ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
45010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น
11
98
11
2
45010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
9
62
8
3
45010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์
19
184
11
4
45010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ไชยโคตร
8
70
8
5
45010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
6
6
45010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
16
6
7
45010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิรพ ศรีถาวรณ์
7
85
8
8
45010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
34
8
9
45010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
10
95
8
10
45010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ไชยพิศ
23
310
12
11
45010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม บุญจันทร์
18
203
11
12
45010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์
3
21
6
13
45010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์
9
92
9
14
45010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม เสาว์บุปผา
5
15
4
15
45010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์
7
61
8
16
45010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
68
11
17
45010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ สิงหราช
16
195
11
18
45010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
260
4,135
97
19
45010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
144
2,678
73
20
45010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดสงวน ทวีแสง
12
76
8
21
45010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวี จองลีพันธ์
6
45
8
22
45010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พุทธมอญ
17
188
11
23
45010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
24
45010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
7
25
45010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
14
7
26
45010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
4
27
45010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
28
45010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ไชยปัญญา
14
127
8
29
45010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ เดชโภชน์
7
84
8
30
45010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม
14
177
11
31
45010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิดา สารครศรี
9
77
8
32
45010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภาระพันธ์
8
71
8
33
45010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ไชยวงศ์
12
97
11
34
45010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช พลอาสา
21
233
11
35
45010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่
16
126
11
36
45010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรบูรณ์ สุดตา
12
100
8
37
45010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ พรรณเกตุ
18
238
11
38
45010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ โทนหงสา
5
10
4
39
45010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
29
7
40
45010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ประเสริฐสังข์
15
122
11
41
45010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี วิชัยวงษ์
17
219
11
42
45010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
12
152
9
43
45010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว โยชพนัส
10
82
8
44
45010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรัช คำยิ่ง
13
119
8
45
45010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย ทึนหาร
6
72
8
46
45010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกร แสนยะบุตร
6
66
8
47
45010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง
9
66
8
48
45010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย พันธะไชย
8
74
8
49
45010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ สืบจิต
9
37
8
50
45010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง อุดมโภชน์
18
130
11
51
45010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญนี โทนหงสา
11
167
8
52
45010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม
5
41
8
53
45010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ เกษามา
6
20
8
54
45010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวง บุบผาโต
12
121
8
55
45010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนอ สุโนภักดิ์
22
172
11
56
45010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สุดประโคน
21
200
11
57
45010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
58
45010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง ประทาย
12
202
14
59
45010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู บุญอรัญ
17
158
11
60
45010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
10
43
8
61
45010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกังวาล ปรินทอง
8
51
8
62
45010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร โงนมณี
7
90
8
63
45010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร บัวสอน
9
71
8
64
45010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ บุญสิลา
20
150
11
65
45010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
14
137
12
66
45010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร เรืองดงยาง
6
38
8
67
45010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
6
3
68
45010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
69
45010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพัฒน์ รักกิจ
3
21
7
70
45010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ
19
208
11
71
45010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่างทอง
11
86
10
72
45010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวรรค์ มุมกลาง
19
173
12
73
45010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ทองภู
6
42
8
74
45010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุระพวง
7
44
8
75
45010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระเดช ผือโย
13
157
11
76
45010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤๅชัย พิมพ์วิชัย
17
143
11
77
45010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เกริกชัย
12
123
8
78
45010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
24
8
79
45010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ชุมสิงห์
16
153
11
80
45010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช แข็งแรง
6
35
7
81
45010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ จะหวังผล
4
11
4
82
45010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมัครวงศ์
8
29
8
83
45010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใส วิทยา
21
190
11
84
45010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัณดอน วินทะไชย
7
67
8
85
45010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
37
8
86
45010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวียศ บุญเหลี่ยม
7
48
8
87
45010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยืน ชุมไธสง
18
154
11
88
45010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ พนมเขต
19
207
11
89
45010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
4
65
8
90
45010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิน มูลศรี
9
106
8
91
45010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนจันทร์ คำสาร
9
103
8
92
45010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์
17
250
16
93
45010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูน ใจลาด
14
123
8
94
45010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ คำขูรู
28
533
17
95
45010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล ชมจุมจัง
6
39
11
96
45010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
97
45010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน
11
94
8
98
45010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ไชยชิต
9
47
8
99
45010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
100
45010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง
14
150
11
101
45010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ ตะราษี
9
49
11
102
45010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช มาตย์วิเศษ
10
59
8
103
45010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
18
7
104
45010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราลักษณ์ วงค์วันดี
9
154
8
105
45010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์
10
87
8
106
45010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ เพริดพราว
10
70
8
107
45010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
8
106
8
108
45010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ผาเจริญ
9
88
8
109
45010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
110
45010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ กลางสุข
34
543
21
111
45010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร สายลวดคำ
8
70
8
112
45010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล สีสมยา
6
42
8
113
45010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ทิพยโสต
10
80
8
114
45010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด ประเสริฐสังข์
6
47
8
115
45010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ
11
95
11
116
45010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ กลางสุข
