ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
14
155
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
17
200
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
8
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
105
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
10
102
9
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
25
278
11
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
8
100
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
10
83
9
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
7
54
9
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
117
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
10
134
8
12
44010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
10
105
7
13
44010098
ประถมศึกษา
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
8
101
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
18
137
9
15
44010100
ประถมศึกษา
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
9
104
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
21
274
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
7
36
9
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
17
194
11
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
12
144
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
20
161
12
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
91
8
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ประชา แสนเย็น
20
230
8
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
8
71
8
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
9
135
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
6
32
8
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
19
7
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
5
46
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
9
84
9
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
7
61
9
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
16
127
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
6
85
8
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจภูมิ บุญอบ
11
87
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
22
299
17
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
10
220
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
9
71
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
9
81
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
21
263
11
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
8
83
8
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
5
40
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
17
206
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
9
65
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
6
67
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
8
78
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
6
45
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
7
63
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
18
174
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
19
166
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ มาธุระ
7
63
9
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
8
118
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
9
73
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
10
86
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
9
97
9
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
13
139
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนท์นิมิต ธนินท์ธิติพงศ์
7
47
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
11
86
9
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
78
1,538
44
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
13
194
9
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตรา ปาสาบุตร
17
227
11
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
72
8
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
8
56
8
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
9
73
8
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
10
99
8
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
8
85
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
10
95
9
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
7
56
8
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
18
130
11
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
11
149
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
6
47
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
7
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
14
190
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
8
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
26
7
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
12
149
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต จงวิจิตร
7
57
8
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
6
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
5
38
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
9
75
8
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
77
8
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
6
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
5
51
8
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองไส เทียบดอกไม้
71
1,363
44
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
13
130
8
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
12
115
8
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรณกร กงภูธร
15
106
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกร ประจะเนย์
6
33
8
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย แถวพินิจ
8
49
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา สอรักษา
16
138
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
11
125
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
14
166
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
9
47
8
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
16
206
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต รัตนฐานู
8
53
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประยงค์หอม
5
33
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
18
188
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นิวาสวงษ์
11
72
9
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
19
210
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง พันพละ
7
61
9
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
10
102
8
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
38
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
9
97
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
6
66
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
10
109
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
10
87
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
8
79
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
122
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
14
151
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
9
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
11
170
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ สีสุวอ
9
109
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
8
90
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
9
89
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
7
65
9
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
9
162
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา เศษบุบผา
7
72
9
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เกษสว่าง
10
113
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
9
84
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
11
105
9
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
6
28
7
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
18
185
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
17
198
11
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร นันแก้ว
8
45
7
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ภิบาล
9
70
8
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แสนมี
15
189
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
17
254
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
21
219
11
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
8
63
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
7
45
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
19
182
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
10
79
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
14
177
8
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
73
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
19
142
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
16
8
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
17
212
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
6
41
7
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
9
86
8
รวม
1,607
17,676
1,328

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน