ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
46010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย บูรวัตร
พุทธไสยาสตร์
18
225
11
2
46010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ประสีระตา
พุทธไสยาสน์
4
46
8
3
46010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัน ผลรักษา
พุทธไสยาสน์
7
43
7
4
46010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งเพชร ธารพร
โปงลาง
10
67
9
5
46010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ นาชัยเวียง
โสมพะมิตร
7
40
8
6
46010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ถาวรรักษ์
โสมพะมิตร
73
1,730
58
7
46010008
ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
เมืองน้ำดำ
84
2,000
48
8
46010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
เขื่อนลำปาว
6
100
8
9
46010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พรหมพินิจ
เขื่อนลำปาว
10
122
8
10
46010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร คำหงษา
เขื่อนลำปาว
3
49
8
11
46010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
เขื่อนลำปาว
20
294
11
12
46010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
โสมพะมิตร
9
83
8
13
46010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
โสมพะมิตร
14
192
14
14
46010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ติวทอง
โสมพะมิตร
14
106
11
15
46010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
พุทธไสยาสน์
21
297
12
16
46010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัตน์ ประทุมตา
พุทธไสยาสน์
7
67
8
17
46010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
4
50
8
18
46010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจธิชัย สารรัตน์
พุทธไสยาสน์
12
133
9
19
46010021
ประถมศึกษา
นายวรโชติ สินธุศิริ
พุทธไสยาสน์
8
64
8
20
46010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบ ตรีทศ
เมืองน้ำดำ
21
201
11
21
46010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
เมืองน้ำดำ
6
100
8
22
46010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา สิงห์ธวัช
เมืองน้ำดำ
8
54
9
23
46010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
โปงลาง
6
65
8
24
46010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ โนวะ
โปงลาง
5
72
8
25
46010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เนาวะเศษ
โปงลาง
5
78
8
26
46010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรัพย์ วรรณอำไพ
โปงลาง
5
53
8
27
46010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โปงลาง
3
34
8
28
46010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เหมกุล
โปงลาง
18
191
11
29
46010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ
โปงลาง
4
43
8
30
46010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุลตลา ไผ่ผาด
โปงลาง
4
35
8
31
46010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพรl ชูศรีทอง
โปงลาง
10
109
8
32
46010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญปก
เขื่อนลำปาว
10
110
8
33
46010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
เขื่อนลำปาว
5
30
8
34
46010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
5
58
8
35
46010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขะ กองอุดม
เขื่อนลำปาว
15
126
8
36
46010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ คำแสน
เขื่อนลำปาว
3
21
7
37
46010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรพรรณ แสงพรหม
พุทธไสยาสน์
5
45
8
38
46010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
พุทธไสยาสน์
6
52
8
39
46010041
ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
2
32
6
40
46010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม บุญทิพย์
พุทธไสยาสน์
18
182
11
41
46010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กำนาดี
พุทธไสยาสน์
3
42
8
42
46010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต โลหะมาศ
เขื่อนลำปาว
19
179
11
43
46010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
เขื่อนลำปาว
16
156
11
44
46010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผาสุข ปัตลา
เขื่อนลำปาว
7
80
8
45
46010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
เขื่อนลำปาว
23
494
20
46
46010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
เขื่อนลำปาว
7
98
8
47
46010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองน้ำดำ
17
152
11
48
46010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันใต้
เมืองน้ำดำ
12
128
8
49
46010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ ดลภักดี
เมืองน้ำดำ
4
11
5
50
46010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองน้ำดำ
4
32
8
51
46010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนิด บุญชูศร
เมืองน้ำดำ
3
13
6
52
46010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร จำปาอ่อน
เมืองน้ำดำ
6
47
9
53
46010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูภักดี
เมืองน้ำดำ
5
34
8
54
46010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์
โสมพะมิตร
11
107
8
55
46010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
โสมพะมิตร
7
65
8
56
46010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษแก้ว ขุมคำ
โสมพะมิตร
9
89
8
57
46010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด เนตวงษ์
โสมพะมิตร
4
36
8
58
46010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายเพชร ภูผาลา
โสมพะมิตร
7
50
9
59
46010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
โสมพะมิตร
6
54
8
60
46010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครพงษ์ ภูจริต
โสมพะมิตร
20
170
11
61
46010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
โสมพะมิตร
6
51
8
62
46010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ทองจรัส
โสมพะมิตร
10
110
8
63
46010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย แสนอุดม
โปงลาง
6
36
8
64
46010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ขาวศรี
โปงลาง
21
265
11
65
46010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานมิตร สุระพร
โปงลาง
7
103
8
66
46010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ บุญธรรม
กมลาไสย
30
639
21
67
46010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พละเดช
กมลาไสย
11
129
9
68
46010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
กมลาไสย
5
42
8
69
46010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
กมลาไสย
5
72
8
70
46010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
กมลาไสย
9
95
8
71
46010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
4
45
8
72
46010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ ภูอาราม
กมลาไสย
3
56
8
73
46010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริม เถรี
กมลาไสย
16
219
11
74
46010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ มหิพันธ์
กมลาไสย
6
77
9
75
46010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เหมนวล
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
109
8
76
46010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร อรัญโชติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
161
11
77
46010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
10
106
8
78
46010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสิรวิชญ์ คำวิโส
เมืองฟ้าแดดสงยาง
15
93
11
79
46010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
20
230
11
80
46010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
เมืองฟ้าแดดสงยาง
14
149
8
81
46010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ช่วยรักษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
44
8
82
46010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย คำภาบุตร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
157
11
83
46010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
5
91
8
84
46010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ภูอ่อนศรี
เมืองฟ้าแดสงยาง
13
129
8
85
46010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ สว่างบุญ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
78
8
86
46010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี สอนชา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
88
8
87
46010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ เพียรสดับ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
94
8
88
46010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ บาลลา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
25
332
17
89
46010097
ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
0
0
0
90
46010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
กมลาไสย
16
222
12
91
46010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต อรรคอำนวย
กมลาไสย
5
83
8
92
46010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีลำไพ
กมลาไสย
13
150
9
93
46010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย จันทรนิมะ
กมลาไสย
10
119
8
94
46010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัดดา อรุณไพร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
8
66
8
95
46010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดด
5
36
8
96
46010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
เมืองฟ้าแดดสูงยาง
18
302
16
97
46010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
41
8
98
46010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
กมลาไสย
11
120
8
99
46010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ขจรโมทย์
กมลาไสย
18
152
11
100
46010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
กมลาไสย
4
50
8
101
46010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ดอนชัย
กมลาไสย
7
95
8
102
46010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ กมลสาร
ร่องคำ
10
90
8
103
46010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
6
27
9
104
46010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร ปรีกุล
ร่องคำ
18
216
11
105
46010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
ร่องคำ
8
89
8
106
46010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
5
47
8
107
46010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
7
57
8
108
46010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ราชภักดี
ร่องคำ
7
78
9
109
46010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
ร่องคำ
17
214
11
110
46010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท
ร่องคำ
9
116
8
111
46010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร จำปาสาร
โนนนาทอง
14
132
10
112
46010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
โนนนาทอง
11
90
9
113
46010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล อัคติ
โนนนาทอง
8
89
9
114
46010123
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
16
4
115
46010124
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หีบแก้ว
โนนนาทอง
15
144
11
116
46010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
16
5
117
46010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิทชัย ราวะรินทร์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
12
203
8
118
46010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
6
51
8
119
46010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
2
36
7
120
46010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สันประเภท
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
7
85
8
121
46010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงรักษ์ นนทะมาตย์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
16
145
11
122
46010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ก้านจักร
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
11
115
8
123
46010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชชา เรืองชัย
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
9
105
8
124
46010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชากัน
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
15
267
10
125
46010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย ศรีสุข
โนนนาทอง
8
116
8
126
46010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
15
5
127
46010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
30
6
128
46010139
ประถมศึกษา
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
โนนนาทอง
10
102
6
129
46010140
ประถมศึกษา
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
โนนนาทอง
11
127
6
130
46010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
โนนนาทอง
8
112
7
131
46010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนมาลี
โนนนาทอง
12
100
8
132
46010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
โนนนาทอง
9
83
8
133
46010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประครอง นังตะลา
โนนนาทอง
13
136
8
134
46010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
โนนนาทอง
7
59
8
135
46010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
80
8
136
46010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ทุมทา
สหัlขันธ์ก้าวหน้า
16
144
11
137
46010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
2
9
5
138
46010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤภร ถิตย์รัศมี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
4
51
8
139
46010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
16
136
11
140
46010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ยนยุบล
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
9
109
8
141
46010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
3
17
6
142
46010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โสวงษ์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
165
8
143
46010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง
สามชัย
16
140
11
144
46010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเมือง แถลงศรี
สามชัย
12
100
8
145
46010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
9
77
8
146
46010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ โคตะนนท์
สามชัย
24
353
22
147
46010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ภูเต้าสูง
สามชัย
8
62
8
148
46010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุธ คำแสงทอง
สามชัย
10
75
8
149
46010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
7
44
8
150
46010165
ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
29
6
151
46010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สามชัย
20
216
14
152
46010167
ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
สามชัย
3
21
6
153
46010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ภูศรีนวล
สามชัย
9
127
8
154
46010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
32
7
155
46010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล แสงเพชร
สามชัย
22
179
11
156
46010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
1
0
0
157
46010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ เพิ่มพูล
สามชัย
26
488
19
158
46010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี
สามชัย
11
106
8
159
46010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เจียงวิเศษ
สามชัย
6
36
8
160
46010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ขวัญทอง
สามชัย
3
5
3
161
46010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร บุญอรัญ
สามชัย
18
212
11
162
46010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
ดอนจาน
7
83
8
163
46010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลราชม
ดอนจาน
20
376
18
164
46010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
3
1
165
46010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข พลเยี่ยม
ดอนจาน
9
104
8
166
46010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ สามารถ
ดอนจาน
17
224
11
167
46010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ตราตรี
ดอนจาน
10
125
8
168
46010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
ดอนจาน
12
227
8
169
46010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
2
44
8
170
46010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบคำ ไชยพันธ์
ดอนจาน
14
264
9
171
46010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาบุตร
ดอนจาน
9
117
8
172
46010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ดอนจาน
11
130
8
173
46010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
ดอนจาน
16
164
11
174
46010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
50
8
175
46010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง
ดอนจาน
17
160
11
176
46010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
ดอนจาน
9
61
8
177
46010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
ดอนจาน
12
55
8
รวม
1,879
23,191
1,647

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน