ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
44010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
14
122
11
2
44010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อามาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
18
170
11
3
44010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
5
26
8
4
44010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไส เทียบดอกไม้
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
103
8
5
44010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
78
8
6
44010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ ชาปัด
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
23
361
12
7
44010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มาลาหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
9
113
8
8
44010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัน มาลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
64
8
9
44010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
4
35
8
10
44010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ศิริสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
14
117
8
11
44010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
12
106
8
12
44010097
ประถมศึกษา
นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
8
93
7
13
44010098
ประถมศึกษา
นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
10
103
6
14
44010099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ เจ็กนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
14
169
9
15
44010100
ประถมศึกษา
นายวิทยา วารีวิไลธรรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
7
90
6
16
44010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
301
11
17
44010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
4
29
8
18
44010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
208
11
19
44010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ เหลาพา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
12
175
8
20
44010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
19
193
11
21
44010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
11
110
8
22
44010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ประชา แสนเย็น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
17
262
8
23
44010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เพชรล้ำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
7
64
8
24
44010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำตัน บุญหล้า
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
6
41
8
25
44010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
102
8
26
44010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกล จันทะเหลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
10
145
8
27
44010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
38
8
28
44010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ มาศงามเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
8
43
8
29
44010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
76
8
30
44010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
24
8
31
44010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาการศึกษาวังมัจฉา
9
84
8
32
44010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
6
46
8
33
44010118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
15
138
11
34
44010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร ผิวพรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
60
8
35
44010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
8
86
8
36
44010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ไวบรรเทา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
21
323
16
37
44010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
11
203
8
38
44010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
6
60
8
39
44010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชด มุลตะกร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
63
8
40
44010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
21
303
15
41
44010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
10
100
8
42
44010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
7
45
8
43
44010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตนชัย ดีแดง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
15
207
11
44
44010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี โพธิแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
8
61
8
45
44010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม สีพาไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
60
8
46
44010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษษลำน้ำชี
6
67
8
47
44010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
5
38
8
48
44010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
9
74
8
49
44010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ รักษาเคน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
21
179
11
50
44010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แอบอิง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
17
170
11
51
44010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
5
40
8
52
44010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
86
8
53
44010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปชัย โกสีนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
71
8
54
44010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
12
92
8
55
44010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
89
8
56
44010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ลันสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
17
127
11
57
44010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมนี เดชบุรัมย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
8
70
8
58
44010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
89
8
59
44010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
75
1,627
46
60
44010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
12
129
8
61
44010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
20
203
11
62
44010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
9
65
8
63
44010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
6
62
8
64
44010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เมืองมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
77
8
65
44010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
10
96
7
66
44010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง หนูปัทยา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
81
8
67
44010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย พงสุพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
8
93
8
68
44010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร ผองขำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
59
8
69
44010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
17
133
11
70
44010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
13
161
8
71
44010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
4
21
6
72
44010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
6
40
8
73
44010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
5
22
7
74
44010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
17
189
11
75
44010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ถาไชยลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
26
8
76
44010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
30
7
77
44010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัณฑนา มีอำนาจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
11
159
8
78
44010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
4
50
7
79
44010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
5
47
8
80
44010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
3
34
8
81
44010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
10
95
8
82
44010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดาพจน์ โสโท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
75
8
83
44010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
4
40
7
84
44010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธะไชย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
42
8
85
44010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพล แสนเมือง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
76
1,506
43
86
44010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ชุมพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
12
138
8
87
44010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
13
136
8
88
44010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล ทัศนภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
16
135
11
89
44010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรณกร กงภูธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
43
8
90
44010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา สอรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
7
50
8
91
44010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง อุปนันท์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
15
147
8
92
44010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
3
26
7
93
44010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สมภูมิ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
11
134
8
94
44010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
16
164
11
95
44010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
60
8
96
44010233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม จันสามารถ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
20
229
11
97
44010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
66
8
98
44010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
5
31
8
99
44010236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชลธิชา บุพชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
22
229
11
100
44010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
9
74
8
101
44010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แยบดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
6
49
8
102
44010239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวาท จอมทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
23
247
11
103
44010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
5
48
8
104
44010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
10
94
8
105
44010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง คำบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
9
109
8
106
44010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
6
36
8
107
44010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
11
81
8
108
44010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาศพล ประทุมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
6
28
8
109
44010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชนก มุนติเก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
10
110
8
110
44010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภทัต ทุมรินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
7
81
8
111
44010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมีแจ่ม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
9
92
8
112
44010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
111
8
113
44010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ เพชรกอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
7
98
8
114
44010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
8
107
8
115
44010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม รัตน์รองใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
15
188
8
116
44010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
5
45
8
117
44010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง คำภูเงิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
15
207
8
118
44010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูร ยศกำธร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
10
119
8
119
44010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
8
101
8
120
44010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
4
75
8
121
44010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
51
8
122
44010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน ภูน้ำใส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
173
8
123
44010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
6
65
8
124
44010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวเหนือ บุรีมาศ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
11
121
8
125
44010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรมนตรี พาบุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
93
8
126
44010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
13
112
8
127
44010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
5
33
7
128
44010266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัศวิน ภูครองตา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
19
192
11
129
44010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ภูโอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
18
162
11
130
44010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ ลครพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
6
51
8
131
44010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา แสนมี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
10
69
8
132
44010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
18
175
11
133
44010271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา ศรีพระนาม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
19
285
11
134
44010272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
29
286
13
135
44010273
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
4
36
8
136
44010274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
6
60
8
137
44010275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางผอบทอง คำชาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
21
231
11
138
44010276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
95
8
139
44010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย มูลมณี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
18
193
8
140
44010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทะลี กองสำลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
9
85
8
141
44010279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ กันทำ
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
18
164
11
142
44010281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
5
24
24
143
44010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
19
207
11
144
44010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
8
54
8
145
44010284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขี ชมภูเพชร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
7
91
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]