13
97
11
117
45010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
33
8
118
45010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ชมภูบุตร
7
38
8
119
45010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ศรีขาวรส
11
88
12
120
45010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ป้านภูมิ
15
120
8
121
45010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์
9
72
8
122
45010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายฉัตร์ เคหาบาล
16
235
8
123
45010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์
20
182
11
124
45010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์
10
115
8
125
45010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาถอนงค์ สีดามาตย์
14
105
11
126
45010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เมืองศรี
6
37
8
127
45010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุดบนิด
6
64
9
128
45010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี คิมหันตา
17
141
11
129
45010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
85
8
130
45010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
48
8
131
45010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
132
45010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยานี ศรีวงษา
7
37
8
133
45010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย ศรีหาคลัง
13
65
11
134
45010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ตรีกุล
14
159
11
135
45010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันธมาศ หลวงเพชร
6
49
8
136
45010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
16
6
137
45010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงการ กุสุริย์
8
52
8
138
45010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
19
8
139
45010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์
4
20
7
140
45010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมนทร์ คืนดี
5
48
8
141
45010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร พรรณขาม
9
71
8
142
45010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ วิเศษวงษา
14
124
8
143
45010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
17
7
144
45010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ ไชยเสริม
12
79
11
145
45010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ประดิษฐบุญ
4
19
5
146
45010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
8
147
45010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ นำนาผล
12
154
8
148
45010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย ประมงมุข
18
151
11
149
45010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ พันพลู
6
65
8
150
45010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เศษวงศ์
13
145
8
151
45010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
9
61
8
152
45010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.จักรวัฒน์ พันสลาบขวา
9
52
8
153
45010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
8
154
45010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
19
182
11
155
45010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์
4
41
8
156
45010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรี เผ่าภูธร
11
51
10
157
45010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ บุรกรณ์
6
56
8
158
45010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์
10
95
11
159
45010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพล ช่วยนา
12
128
8
160
45010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร แสนหว้า
5
49
8
161
45010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี ภูมิเย็น
17
157
11
162
45010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
7
46
8
163
45010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
164
45010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต สัตนาโค
12
110
8
165
45010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ดิษฐ์เจริญ
6
29
8
166
45010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง แก้วกิตติ
10
111
8
167
45010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร
5
51
8
168
45010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย พวงพิลา
7
32
8
169
45010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด
15
144
11
170
45010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี ตาสระคู
5
36
8
171
45010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำจร มีคุณ
13
113
11
172
45010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสลับ สุ่มมาตย์
19
233
11
173
45010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
35
9
174
45010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ นามมะ
4
41
8
175
45010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
3
176
45010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา มาบุญธรรม
6
51
8
177
45010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร
5
42
8
178
45010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย น้อมระวี
18
101
11
179
45010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉัตร จันทะคัด
10
89
8
180
45010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน
6
48
8
181
45010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
88
8
182
45010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ
8
41
8
183
45010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม
14
110
11
184
45010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
6
185
45010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
11
99
8
186
45010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักร ปวงสุข
17
218
15
187
45010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชินานารถ ดวงละว้า
12
110
8
188
45010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ
17
157
11
189
45010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กมลเมือง
6
32
8
190
45010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง
7
82
8
191
45010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี
7
61
8
192
45010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สมจินดา
10
45
8
193
45010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
3
194
45010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
195
45010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ดวงวงษา
18
233
11
196
45010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สิทธิจินดา
4
41
9
197
45010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
8
59
8
198
45010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์
7
45
8
199
45010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
16
157
11
200
45010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี อนันทวรรณ
5
26
8
201
45010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดวิทย์ ทองคำ
12
88
8
202
45010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร สุทธิบาก
10
83
8
203
45010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุสราภรณ์ สินพูลผล
5
25
7
204
45010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
205
45010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิลันธน์ สระแก้ว
7
28
7
206
45010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ แพงวงศ์
7
55
11
207
45010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนงค์ จันโทภาศ
3
35
8
208
45010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพงศ์ คนองมาก
8
42
8
209
45010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ทวีนันท์
12
124
8
210
45010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
35
7
211
45010221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศร์ สังฆะพิลา
24
355
12
212
45010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
7
213
45010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สกุนินนท์
14
99
12
214
45010224
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต
3
3
3
215
45010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภาภรณ์ โทพล
13
168
11
216
45010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระ มูลมณี
7
54
8
217
45010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์
6
32
8
218
45010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ แก้วกาหลง
4
39
8
219
45010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี เมาะราษี
16
215
9
220
45010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารบ น้ำคำ
6
42
10
221
45010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยอนันต์ จันทวงศ์
4
52
8
222
45010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
223
45010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พิบูลย์
7
57
8
224
45010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยวชาญ พันโภคา
7
37
8
225
45010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ สันเต
4
22
8
226
45010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาถอนงค์ สีดามาตย์
4
10
5
227
45010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ แสงสัตย์
5
21
7
228
45010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า
9
76
8
229
45010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักร รักษาวงศ์
14
159
9
230
45010241
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง อุดมโภชน์
8
40
11
รวม
2,616
27,067
2,158

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน