ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
43010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม หินกาล
7
90
8
2
43010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมกร อินทรักษา
7
111
8
3
43010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองฮะ พรภูมินทร์
61
1,097
31
4
43010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร วิชิต
เซิมโพธิ์
12
154
9
5
43010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ธรรมวิเศษ
เซิมโพธิ์
12
103
8
6
43010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
11
101
9
7
43010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุนาอาจ
6
42
8
8
43010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
9
105
9
9
43010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
12
123
9
10
43010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอบชัย เวียนวัน
19
172
11
11
43010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชรี ทิพเจริญ
9
84
8
12
43010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
9
13
43010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
390
17
14
43010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
6
57
9
15
43010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เหล็กสัก
11
223
9
16
43010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก จันทรเสนี
ชุมช้างบ้านผือ
14
211
9
17
43010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชน ภานุรักษ์
7
60
8
18
43010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงศักดิ์ พินธะ
8
68
8
19
43010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา เบ้าธรรม
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
89
9
20
43010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
5
33
8
21
43010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ อัคราช
10
93
8
22
43010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
10
107
8
23
43010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ โพนพุทธ
กุดบง
7
48
8
24
43010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรังศรี ดวงบุญมี
14
159
9
25
43010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ์ จันทร์ค้ำ
7
63
8
26
43010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
5
27
43010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพันธ์ ผาเจริญ
12
111
8
28
43010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
0
0
0
29
43010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
1
0
0
30
43010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
320
21
31
43010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
6
51
8
32
43010034
ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร ดีมาก
9
65
9
33
43010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์
18
181
11
34
43010036
ประถมศึกษา
นายหฤทัย บุญบุตร
8
70
6
35
43010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
จุมพล
22
313
12
36
43010038
ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
8
68
6
37
43010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมช้างบ้านผือ
10
109
9
38
43010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
เซิมโพธิ์
9
113
9
39
43010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ พรมมา
5
101
9
40
43010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย นิลสุวรรณ
เซิมโพธิ์
16
204
12
41
43010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา
9
105
9
42
43010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพเราะ จันธิราช
7
56
9
43
43010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
8
44
43010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย โนนวงศ์
จุมพล
4
48
8
45
43010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
46
43010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
13
171
8
47
43010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง โคตะวงษ์
12
139
9
48
43010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
8
45
8
49
43010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอลวิส โคตรชมภู
82
1,366
53
50
43010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ วงละคร
14
144
8
51
43010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ สอนคำหาญ
19
233
11
52
43010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ คนยง
14
184
9
53
43010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต สระประทุม
จุมพล
11
55
11
54
43010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
3
55
43010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ
จุมพล
14
195
8
56
43010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
6
57
43010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังษี สุวรรณไตร
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
43
9
58
43010060
ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
2
4
2
59
43010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
4
60
43010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ สุบิน
13
169
8
61
43010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ โคตะมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
65
8
62
43010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ
12
171
8
63
43010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ จันทร์ศรี
4
68
9
64
43010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษฎา แสงหาญ
10
116
8
65
43010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
25
415
21
66
43010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
49
1,055
32
67
43010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ จำปีพรหม
11
84
8
68
43010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทียนชัย พลรัตน์
17
172
11
69
43010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำดี จันทะเกษ
21
181
11
70
43010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์
13
145
8
71
43010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
3
18
8
72
43010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจพล สุภาจิน
15
121
12
73
43010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว
8
56
8
74
43010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
11
72
11
75
43010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
19
314
16
76
43010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
77
43010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร พรมสูตร
7
75
9
78
43010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค ไข่เพชร
7
78
8
79
43010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู
14
152
8
80
43010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารสาร เมืองพวน
18
192
11
81
43010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ โคธิเวทย์
10
94
8
82
43010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
3
27
7
83
43010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดีเด่น ชัยชนะ
13
136
9
84
43010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โคตรชมภู
23
186
11
85
43010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โคตรชมภู
6
47
8
86
43010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นันทะมีชัย
6
71
9
87
43010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา บุญเลิศ
10
71
9
88
43010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
11
117
8
89
43010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา
6
58
8
90
43010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดตา
6
32
8
91
43010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร จันทะราช
11
172
9
92
43010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ทิพยโสต
5
54
9
93
43010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตา ทิมสุวรรณ
8
75
9
94
43010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา กงพลี
วังหลวงหนองหลวง
7
45
9
95
43010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
16
5
96
43010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ สาระจันทร์
7
53
9
97
43010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะรัตน์ บุญทวี
20
254
13
98
43010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ผิวผ่อง
5
50
9
99
43010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา เพ็งนิล
20
390
15
100
43010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ มูลทาทอง
12
150
9
101
43010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ ชินวงษ์
13
96
9
102
43010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันวิสา กองแก้ว
รัตนวาปี
21
160
12
103
43010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธชัย ใจชื่น
5
82
8
104
43010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
6
53
8
105
43010107
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
เฝ้าไร่
12
131
9
106
43010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา แก้วหาญ
เปงจานนคร
10
85
8
107
43010109
ประถมศึกษา
นางเพชรา พิมพ์ศรี
3
33
6
108
43010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไชยยงค์
เฝ้าไร่
7
40
9
109
43010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อันภักดี
11
91
9
110
43010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
28
7
111
43010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ศรีผู
5
65
9
112
43010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กองศรี
รัตนวาปี
15
364
15
113
43010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บุตรดี
17
171
11
114
43010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
96
8
115
43010117
ประถมศึกษา
-
0
39
6
116
43010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
19
250
11
117
43010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
7
90
8
118
43010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ คำสอนทา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
16
338
13
119
43010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
8
131
9
120
43010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
8
121
43010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ สีปุ
10
104
8
122
43010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
9
101
8
123
43010125
ประถมศึกษา
-
3
29
6
124
43010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส วระรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
15
137
11
125
43010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย มิตะนุ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
19
284
12
126
43010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
96
8
127
43010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล
10
117
8
128
43010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง
5
77
8
129
43010131
ประถมศึกษา
-
3
7
4
130
43010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจี กิตติพระวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
77
8
131
43010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ชัยสีดา
7
82
8
132
43010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริธรรม แก่นพรหม
14
313
12
133
43010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบุญ พุทธวงศ์
21
253
11
134
43010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
16
205
11
135
43010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
27
507
20
136
43010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ
4
61
8
137
43010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ทองจันทร์
5
81
8
138
43010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันเพชร ควรคำคง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
65
8
139
43010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
159
9
140
43010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
20
130
12
141
43010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
142
43010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร สิงห์จินดา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
79
8
143
43010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
144
43010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
126
9
145
43010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
7
77
9
146
43010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เนตรภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
14
177
8
147
43010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน แสงคาร์
15
290
12
148
43010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อุปฮาด
11
134
9
149
43010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร เกตุพล
14
246
9
150
43010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป คนเพียร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
90
8
151
43010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มหาเสนา
7
49
8
152
43010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพล ใยนนท์
18
269
11
153
43010155
ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
0
12
4
154
43010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรุตยา รัตนติสร้อย
7
69
8
155
43010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ลิธรรมมา
9
122
8
156
43010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีระษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
129
8
157
43010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ รัตนติสร้อย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
164
8
158
43010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย กองทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
157
8
159
43010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
112
8
รวม
1,750
21,966
1,495

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน