ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
46030001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญโฮม ชัยช่วย
21
445
17
2
46030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จันทร์ช่วย
17
196
11
3
46030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา สังข์ชาตรี
6
40
8
4
46030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
6
78
8
5
46030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
12
86
8
6
46030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
28
414
19
7
46030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ
18
156
11
8
46030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
9
65
8
9
46030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
8
61
8
10
46030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ไกยเดช
22
389
16
11
46030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉกาจ ฝางแก้ว
6
44
8
12
46030013
ประถมศึกษา
-
2
2
1
13
46030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
1
14
46030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพจน์ ทัพซ้าย
20
216
11
15
46030016
ประถมศึกษา
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
9
116
8
16
46030017
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
7
58
6
17
46030018
ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
6
38
6
18
46030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองมนต์ โสภารีย์
8
68
8
19
46030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โทจันทร์
13
181
8
20
46030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ วรวะไล
17
252
9
21
46030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรลุ นนทะมาตย์
14
142
11
22
46030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
9
87
8
23
46030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
187
10
24
46030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกโชติ โชติไสว
8
67
8
25
46030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ศิลาแยง
5
62
8
26
46030027
ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า
9
91
6
27
46030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
28
46030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
6
20
7
29
46030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวียงชัย พลวงศา
15
195
9
30
46030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกมนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
12
102
8
31
46030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
5
94
8
32
46030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมแพง
14
264
14
33
46030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
18
261
11
34
46030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
18
140
11
35
46030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ ซองศิริ
16
121
11
36
46030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ วรรณขาว
6
91
8
37
46030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
19
189
11
38
46030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยสุข
7
80
8
39
46030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สุขรี่
10
94
8
40
46030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร สาจันทร์
6
105
8
41
46030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
310
16
42
46030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ศรีสมชัย
24
330
19
43
46030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขุนทอง ศรีสุข
7
100
8
44
46030045
ประถมศึกษา
นายจักรินทร์ พิมรินทร์
11
159
8
45
46030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
23
7
46
46030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูมิพัฒน์ พันธุภา
15
147
11
47
46030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
8
73
8
48
46030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก เครือสา
11
194
8
49
46030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ่นใจ จิตจักร์
11
84
8
50
46030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โพธิ์ธา
11
134
8
51
46030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
62
1,382
41
52
46030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด คะโยธา
13
151
8
53
46030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
16
165
11
54
46030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
7
55
46030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
8
56
46030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกรัฐ จันทร์นี
13
205
8
57
46030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย หาญกุล
18
305
17
58
46030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
5
59
46030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
17
176
11
60
46030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต ศรีสมชัย
5
21
7
61
46030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ศรีรักษา
10
70
8
62
46030064
ประถมศึกษา
-
4
6
3
63
46030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด็ดดวง ชมศิริ
10
89
8
64
46030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร บุนนท์
12
150
8
65
46030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
13
99
11
66
46030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
11
99
8
67
46030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
68
46030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์
7
28
7
69
46030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมีชัย เถาว์ชาลี
19
132
11
70
46030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นามสง่า
11
81
8
71
46030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
15
152
11
72
46030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาติ ศรีรังษ์
18
194
11
73
46030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
18
174
11
74
46030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
8
62
8
75
46030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
10
109
8
76
46030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
15
272
16
77
46030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
19
353
14
78
46030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
11
90
11
79
46030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์
5
14
6
80
46030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
20
294
12
81
46030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
15
136
7
82
46030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรัส ภาระเวช
12
98
8
83
46030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา วัดเข้าหลาม
16
273
11
84
46030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสนิท หาศิริ
14
105
8
85
46030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
13
181
11
86
46030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
18
122
11
87
46030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
1
88
46030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ แสงนิกุล
8
63
8
89
46030092
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
70
9
90
46030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
10
104
6
91
46030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง
15
102
9
92
46030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร
21
289
11
93
46030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
35
505
22
94
46030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล ปัญญพิมพ์
7
48
8
95
46030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ตินะโส
28
460
22
96
46030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชากร ทานาศรี
10
74
11
97
46030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
6
38
8
98
46030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
6
38
8
99
46030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต โชติจำลอง
17
149
11
100
46030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร เชยชมศรี
18
204
11
101
46030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ นาทองห่อ
25
442
21
102
46030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวแววตา ไชยขันธ์
19
162
11
103
46030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
18
137
11
104
46030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตยากร มังคะรัตน์
22
261
11
105
46030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต เวงวิถา
25
378
14
106
46030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
29
466
22
107
46030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมวรรณ โพธิสาร
8
34
8
108
46030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน ประทุมขำ
6
30
8
109
46030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
9
56
8
110
46030113
ประถมศึกษา
นายไชยพร กะลัมพะนันทน์
6
53
8
111
46030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
5
75
8
112
46030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย เทศารินทร์
18
117
11
113
46030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
7
114
46030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
121
7
115
46030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จันทะโสตถิ์
11
51
8
116
46030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
20
215
11
117
46030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
95
8
118
46030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
9
94
8
119
46030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เพ็งผลา
11
155
8
120
46030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
13
149
8
121
46030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
9
57
8
122
46030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
123
46030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
7
124
46030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
8
125
46030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
43
8
126
46030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรชกร ชวติ
21
284
15
127
46030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล วรนารถ
13
131
8
128
46030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทียมทัน
10
64
8
129
46030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
11
85
8
130
46030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทียมทัน
2
56
6
131
46030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ มณีสร้อย
14
129
8
132
46030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเต็มใจ วรรณสา
10
62
8
133
46030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกงเพชร อุดมวงษ์
10
44
8
134
46030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ มุลทา
8
76
8
135
46030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ถารัตน์
12
155
8
136
46030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
13
114
8
137
46030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
9
81
8
138
46030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรเดช ศรีวรสาร
6
30
8
139
46030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย สารขันธ์
21
306
12
140
46030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพันธ์ ทิพโทติ
5
64
8
141
46030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
9
52
8
142
46030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสืบ ประจำตน
70
1,646
44
143
46030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิรัตน์ พัฒนะสาร
13
141
8
144
46030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
21
366
13
145
46030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
3
39
8
146
46030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ กมลตรี
19
153
11
147
46030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
120
11
148
46030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
7
72
8
149
46030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวิทย์ บัวบาน
12
147
8
150
46030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ศรีซ้ง
5
49
8
151
46030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรทวี ประดิษฐ์จา
7
33
7
152
46030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
6
41
8
153
46030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
40
7
154
46030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
8
155
46030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
156
46030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
3
3
3
157
46030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
18
195
13
158
46030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ พรหมราช
9
60
8
159
46030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
4
52
8
160
46030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู ผันผ่อน
21
339
13
161
46030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ กลุเกลี้ยง
12
132
8
162
46030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกฤต วราธีรโชค
13
137
8
163
46030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารยะ สินธุโคตร
10
83
8
164
46030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
165
46030169
ประถมศึกษา
-
2
12
6
166
46030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพล ศรีชมภู
16
130
11
167
46030171
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
17
155
10
168
46030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
4
48
7
169
46030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
6
69
7
170
46030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประธาน โพธิ์แท่น
16
120
11
171
46030175
ประถมศึกษา
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
15
209
6
172
46030176
ประถมศึกษา
นายพีรวิชญ์ วรชิน
14
78
6
173
46030177
ประถมศึกษา
นายเพชรดำ ธนูศรี
14
177
10
174
46030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
8
79
8
175
46030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน ทมานนท์
7
23
7
176
46030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดาบชัย ตุระซอง
7
34
5
177
46030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
165
11
178
46030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
18
230
8
179
46030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ละราคี
9
52
8
180
46030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร พลขยัน
23
312
11
181
46030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ แสนศิลป์
8
46
8
182
46030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
6
54
8
183
46030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด อันทราศรี
6
56
8
184
46030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จำเริญเจือ
18
166
11
185
46030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
8
186
46030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
8
187
46030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
14
181
8
188
46030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
8
66
8
189
46030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหล่อ ปัตลา
8
89
8
190
46030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
18
279
11
191
46030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทร คะโยธา
10
69
11
192
46030196
ประถมศึกษา
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
2
8
5
193
46030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
9
60
8
194
46030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงชนะ ปะมาคะเต
8
69
8
195
46030199
ประถมศึกษา
นางสาวมงกุฎ ประครองสุข
7
22
8
196
46030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลผล เหล่านายอ
9
85
8
197
46030201
ประถมศึกษา
-
5
27
6
198
46030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทันเสมอ เสนาลอย
5
52
8
199
46030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
7
รวม
2,372
27,283
1,875

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน