ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1042520063
42010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ บุตรโยจันโท
2
1042520064
42010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพร แสนประสิทธิ์
3
1042520066
42010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ อุตสาหะ
กลุ่มคุณภาพกการศึกษากกดู่นาแข
4
1042520067
42010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ บุตรดีไชย
กกดู่นาแขม
5
1042520068
42010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเดช จันทร์สว่าง
6
1042520069
42010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ กิจโป้
7
1042520070
42010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
0
8
1042520057
42010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธน สุพรมอินทร์
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
9
1042520061
42010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
กกดู่นาแขม
10
1042520051
42010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ นาเลาห์
-
11
1042520053
42010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทศ นาคะรังษี
หลักเมือง
12
1042520056
42010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
1042520043
42010013
ประถมศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
14
1042520009
42010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
0
15
1042520002
42010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลไชย พลเพชร
-
16
1042520003
42010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
1042520006
42010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ คำอ่อน
18
1042520007
42010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินตอง ศรีอุดม
19
1042520060
42010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม กุลจณีย์
20
1042520062
42010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
21
1042520058
42010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
22
1042520059
42010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
23
1042520030
42010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
24
1042520031
42010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
25
1042520032
42010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชพรหม ประสาน
ดินดำน้ำสวยเมืองเลย
26
1042520033
42010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย สมสงวน
ดินดำขน้ำสวย
27
1042520034
42010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิษฐ คำมา
28
1042520036
42010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
โรงเรียนคุณธรรม
29
1042520023
42010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
30
1042520024
42010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา
31
1042520025
42010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก กันทะวงศ์
32
1042520026
42010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
33
1042520027
42010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
34
1042520028
42010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
35
1042520029
42010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
36
1042520022
42010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ แสนนางชน
37
1042520015
42010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต
38
1042520017
42010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธิน จันทร์สว่าง
-
39
1042520014
42010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ ธรรมกุล
40
1042520035
42010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
การท่าอากาศยาน
41
1042520037
42010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
0000
42
1042520038
42010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
43
1042520039
42010048
-
44
1042520040
42010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย วันนา
45
1042520041
42010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา อยู่งาน
46
1042520042
42010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
47
1042520044
42010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชูทิพย์
0
48
1042520047
42010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สมอออน
49
1042520049
42010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา หงษ์เวียง
50
1042520065
42010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
51
1042520004
42010057
-
52
1042520005
42010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวดล อัศวรัตนกุล
53
1042520001
42010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
54
1042520016
42010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
55
1042520018
42010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
-
56
1042520019
42010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
57
1042520020
42010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทธิ์ แสงคำ
-
58
1042520021
42010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
59
1042520050
42010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
60
1042520052
42010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวยา รักคง
คุณภาพการศึกษาหลักเมือง
61
1042520054
42010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ น้อยบัวทอง
-
62
1042520055
42010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร คำพีระ
63
1042520046
42010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม
64
1042520385
42010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
65
1042520386
42010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
-
66
1042520384
42010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
67
1042520382
42010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
68
1042520379
42010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา พันชะโก
69
1042520381
42010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า
0
70
1042520380
42010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ศรีเหลา
71
1042520383
42010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
นาด้วง
72
1042520387
42010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก ธิมะสาร
ไม่มี
73
1042520388
42010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
74
1042520210
42010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ
-
75
1042520211
42010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
0
76
1042520212
42010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ตันทอง
77
1042520213
42010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดนาแก้ว
78
1042520214
42010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเทพ ทาเชาว์
79
1042520215
42010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
80
1042520229
42010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ไชยศรี
ธาตุจอมศรี
81
1042520230
42010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
82
1042520231
42010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
83
1042520197
42010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
84
1042520203
42010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
85
1042520194
42010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย คำพิมพ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
86
1042520195
42010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
87
1042520196
42010093
ประถมศึกษา
-
88
1042520221
42010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แก้ววงษา
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
89
1042520222
42010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตื๋อ สอนพรม
-
90
1042520216
42010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
-
91
1042520217
42010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สิงห์คำ
-
92
1042520218
42010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภมร สีลารักษ์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
93
1042520219
42010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
-
94
1042520220
42010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ไชโยแสง
95
1042520204
42010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ แก้วกัลยา
96
1042520209
42010102
-
97
1042520205
42010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอโศก ใจทิพย์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
98
1042520206
42010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์
-
99
1042520207
42010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญจอห์ณ ราชมี
100
1042520208
42010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
-
101
1042520202
42010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสงรัตน์
102
1042520200
42010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านคกเลา
103
1042520201
42010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
-
104
1042520198
42010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษติ์ กุลภา
-
105
1042520199
42010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
ปฐมวัย
106
1042520223
42010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
107
1042520224
42010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
สพป.ลย1
108
1042520228
42010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ วงษ์ดี
เชียงคาน
109
1042520225
42010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทรา
-
110
1042520226
42010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ จันปัดถา
111
1042520227
42010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แร่นาค
112
1042520232
42010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ตันทอง
113
1042520233
42010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศรีสถาน
หาดนาแก้ว
114
1042520234
42010120
ประถมศึกษา
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
115
1042520320
42010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร แดนดี
116
1042520323
42010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สืบผาง
อปท
117
1042520326
42010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
118
1042520327
42010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา สืบผาง
สพฐ
119
1042520315
42010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ราชภักดี
เชียงกลม
120
1042520316
42010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
121
1042520317
42010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา สุทาธรรม
เชียงกลม
122
1042520318
42010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
123
1042520319
42010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
124
1042520321
42010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
-
125
1042520309
42010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
126
1042520305
42010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ มาดี
ยุวฑูตความดี
127
1042520306
42010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยศปัญญา
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
128
1042520307
42010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพวรรณีย์ สีดา
-
129
1042520308
42010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ผาหอมสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
130
1042520322
42010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
131
1042520324
42010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ คำบุยา
เชียงกลม
132
1042520325
42010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สพฐ.
133
1042520328
42010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร วันทองสังข์
134
1042520329
42010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ จันทะพล
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
135
1042520330
42010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
-
136
1042520331
42010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ หงษ์แพง
137
1042520332
42010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
138
1042520310
42010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน นาวาสิทธิ์
แก่งจันทร์โมเดล
139
1042520311
42010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช
แก่งจันทร์โมเดล
140
1042520312
42010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ระติเดช
แก่งจันทร์
141
1042520313
42010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี กุลภา
กลุ่มคุณภาพนครหงส์
142
1042520314
42010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
143
1042520236
42010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
144
1042520237
42010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิหรา สาริกา
145
1042520238
42010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
146
1042520245
42010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
147
1042520242
42010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคสัน ทองทิพย์
148
1042520243
42010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
149
1042520244
42010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
150
1042520246
42010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
-
151
1042520235
42010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย พวงกันยา
ท่าลี่
152
1042520241
42010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
สพป.ลย. 1
153
1042520261
42010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ธาราวดี
154
1042520262
42010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล ธัญญารักษ์
155
1042520254
42010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
156
1042520255
42010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
157
1042520247
42010275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบัน ประทุมทอง
สพป.เลย1
158
1042520248
42010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
159
1042520253
42010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
160
1042520239
42010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
-
161
1042520256
42010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
162
1042520257
42010280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
สพป.ลย.1
163
1042520259
42010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ บุญงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก
164
1042520260
42010282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ โยธาคำมี
สพป.ลย.1
165
1042520250
42010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
166
1042520251
42010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ อุบลชัย
0
167
1042520252
42010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
168
1042520258
42010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
169
1042520249
42010287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]