ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
14
146
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อามาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
18
201
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
5
30
9
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไส เทียบดอกไม้
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
101
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
73
8
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
25
342
12
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
99
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
79
9
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
43
9
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศิริสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
12
125
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
14
132
9
12
44010097
ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
89
8
13
44010098
ประถมศึกษา
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
97
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
13
162
9
15
44010100
ประถมศึกษา
นายวิทยา วารีวิไลธรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
90
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
291
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
37
9
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
219
12
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ เหลาพา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
11
162
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
18
170
11
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
11
104
9
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ประชา แสนเย็น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
15
258
8
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
7
91
9
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
44
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
109
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
128
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
41
9
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
43
9
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
69
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
3
24
9
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
9
81
9
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
5
64
9
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
17
148
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
7
74
9
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
95
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
24
314
16
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
13
217
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
6
65
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
63
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
20
276
12
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
11
98
8
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
52
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตนชัย ดีแดง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
15
212
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
65
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
58
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
9
73
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
46
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
64
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ รักษาเคน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
17
179
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
17
176
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
4
50
9
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
94
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
6
67
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
12
94
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
102
9
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
16
134
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมนี เดชบุรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
70
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
91
9
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
82
1,614
46
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
14
173
9
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตรา ปาสาบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
18
215
12
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
10
82
9
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
69
9
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
82
9
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
109
8
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
85
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
9
102
9
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
7
60
9
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
16
141
12
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
13
158
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
22
7
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
44
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
28
7
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
18
194
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ถาไชยลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
31
9
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
2
21
7
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
12
169
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
54
7
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
39
8
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
28
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
94
9
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดาพจน์ โสโท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
10
86
9
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
5
38
8
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
35
9
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพล แสนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
81
1,498
45
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
13
134
8
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
14
142
9
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ทัศนภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
15
127
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรณกร กงภูธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
49
9
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
44
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา สอรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
17
143
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
1
34
9
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
11
129
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
14
159
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
10
60
8
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
18
227
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
8
59
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
31
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
21
226
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
82
9
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แยบดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
45
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
21
232
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
8
55
9
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
95
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
10
110
9
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
33
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
11
73
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
30
8
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชนก มุนติเก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
9
105
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
78
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
99
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
106
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ เพชรกอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
8
96
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
8
122
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม รัตน์รองใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
14
178
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
7
52
9
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
12
201
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูร ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
11
126
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
106
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
7
84
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
5
63
8
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน ภูน้ำใส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
164
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
6
81
9
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
119
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
89
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
12
102
8
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
5
32
7
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน ภูครองตา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
18
182
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
17
178
11
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
55
8
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา แสนมี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
61
8
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
15
168
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
18
276
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
26
252
14
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
3
52
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
55
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
210
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
6
94
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย มูลมณี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
213
9
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะลี กองสำลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
8
83
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
167
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
25
8
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
17
212
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
50
8
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
6
92
8
รวม
1,682
18,761
1,368

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน