ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
44020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
วังหลวงหนองหลวง
11
111
8
2
44020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูล บุญมั่ง
16
130
12
3
44020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพวงพยอม บุญตาแสง
17
144
11
4
44020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทอง พนาดร
วังหลวงหนองหลวง
12
114
8
5
44020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ไชยหงษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
13
166
8
6
44020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
10
92
8
7
44020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร สมศรีดา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
5
19
8
8
44020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
9
44020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์
เฝ้าไร่
11
198
8
10
44020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรศรี โคตรมี
เฝ้าไร่
9
105
11
11
44020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร เชิดกลิ่น
9
60
7
12
44020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท นามวิชา
8
64
8
13
44020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ พลสอน
19
159
11
14
44020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา นนทะสี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
45
7
15
44020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวรรต น้อยตาแสง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
69
8
16
44020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
65
8
17
44020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อาจจอหอ
8
34
7
18
44020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา แพไธสง
เฝ้าไร่
8
101
8
19
44020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์
10
80
8
20
44020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
21
44020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
22
44020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส มุ่งชู
15
121
11
23
44020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์
10
69
8
24
44020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ เมิกข่วง
5
90
9
25
44020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ
9
71
8
26
44020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี พับไธสง
8
69
8
27
44020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดไท รัตนธรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
17
133
11
28
44020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ จิณรักษ์
9
47
8
29
44020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุช เชาว์ชาญ
เฝ้าไร่
16
90
11
30
44020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง
7
72
8
31
44020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
32
44020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สิทธิจันทร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
13
148
8
33
44020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร เมิกข่วง
9
89
8
34
44020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เหลืองทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
110
8
35
44020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทองดวง
13
95
12
36
44020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ โพธิรส
9
62
8
37
44020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
6
28
7
38
44020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิน ทองดวง
13
104
8
39
44020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
วังหลวงหนองหลวง
8
51
8
40
44020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงษ์ อัปมระกา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
76
8
41
44020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ปุริโส
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
9
59
8
42
44020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
28
7
43
44020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม โคตรมี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
6
38
8
44
44020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิช จรรยา
20
251
12
45
44020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อุทปา
12
168
8
46
44020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ กันดุลย์
8
73
8
47
44020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ยอดสะเทิน
18
207
11
48
44020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ
6
71
8
49
44020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
9
68
8
50
44020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง
21
189
11
51
44020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง
ทุ่งหลวงต่างคำ
33
761
25
52
44020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรคพล ลุยตัน
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
103
8
53
44020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาด พายุพล
6
79
8
54
44020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำภีร์ ล่อดงบัง
17
170
11
55
44020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์
8
73
8
56
44020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
57
44020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
2
58
44020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พรมชัย
5
48
8
59
44020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
4
4
60
44020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร จันทะมาตย์
รัตนวาปี
11
131
8
61
44020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
21
289
12
62
44020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์
23
261
11
63
44020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
6
58
8
64
44020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรนันท์ อรรถโยโค
10
103
8
65
44020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ศรีประดู่
11
110
8
66
44020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์
8
95
8
67
44020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร แข็งพิลา
19
178
11
68
44020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
36
8
69
44020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธง เดชเถร
ทุ่งหลวงต่างคำ
19
149
11
70
44020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ศรีสว่าง
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
73
8
71
44020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช เพ็งจันทร์
7
65
8
72
44020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
6
27
8
73
44020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์
8
61
8
74
44020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์
19
192
12
75
44020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทร สมบัติ
17
145
11
76
44020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง
นาหนัง
13
126
12
77
44020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
32
8
78
44020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
74
9
79
44020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล คงทรง
20
235
11
80
44020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
72
8
81
44020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผัส วึบชัยภูมิ
14
150
8
82
44020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
9
74
8
83
44020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
84
44020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
85
44020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ พรมโนนศรี
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
45
8
86
44020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พุทธลา
8
68
8
87
44020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สอนสุระ
9
94
8
88
44020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ แก้วสียา
6
51
8
89
44020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
90
44020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
8
91
44020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
229
11
92
44020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราจิตร โนดไธสง
รัตนวาปี
4
47
8
93
44020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนากานต์ กาหลง
5
44
8
94
44020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ภาภิรมย์
11
117
8
95
44020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพักตร์ เพชรอาวุธ
9
99
8
96
44020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ พลอาษา
8
70
8
97
44020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
71
8
98
44020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
7
42
8
99
44020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยณรงค์ ประพฤติใน
8
24
8
100
44020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เภตรา
เซิมโพธิ์
4
78
8
101
44020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
7
30
8
102
44020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ราชจันทร์
เซิมโพธิ์
17
170
11
103
44020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุภาพร มะโนชาติ
8
51
8
104
44020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ จันทราศรี
12
72
11
105
44020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล อินโท่โล่
จุมพล
6
46
8
106
44020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
10
34
8
107
44020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ศรีธรณ์
7
54
8
108
44020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัญห์ เอื้อกิจ
จุมพล
6
53
9
109
44020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย มะธุเสน
จุมพล
10
77
8
110
44020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ตาลวงค์
18
136
11
111
44020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เพชรไพฑูรย์
กุดบง
6
34
8
112
44020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร แสงห้าว
จุมพล
9
62
7
113
44020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช ใหญ่นอก
จุมพล
13
134
8
114
44020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิตร ปานจำลอง
13
98
11
115
44020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี แสนเย็น
14
185
8
116
44020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล รุณรุด
5
73
8
117
44020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ
จุมพล
14
111
8
118
44020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร สิทธิเสรี
11
100
8
119
44020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะเสนะ
5
30
7
120
44020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเรียง เชาระกำ
11
185
8
121
44020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคูณ สีหาบุตรโต
ชุมช้างบ้านผือ
22
208
11
122
44020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภกาญจน์ ดงจารย์
7
59
8
123
44020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์
ชุมช้างบ้านผือ
11
130
8
124
44020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ หล้าโฉม
10
64
8
125
44020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ อุปทา
11
67
8
126
44020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมพล กงคูคำ
ชุมช้างบ้านผือ
9
58
8
127
44020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
9
55
8
128
44020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปัตตายะโส
9
81
8
129
44020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม พินโย
ชุมช้างบ้านผือ
9
59
8
130
44020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุราช ลิลากุด
4
48
8
131
44020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปักการะสังข์
ชุมช้างบ้านผือ
7
82
8
132
44020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ประจุดทะเนย์
11
81
8
133
44020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์แรม แปนเมือง
9
46
8
134
44020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชาติ ชมภูหลง
12
84
8
135
44020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
8
136
44020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
87
8
137
44020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์
10
77
8
138
44020207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เสนามาตย์
17
161
11
139
44020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรรินทร์ สวาศรี
13
125
8
140
44020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต
12
126
8
141
44020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลวัต วัฒนบุตร
18
163
11
142
44020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์
9
55
8
143
44020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปราณี พันธ์ศรี
8
38
8
144
44020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดี
10
105
8
145
44020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ ชาวพงษ์
8
45
9
146
44020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ
16
117
11
147
44020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว
กุดบง
8
38
8
148
44020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต มะหัด
8
39
9
149
44020218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
19
165
12
150
44020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ศรีมงคล
4
51
7
151
44020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพล อุปนันท์
กุดบง
6
38
9
152
44020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ปัทมาตร
กุดบง
4
33
8
153
44020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
32
859
33
154
44020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ชุบสุวรรณ
กุดบง
102
1,825
55
155
44020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย
8
83
9
156
44020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
กุดบง
10
71
9
157
44020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
28
8
158
44020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สุวรรณธาดา
16
154
11
159
44020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชกมล จันปัญญา
10
60
8
160
44020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
7
161
44020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชญ์พล กุมผัน
6
22
8
162
44020231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญจนา สัตตรัตนำพร
กุดบง
17
258
11
163
44020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แสงสว่าง
กุดบง
11
74
8
164
44020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสิน กันหา
20
259
11
165
44020234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร มัชปะโม
19
183
11
166
44020235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรีย์ บัวรัตน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 5
26
273
20
167
44020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเถลิง วิสุงเร
6
25
7
168
44020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูสง่า นัยวัฒน์
วัดหลวงสร้างนางขาว
15
233
16
169
44020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
39
8
170
44020239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์
8
63
8
171
44020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรกมล ปัตตาเนย์
6
47
8
172
44020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
21
200
11
173
44020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภคมน เนาวรัตน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
10
89
8
174
44020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ บัวบุญ
11
78
8
175
44020244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลดาวัลย์ สีทิศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
18
127
11
176
44020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
39
8
177
44020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ทองยศ
9
163
8
178
44020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ปัตตาเนย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
13
106
8
179
44020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
12
6
180
44020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ
9
94
8
181
44020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
56
8
182
44020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
26
495
19
183
44020254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
4
30
8
184
44020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วรเนตร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
10
231
9
185
44020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกร ปาโสรักษ์
9
57
8
186
44020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
61
9
187
44020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัช ปัตตาเนย์
10
97
8
188
44020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนา
9
73
8
189
44020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
20
8
190
44020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
62
8
191
44020262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเดีย เสี่ยงบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
17
135
11
192
44020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตร
18
171
11
193
44020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง ปินะสา
8
57
8
194
44020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคมน ยางหงษ์
8
43
8
195
44020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อินทะมนต์
10
76
8
196
44020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14
11
71
8
197
44020268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ดาวยันต์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
17
118
11
198
44020269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ กาหลง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
57
8
199
44020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แก้วอาจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
127
8
200
44020271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ มิทราวงศ์
19
203
11
201
44020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พันเทศ
13
140
8
202
44020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัตน์ เนื่องศรี
7
45
7
203
44020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
5
33
8
204
44020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี สิงหะสุริยะ
11
86
8
205
44020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย แผงบุดดา
14
176
8
206
44020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพนิต เหมือนสิงห์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
6
51
8
207
44020278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร บุ้งทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
21
227
11
208
44020279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียบศักดิ์ โสมี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
6
46
7
209
44020280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
66
8
210
44020281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์
13
68
10
211
44020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง
12
172
8
212
44020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ นนทะสี
6
37
8
213
44020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สาวัตถี
7
61
8
214
44020285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
10
93
8
215
44020286
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
13
109
11
216
44020287
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
34
7
217
44020288
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช สุริยภาพ
16
141
11
218
44020289
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
11
76
8
219
44020290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร นางสีคุณ
16
142
11
220
44020291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร เสลานอก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 15
12
114
8
221
44020292
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาวัลย์ นนทะสี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
17
122
11
รวม
2,424
24,005
2,017

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน