ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
45010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลาญชัย
12
103
11
2
45010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
เมืองพลาญชัย
8
70
9
3
45010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
17
199
11
4
45010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ไชยโคตร
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
8
69
8
5
45010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
3
30
8
6
45010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
2
17
7
7
45010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิรพ ศรีถาวรณ์
เมืองพลาญชัย
7
82
8
8
45010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ
เมืองพลาญชัย
10
44
9
9
45010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
โรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด
10
99
8
10
45010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย ไชยพิศ
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
17
310
12
11
45010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม บุญจันทร์
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
15
207
11
12
45010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
3
23
7
13
45010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ๋
10
99
9
14
45010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
4
23
6
15
45010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองพลาญชัย
5
70
8
16
45010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร มุราชัย
เมืองพลาญชัย
9
84
11
17
45010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ สิงหราช
เมืองพลาญชัย
13
202
11
18
45010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา พาหะนิชย์
เมืองพลาญชัย
264
4,151
96
19
45010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองสาเกต
153
2,709
73
20
45010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
9
75
8
21
45010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทวี จองลีพันธ์
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
6
50
8
22
45010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พุทธมอญ
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
18
186
11
23
45010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด มาตย์วิเศษ
เมืองพลาญชัย
4
51
8
24
45010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองพลาญชัย
3
18
7
25
45010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ชินคำ
เมืองพลาญชัย
7
32
8
26
45010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม เสาว์บุปผา
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
2
5
3
27
45010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโพธิ์ศรีสะอาด
3
30
8
28
45010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ไชยปัญญา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด
11
128
8
29
45010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ เดชโภชน์
โรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด
7
78
8
30
45010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม
โรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด
15
179
12
31
45010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิดา สารครศรี
เมืองสีแก้วปอภาร
8
80
8
32
45010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ภาระพันธ์
เมืองสีแก้วปอภาร
10
75
8
33
45010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ไชยวงศ์
เมืองสีแก้วปอภาร
13
102
11
34
45010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเดช พลอาสา
เมืองสีแก้วปอภาร
20
239
11
35
45010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่
เมืองสีแก้วปอภาร
17
144
11
36
45010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรบูรณ์ สุดตา
เมืองสีแก้วปอภาร
11
107
8
37
45010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ พรรณเกตุ
โรงเรียนเมืองสีแก้วปอภาร
24
231
11
38
45010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ โทนหงสา
โรงเรียนเมืองสีแก้วปอภาร
5
14
5
39
45010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง
โรงเรียนเมืองสีแก้วปอภาร
6
30
7
40
45010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล ขุนศรีจันทร์
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
13
128
11
41
45010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี วิชัยวงษ์
เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่
19
242
11
42
45010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิติมาพร จันทสิทธิ์
เมืองโนนตาล หนองแก้ว แคนใหญ่
10
149
9
43
45010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว โยชพนัส
เมืองสาเกต
11
86
8
44
45010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรัช คำยิ่ง
เมืองสาเกต
8
119
8
45
45010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอดชาย ทึนหาร
โรงเรียนเมืองสาเกต
9
72
8
46
45010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษกร แสนยะบุตร
เมืองสาเกต
8
72
8
47
45010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ประเสริฐสังข์
โรงเรียนเมืองสาเกต
5
67
8
48
45010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย พันธะไชย
โรงเรียนเมืองสาเกต
7
69
8
49
45010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ สืบจิต
เมืองสาเกต
8
35
9
50
45010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ดลเจือ
โรงเรียนเมืองสาเกต
19
140
11
51
45010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสาเกต
1
0
0
52
45010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พุดสีเสน
เมืิองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
11
158
8
53
45010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวง บุบผาโต
เมืองพรมเมืองหงส์โคกล่าม
6
35
8
54
45010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ เกษามา
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
6
26
8
55
45010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์
เมืองพรหม เมืองหงส์ โคกล่าม
11
122
8
56
45010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนอ สุโนภักดิ์
ธรรมฐิติญาณ
17
169
11
57
45010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สุดประโคน
ธรรมฐิติญาณ
21
191
11
58
45010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุล กลิ่นใกล้
ธรรมฐิติญาณ
11
77
8
59
45010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง ประทาย
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
13
221
15
60
45010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู บุญอรัญ
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
18
153
11
61
45010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
10
46
8
62
45010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกังวาล ปรินทอง
ดงแดงนำใส - ป่าสังข์
8
54
8
63
45010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร โงนมณี
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
10
99
8
64
45010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ชารีวัน
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
6
74
8
65
45010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยะ บุญสิลา
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
20
164
11
66
45010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
หนองผือ-ลิ้นฟ้า-ดู่น้อย
13
139
13
67
45010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร เรืองดงยาง
หนองผือ ลิ้นฟ้า ดู่น้อย
3
35
8
68
45010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
4
10
5
69
45010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญนี โทนหงสา
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
6
47
8
70
45010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพัฒน์ รักกิจ
ดงแดง น้ำใส ป่าสังข์
3
25
7
71
45010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
22
221
11
72
45010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
12
94
10
73
45010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวรรค์ มุมกลาง
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
18
185
12
74
45010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงแดง น้ำใส ป่าสังข์
5
33
8
75
45010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงแดงน้ำใสป่าสังข์
3
47
8
76
45010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระเดช ผือโย
เมืองพรหม เมืองหงส์ โคกล่าม
14
165
11
77
45010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ไชยชิต
เมืองพรหม เมืองหงส์ โคกล่าม
18
152
11
78
45010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เกริกชัย
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
13
113
8
79
45010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
1
21
7
80
45010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ชุมสิงห์
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
16
157
11
81
45010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงเดช แข็งแรง
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
5
35
7
82
45010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยันต์ จะหวังผล
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
5
33
7
83
45010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมัครวงศ์
ธรรมฐิติญาณ
4
32
8
84
45010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองใส วิทยา
ธรรมฐิติญาณ
18
187
11
85
45010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัณดอน วินทะไชย
ธรรมฐิติญาณ
5
57
8
86
45010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ธรรมฐิติญาณ
6
39
8
87
45010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวียศ บุญเหลี่ยม
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
7
50
8
88
45010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยืน ชุมไธสง
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
18
144
11
89
45010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ พนมเขต
โรงเรียนหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย
14
216
11
90
45010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
โรงเรียนหนองผือล้อนฟ้าดู่น้อย
4
64
8
91
45010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิน มูลศรี
หนองผือ ดู่น้อย ลิ้นฟ้า
9
117
8
92
45010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวนจันทร์ คำสาร
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
9
113
8
93
45010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
15
274
16
94
45010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูน ใจลาด
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
13
123
8
95
45010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ คำขูรู
เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม
25
490
16
96
45010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล ชมจุมจัง
ธรรมฐิติญาณ
9
40
10
97
45010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ธรรมฐิติญาณ
5
21
7
98
45010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน
ธรรมฐิติญาณ
10
99
9
99
45010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤาชัย พิมพ์วิชัย
ธรรมฐิติญาณ
10
49
8
100
45010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ธรรมฐิติญาณ
7
55
9
101
45010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง
เมืองทุ่งเวฬุวัน
15
173
12
102
45010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ ตะราษี
เมืองทุ่งเวฬวัน
10
57
11
103
45010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช มาตย์วิเศษ
เมืองทุ่งเวฬุวัน
11
65
9
104
45010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองเชียงดี
5
34
8
105
45010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนราลักษณ์ วงค์วันดี
เมืองเชียงดี
8
158
9
106
45010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์
โรงเรียนเมืองเชียงดี
10
89
8
107
45010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประสงค์ เพริดพราว
เมืองเชียงดี
9
71
8
108
45010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
โรงเรียนเมืองเชียงดี
12
107
8
109
45010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ผาเจริญ
เมืองเชียงดี
7
82
8
110
45010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนปราสาทหิน
4
27
8
111
45010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตติยะ อุทุมภา
ปราสาทหิน
32
530
21
112
45010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร สายลวดคำ
ปราสาทหิน
8
67
8
113
45010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุบล สีสมยา
เมืองเชียงดี
5
47
8
114
45010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ทิพยโสต
เมืองเชียงดี
6
87
8
115
45010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด ประเสริฐสังข์
เมืองเชียงดี
7
46
8
116
45010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ
เมืองเชียงดี
11
101
11
117
45010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ กลางสุข
อุ่มเม้าไพศาล
14
99
11
118
45010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุ่มเม้าไพศาล
3
31
8
119
45010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ชมภูบุตร
กลุ่มโรงเรียนปราสาทหิน
5
30
8
120
45010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ศรีขาวรส
ปราสาทหิน
10
74
12
121
45010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ป้านภูมิ
ปราสาทหิน
11
125
8
122
45010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์
เมืองทุ่งเวฬุวัน
7
84
9
123
45010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายฉัตร์ เคหาบาล
เมืองทุ่งเวฬุวัน
16
257
8
124
45010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์
เมืองทุ่งเวฬุวัน
17
180
11
125
45010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์
เมืองทุ่งเวฬุวัน
10
127
8
126
45010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนอ แก้วนาคูณ
เมืองทุ่งเวฬุวัน
15
117
12
127
45010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เมืองศรี
เมืองทุ่งเวฬุวัน
6
45
9
128
45010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุดบนิด
เมืองทุ่งเวฬุวัน
5
70
9
129
45010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี คิมหันตา
เมืองทุ่งเวฬุวัน
16
155
11
130
45010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สัตนาโค
โรงเรียนเมืองทุ่งเวฬุวัน
7
84
8
131
45010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
เมืองทุ่งเวฬุวัน
8
62
9
132
45010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสินสมุทร พุดลา
ปราสาทหิน
5
38
8
133
45010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยานี ศรีวงษา
ปราสาทหิน
6
43
9
134
45010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย ศรีหาคลัง
ปราสาทหิน
15
69
11
135
45010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ตรีกุล
อุ่มเม้าไพศาล
14
180
11
136
45010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขันธมาศ หลวงเพชร
อุ่มเม้าไพศาล
5
47
8
137
45010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุ่มเม้าไพศาล
2
16
5
138
45010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงการ กุสุริย์
อุ่มเม้าไพศาล
7
57
8
139
45010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัก กิจบำรุง
อุ่มเม้าไพศาล
9
32
9
140
45010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์
ฮุ่มเม้าไพศาล
4
29
8
141
45010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมนทร์ คืนดี
อุ่มเม้าไพศาล
6
53
8
142
45010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร พรรณขาม
ศรีสมเด็จ
8
68
8
143
45010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ วิเศษวงษา
ศรีสมเด็จใต้
13
129
9
144
45010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีสมเด็จใต้
6
27
7
145
45010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ ไชยเสริม
ศรีสมเด็จเหนือ
11
87
11
146
45010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ประดิษฐบุญ
ศรีสมเด็จเหนือ
4
26
7
147
45010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีสมเด็จเหนือ
5
29
9
148
45010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ นำนาผล
ศรีสมเด็จเหนือ
10
133
8
149
45010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย ประมงมุข
ศรีสมเด็จใต้
17
154
11
150
45010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ พันพลู
ศรีสมเด็จใต้
9
72
8
151
45010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เศษวงศ์
ศรีสมเด็จใต้
14
136
8
152
45010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน
ศรีสมเด็จใต้
9
66
8
153
45010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.จักรวัฒน์ พันสลาบขวา
ศรีสมเด็จใต้
9
46
8
154
45010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีสมเด็จเหนือ
3
30
8
155
45010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ศรีสมเด็จเหนือ
18
190
11
156
45010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์
ศรีสมเด็จเหนือ
4
36
8
157
45010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรี เผ่าภูธร
ศรีสมเด็จเหนือ
10
45
10
158
45010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีสมเด็จเหนือ
4
65
8
159
45010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์
ศรีสมเด็จ
14
107
11
160
45010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพล ช่วยนา
ศรีสมเด็จ
12
123
8
161
45010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร แสนหว้า
ศรีสมเด็จเหนือ
9
53
8
162
45010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี ภูมิเย็น
0
18
156
11
163
45010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
ศรีสมเด็จเหนือ
4
46
8
164
45010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ไชยฮะนิจ
ไตรจังหาร
8
40
8
165
45010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต สัตนาโค
ไตรจังหาร
9
99
8
166
45010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ดิษฐ์เจริญ
ไตรจังหาร
6
32
8
167
45010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
10
128
8
168
45010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
6
48
8
169
45010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย พวงพิลา
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
6
25
7
170
45010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด
โรงเรียนม่วงลาดดงสิงห์ผักแ่วน
14
149
11
171
45010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี ตาสระคู
ม่่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
5
38
8
172
45010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำจร มีคุณ
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
14
106
11
173
45010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสลับ สุ่มมาตย์
ดินดำแสนชาติ
17
235
14
174
45010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดินดำแสนชาติ
2
32
9
175
45010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ นามมะ
ดินดำแสนชาติ
4
51
8
176
45010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดินดำแสนชาติ
0
7
4
177
45010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา มาบุญธรรม
ดินดำแสนชาติ
5
59
9
178
45010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร
ดินดำแสนชาติ
5
39
9
179
45010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย น้อมระวี
ิดินดำแสนชาติ
15
117
12
180
45010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองฉัตร จันทะคัด
ไตรจังหาร
7
90
8
181
45010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน
ไตรจังหาร
7
55
8
182
45010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว
ไตรจังหาร
12
85
8
183
45010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
6
44
8
184
45010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม
ม่วงลาดดงสิห์ผักแว่น
11
113
11
185
45010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงสิงห์ม่วงลาดผักแว่น
4
32
8
186
45010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
10
106
8
187
45010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักร ปวงสุข
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
18
216
14
188
45010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชินานารถ ดวงละว้า
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น
12
118
8
189
45010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ
ไตรจังหาร
16
157
11
190
45010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กมลเมือง
ไตรจังหาร
5
41
8
191
45010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง
ดินดำแสนชาติ
5
92
8
192
45010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี
ดินดำแสนชาติ
4
58
8
193
45010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สมจินดา
ดินดำแสนชาติ
5
46
8
194
45010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
2
5
3
195
45010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดสงวน ทวีแสง
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
7
69
8
196
45010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ดวงวงษา
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
19
254
11
197
45010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
3
41
9
198
45010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ไสวงาม
เมืองเชียงขวัญ
8
64
8
199
45010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์
เมืองเชียงขวัญ
6
43
8
200
45010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย สุภาพ
เมืองเชียงขวัญ
17
169
11
201
45010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวี อนันทวรรณ
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
5
42
8
202
45010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัดวิทย์ ทองคำ
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
11
97
8
203
45010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร สุทธิบาก
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
10
86
8
204
45010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุสราภรณ์ สินพูลผล
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
6
29
7
205
45010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
3
16
6
206
45010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิลันธน์ สระแก้ว
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ
5
31
7
207
45010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ แพงวงศ์
เมืองเชียงขวัญ
9
57
11
208
45010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ อ่างทอง
เมืองเชียงขวัญ
4
40
8
209
45010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพงศ์ คนองมาก
โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ
8
43
8
210
45010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ทวีนันท์
เมืองเชียงขวัญ
11
111
8
211
45010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญ์สพล แสงคำไพ
เมืองเชียงขวัญ
5
37
7
212
45010221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศร์ สังฆะพิลา
เมืองเชียงขวัญ
25
347
12
213
45010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองเชียงขวัญ
4
27
7
214
45010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สกุนินนท์
ทุ่งเขาหลวง
12
87
12
215
45010224
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต
ทุ่งเขาหลวง
4
6
4
216
45010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภาภรณ์ โทพล
ทุ่งเขาหลวง
13
168
11
217
45010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระ มูลมณี
เทอดไทย
5
55
9
218
45010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์
เทอดไทย
5
39
9
219
45010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเทอดไทย
3
48
9
220
45010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี เมาะราษี
เทอดไทย
10
196
9
221
45010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารบ น้ำคำ
ทุ่งเขาหลวง
5
48
11
222
45010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยอนันต์ จันทวงศ์
ทุ่งเขาหลวง
5
54
9
223
45010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนทุ่งเขาหลวง
4
35
9
224
45010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ พิบูลย์
ทุ่งเขาหลวง
6
64
9
225
45010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยวชาญ พันโภคา
ทุ่งเขาหลวง
5
42
9
226
45010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ สันเต
ทุ่งเขาหลวง
3
25
9
227
45010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาถอนงค์ สีดามาตย์
ทุ่งเขาหลวง
2
9
5
228
45010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยธนา ธาระจันทร์
ทุ่งเขาหลวง
3
27
8
229
45010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า
เทอดไทย
8
74
8
230
45010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักร รักษาวงศ์
เทอดไทย
12
172
9
231
45010241
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพอง อุดมโภชน์
เทอดไทย
9
48
12
รวม
2,533
27,827
2,208

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน