ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
46010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย บูรวัตร
พุทธไสยาสตร์
17
217
11
2
46010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ประสีระตา
พุทธไสยาสน์
5
49
8
3
46010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัน ผลรักษา
พุทธไสยาสน์
10
64
8
4
46010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งเพชร ธารพร
โปงลาง
9
66
9
5
46010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ถาวรรักษ์
โสมพะมิตร
72
1,661
62
6
46010008
ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
เมืองน้ำดำ
83
1,966
48
7
46010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
5
93
8
8
46010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พรหมพินิจ
เขื่อนลำปาว
9
112
8
9
46010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร คำหงษา
เขื่อนลำปาว
6
53
8
10
46010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
เขื่อนลำปาว
18
300
11
11
46010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
7
83
8
12
46010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
โสมพะมิตร
14
184
8
13
46010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โสมพะมิตร
9
88
11
14
46010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
พุทธไสยาสน์
20
326
12
15
46010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัตน์ ประทุมตา
พุทธไสยาสน์
5
44
7
16
46010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
4
47
8
17
46010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจธิชัย สารรัตน์
พุทธไสยาสน์
13
131
9
18
46010021
ประถมศึกษา
นายวรโชติ สินธุศิริ
พุทธไสยาสน์
8
65
7
19
46010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบ ตรีทศ
เมืองน้ำดำ
22
205
11
20
46010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
เมืองน้ำดำ
6
89
8
21
46010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา สิงห์ธวัช
เมืองน้ำดำ
8
43
8
22
46010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
โปงลาง
7
59
8
23
46010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ โนวะ
โปงลาง
5
77
8
24
46010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เนาวะเศษ
โปงลาง
5
72
8
25
46010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โปงลาง
4
54
8
26
46010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โปงลาง
3
32
8
27
46010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เหมกุล
โปงลาง
18
174
11
28
46010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ
โปงลาง
4
38
8
29
46010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุลตลา ไผ่ผาด
โปงลาง
4
32
8
30
46010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพรl ชูศรีทอง
โปงลาง
9
94
8
31
46010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญปก
เขื่อนลำปาว
9
107
8
32
46010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
เขื่อนลำปาว
5
23
7
33
46010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
5
45
8
34
46010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขะ กองอุดม
เขื่อนลำปาว
13
115
8
35
46010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ คำแสน
เขื่อนลำปาว
3
19
6
36
46010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
6
48
8
37
46010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
6
57
8
38
46010041
ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
3
27
6
39
46010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม บุญทิพย์
พุทธไสยาสน์
17
164
11
40
46010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กำนาดี
พุทธไสยาสน์
4
40
8
41
46010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต โลหะมาศ
เขื่อนลำปาว
18
183
11
42
46010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
เขื่อนลำปาว
16
172
11
43
46010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผาสุข ปัตลา
เขื่อนลำปาว
6
72
8
44
46010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
เขื่อนลำปาว
24
494
21
45
46010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
เขื่อนลำปาว
9
102
8
46
46010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนิด บุญชูศร
เมืองน้ำดำ
15
148
11
47
46010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันใต้
เมืองน้ำดำ
11
110
8
48
46010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ ดลภักดี
เมืองน้ำดำ
4
9
5
49
46010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองน้ำดำ
4
25
7
50
46010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองน้ำดำ
2
12
6
51
46010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร จำปาอ่อน
เมืองน้ำดำ
5
45
9
52
46010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูภักดี
เมืองน้ำดำ
5
38
9
53
46010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ นาชัยเวียง
โสมพะมิตร
10
104
8
54
46010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
โสมพะมิตร
7
62
8
55
46010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษแก้ว ขุมคำ
โสมพะมิตร
9
85
8
56
46010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด เนตวงษ์
โสมพะมิตร
3
31
8
57
46010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายเพชร ภูผาลา
โสมพะมิตร
7
55
8
58
46010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
4
61
8
59
46010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครพงษ์ ภูจริต
โสมพะมิตร
20
167
11
60
46010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
โสมพะมิตร
6
51
8
61
46010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ทองจรัส
โสมพะมิตร
9
102
8
62
46010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย แสนอุดม
โปงลาง
6
26
7
63
46010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ขาวศรี
โปงลาง
19
262
11
64
46010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานมิตร สุระพร
โปงลาง
6
90
8
65
46010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ บุญธรรม
กมลาไสย
30
655
21
66
46010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พละเดช
กมลาไสย
11
134
9
67
46010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
กมลาไสย
5
37
8
68
46010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
กมลาไสย
5
66
8
69
46010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
กมลาไสย
9
90
8
70
46010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
4
35
8
71
46010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ ภูอาราม
กมลาไสย
3
47
8
72
46010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริม เถรี
กมลาไสย
16
208
11
73
46010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ มหิพันธ์
กมลาไสย
6
88
9
74
46010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เหมนวล
เมืองฟ้าแดดสงยาง
10
113
8
75
46010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร อรัญโชติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
17
168
11
76
46010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
12
108
8
77
46010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสิรวิชญ์ คำวิโส
เมืองฟ้าแดดสงยาง
15
76
11
78
46010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
225
11
79
46010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
เมืองฟ้าแดดสงยาง
14
130
8
80
46010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ช่วยรักษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
47
8
81
46010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย คำภาบุตร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
17
155
11
82
46010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
5
85
8
83
46010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ภูอ่อนศรี
เมืองฟ้าแดสงยาง
10
122
9
84
46010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
4
62
8
85
46010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี สอนชา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
81
8
86
46010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ เพียรสดับ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
5
84
8
87
46010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ บาลลา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
25
336
17
88
46010097
ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
0
0
0
89
46010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
กมลาไสย
13
217
11
90
46010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต อรรคอำนวย
กมลาไสย
5
81
8
91
46010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีลำไพ
กมลาไสย
13
161
10
92
46010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย จันทรนิมะ
กมลาไสย
10
109
8
93
46010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัดดา อรุณไพร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
8
65
8
94
46010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดด
5
37
8
95
46010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
เมืองฟ้าแดดสูงยาง
18
276
15
96
46010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
39
8
97
46010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
กมลาไสย
11
108
8
98
46010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ขจรโมทย์
กมลาไสย
18
140
11
99
46010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
กมลาไสย
4
52
8
100
46010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ดอนชัย
กมลาไสย
8
93
8
101
46010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ กมลสาร
ร่องคำ
10
91
8
102
46010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
6
26
9
103
46010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร ปรีกุล
ร่องคำ
18
211
11
104
46010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
ร่องคำ
7
83
8
105
46010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
5
46
8
106
46010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
4
51
8
107
46010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ราชภักดี
ร่องคำ
7
68
9
108
46010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
ร่องคำ
18
199
11
109
46010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
8
120
8
110
46010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร จำปาสาร
โนนนาทอง
13
144
8
111
46010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
โนนนาทอง
9
83
8
112
46010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล อัคติ
โนนนาทอง
7
87
8
113
46010123
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
15
4
114
46010124
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หีบแก้ว
โนนนาทอง
16
143
11
115
46010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
16
5
116
46010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิทชัย ราวะรินทร์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
11
213
8
117
46010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
4
49
8
118
46010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
2
12
3
119
46010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สันประเภท
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
94
8
120
46010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
15
136
11
121
46010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ก้านจักร
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
11
108
8
122
46010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชชา เรืองชัย
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
7
105
8
123
46010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชากัน
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
14
229
11
124
46010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย ศรีสุข
โนนนาทอง
8
118
8
125
46010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
15
5
126
46010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
27
6
127
46010139
ประถมศึกษา
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
โนนนาทอง
9
98
6
128
46010140
ประถมศึกษา
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
โนนนาทอง
9
118
6
129
46010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
โนนนาทอง
9
111
6
130
46010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนมาลี
โนนนาทอง
9
97
8
131
46010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
โนนนาทอง
7
81
8
132
46010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประครอง นังตะลา
โนนนาทอง
12
114
8
133
46010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
โนนนาทอง
7
66
8
134
46010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
74
8
135
46010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ทุมทา
สหัlขันธ์ก้าวหน้า
18
142
11
136
46010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
2
8
4
137
46010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤภร ถิตย์รัศมี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
4
54
8
138
46010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
16
155
11
139
46010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ยนยุบล
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
10
116
8
140
46010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
3
25
8
141
46010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โสวงษ์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
172
8
142
46010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี
สามชัย
16
143
11
143
46010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเมือง แถลงศรี
สามชัย
12
108
8
144
46010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ขวัญทอง
สามชัย
9
71
8
145
46010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุธ คำแสงทอง
สามชัย
24
349
22
146
46010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
สามชัย
8
56
8
147
46010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
10
76
8
148
46010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
5
49
8
149
46010165
ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
33
6
150
46010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
20
225
11
151
46010167
ประถมศึกษา
-
สามชัย
2
19
6
152
46010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ภูศรีนวล
สามชัย
10
122
8
153
46010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
24
7
154
46010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล แสงเพชร
สามชัย
21
177
11
155
46010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ เพิ่มพูล
สามชัย
28
461
18
156
46010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
สามชัย
11
93
8
157
46010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เจียงวิเศษ
สามชัย
5
30
8
158
46010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร บุญอรัญ
สามชัย
18
184
11
159
46010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
ดอนจาน
9
81
8
160
46010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลราชม
ดอนจาน
20
363
14
161
46010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
3
1
162
46010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข พลเยี่ยม
ดอนจาน
10
100
8
163
46010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ สามารถ
ดอนจาน
19
219
11
164
46010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ตราตรี
ดอนจาน
8
116
8
165
46010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
ดอนจาน
12
226
8
166
46010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
2
48
8
167
46010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบคำ ไชยพันธ์
ดอนจาน
13
244
8
168
46010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาบุตร
ดอนจาน
6
110
8
169
46010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ดอนจาน
10
123
8
170
46010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
ดอนจาน
17
170
11
171
46010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
47
8
172
46010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง
ดอนจาน
16
141
11
173
46010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
ดอนจาน
9
64
8
174
46010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
ดอนจาน
13
53
8
รวม
1,811
22,469
1,616

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน