
11
128
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพวรรณีย์ สีดา
-
3
33
8
129
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
4
55
8
130
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
19
204
11
131
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ คำบุยา
เชียงกลม
11
126
8
132
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สพฐ.
7
91
8
133
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร วันทองสังข์
19
188
11
134
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
5
52
8
135
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว
-
6
73
8
136
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ หงษ์แพง
20
290
12
137
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
9
115
8
138
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน นาวาสิทธิ์
แก่งจันทร์โมเดล
6
73
8
139
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช
แก่งจันทร์โมเดล
5
71
8
140
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
แก่งจันทร์
6
57
8
141
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพนครหงส์
2
23
8
142
42010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
19
257
11
143
42010260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอินทร์ อุบลชัย
-
15
149
11
144
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
6
48
8
145
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
4
61
8
146
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
3
39
8
147
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
16
215
11
148
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
21
6
149
42010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
3
2
150
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
-
5
15
8
151
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย พวงกันยา
ท่าลี่
24
424
14
152
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
สพป.ลย. 1
4
55
8
153
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ธาราวดี
23
360
13
154
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
10
121
8
155
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
20
8
156
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
2
16
7
157
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
สพป.เลย1
3
33
8
158
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ลย 1
4
40
8
159
42010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
17
7
160
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
-
11
109
8
161
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
21
332
11
162
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
สพป.ลย.1
6
45
8
163
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
28
8
164
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ โยธาคำมี
สพป.ลย.1
2
9
5
165
42010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
5
166
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
0
6
17
5
167
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
10
5
168
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
5
57
8
169
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
17
102
11

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]