ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
43020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
4
73
8
2
43020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม คำสา
กุดบง
10
71
8
3
43020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
กุดบง
10
28
7
4
43020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นาบำรุง
กุดบง
10
84
9
5
43020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตียงทอง ชัยจันทา
กุดบง
13
130
8
6
43020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ จันทรประทักมี
กุดบง
11
66
8
7
43020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
กุดบง
8
71
8
8
43020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
0
20
8
9
43020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หวังหมู่กลาง
จุมพล
50
1,061
34
10
43020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร มั่งมี
กุดบง
9
58
8
11
43020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชระ งามชัด
จุมพล
13
170
8
12
43020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
จุมพล
5
59
8
13
43020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
จุมพล
9
100
8
14
43020014
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
จุมพล
24
316
12
15
43020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
จุมพล
7
42
8
16
43020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุหลาบ นางาม
จุมพล
9
85
8
17
43020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
4
30
7
18
43020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เวียงคำ
ชุมช้างบ้านผือ
14
136
8
19
43020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำล้วน วงษ์สิม
ชุมช้างบ้านผือ
24
336
19
20
43020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประลอง ไชยวี
ชุมช้างบ้านผือ
10
113
8
21
43020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
2
23
8
22
43020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ชุมช้างบ้านผือ
12
82
8
23
43020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชารี แพนแสง
เซิมโพธิ์
21
358
16
24
43020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรพล การินทร์
เซิมโพธิ์
13
174
8
25
43020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
เซิมโพธิ์
9
106
8
26
43020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ โคตุนะ
เซิมโพธิ์
11
81
8
27
43020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
4
19
6
28
43020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ บัวระพา
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
46
8
29
43020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล สอนบาล
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
66
8
30
43020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีไพร ชานนท์
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
55
8
31
43020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลปรางค์ หลักมี
ทุ่งหลวงต่างคำ
5
46
8
32
43020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ถาโท
นาหนัง
15
162
8
33
43020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม มาตา
นาหนัง
9
71
8
34
43020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศิลาคม
14
168
8
35
43020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
นาหนัง
13
162
8
36
43020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ ปาณศรี
นาหนัง
10
134
8
37
43020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
2
7
2
38
43020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
นาหนัง
15
234
10
39
43020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
0
0
0
40
43020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิภา ธุระธรรม
ชุมช้างบ้านผือ
11
122
8
41
43020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ปราบศัตรู
ชุมช้างบ้านผือ
37
555
22
42
43020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชพร อำนวยการ
เซิมโพธิ์
11
99
8
43
43020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ภูชาดึก
เซิมโพธิ์
12
135
8
44
43020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
เซิมโพธิ์
25
444
20
45
43020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนวน เถื่อนลือชัย
เซิมโพธิ์
20
300
12
46
43020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
เซิมโพธิ์
12
138
8
47
43020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
วัดหลวงสร้างนางขาว
17
151
11
48
43020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
218
8
49
43020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
158
8
50
43020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
127
8
51
43020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
71
8
52
43020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย เหง้าวิชัย
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
54
8
53
43020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ฮักหอม
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
70
8
54
43020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ฤาชา
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
240
12
55
43020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ บัวแพง
ทุ่งหลวงต่างคำ
13
139
8
56
43020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย ทินกระโทก
ทุ่งหลวงต่างคำ
21
251
11
57
43020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ โพธิรุขา
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
77
8
58
43020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อินทะวงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
61
8
59
43020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
72
8
60
43020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อาจหาญ
เฝ้าไร่
10
155
8
61
43020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
เฝ้าไร่
11
179
8
62
43020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี อุ่นเรือน
เฝ้าไร่
25
354
19
63
43020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
เฝ้าไร่
10
68
9
64
43020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุนาจ กองธรรม
เฝ้าไร่
20
258
11
65
43020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ ปาปะโข
เฝ้าไร่
24
338
18
66
43020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริพงศ์ สายแขม
เฝ้าไร่
12
102
8
67
43020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ คลังกลาง
วังหลวงหนองหลวง
32
660
25
68
43020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
16
192
8
69
43020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
วังหลวงหนองหลวง
8
50
8
70
43020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ จันทวงศ์
วังหลวงหนองหลวง
12
146
8
71
43020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต วิชัยโย
วังหลวงหนองหลวง
8
61
8
72
43020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทยา มาตรา
วังหลวงหนองหลวง
11
131
8
73
43020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
วังหลวงหนองหลวง
14
167
9
74
43020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล เข่งดี
วังหลวงหนองหลวง
11
157
9
75
43020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรา ทับชา
วังหลวงหนองหลวง
8
84
8
76
43020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม นาหนอง
วังหลวงหนองหลวง
11
139
8
77
43020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรสร พิมพ์ประชา
วังหลวงหนองหลวง
20
296
11
78
43020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต ทรงเย็น
เฝ้าไร่
26
440
19
79
43020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกครอง ธานัง
เฝ้าไร่
25
364
18
80
43020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวสอน จำปาศรี
เฝ้าไร่
11
131
8
81
43020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
เปงจานนคร
19
166
11
82
43020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ โสภากุล
เปงจานนคร
11
64
8
83
43020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
เปงจานนคร
14
89
8
84
43020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
1
42
8
85
43020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
เปงจานนคร
20
236
11
86
43020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิศ ผาทอง
เปงจานนคร
8
75
8
87
43020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
1
51
8
88
43020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
เปงจานนคร
10
99
8
89
43020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คำมุงคุณ
เปงจานนคร
12
128
9
90
43020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
รัตนวาปี
24
367
16
91
43020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
รัตนวาปี
10
83
8
92
43020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยคำภา
รัตนวาปี
20
271
12
93
43020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลเดช สาริคาน
รัตนวาปี
7
84
8
94
43020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
รัตนวาปี
10
109
8
95
43020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พิมพ์นนท์
รัตนวาปี
10
96
8
96
43020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
เปงจานนคร
11
108
8
97
43020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
เปงจานนคร
13
135
8
98
43020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
2
21
6
99
43020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวี วสันต์
เปงจานนคร
7
55
8
100
43020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พินานิช
เปงจานนคร
9
63
8
101
43020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชาตินิล
รัตนวาปี
8
79
8
102
43020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี อยู่งาน
รัตนวาปี
9
97
8
103
43020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
4
34
8
104
43020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
รัตนวาปี
10
101
8
105
43020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
รัตนวาปี
10
68
8
106
43020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิศร ทิพเสนา
รัตนวาปี
17
199
11
รวม
1,309
15,917
1,010

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน