ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
44010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์
4
52
8
2
44010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ฟ้าลี
7
74
8
3
44010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
4
44010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
10
40
8
5
44010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ พิณรัตน์
5
68
8
6
44010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยปภา จันทะปัสสา
7
41
10
7
44010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ
13
77
11
8
44010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
34
8
9
44010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุณ แก้วนะรา
12
69
11
10
44010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี
14
150
8
11
44010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ มันฑะ
5
94
8
12
44010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ชีวาจร
11
89
8
13
44010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองภพ ภูจอมจิตร
10
105
8
14
44010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิต ทัพธานี
6
32
8
15
44010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์
6
54
8
16
44010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
3
17
44010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายงาน อุตสารัมย์
6
46
8
18
44010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสน
9
58
8
19
44010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร
9
65
8
20
44010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล คำหารพล
8
115
8
21
44010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนาภรณ์ เพาพาน
11
110
11
22
44010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พรรคพวก
7
87
8
23
44010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์
17
202
11
24
44010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ พันต้น
6
92
8
25
44010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วรสาร
7
49
8
26
44010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
87
2,037
58
27
44010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
98
2,590
72
28
44010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ชำนาญ ทุมทุมา
12
146
11
29
44010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกัง
9
109
8
30
44010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
5
31
44010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
22
5
32
44010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา สีหานาท
10
91
8
33
44010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์
10
65
8
34
44010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์
11
133
9
35
44010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์
6
46
7
36
44010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สมบัติตรา
9
54
8
37
44010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงศ์ ชิณแสง
15
102
11
38
44010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระ สุวรรณธีระกิจ
7
62
8
39
44010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ทัศคร
6
107
8
40
44010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ไหลหาโคตร
7
31
8
41
44010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ปะตินัง
14
205
11
42
44010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเย็นใจ โมฆรัตน์
17
151
11
43
44010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
44
44010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ มาศงามเมือง
5
27
6
45
44010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
4
46
44010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย มาพร
4
31
7
47
44010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
7
48
44010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคน
6
42
8
49
44010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ หารัญดา
5
56
8
50
44010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี
7
51
8
51
44010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภมิตร นาถมทอง
13
103
11
52
44010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย หล้าสุดตา
2
13
6
53
44010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ชากำนัน
13
123
8
54
44010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ไชยวงษา
8
52
8
55
44010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางใยยะดา จันทะคาม
5
50
8
56
44010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ แสนพินิจ
13
141
11
57
44010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์
18
206
11
58
44010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยนต์ บุญประถัมภ์
8
33
5
59
44010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา
5
46
8
60
44010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม คำบุตดา
6
65
8
61
44010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
62
44010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
67
8
63
44010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรศิลป์ มรรครมย์
14
91
11
64
44010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิตพล ประทุมเวียง
11
99
8
65
44010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช
22
203
12
66
44010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร
9
73
8
67
44010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองนาค มณีจักร์
8
51
8
68
44010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ภูดินขาว
12
128
9
69
44010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บัวละคุณ
14
111
11
70
44010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์
9
61
8
71
44010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ไชยแสง
6
28
8
72
44010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี
9
78
8
73
44010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ มาตรา
11
78
8
74
44010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
84
8
75
44010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
8
49
8
76
44010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ตอบกลาง
6
112
8
77
44010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา
9
90
8
78
44010080
ประถมศึกษา
-
3
4
1
79
44010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติคุณ พุฒลา
19
157
12
80
44010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
6
40
8
81
44010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สิน พลเรือง
10
79
8
82
44010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ทับชา
9
62
8
83
44010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน กองเงิน
7
69
8
84
44010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย บุญมาหนองคู
16
199
11
85
44010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
1
86
44010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
9
5
87
44010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวาโรจน์ วงศิลา
6
62
8
88
44010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
13
136
8
89
44010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกองสี ศิริภูธร
7
65
8
90
44010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร อาจนนลา
10
88
8
91
44010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
2
2
1
92
44010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง นครเรียบ
7
29
7
93
44010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ถิ่นสุข
13
196
8
94
44010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ ปลายขอก
16
97
11
95
44010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติน พันธุ์เสนา
4
32
8
96
44010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรพร วิมูลอาจ
5
28
7
97
44010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคจิรา ปราณีนิจ
12
144
8
98
44010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกีรติ ซามัชฌิมา
9
123
8
99
44010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกษ นาสุริวงศ์
3
37
9
100
44010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ โฮมราช
8
106
8
101
44010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
8
102
44010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
8
103
44010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิญาณ ฮวดวงษา
6
55
8
104
44010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
105
44010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
11
6
106
44010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ภูน้ำเย็น
8
64
9
107
44010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ บุตรพรม
44
860
27
108
44010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ภูสอดสี
12
82
8
109
44010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ สายเมือง
14
71
10
110
44010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา
8
68
8
111
44010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
80
8
112
44010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
8
55
8
113
44010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย บุญลอด
6
59
8
114
44010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ รันศรี
12
171
8
115
44010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง
18
171
11
116
44010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์
12
122
8
117
44010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ บรรเทา
7
66
8
118
44010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา บุญศรี
7
40
8
119
44010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุตรา
11
101
8
120
44010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์
5
44
7
121
44010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
6
4
122
44010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร เดชมาลา
10
161
8
123
44010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
5
4
124
44010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง วิชัยภูมิ
5
82
8
125
44010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
4
126
44010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
3
127
44010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
7
128
44010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ นามขัน
10
137
8
129
44010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเงิน ภูผิวเงิน
10
99
9
130
44010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรนันท์ แก้วจันทา
11
112
8
131
44010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศรี ไชยบุดดี
15
154
11
132
44020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
107
8
133
44020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จันทะนาม
10
76
8
134
44020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล จันลาวงศ์
6
93
8
135
44020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย วงศ์แก้ว
9
71
8
136
44020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
7
137
44020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิตติ์ บุญชู
10
90
8
138
44020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองพูล ภูสิม
19
187
11
139
44020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ลามะให
12
98
8
140
44020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล ต้นทอง
17
137
11
141
44020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพักษ์ สมสา
7
53
8
142
44020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพร สำเนียงนวล
10
80
8
143
44020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชสิทธิ์ มนตรี
9
93
8
144
44020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง
9
49
7
145
44020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจ
18
212
11
146
44020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล แสงบุญ
9
82
8
147
44020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้
10
86
8
148
44020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมิตร สรรพอำไพ
9
106
8
149
44020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ลามะให
6
48
8
150
44020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน อาสาสี
10
75
8
151
44020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา จันทะคาม
9
40
8
152
44020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
27
8
153
44020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล
12
133
8
154
44020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
8
155
44020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ มาตเลิง
21
165
11
156
44020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภาพ เจริญจิตร
8
56
8
157
44020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พรเพ็ง
61
1,327
37
158
44020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ ปริวันตา
8
71
9
159
44020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ โคตรศรี
8
59
8
160
44020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำไพ วันจงคำ
8
35
8
161
44020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยา วิญญาสุข
14
116
12
162
44020031
ประถมศึกษา
นายเรืองเดช สีหาอินทร์
3
58
6
163
44020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ หัดที
18
186
11
164
44020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ อันอาน
18
188
12
165
44020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล กลางสุข
9
79
8
166
44020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา บุญญาสถิตย์
12
168
8
167
44020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม นามบุญเรือง
15
186
8
168
44020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤต หมื่นเจริญ
10
79
8
169
44020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก
17
149
11
170
44020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษศิรินทร์ วิริยเมธางกูร
9
106
8
171
44020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา
6
57
8
172
44020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อุตรินทร์
7
98
8
173
44020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ศรีกะกูล
16
178
11
174
44020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี หงษ์บุญ
11
118
8
175
44020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ มนตรี
14
167
8
176
44020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ภูเฉลิม
7
49
8
177
44020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรักษา แสนโคตร
10
98
8
178
44020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
10
132
8
179
44020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย
20
190
11
180
44020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฏา ศรีสุภาพ
5
63
8
181
44020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
182
44020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ชนะบุญ
14
195
8
183
44020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมร นามคุณ
21
205
11
184
44020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
185
44020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยาธร พันธ์สอาด
10
140
8
186
44020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
37
8
187
44020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล
19
215
11
188
44020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
56
8
189
44020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ สิงห์ชุม
8
78
8
190
44020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์
15
120
11
191
44020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรัพย์ ทองแท้
15
164
8
192
44020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ อัปภัย
11
126
8
193
44020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง สัตพันธุ์
14
134
8
194
44020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
14
181
8
195
44020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันแรม ศรีพงษ์
6
89
8
196
44020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สุพรรณโรจน์
8
100
8
197
44020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
99
8
รวม
2,041
23,206
1,759

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน