ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
46030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญโฮม ชัยช่วย
24
445
17
2
46030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จันทร์ช่วย
19
204
11
3
46030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ พอศรี
6
46
8
4
46030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
6
75
8
5
46030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
86
8
6
46030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
23
391
18
7
46030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ
18
137
11
8
46030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
8
72
8
9
46030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
7
56
8
10
46030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ไกยเดช
22
375
16
11
46030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉกาจ ฝางแก้ว
5
44
8
12
46030013
ประถมศึกษา
-
2
2
1
13
46030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
1
14
46030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
20
209
11
15
46030016
ประถมศึกษา
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
8
115
8
16
46030017
ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
8
79
7
17
46030018
ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
5
35
6
18
46030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
7
66
8
19
46030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โทจันทร์
11
182
8
20
46030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ วรวะไล
12
253
9
21
46030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยเอกมนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
15
135
11
22
46030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
7
85
8
23
46030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า
14
189
10
24
46030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกโชติ โชติไสว
8
69
8
25
46030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ มาตผุด
7
65
8
26
46030027
ประถมศึกษา
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
9
88
6
27
46030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
5
28
46030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
6
19
6
29
46030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงชัย พลวงศา
11
201
9
30
46030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
12
96
8
31
46030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
9
91
8
32
46030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมแพง
15
248
14
33
46030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
19
258
11
34
46030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
16
142
11
35
46030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ ซองศิริ
17
126
11
36
46030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วรรณขาว
5
97
8
37
46030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
16
202
11
38
46030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยสุข
5
72
8
39
46030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สุขรี่
11
94
8
40
46030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร สาจันทร์
7
104
8
41
46030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน ทมานนท์
17
294
15
42
46030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ศรีสมชัย
23
300
19
43
46030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต ศรีสมชัย
6
109
8
44
46030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรินทร์ พิมรินทร์
11
150
8
45
46030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
7
46
46030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์
17
149
11
47
46030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
9
81
8
48
46030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก เครือสา
11
218
8
49
46030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ่นใจ จิตจักร์
10
82
8
50
46030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา สังข์ชาตรี
10
129
8
51
46030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
60
1,345
39
52
46030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด คะโยธา
11
138
8
53
46030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
17
183
11
54
46030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
29
8
55
46030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
39
8
56
46030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกรัฐ จันทร์นี
12
182
8
57
46030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกานท์ หาญกุล
15
305
17
58
46030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
5
59
46030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
18
178
11
60
46030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
6
61
46030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ศรีรักษา
8
55
8
62
46030064
ประถมศึกษา
-
4
6
4
63
46030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด็ดดวง ชมศิริ
12
84
8
64
46030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุนนท์
12
144
8
65
46030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
15
93
11
66
46030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
11
101
8
67
46030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
27
8
68
46030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
7
34
8
69
46030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เถาว์ชาลี
20
134
11
70
46030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นามสง่า
12
80
8
71
46030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
16
143
11
72
46030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาติ ศรีรังษ์
16
191
11
73
46030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
21
179
11
74
46030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
6
62
8
75
46030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
8
107
8
76
46030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
15
266
17
77
46030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
22
364
14
78
46030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
85
11
79
46030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์
4
0
0
80
46030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
19
275
12
81
46030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
12
128
7
82
46030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรัส ภาระเวช
11
88
88
83
46030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา วัดเข้าหลาม
21
259
11
84
46030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสนิท หาศิริ
14
101
8
85
46030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
18
176
11
86
46030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
19
125
11
87
46030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
88
46030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ แสงนิกุล
6
65
8
89
46030092
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล พุทธพรหม
14
76
9
90
46030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
83
6
91
46030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง
12
98
8
92
46030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร
20
285
11
93
46030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
31
509
22
94
46030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ปัญญพิมพ์
7
53
8
95
46030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ตินะโส
24
447
22
96
46030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชากร ทานาศรี
10
73
11
97
46030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
8
42
8
98
46030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
7
99
46030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครรชิต โชติจำลอง
17
158
11
100
46030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร เชยชมศรี
19
199
11
101
46030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ นาทองห่อ
26
445
21
102
46030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวแววตา ไชยขันธ์
14
161
11
103
46030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
15
130
11
104
46030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตยากร มังคะรัตน์
19
249
11
105
46030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต เวงวิถา
23
380
14
106
46030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
27
462
22
107
46030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมวรรณ โพธิสาร
8
24
7
108
46030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
109
46030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
9
55
8
110
46030113
ประถมศึกษา
-
4
56
8
111
46030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
8
79
8
112
46030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย เทศารินทร์
15
106
11
113
46030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
114
46030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
12
119
7
115
46030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน ประทุมขำ
8
48
8
116
46030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
20
182
11
117
46030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ปัญญพิมพ์
11
85
8
118
46030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
8
94
8
119
46030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ มุลทา
13
137
8
120
46030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
13
151
8
121
46030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
8
56
8
122
46030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
8
79
8
123
46030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
6
124
46030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
7
43
8
125
46030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
41
8
126
46030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรชกร ชวติ
19
265
16
127
46030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล วรนารถ
10
118
8
128
46030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทียมทัน
9
63
7
129
46030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
10
80
8
130
46030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทียมทัน
2
58
6
131
46030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ศรีสองเมือง
14
121
8
132
46030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
9
64
8
133
46030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกงเพชร อุดมวงษ์
9
40
8
134
46030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
135
46030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ถารัตน์
13
136
8
136
46030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
13
116
8
137
46030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
9
84
8
138
46030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรเดช ศรีวรสาร
4
22
7
139
46030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย สารขันธ์
21
302
11
140
46030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
6
56
8
141
46030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
9
55
8
142
46030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสืบ ประจำตน
56
1,622
44
143
46030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิรัตน์ พัฒนะสาร
12
148
8
144
46030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
19
379
15
145
46030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
5
40
8
146
46030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ กมลตรี
15
163
11
147
46030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดชา จรัสแผ้ว
18
125
11
148
46030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
6
71
8
149
46030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวิทย์ บัวบาน
12
125
8
150
46030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ศรีซ้ง
4
48
8
151
46030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทวี ประดิษฐ์จา
7
32
7
152
46030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
6
41
8
153
46030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
24
6
154
46030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
6
43
8
155
46030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
8
156
46030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
2
3
3
157
46030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
18
187
12
158
46030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา คำพรมมา
8
61
8
159
46030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
7
51
8
160
46030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู ผันผ่อน
21
308
13
161
46030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ กลุเกลี้ยง
10
108
8
162
46030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกฤต วราธีรโชค
12
127
7
163
46030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารยะ สินธุโคตร
10
86
8
164
46030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนิดา อุตะโม
7
45
8
165
46030169
ประถมศึกษา
-
2
17
6
166
46030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ศรีชมภู
16
131
11
167
46030171
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
18
172
10
168
46030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
4
43
8
169
46030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
9
69
7
170
46030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประธาน โพธิ์แท่น
15
106
11
171
46030175
ประถมศึกษา
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
13
216
6
172
46030176
ประถมศึกษา
นายพีรวิชญ์ วรชิน
10
71
6
173
46030177
ประถมศึกษา
นายเพชรดำ ธนูศรี
12
170
9
174
46030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
7
87
8
175
46030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มใจ วรรณสา
7
21
7
176
46030180
ประถมศึกษา
นายประดาบชัย ตุระซอง
3
20
3
177
46030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดาบชัย ตุระซอง
18
163
11
178
46030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
15
225
8
179
46030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ละราคี
9
52
8
180
46030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร พลขยัน
17
307
11
181
46030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ แสนศิลป์
8
45
8
182
46030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
6
59
8
183
46030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภา รองจัตุ
8
64
8
184
46030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จำเริญเจือ
16
162
11
185
46030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
8
186
46030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
8
187
46030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมงกุฎ ประครองสุข
15
188
8
188
46030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
8
61
8
189
46030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหล่อ ปัตลา
9
94
8
190
46030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
19
280
12
191
46030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทร คะโยธา
10
60
11
192
46030196
ประถมศึกษา
-
2
12
6
193
46030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
6
77
8
194
46030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
7
63
8
195
46030199
ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีสมพร
6
41
8
196
46030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลผล เหล่านายอ
9
82
8
197
46030201
ประถมศึกษา
-
6
26
6
198
46030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทันเสมอ เสนาลอย
5
48
7
199
46030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
2
รวม
2,264
26,737
1,934

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน