ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
16
175
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
19
213
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
7
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
91
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
11
110
9
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
25
265
11
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
8
103
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
10
83
9
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
7
56
9
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
10
106
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
11
154
8
12
44010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
10
108
7
13
44010098
ประถมศึกษา
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
5
91
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
17
120
9
15
44010100
ประถมศึกษา
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
9
109
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
21
275
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
6
36
9
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
17
196
11
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
13
160
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
20
166
12
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
103
9
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
21
224
11
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
6
65
8
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
5
38
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
93
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
9
131
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
6
30
8
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
5
47
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
9
93
9
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
7
54
9
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
15
134
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
6
79
9
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจภูมิ บุญอบ
8
89
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
22
302
20
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
13
225
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
9
72
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
9
81
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
21
250
11
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
8
78
8
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
5
44
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
17
209
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
9
55
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
6
65
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
8
84
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
6
45
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
5
59
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
19
164
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
19
173
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ มาธุระ
7
66
8
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
11
115
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
9
71
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
10
83
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
9
97
9
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
13
143
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
7
48
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
10
93
9
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
78
1,499
44
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
14
206
9
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตรา ปาสาบุตร
18
214
11
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
68
8
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
9
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
73
8
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
11
113
8
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
7
87
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
10
91
9
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
7
53
8
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
18
142
11
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
11
143
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
7
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
6
45
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
6
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
16
177
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
12
7
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
27
7
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
12
151
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต จงวิจิตร
7
61
8
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
5
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
5
37
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
9
67
8
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
71
8
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
6
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
5
59
9
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองไส เทียบดอกไม้
71
1,305
40
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
13
149
8
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
12
138
9
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรณกร กงภูธร
15
108
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกร ประจะเนย์
6
39
8
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย แถวพินิจ
9
52
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา สอรักษา
14
121
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
31
8
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
11
118
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
14
180
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
9
41
7
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
17
222
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต รัตนฐานู
8
49
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประยงค์หอม
5
38
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
19
171
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นิวาสวงษ์
11
80
9
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
17
222
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง พันพละ
8
57
9
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
10
103
8
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สีวัย
8
37
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
63
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
7
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
9
94
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
7
71
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
11
124
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
10
90
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
8
97
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
10
115
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
14
148
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
57
9
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
11
153
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ สีสุวอ
9
107
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
8
100
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
9
81
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
7
62
9
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
9
160
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา เศษบุบผา
7
78
9
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เกษสว่าง
10
98
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
9
83
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
11
103
9
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
6
21
6
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
20
197
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
17
206
12
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร นันแก้ว
8
42
8
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ภิบาล
9
71
8
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แสนมี
15
186
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
18
243
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
21
212
11
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
8
53
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
7
44
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
20
155
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
10
77
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
15
183
8
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
19
142
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
14
8
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
17
196
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
6
39
8
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
7
89
8
รวม
1,618
17,524
1,330

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน