ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
43010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม หินกาล
7
102
8
2
43010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมกร อินทรักษา
7
99
8
3
43010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองฮะ พรภูมินทร์
63
1,064
34
4
43010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
11
132
9
5
43010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ธรรมวิเศษ
เซิมโพธิ์
10
86
8
6
43010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
11
105
9
7
43010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุนาอาจ
7
61
8
8
43010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
9
91
9
9
43010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
11
116
10
10
43010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอบชัย เวียนวัน
17
171
11
11
43010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชรี ทิพเจริญ
10
81
8
12
43010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
13
43010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายันต์ มูลทาทอง
26
366
19
14
43010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
7
61
9
15
43010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เหล็กสัก
11
214
9
16
43010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก จันทรเสนี
12
193
13
17
43010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชน ภานุรักษ์
7
56
8
18
43010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงศักดิ์ พินธะ
8
67
8
19
43010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา เบ้าธรรม
9
79
9
20
43010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
21
43010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ อัคราช
10
91
8
22
43010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
9
115
8
23
43010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ โพนพุทธ
6
68
8
24
43010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรังศรี ดวงบุญมี
13
151
9
25
43010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ์ จันทร์ค้ำ
7
58
8
26
43010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
4
27
43010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพันธ์ ผาเจริญ
12
105
8
28
43010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
0
0
0
29
43010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
1
0
0
30
43010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
303
21
31
43010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
6
62
8
32
43010034
ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร ดีมาก
9
68
9
33
43010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์
17
195
11
34
43010036
ประถมศึกษา
นายหฤทัย บุญบุตร
8
71
6
35
43010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
จุมพล
22
327
12
36
43010038
ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
10
80
6
37
43010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรษร แก้วฝ่าย
ชุมช้างบ้านผือ
10
107
9
38
43010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
เซิมโพธิ์
9
103
9
39
43010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ พรมมา
5
102
9
40
43010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย นิลสุวรรณ
เซิมโพธิ์
16
203
12
41
43010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา
9
89
9
42
43010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพเราะ จันธิราช
6
57
9
43
43010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
50
8
44
43010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย โนนวงศ์
จุมพล
4
44
8
45
43010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
46
43010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
13
187
8
47
43010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง โคตะวงษ์
11
143
9
48
43010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ
7
54
8
49
43010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอลวิส โคตรชมภู
83
1,260
53
50
43010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ วงละคร
14
155
11
51
43010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ สอนคำหาญ
18
220
11
52
43010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ คนยง
12
178
13
53
43010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต สระประทุม
จุมพล
9
42
10
54
43010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
2
55
43010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ
จุมพล
15
232
8
56
43010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
11
5
57
43010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังษี สุวรรณไตร
5
22
7
58
43010060
ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
2
2
1
59
43010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
10
3
60
43010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ สุบิน
11
174
10
61
43010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ โคตะมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
61
8
62
43010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ
12
157
8
63
43010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ จันทร์ศรี
4
76
9
64
43010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษฎา แสงหาญ
9
111
8
65
43010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
26
418
24
66
43010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
50
1,114
33
67
43010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ จำปีพรหม
11
77
8
68
43010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทียนชัย พลรัตน์
19
174
11
69
43010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพชรา พิมพ์ศรี
17
158
11
70
43010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์
9
136
8
71
43010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
3
14
7
72
43010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
117
12
73
43010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว
8
53
8
74
43010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
11
59
11
75
43010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
20
306
16
76
43010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
8
77
43010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
8
78
43010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค ไข่เพชร
7
83
8
79
43010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู
14
144
8
80
43010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารสาร เมืองพวน
20
201
11
81
43010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ โคธิเวทย์
10
96
8
82
43010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
2
23
21
83
43010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดีเด่น ชัยชนะ
12
142
9
84
43010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โคตรชมภู
19
198
11
85
43010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โคตรชมภู
6
49
8
86
43010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นันทะมีชัย
6
64
9
87
43010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา บุญเลิศ
10
78
9
88
43010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
11
114
8
89
43010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
50
8
90
43010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ สุดตา
6
24
8
91
43010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร จันทะราช
12
183
9
92
43010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ทิพยโสต
6
48
8
93
43010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
84
9
94
43010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟิสิกส์ เรืองแสง
7
43
9
95
43010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
6
4
96
43010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ สาระจันทร์
7
62
9
97
43010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะรัตน์ บุญทวี
20
252
15
98
43010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ผิวผ่อง
4
46
9
99
43010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา เพ็งนิล
18
362
15
100
43010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
134
9
101
43010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ ชินวงษ์
12
114
9
102
43010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันวิสา กองแก้ว
รัตนวาปี
21
162
12
103
43010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ชัยสีดา
5
81
8
104
43010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์
6
45
8
105
43010107
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
เฝ้าไร่
15
145
9
106
43010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา แก้วหาญ
เปงจานนคร
10
92
8
107
43010109
ประถมศึกษา
นางเพชรา พิมพ์ศรี
3
31
6
108
43010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไชยยงค์
เฝ้าไร่
7
31
9
109
43010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อันภักดี
10
83
9
110
43010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
111
43010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
62
9
112
43010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กองศรี
รัตนวาปี
16
392
15
113
43010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บุตรดี
18
191
11
114
43010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตา ทิมสุวรรณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
91
8
115
43010117
ประถมศึกษา
-
0
40
6
116
43010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ศิลป ชินคำ
18
241
11
117
43010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
9
84
8
118
43010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ คำสอนทา
14
325
21
119
43010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
9
132
9
120
43010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
121
43010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ สีปุ
9
103
8
122
43010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
9
101
8
123
43010125
ประถมศึกษา
-
3
25
6
124
43010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส วระรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
14
139
11
125
43010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย มิตะนุ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
14
265
18
126
43010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
88
8
127
43010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล
9
111
8
128
43010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง
5
74
8
129
43010131
ประถมศึกษา
-
3
8
5
130
43010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจี กิตติพระวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
76
8
131
43010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ชัยสีดา
7
73
8
132
43010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ สีปุ
12
309
14
133
43010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบุญ พุทธวงศ์
20
245
11
134
43010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
19
174
11
135
43010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
26
500
21
136
43010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ
5
55
8
137
43010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
79
8
138
43010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันเพชร ควรคำคง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
64
8
139
43010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ทองจันทร์
10
148
9
140
43010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
20
124
12
141
43010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
142
43010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร สิงห์จินดา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
79
8
143
43010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
8
144
43010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
117
9
145
43010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
6
77
9
146
43010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เนตรภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
14
172
8
147
43010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน แสงคาร์
15
300
12
148
43010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อุปฮาด
8
143
9
149
43010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร เกตุพล
13
247
17
150
43010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป คนเพียร
10
94
8
151
43010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
152
43010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพล ใยนนท์
17
258
11
153
43010155
ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
0
14
4
154
43010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรุตยา รัตนติสร้อย
6
66
8
155
43010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ลิธรรมมา
9
132
8
156
43010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงศ์ ชารี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
140
11
157
43010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ศรีผู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
165
8
158
43010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย กองทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
152
8
159
43010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
10
114
9
รวม
1,712
21,624
1,551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2