ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
46030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญโฮม ชัยช่วย
กลุ่ม 7 อ.นามน
21
443
17
2
46030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จันทร์ช่วย
กลุ่ม 7 อ.นามน
18
217
11
3
46030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา สังข์ชาตรี
กลุ่ม 7 อ.นามน
6
38
8
4
46030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
กลุ่ม 7 อ.นามน
6
77
8
5
46030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
กลุ่ม 7 อำเภอนามน
6
97
8
6
46030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
กลุ่ม 7 อ.นามน
20
408
18
7
46030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ
กลุ่ม 7 อ.นามน
14
150
11
8
46030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
กลุ่ม 7 อ.นามน
9
68
8
9
46030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 7 อ.นามน
4
56
8
10
46030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ไกยเดช
กลุ่ม 7 อ.นามน
23
404
16
11
46030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉกาจ ฝางแก้ว
กลุ่ม 7 อ.นามน
7
40
8
12
46030013
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 7 อ.นามน
3
4
2
13
46030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี อันทระบุตร
กลุ่ม 7 อ.นามน
4
5
2
14
46030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ ทัพซ้าย
กลุ่ม 7 อ.นามน
19
208
11
15
46030016
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 7 อ.นามน
8
116
8
16
46030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
กลุ่ม 7 อ.นามน
6
50
6
17
46030018
ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
กลุ่ม 7 อ.นามน
5
38
6
18
46030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองมนต์ โสภารีย์
กลุ่ม 7 อ.นามน
9
78
8
19
46030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โทจันทร์
กลุ่ม 7 อ.นามน
13
173
8
20
46030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ วรวะไล
กลุ่ม 7 อ.นามน
14
252
8
21
46030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรลุ นนทะมาตย์
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
17
143
11
22
46030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
6
87
8
23
46030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญจิต สุระพร
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
20
212
10
24
46030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกโชติ โชติไสว
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
8
61
8
25
46030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษากลุ่มที่ 6
3
58
8
26
46030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
7
92
6
27
46030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
5
29
7
28
46030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
5
19
6
29
46030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงชัย พลวงศา
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
16
183
10
30
46030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
10
104
8
31
46030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
7
94
8
32
46030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมแพง
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
11
275
12
33
46030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
20
243
11
34
46030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
18
149
11
35
46030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ ซองศิริ
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
16
100
11
36
46030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วรรณขาว
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
8
91
8
37
46030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
17
192
11
38
46030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยสุข
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
9
78
8
39
46030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สุขรี่
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
9
97
8
40
46030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร สาจันทร์
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
9
113
8
41
46030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชาญ โยธารินทร์
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
19
310
16
42
46030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ศรีสมชัย
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
22
354
19
43
46030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขุนทอง ศรีสุข
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
7
104
8
44
46030045
ประถมศึกษา
นายจักรินทร์ พิมรินทร์
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
12
161
8
45
46030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
1
26
7
46
46030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าอากาศเอกภูมิพัฒน์ พันธุภา
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
14
137
11
47
46030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
8
69
8
48
46030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก เครือสา
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
11
158
8
49
46030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ่นใจ จิตจักร์
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
8
83
8
50
46030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โพธิ์ธา
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
12
127
8
51
46030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
54
1,368
40
52
46030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด คะโยธา
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
12
163
8
53
46030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
18
147
11
54
46030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ สมศิริ
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
4
34
8
55
46030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
4
35
8
56
46030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกรัฐ จันทร์นี
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
13
209
8
57
46030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย หาญกุล
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
21
296
17
58
46030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
3
19
6
59
46030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
กลุ่ม 5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
17
180
11
60
46030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต ศรีสมชัย
กลุ่ม 5 อ.กุฉินารายณ์
6
34
8
61
46030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ศรีรักษา
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
7
73
8
62
46030064
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
4
7
3
63
46030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด็ดดวง ชมศิริ
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
8
86
8
64
46030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุนนท์
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
12
139
8
65
46030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
14
111
11
66
46030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
11
99
8
67
46030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
3
34
7
68
46030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
6
33
7
69
46030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เถาว์ชาลี
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
15
147
11
70
46030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นามสง่า
กลุ่ม 4 อ.กุฉินารายณ์
10
83
8
71
46030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
14
157
11
72
46030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาติ ศรีรังษ์
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
17
188
11
73
46030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
20
176
11
74
46030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
6
64
8
75
46030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
กลุ่ม 6 อ.กุฉินารายณ์
10
105
8
76
46030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
18
282
16
77
46030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
18
350
14
78
46030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
11
88
11
79
46030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
4
14
7
80
46030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
19
301
12
81
46030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
14
135
8
82
46030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรัส ภาระเวช
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
10
104
8
83
46030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา วัดเข้าหลาม
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
17
283
11
84
46030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสนิท หาศิริ
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
15
106
8
85
46030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
15
184
11
86
46030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
15
134
11
87
46030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัส ถิ่นวัน
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
5
11
3
88
46030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ แสงนิกุล
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
5
61
8
89
46030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร สิทธิโชติ
กลุ่มสถานศึกษาที่ 3
12
72
9
90
46030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
9
97
6
91
46030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง
กลุ่ม 3 อ.เขาวง
16
105
11
92
46030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
20
297
11
93
46030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
33
502
22
94
46030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ปัญญพิมพ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
7
63
8
95
46030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ตินะโส
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
27
513
22
96
46030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชากร ทานาศรี
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
10
75
11
97
46030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
5
41
8
98
46030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
4
41
8
99
46030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต โชติจำลอง
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
16
140
11
100
46030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร เชยชมศรี
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
19
217
11
101
46030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ นาทองห่อ
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
28
470
22
102
46030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวแววตา ไชยขันธ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
18
171
11
103
46030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
18
136
11
104
46030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตยากร มังคะรัตน์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
20
274
11
105
46030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต เวงวิถา
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
22
347
14
106
46030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
29
475
22
107
46030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
6
41
8
108
46030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
9
41
8
109
46030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
8
58
8
110
46030113
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
4
53
8
111
46030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
7
87
8
112
46030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย เทศารินทร์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
19
122
11
113
46030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเย็น เวียงอินทร์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
4
28
8
114
46030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนินทร์ คะอังกุ
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
13
127
7
115
46030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จันทะโสตถิ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
10
59
8
116
46030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
19
227
12
117
46030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร
กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
11
103
8
118
46030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
9
96
8
119
46030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เพ็งผลา
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
13
161
8
120
46030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน ประทุมขำ
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
12
138
8
121
46030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
11
65
8
122
46030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
10
75
8
123
46030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
3
27
7
124
46030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ศรีสองเมือง
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
8
56
8
125
46030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
0
43
8
126
46030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรชกร ชวติ
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
20
281
14
127
46030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล วรนารถ
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
13
136
8
128
46030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทียมทัน
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
9
60
7
129
46030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
9
91
8
130
46030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
0
53
6
131
46030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ มณีสร้อย
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
12
154
8
132
46030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มใจ วรรณสา
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
7
63
8
133
46030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกงเพชร อุดมวงษ์
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
4
46
8
134
46030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ มุลทา
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
5
83
8
135
46030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ถารัตน์
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
16
175
8
136
46030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
16
122
8
137
46030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
8
79
8
138
46030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรเดช ศรีวรสาร
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
4
32
8
139
46030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย สารขันธ์
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
21
302
12
140
46030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
4
67
8
141
46030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
11
52
8
142
46030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสืบ ประจำตน
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
69
1,623
44
143
46030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิรัตน์ พัฒนะสาร
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
10
140
8
144
46030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
20
365
11
145
46030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
5
48
8
146
46030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ กมลตรี
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
16
143
11
147
46030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย เวียงนนท์
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
21
128
11
148
46030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
7
69
8
149
46030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ฉาย หลาวมา
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
9
135
8
150
46030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
5
58
8
151
46030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทวี ประดิษฐ์จา
กลุ่มที่ 8 อำเภอสมเด็จ
8
28
7
152
46030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพันธ์ ทิพโทติ
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
6
50
8
153
46030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 8 อ.สมเด็จ
0
48
8
154
46030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวิทย์ บัวบาน
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
6
42
8
155
46030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
3
29
8
156
46030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
1
3
3
157
46030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
17
196
12
158
46030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ พรหมราช
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
9
54
8
159
46030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
กลุ่ม 9 อ.สมเด็จ
6
52
8
160
46030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู ผันผ่อน
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
18
343
11
161
46030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ กลุเกลี้ยง
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
13
143
8
162
46030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกฤต วราธีรโชค
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
13
155
8
163
46030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารยะ สินธุโคตร
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
10
84
8
164
46030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกมนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
กลุุ่ม 1 อำเภอห้วยผึ้ง
8
61
8
165
46030169
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
3
11
6
166
46030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ศรีชมภู
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
14
129
11
167
46030171
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
17
145
9
168
46030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
4
49
6
169
46030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
6
66
7
170
46030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประธาน โพธิ์แท่น
20
124
11
171
46030175
ประถมศึกษา
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
10
187
6
172
46030176
ประถมศึกษา
นายพีรวิชญ์ วรชิน
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
15
80
7
173
46030177
ประถมศึกษา
นายเพชรดำ ธนูศรี
กลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
13
178
11
174
46030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
0
9
75
8
175
46030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน ทมานนท์
กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อ.ห้วยผึ้ง
6
27
8
176
46030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดาบชัย ตุระซอง
ไม่มี
7
37
5
177
46030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศรี สุ่มมาตย์
18
168
11
178
46030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
กลุ่ม 2 อ.นาคู
17
242
15
179
46030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ละราคี
กลุ่ม 2 อ.นาคู
11
51
8
180
46030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร พลขยัน
กลุ่ม 2 อ.นาคู
20
338
17
181
46030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ แสนศิลป์
กลุ่ม 2 อ.นาคู
6
48
8
182
46030186
ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
กลุ่ม 2 อ.นาคู
6
55
6
183
46030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด อันทราศรี
กลุ่ม 2 อ.นาคู
9
63
8
184
46030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จำเริญเจือ
กลุ่ม 2 อ.นาคู
16
157
11
185
46030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 2 อ.นาคู
4
25
8
186
46030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 2 อ.นาคู
3
14
4
187
46030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
กลุ่ม 2 อ.นาคู
10
177
8
188
46030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 2 อ.นาคู
7
60
7
189
46030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหล่อ ปัตลา
กลุ่ม 2 อ.นาคู
8
94
8
190
46030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
กลุ่ม 2 อ.นาคู
21
293
11
191
46030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทร คะโยธา
กลุ่ม 2 อ.นาคู
14
80
11
192
46030196
ประถมศึกษา
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
กลุ่ม 2 อ.นาคู
3
20
6
193
46030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
กลุ่ม 2 นาคู
10
50
8
194
46030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงชนะ ปะมาคะเต
กลุ่ม 2 อ.นาคู
8
67
8
195
46030199
ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชยา ประครองสุข
กลุ่ม 2 อ.นาคู
4
21
8
196
46030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลผล เหล่านายอ
กลุ่ม 2 อ.นาคู
7
80
8
197
46030201
ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 2 อ.นาคู
4
17
5
198
46030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทันเสมอ เสนาลอย
กลุ่ม 2 อ.นาคู
4
67
8
199
46030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม 2 อ.นาคู
3
25
8
รวม
2,290
27,667
1,886

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน