ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
16
154
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อามาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
18
202
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
20
9
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไส เทียบดอกไม้
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
108
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
92
9
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
24
314
11
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
103
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
82
9
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
5
43
9
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศิริสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
13
126
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
11
132
8
12
44010097
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
9
98
7
13
44010098
ประถมศึกษา
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
98
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
14
147
9
15
44010100
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
6
90
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
20
286
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
27
9
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
216
12
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
12
146
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
18
180
12
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
10
98
9
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ประชา แสนเย็น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
13
250
8
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
79
9
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
38
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
106
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
137
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
38
9
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
27
7
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
59
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
3
27
8
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
9
85
9
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
6
64
9
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
16
131
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
7
92
9
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
98
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
24
305
17
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
13
219
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
6
67
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
71
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
20
271
12
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
9
89
9
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
5
45
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
14
204
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
62
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
64
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
8
72
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
40
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
7
63
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
16
177
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
15
163
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
4
55
9
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
7
105
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
3
71
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
89
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
91
9
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
16
134
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมนี เดชบุรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
59
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
7
88
9
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
82
1,583
45
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
15
184
9
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตรา ปาสาบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
18
231
11
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
81
9
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
64
9
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
81
9
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
108
8
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
81
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
100
9
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
57
9
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
17
140
11
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
13
153
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
21
7
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
44
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
23
7
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
17
195
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ถาไชยลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
29
8
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
2
24
7
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
12
167
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
61
8
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
25
7
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
34
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
85
9
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดาพจน์ โสโท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
10
85
9
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
5
32
7
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
5
38
8
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพล แสนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
74
1,417
45
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
13
135
9
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
14
134
9
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรณกร กงภูธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
14
123
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
40
7
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
44
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา สอรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
16
149
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
1
30
9
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
10
130
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
15
166
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
11
60
8
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
18
221
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
8
55
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
3
34
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
21
203
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
8
71
9
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แยบดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
45
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
20
211
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง พันพละ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
60
9
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
83
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
10
101
8
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
35
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
11
73
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
40
8
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
9
102
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
71
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
7
102
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
101
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
7
90
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
114
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
13
164
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
7
50
9
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
14
183
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ สีสุวอ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
9
112
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
99
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
90
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
7
64
9
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน ภูน้ำใส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
157
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
6
72
9
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
116
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
87
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
12
106
9
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
5
32
7
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
17
190
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
18
193
11
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
54
8
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา แสนมี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
69
8
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
15
184
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
19
265
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
26
247
13
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
58
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
49
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
15
197
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
10
83
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
15
191
9
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะลี กองสำลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
8
81
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
18
157
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
18
9
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
215
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
6
43
7
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
86
8
รวม
1,631
18,275
1,353

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน