ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
43010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม หินกาล
3
6
90
8
2
43010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ดรศรีจันทร์
3
8
111
8
3
43010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองฮะ พรภูมินทร์
4
57
1,097
31
4
43010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร วิชิต
4
12
154
9
5
43010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ธรรมวิเศษ
4
12
103
8
6
43010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล
4
9
101
9
7
43010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุนาอาจ
4
7
42
8
8
43010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
9
105
9
9
43010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
ที่ 2
11
123
9
10
43010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอบชัย เวียนวัน
2
19
172
11
11
43010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชรี ทิพเจริญ
3
10
84
8
12
43010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย พลรัตน์
3
9
61
9
13
43010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ไสยลาม
เมือง 3
24
390
17
14
43010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
กลุ่มเครือข่ายที่ 5
6
57
9
15
43010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เหล็กสัก
ที่ 5
12
223
9
16
43010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก จันทรเสนี
3
14
211
9
17
43010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชน ภานุรักษ์
ศูนย์การเรียนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
8
60
8
18
43010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงศักดิ์ พินธะ
เมืองหนองคาย 5
8
68
8
19
43010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา เบ้าธรรม
5
8
89
9
20
43010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
5
33
8
21
43010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ อัคราช
พระธาตุบังพวน
11
93
8
22
43010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว
1
10
107
8
23
43010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ โพนพุทธ
1
7
48
8
24
43010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรังศรี ดวงบุญมี
1
14
159
9
25
43010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
เมือง 1
5
63
8
26
43010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 1
3
22
5
27
43010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเชิด เจียมศร
สถานศึกษาที่1
12
111
8
28
43010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
0
29
43010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
0
0
30
43010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอลวิส โคตรชมภู
เมืองหนองคาย 2
24
320
21
31
43010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
เมืองหนองคาย 2
7
51
8
32
43010034
ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร ดีมาก
ที่2
11
65
9
33
43010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์
กลุ่มเครือข่ายที่ 2
19
181
11
34
43010036
ประถมศึกษา
นายหฤทัย บุญบุตร
เมือง 2
8
70
6
35
43010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
2
21
313
12
36
43010038
ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล
สถานศึกษาที่ 3
8
68
6
37
43010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรษร แก้วฝ่าย
3
10
109
9
38
43010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิฐ รัตนะคุณ
4
9
113
9
39
43010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ พรมมา
เมืองหนองคาย 4
8
101
9
40
43010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย นิลสุวรรณ
4
16
204
12
41
43010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา
4
9
105
9
42
43010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพันธ์ ผาเจริญ
6
56
9
43
43010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหนองคาย 4
3
22
8
44
43010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย โนนวงศ์
2
4
48
8
45
43010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษา เมืองหนองคายกลุ่ม 2
1
0
0
46
43010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ โสภาเวทย์
สถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 2
12
171
8
47
43010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง โคตะวงษ์
เมืองหนองคาย2
12
139
9
48
43010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาหนองคาย เมือง 2
5
45
8
49
43010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤศภณ หล้าวงศา
เครือข่ายสถานศึกษาที่1
87
1,366
53
50
43010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ วงละคร
1
12
144
8
51
43010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ สอนคำหาญ
1
20
233
11
52
43010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ คนยง
เมืองหนองคาย 1
13
184
9
53
43010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต สระประทุม
2
11
55
11
54
43010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 2
2
12
3
55
43010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ
2
14
195
8
56
43010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหนองคายกลุ่มที่ 2
4
18
6
57
43010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังษี สุวรรณไตร
6
6
43
9
58
43010060
ประถมศึกษา
-
6
2
4
2
59
43010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าบ่อ กลุ่มที่ 6
4
7
4
60
43010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ สุบิน
ุ6
13
169
8
61
43010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ โคตะมี
6
7
65
8
62
43010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อ กลุ่มที่ 3
15
171
8
63
43010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ จันทร์ศรี
8 (ท่าบ่อ 3)
5
68
9
64
43010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษฎา แสงหาญ
ท่าบ่อที่ 6
12
116
8
65
43010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิจ โยคิน
สถานศึกษาท่าบ่อ 6 (ท่าบ่อ1)
34
415
21
66
43010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
1,055
32
67
43010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ จำปีพรหม
5
11
84
8
68
43010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ใจหาญ
17
172
11
69
43010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำดี จันทะเกษ
สถานศึกษาที่ 8 ท่าบ่อ 3
21
181
11
70
43010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์
กลุ่มเครื่องข่ายสถานศึกษาที่ 6(ท่าบ่อ1)
12
145
8
71
43010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
6
3
18
8
72
43010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบญจพล สุภาจิน
ท่าบ่อ 1 กลุ่มที่ 6
12
121
12
73
43010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย มีชัยนาม
5
8
56
8
74
43010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัศราวรรณ บุญอยู่
สถานศึกษาที่ 6
14
72
11
75
43010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
สถานศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)
17
314
16
76
43010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าบ่อ 6
4
57
8
77
43010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร พรมสูตร
สถานศึกษาที่ 6
7
75
9
78
43010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค ไข่เพชร
ท่าบ่อ
12
78
8
79
43010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (ท่าบ่อ 2)
14
152
8
80
43010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารสาร เมืองพวน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3)
20
192
11
81
43010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว
ท่าบ่อ 3
10
94
8
82
43010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
4
27
7
83
43010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดีเด่น ชัยชนะ
ท่าบ่อ 8
13
136
9
84
43010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โคตรชมภู
6
21
186
11
85
43010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โคตรชมภู
6
6
47
8
86
43010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ วิรุณพันธ์
ท่าบ่อ 6
5
71
9
87
43010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา บุญเลิศ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 7
10
71
9
88
43010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
ที่ 7(ท่าบ่อ 2)
13
117
8
89
43010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา
6
7
58
8
90
43010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ คำจันทร์
สถานศึกษาที่ 6
6
32
8
91
43010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร จันทะราช
11
11
172
9
92
43010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ทิพยโสต
ที่ 11 ศรีเชียงใหม่ 3
8
54
9
93
43010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตา ทิมสุวรรณ
11
8
75
9
94
43010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา กงพลี
11
7
45
9
95
43010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
4
16
5
96
43010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฉลองชัย อินทขีณี
ศรีเชียงใหม่ 3
8
53
9
97
43010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะรัตน์ บุญทวี
กลุ่ม 11ศรีเชียงใหม่ 3
19
254
13
98
43010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ผิวผ่อง
ศรีเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3
5
50
9
99
43010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา เพ็งนิล
ที่ 7
21
390
15
100
43010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ มูลทาทอง
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9
13
150
9
101
43010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ ชินวงษ์
สถานศึกษาที่ 9
13
96
9
102
43010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันวิสา กองแก้ว
9
19
160
12
103
43010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธชัย ใจชื่น
ที่ 9
5
82
8
104
43010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
ศรีเชียงใหม่1
6
53
8
105
43010107
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง
10
13
131
9
106
43010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา แก้วหาญ
8
10
85
8
107
43010109
ประถมศึกษา
นางเพชรา พิมพ์ศรี
10
5
33
6
108
43010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไชยยงค์
10
7
40
9
109
43010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อันภักดี
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
10
91
9
110
43010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 8
2
28
7
111
43010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสถานศึกษาที่ 10
4
65
9
112
43010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กองศรี
9
15
364
15
113
43010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ บุตรดี
-
18
171
11
114
43010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
13
8
96
8
115
43010117
ประถมศึกษา
-
-
0
39
6
116
43010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ
14
19
250
11
117
43010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
เครือข่ายที่ 14 (สังคม2)
7
90
8
118
43010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ คำสอนทา
14
16
338
13
119
43010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
9
131
9
120
43010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
8
121
43010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักร์ สีปุ
9
10
104
8
122
43010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
14
9
101
8
123
43010125
ประถมศึกษา
-
9
3
29
6
124
43010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส วระรักษ์
13
15
137
11
125
43010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย มิตะนุ
13 (สังคม 1)
21
284
12
126
43010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
13(สังคม1)
7
96
8
127
43010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล
13
10
117
8
128
43010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง
การศึกษาที่ 13
6
77
8
129
43010131
ประถมศึกษา
-
อำเภอสังคม
3
7
4
130
43010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจี กิตติพระวงศ์
13 (สังคม 1)
7
77
8
131
43010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ชัยสีดา
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14
7
82
8
132
43010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริธรรม แก่นพรหม
สถานศึกษาที่ 13
15
313
12
133
43010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบุญ พุทธวงศ์
สระใคร
21
253
11
134
43010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุรณะสุทธิ์
สถานศึกษาที่ 10
18
205
11
135
43010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
15
25
507
20
136
43010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ
15
5
61
8
137
43010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ทองจันทร์
0
5
81
8
138
43010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันเพชร ควรคำคง
15
10
65
8
139
43010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร
15
10
159
9
140
43010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
15
20
130
12
141
43010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สุวิธรรมา
15
9
61
8
142
43010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร สิงห์จินดา
15
10
79
8
143
43010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน แสงคาร์
การศึกษาที่ 10
9
47
8
144
43010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย อารีราษฎร์
สถานศึกษาที่ 15
9
126
9
145
43010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
15
8
77
9
146
43010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เนตรภักดี
15
14
177
8
147
43010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์
15
17
290
12
148
43010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อุปฮาด
15
12
134
9
149
43010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร เกตุพล
สถานศึกษาที่ 15
14
246
9
150
43010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน หีบแก้ว
12
9
90
8
151
43010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มหาเสนา
12
7
49
8
152
43010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพล ใยนนท์
8
17
269
11
153
43010155
ประถมศึกษา
-
8
0
12
4
154
43010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ กลางวิชัย
12
8
69
8
155
43010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ลิธรรมมา
สถานศึกษาที่ 12
9
122
8
156
43010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีระษา
12
11
129
8
157
43010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ รัตนติสร้อย
12
11
164
8
158
43010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย กองทอง
12
12
157
8
159
43010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ เทพาขันธ์
12
8
112
8
รวม
1,799
21,966
1,495

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน