ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1044410163
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
2
1044410164
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อามาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
3
1044410165
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
4
1044410132
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไส เทียบดอกไม้
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
5
1044410133
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
6
1044410134
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
1044410135
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
1044410136
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
1044410137
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
1044410146
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศิริสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
11
1044410149
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
12
1044410150
44010097
ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
13
1044410143
44010098
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
14
1044410144
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
15
1044410145
44010100
ประถมศึกษา
นายวิทยา วารีวิไลธรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
16
1044410125
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
17
1044410126
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
18
1044410127
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
1044410128
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ เหลาพา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
20
1044410138
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
1044410139
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
22
1044410140
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ประชา แสนเย็น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
23
1044410151
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
24
1044410152
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำตัน บุญหล้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
25
1044410183
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
26
1044410184
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
27
1044410153
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
28
1044410154
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ มาศงามเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
29
1044410156
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
30
1044410160
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
31
1044410185
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ถิ่นจันดา
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
32
1044410188
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
33
1044410189
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
34
1044410190
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
35
1044410191
44010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
36
1044410148
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
37
1044410141
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
38
1044410142
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
39
1044410170
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
40
1044410129
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
41
1044410147
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
42
1044410123
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
43
1044410124
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
44
1044410130
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตนชัย ดีแดง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
45
1044410131
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
46
1044410179
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
47
1044410180
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ เตชะเสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษษลำน้ำชี
48
1044410181
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
49
1044410182
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
50
1044410178
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ รักษาเคน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
51
1044410177
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
52
1044410175
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
53
1044410176
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
54
1044410171
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
55
1044410172
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
56
1044410173
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
57
1044410174
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
58
1044410186
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมนี เดชบุรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
59
1044410187
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
60
1044410118
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
61
1044410119
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
62
1044410120
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
63
1044410121
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
64
1044410122
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
65
1044410166
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
66
1044410167
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
67
1044410168
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
68
1044410169
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
69
1044410162
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
70
1044410155
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
71
1044410157
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
72
1044410158
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
73
1044410159
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
74
1044410161
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
75
1044410209
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
76
1044410211
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ถาไชยลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
77
1044410212
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
78
1044410213
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
79
1044410214
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
80
1044410215
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
81
1044410226
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
82
1044410195
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
83
1044410197
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดาพจน์ โสโท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
84
1044410217
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
85
1044410220
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
86
1044410192
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพล แสนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
87
1044410193
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
88
1044410194
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
89
1044410204
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ทัศนภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
90
1044410205
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรณกร กงภูธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
91
1044410206
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา สอรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
92
1044410207
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง อุปนันท์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
93
1044410208
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
94
1044410223
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สมภูมิ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
95
1044410224
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
96
1044410228
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
97
1044410199
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
98
1044410200
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
99
1044410201
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
100
1044410202
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
101
1044410221
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
102
1044410222
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แยบดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
103
1044410216
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวาท จอมทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
104
1044410218
44010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
105
1044410219
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
106
1044410210
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
107
1044410196
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
108
1044410198
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
109
1044410203
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
110
1044410229
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
111
1044410225
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชนก มุนติเก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
112
1044410227
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
113
1044410543
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
114
1044410545
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
115
1044410548
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ เพชรกอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
116
1044410549
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
117
1044410559
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม รัตน์รองใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
118
1044410560
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
119
1044410561
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง คำภูเงิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
120
1044410562
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูร ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
121
1044410563
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
122
1044410564
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
123
1044410565
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
124
1044410550
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน ภูน้ำใส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
125
1044410552
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
126
1044410555
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเหนือ บุรีมาศ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
127
1044410556
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
128
1044410558
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
129
1044410551
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
130
1044410553
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน ภูครองตา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
131
1044410554
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
132
1044410557
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ ลครพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
133
1044410547
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา แสนมี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
134
1044410546
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
135
1044410544
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
136
1044410567
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
137
1044410568
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
138
1044410569
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
139
1044410571
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางผอบทอง คำชาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
140
1044410570
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
141
1044410566
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย มูลมณี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
142
1044410576
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะลี กองสำลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
143
1044410577
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
144
1044410579
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
145
1044410573
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัดสกร พิกุลทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
146
1044410574
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
147
1044410575
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]