ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
44020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาล
11
7
114
8
2
44020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูล บุญมั่ง
ที11
13
127
12
3
44020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพวงพยอม บุญตาแสง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11
13
138
11
4
44020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานทอง ปธิเก
11
9
123
8
5
44020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ไชยหงษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม ที่ 11
8
162
8
6
44020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล สิงห์สุพรรณ
กลุ่มฯ 11
7
101
8
7
44020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร สมศรีดา
11
2
21
8
8
44020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 11
4
25
8
9
44020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์
10
9
178
8
10
44020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรศรี โคตรมี
10
11
111
11
11
44020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 10
5
56
7
12
44020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 10
3
59
8
13
44020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชายชาญ พลสอน
ที่ 12
13
172
11
14
44020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา นนทะสี
12
4
57
8
15
44020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวรรต น้อยตาแสง
12
5
71
8
16
44020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
5
77
8
17
44020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันหา แก้วงาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
4
38
7
18
44020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิน เภาพาน
10
5
98
8
19
44020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์
กลุ่มที่ 10
7
90
8
20
44020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร เมิกข่วง
กลุ่ม 10
7
55
8
21
44020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
1
23
8
22
44020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส มุ่งชู
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
14
129
11
23
44020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์
กลุ่มที่ 10
5
78
8
24
44020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ เมิกข่วง
พัฒนาคุณภาพฯ 11
5
104
9
25
44020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 11
4
67
8
26
44020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี พับไธสง
กลุมที่ 11
5
71
8
27
44020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทิดไท รัตนธรรม
โรงเรียนขยายโอกาส
11
150
11
28
44020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม10
3
48
8
29
44020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรายุช เชาว์ชาญ
10
11
103
11
30
44020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
68
8
31
44020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่10
2
21
7
32
44020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี สิทธิจันทร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
9
146
8
33
44020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สีวัย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
7
94
8
34
44020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เหลืองทอง
12
6
113
8
35
44020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทองดวง
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายการศึกษาที่11
11
85
11
36
44020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ โพธิรส
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่11
6
60
8
37
44020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
3
31
8
38
44020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิน ทองดวง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 11
9
107
9
39
44020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทอง พนาดร
11
5
52
8
40
44020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงษ์ อัปมระกา
12
5
84
8
41
44020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ปุริโส
12
4
57
8
42
44020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
2
18
6
43
44020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ทบหลง
12
3
41
8
44
44020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวานิช จรรยา
พัมนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
17
263
12
45
44020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อุทปา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
7
156
8
46
44020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ กันดุลย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 8
5
71
8
47
44020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร ยอดสะเทิน
กลุ่ม 8
13
224
12
48
44020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอ
ที่ 8
4
63
8
49
44020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่8
5
71
8
50
44020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ สุริยา
ที่ 8
13
201
11
51
44020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง
6
31
793
28
52
44020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรคพล ลุยตัน
6
9
110
8
53
44020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 6
5
90
8
54
44020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ
กลุ่ม 8
14
178
11
55
44020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
5
67
8
56
44020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ศรีมงคล
ที่ 8
6
66
8
57
44020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 9
1
7
4
58
44020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ 9
3
47
8
59
44020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 9
3
5
5
60
44020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร จันทะมาตย์
9
6
135
8
61
44020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
ที่ 9
17
298
12
62
44020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์
หนองบัว-เม็กดำ
17
257
11
63
44020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
3
59
8
64
44020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
6
115
8
65
44020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ศรีประดู่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
9
114
8
66
44020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์
ที่ึ 7
7
93
8
67
44020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ บัวชิด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
16
187
11
68
44020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
28
8
69
44020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธง เดชเถร
6
14
147
11
70
44020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ศรีสว่าง
6
4
72
8
71
44020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช เพ็งจันทร์
กลุ่มเคือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 7
4
64
8
72
44020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
4
28
8
73
44020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ พุทธิเสน
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่7
5
55
8
74
44020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ บุตรสำราญ
กลุ่มวิชาการที่ 6
18
201
12
75
44020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทร สมบัติ
ไม่มี
14
152
12
76
44020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง
7
9
140
12
77
44020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภีร์ ล่อดงบัง
8
6
37
7
78
44020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
11
85
10
79
44020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล คงทรง
ที่ 8
16
239
11
80
44020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่7
7
68
8
81
44020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผัส วึบชัยภูมิ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7พการศึกษาท่ี 7
10
159
8
82
44020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์
6
6
76
8
83
44020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา สุนทรรส
กลุ่มที่ 6
5
75
8
84
44020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6
2
21
8
85
44020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ พรมโนนศรี
6
4
46
8
86
44020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พุทธลา
กลุ่ม 6
5
64
8
87
44020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สอนสุระ
6
94
8
88
44020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ แก้วสียา
4
53
8
89
44020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
กลุ่ม 9
5
50
8
90
44020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
5
42
9
91
44020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาด พายุพล
กลุ่มวิชาการที่ 9
15
236
11
92
44020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราจิตร โนดไธสง
9
3
53
8
93
44020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
94
44020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ภาภิรมย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
6
119
8
95
44020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา โคตรสาร
7
10
110
8
96
44020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ พลอาษา
ที่ 7
5
61
8
97
44020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
75
8
98
44020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แข็งพิลา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
4
43
8
99
44020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยณรงค์ ประพฤติใน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
7
26
7
100
44020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกัณฑ์ โสภากาล
4
4
77
8
101
44020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัต วัฒนบุตร
4
4
38
8
102
44020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ราชจันทร์
4
14
163
11
103
44020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุภาพร มะโนชาติ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
5
44
8
104
44020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ จันทราศรี
กลุ่มที่ 2
9
90
11
105
44020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
45
8
106
44020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเทียม บุรีมาศ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
5
33
7
107
44020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ศรีธรณ์
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มที่ 2
6
56
8
108
44020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย พลกุล
2
3
46
8
109
44020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย มะธุเสน
2
6
82
8
110
44020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา
กลุ่มที่ 1
15
146
11
111
44020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
34
8
112
44020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร แสงห้าว
2
5
64
8
113
44020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองเดช ใหญ่นอก
2
9
136
8
114
44020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุจิตร ปานจำลอง
กลุ่มที่ 2
11
90
11
115
44020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี แสนเย็น
ตักสิลา 2
11
183
8
116
44020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มที่ 2
2
74
8
117
44020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ
2
8
125
8
118
44020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร สิทธิเสรี
-กลุ่มที่ 2
10
104
8
119
44020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
3
41
8
120
44020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเรียง เชาระกำ
กลุ่มที่ 3
10
193
8
121
44020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคูณ สีหาบุตรโต
3
17
219
11
122
44020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภกาญจน์ ดงจารย์
กลุ่มพัฒนาทักษะวิชาการ กลุ่ม 3
6
63
8
123
44020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์
3
6
121
8
124
44020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุล ปัทมาตร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3
8
76
8
125
44020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ อุปทา
กลุ่มที่ 3
5
69
8
126
44020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจอมพล กงคูคำ
3
4
54
8
127
44020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
54
8
128
44020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปัตตายะโส
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3
6
78
8
129
44020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม พินโย
3
7
62
8
130
44020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุราช ลิลากุด
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 3
4
46
8
131
44020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ตาลวงค์
3
7
77
8
132
44020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ประจุดทะเนย์
5
6
84
8
133
44020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์แรม แปนเมือง
4
48
8
134
44020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชาติ ชมภูหลง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
6
84
8
135
44020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด พุ่มซ้อน
กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
4
43
8
136
44020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
5
85
8
137
44020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์
4
82
8
138
44020207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เสนามาตย์
กล่มที่ 5
14
156
11
139
44020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๔
8
136
8
140
44020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
8
129
8
141
44020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
12
175
11
142
44020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
3
68
8
143
44020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 4
5
42
8
144
44020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
5
95
8
145
44020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ ชาวพงษ์
กลุ่มที่ 1
3
47
9
146
44020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
13
133
11
147
44020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกัญจนา สัตตรัตนำพร
1
4
45
9
148
44020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองม้วน สีแนน
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มที่ 1
4
42
8
149
44020218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
กลุ่มเครือข่ายที่ 1
10
177
12
150
44020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต มะหัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ ๑
8
72
8
151
44020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
44
9
152
44020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ปัทมาตร
1
4
42
9
153
44020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
กลุ่มที่ 1
31
819
30
154
44020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ชุบสุวรรณ
1
74
1,801
53
155
44020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากลุ่มที่1
6
90
9
156
44020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
1
7
82
9
157
44020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กลุ่มที่ 1
2
28
8
158
44020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สุวรรณธาดา
กลุ่มที่ 4
11
157
11
159
44020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม มาอ้น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4
5
65
8
160
44020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
6
28
8
161
44020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาปะเถ
กลุ่ม 1
3
26
8
162
44020231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
1
16
265
11
163
44020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย แสงสว่าง
1
5
72
9
164
44020233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสิน กันหา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มที่ 1
18
262
11
165
44020234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร มัชปะโม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่5
14
193
11
166
44020235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรีย์ บัวรัตน์
สพฐ
27
312
20
167
44020236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเถลิง วิสุงเร
กลุ่มที่ 5
3
26
7
168
44020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูสง่า นัยวัฒน์
5
11
239
16
169
44020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรรินทร์ สวาศรี
5
3
43
8
170
44020239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการที่13
4
64
8
171
44020240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรกมล ปัตตาเนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13
4
49
9
172
44020241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
กลุ่มพัฒนาวิชาการที่ 13
16
207
11
173
44020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ ศิริสอน
14
6
86
8
174
44020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ บัวบุญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่14
10
90
8
175
44020244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลดาวัลย์ สีทิศ
14
15
125
11
176
44020245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
3
30
7
177
44020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีรกุล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14
9
176
8
178
44020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ปัตตาเนย์
13
8
119
8
179
44020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
3
24
9
180
44020250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13
5
93
8
181
44020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เภตรา
13
6
55
8
182
44020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
โรงเรียนอนุบาล
22
480
18
183
44020254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
2
24
8
184
44020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วรเนตร
14
10
234
8
185
44020256
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่ 14
8
65
9
186
44020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขจริง
13
4
61
8
187
44020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัช ปัตตาเนย์
5
112
8
188
44020259
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 13
4
65
8
189
44020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
2
25
7
190
44020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง
13
5
64
8
191
44020262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินเดีย เสี่ยงบุญ
13
17
157
11
192
44020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตร
13
14
191
11
193
44020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง ปินะสา
กลุ่มที่ 13
4
57
8
194
44020265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคมน ยางหงษ์
กลุ่ม 13
4
41
9
195
44020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ อินทะมนต์
6
81
8
196
44020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี เสี่ยงบุญ
7
70
8
197
44020268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย ดาวยันต์
14
13
123
11
198
44020269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ กาหลง
14
4
63
8
199
44020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย แก้วอาจ
15
9
138
8
200
44020271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ มิทราวงศ์
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ 15
18
197
11
201
44020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล พันเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15
9
141
8
202
44020273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัตน์ เนื่องศรี
กลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ 15
5
60
8
203
44020274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
2
35
8
204
44020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี สิงหะสุริยะ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 1616
8
86
8
205
44020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย แผงบุดดา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ 16
10
179
8
206
44020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
3
56
8
207
44020278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก สุวรรณมูล
15
16
237
11
208
44020279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร เสลานอก
15
5
56
8
209
44020280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา
16
4
67
8
210
44020281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15
10
80
11
211
44020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง
พัฒนาคุณภาพ ฯที่ 16
12
161
8
212
44020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ นนทะสี
กลุ่มที่ 16
4
37
8
213
44020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
4
61
8
214
44020285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ 16
6
102
8
215
44020286
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร บุ้งทอง
16
15
118
11
216
44020287
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต รัตนฐานู
16
5
33
7
217
44020288
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช สุริยภาพ
-
14
143
11
218
44020289
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
16
5
85
8
219
44020290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร นางสีคุณ
กลุ่มที่ 15
13
140
11
220
44020291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ปะนันโต
15
9
107
8
221
44020292
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาวัลย์ นนทะสี
15
14
118
11
รวม
1,742
24,645
2,028

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน