ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
46010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย บูรวัตร
พุทธไสยาสตร์
18
217
11
2
46010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ประสีระตา
พุทธไสยาสน์
4
49
8
3
46010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัน ผลรักษา
พุทธไสยาสน์
9
64
8
4
46010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งเพชร ธารพร
โปงลาง
10
66
9
5
46010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
4
22
8
6
46010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ถาวรรักษ์
โสมพะมิตร
73
1,661
62
7
46010008
ประถมศึกษา
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
เมืองน้ำดำ
84
1,966
48
8
46010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
เขื่อนลำปาว
6
93
8
9
46010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พรหมพินิจ
เขื่อนลำปาว
9
112
8
10
46010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร คำหงษา
เขื่อนลำปาว
3
53
8
11
46010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
เขื่อนลำปาว
20
300
11
12
46010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
โสมพะมิตร
9
83
8
13
46010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
โสมพะมิตร
14
184
8
14
46010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โสมพะมิตร
11
88
11
15
46010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
พุทธไสยาสน์
21
326
12
16
46010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหรัตน์ ประทุมตา
พุทธไสยาสน์
7
44
7
17
46010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
4
47
8
18
46010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจธิชัย สารรัตน์
พุทธไสยาสน์
12
131
9
19
46010021
ประถมศึกษา
นายวรโชติ สินธุศิริ
พุทธไสยาสน์
8
65
7
20
46010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบ ตรีทศ
เมืองน้ำดำ
21
205
11
21
46010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
เมืองน้ำดำ
6
89
8
22
46010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา สิงห์ธวัช
เมืองน้ำดำ
8
43
8
23
46010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
โปงลาง
6
59
8
24
46010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ โนวะ
โปงลาง
5
77
8
25
46010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ เนาวะเศษ
โปงลาง
5
72
8
26
46010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรัพย์ วรรณอำไพ
โปงลาง
5
54
8
27
46010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โปงลาง
3
32
8
28
46010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เหมกุล
โปงลาง
17
174
11
29
46010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ
โปงลาง
4
38
8
30
46010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุลตลา ไผ่ผาด
โปงลาง
4
32
8
31
46010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพรl ชูศรีทอง
โปงลาง
10
94
8
32
46010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญปก
เขื่อนลำปาว
10
107
8
33
46010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
เขื่อนลำปาว
5
23
7
34
46010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขื่อนลำปาว
5
45
8
35
46010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขะ กองอุดม
เขื่อนลำปาว
15
115
8
36
46010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ คำแสน
เขื่อนลำปาว
3
19
6
37
46010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรพรรณ แสงพรหม
พุทธไสยาสน์
5
48
8
38
46010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ
พุทธไสยาสน์
6
57
8
39
46010041
ประถมศึกษา
-
พุทธไสยาสน์
2
27
6
40
46010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม บุญทิพย์
พุทธไสยาสน์
17
164
11
41
46010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กำนาดี
พุทธไสยาสน์
3
40
8
42
46010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต โลหะมาศ
เขื่อนลำปาว
19
183
11
43
46010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
เขื่อนลำปาว
16
172
11
44
46010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผาสุข ปัตลา
เขื่อนลำปาว
6
72
8
45
46010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
เขื่อนลำปาว
23
494
21
46
46010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
เขื่อนลำปาว
9
102
8
47
46010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนิด บุญชูศร
เมืองน้ำดำ
15
148
11
48
46010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันใต้
เมืองน้ำดำ
11
110
8
49
46010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ ดลภักดี
เมืองน้ำดำ
4
9
5
50
46010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองน้ำดำ
4
25
7
51
46010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองน้ำดำ
2
12
6
52
46010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร จำปาอ่อน
เมืองน้ำดำ
6
45
9
53
46010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ภูภักดี
เมืองน้ำดำ
5
38
9
54
46010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ นาชัยเวียง
โสมพะมิตร
10
104
8
55
46010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
โสมพะมิตร
7
62
8
56
46010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษแก้ว ขุมคำ
โสมพะมิตร
9
85
8
57
46010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด เนตวงษ์
โสมพะมิตร
4
31
8
58
46010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายเพชร ภูผาลา
โสมพะมิตร
7
55
8
59
46010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โสมพะมิตร
4
61
8
60
46010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครพงษ์ ภูจริต
โสมพะมิตร
20
167
11
61
46010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
โสมพะมิตร
6
51
8
62
46010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ทองจรัส
โสมพะมิตร
10
102
8
63
46010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย แสนอุดม
โปงลาง
6
26
7
64
46010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ขาวศรี
โปงลาง
17
262
11
65
46010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานมิตร สุระพร
โปงลาง
7
90
8
66
46010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ บุญธรรม
กมลาไสย
30
655
21
67
46010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ พละเดช
กมลาไสย
11
134
9
68
46010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
กมลาไสย
5
37
8
69
46010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
กมลาไสย
5
66
8
70
46010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
กมลาไสย
9
90
8
71
46010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
4
35
8
72
46010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ ภูอาราม
กมลาไสย
3
47
8
73
46010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริม เถรี
กมลาไสย
16
208
11
74
46010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ มหิพันธ์
กมลาไสย
6
88
9
75
46010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เหมนวล
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
113
8
76
46010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร อรัญโชติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
168
11
77
46010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
10
108
8
78
46010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสิรวิชญ์ คำวิโส
เมืองฟ้าแดดสงยาง
15
76
11
79
46010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
20
225
11
80
46010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
เมืองฟ้าแดดสงยาง
14
130
8
81
46010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ช่วยรักษา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
47
8
82
46010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย คำภาบุตร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
18
155
11
83
46010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
5
85
8
84
46010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ภูอ่อนศรี
เมืองฟ้าแดสงยาง
10
122
9
85
46010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดดสงยาง
4
62
8
86
46010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี สอนชา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
81
8
87
46010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ เพียรสดับ
เมืองฟ้าแดดสงยาง
8
84
8
88
46010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ บาลลา
เมืองฟ้าแดดสงยาง
25
336
17
89
46010097
ประถมศึกษา
-
กมลาไสย
0
0
0
90
46010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ โคตรชมภู
กมลาไสย
16
217
11
91
46010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาต อรรคอำนวย
กมลาไสย
5
81
8
92
46010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ศรีลำไพ
กมลาไสย
13
161
10
93
46010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย จันทรนิมะ
กมลาไสย
10
109
8
94
46010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัดดา อรุณไพร
เมืองฟ้าแดดสงยาง
9
65
8
95
46010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฟ้าแดด
5
37
8
96
46010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
เมืองฟ้าแดดสูงยาง
18
276
15
97
46010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ภูสนิท
เมืองฟ้าแดดสงยาง
6
39
8
98
46010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไผ่ผาด
กมลาไสย
11
108
8
99
46010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร ขจรโมทย์
กมลาไสย
19
140
11
100
46010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
กมลาไสย
4
52
8
101
46010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ดอนชัย
กมลาไสย
7
93
8
102
46010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ กมลสาร
ร่องคำ
10
91
8
103
46010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
6
26
9
104
46010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร ปรีกุล
ร่องคำ
18
211
11
105
46010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
ร่องคำ
7
83
8
106
46010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
5
46
8
107
46010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่องคำ
7
51
8
108
46010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ราชภักดี
ร่องคำ
7
68
9
109
46010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
ร่องคำ
16
199
11
110
46010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท
ร่องคำ
9
120
8
111
46010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร จำปาสาร
โนนนาทอง
13
144
8
112
46010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี
โนนนาทอง
10
83
8
113
46010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล อัคติ
โนนนาทอง
8
87
8
114
46010123
ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
15
4
115
46010124
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หีบแก้ว
โนนนาทอง
15
143
11
116
46010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
1
16
5
117
46010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิทชัย ราวะรินทร์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
12
213
8
118
46010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
5
49
8
119
46010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
2
12
3
120
46010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สันประเภท
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
7
94
8
121
46010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
15
136
11
122
46010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสันต์ ก้านจักร
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
11
108
8
123
46010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชชา เรืองชัย
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
9
105
8
124
46010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชากัน
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
14
229
11
125
46010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาย ศรีสุข
โนนนาทอง
8
118
8
126
46010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
15
5
127
46010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนนาทอง
4
27
6
128
46010139
ประถมศึกษา
นายสุระชิต ชนาสิทธิ์
โนนนาทอง
9
98
6
129
46010140
ประถมศึกษา
นางศิริลภัสร กาพย์มณี
โนนนาทอง
9
118
6
130
46010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
โนนนาทอง
9
111
6
131
46010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนมาลี
โนนนาทอง
10
97
8
132
46010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎฐณิชา ภูปาทา
โนนนาทอง
9
81
8
133
46010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประครอง นังตะลา
โนนนาทอง
11
114
8
134
46010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์
โนนนาทอง
7
66
8
135
46010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
8
74
8
136
46010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสุข ทุมทา
สหัlขันธ์ก้าวหน้า
16
142
11
137
46010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
2
8
4
138
46010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤภร ถิตย์รัศมี
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
4
54
8
139
46010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
16
155
11
140
46010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ยนยุบล
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
9
116
8
141
46010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สหัสขัสธ์ก้าวหน้า
3
25
8
142
46010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ โสวงษ์
สหัสขันธ์ก้าวหน้า
13
172
8
143
46010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง
สามชัย
17
143
11
144
46010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเมือง แถลงศรี
สามชัย
12
108
8
145
46010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
8
71
8
146
46010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุธ คำแสงทอง
สามชัย
25
349
22
147
46010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์
สามชัย
7
56
8
148
46010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
9
76
8
149
46010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
6
49
8
150
46010165
ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
33
6
151
46010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
สามชัย
23
225
11
152
46010167
ประถมศึกษา
-
สามชัย
2
19
6
153
46010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ภูศรีนวล
สามชัย
9
122
8
154
46010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
3
24
7
155
46010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล แสงเพชร
สามชัย
21
177
11
156
46010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามชัย
1
0
0
157
46010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ เพิ่มพูล
สามชัย
26
461
18
158
46010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี
สามชัย
11
93
8
159
46010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เจียงวิเศษ
สามชัย
6
30
8
160
46010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ขวัญทอง
สามชัย
2
0
0
161
46010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร บุญอรัญ
สามชัย
18
184
11
162
46010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
ดอนจาน
8
81
8
163
46010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลราชม
ดอนจาน
20
363
14
164
46010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
3
1
165
46010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข พลเยี่ยม
ดอนจาน
9
100
8
166
46010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ สามารถ
ดอนจาน
17
219
11
167
46010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ตราตรี
ดอนจาน
9
116
8
168
46010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
ดอนจาน
12
226
8
169
46010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
2
48
8
170
46010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใบคำ ไชยพันธ์
ดอนจาน
14
244
8
171
46010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาบุตร
ดอนจาน
9
110
8
172
46010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ดอนจาน
10
123
8
173
46010189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลาด ศรีจุลฮาด
ดอนจาน
17
170
11
174
46010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดอนจาน
0
47
8
175
46010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง
ดอนจาน
15
141
11
176
46010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
ดอนจาน
9
64
8
177
46010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
ดอนจาน
12
53
8
รวม
1,840
22,469
1,616

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน