ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
47010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบชัย บุญแสง
ขมิ้นหนองลาด
19
195
12
2
47010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร ทองวงษา
ขมิ้นหนองลาด
15
148
9
3
47010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
ขมิ้นหนองลาด
20
208
11
4
47010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรุณา โถชารี
ขมิ้นหนองลาด
7
45
8
5
47010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมภาษณ์ นรภาร
ขมิ้น-หนองลาด
28
427
18
6
47010006
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
ขมิ้น-หนองลาด
21
373
15
7
47010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีเดช แสนชนม์
หนองหารหลวง
22
321
11
8
47010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
หนองหารหลวง
12
124
8
9
47010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร หนูอินทร์
ธาตุเชิงชุม
14
201
8
10
47010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช
ธาตุเชิงชุม
14
155
8
11
47010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอ้อย คำปัญโญ
7
60
8
12
47010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
ไตรศิลา
11
109
9
13
47010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรภาพ นามละคร
17
194
11
14
47010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
ไตรศิลา
11
110
8
15
47010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ผิวละมุล
ไตรศิลา
12
143
8
16
47010016
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
ไตรสิลา
28
434
19
17
47010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ไพคำนาม
ไตรศิลา
22
352
15
18
47010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
ไตรศิลา
6
54
8
19
47010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุงคุณ สีหามาตย์
หนองหารหลวง
7
85
8
20
47010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศ ปารีพันธ์
หนองหารหลวง
18
140
11
21
47010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
หนองหารหลวง
5
64
8
22
47010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
ถิ่นภูไท
5
100
9
23
47010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ถิ่นภูไท
9
57
8
24
47010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธุ์
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท
13
192
11
25
47010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
5
72
8
26
47010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
ถิ่นภูไท
3
59
8
27
47010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุธยา เทอำรุง
ถิ่นภูไท
20
274
11
28
47010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
ไตรศิลา
9
77
9
29
47010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
ไตรศิลา
19
544
23
30
47010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ธาตุเชิงชุม
90
2,194
54
31
47010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัญโญ ใครบุตร
ธาตุเชิงชุม
99
1,967
54
32
47010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ลือชัย
9
121
9
33
47010035
ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
ธาตุเชิงชุม
10
103
8
34
47010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
40
721
23
35
47010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ แสนภูวา
ธาตุเชิงชุม
8
123
8
36
47010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก ชาวันดี
ธาตุเชิงชุม
5
112
8
37
47010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรินทร์ บุรัตน์
ถิ่นภูไท
15
201
11
38
47010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ถิ่นภูไท
6
81
9
39
47010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
ถิ่นภูไท
11
74
8
40
47010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเชษฐ์ บรรดาตั้ง
ถิ่นภูไท
9
58
8
41
47010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกประสาท อุระภา
ถิ่นภูไท
5
53
8
42
47010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางพังขว้าง
8
99
9
43
47010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางพังขว้าง
10
128
8
44
47010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แสนบัณฑิต
ห้วยยางพังขว้าง
9
104
9
45
47010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
ห้วยยางพังขว้าง
13
220
8
46
47010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติพงษ์ วรรณรี
ห้วยยางพังขว้าง
5
53
9
47
47010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิริพร กุลสานต์
-
9
105
8
48
47010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เทศนา
ห้วยยางพังขว้าง
10
143
9
49
47010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ คำชมภู
หนองหารหลวง
14
161
11
50
47010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
หนองหารหลวง
18
311
11
51
47010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
ขมิ้นหนองลาด
6
92
9
52
47010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
ขมิ้นหนองลาด
18
198
11
53
47010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขมิ้นหนองลาด
10
97
9
54
47010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขมิ้นหนองลาด
6
41
9
55
47010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
ขมิ้น-หนองลาด
27
296
11
56
47010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
ขมิ้นหนองลาด
4
63
8
57
47010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ชุมปัญญา
ห้วยยางพังขว้าง
10
185
8
58
47010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางพังขว้าง
1
65
8
59
47010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน หงษ์สิงห์
ห้วยยางพังขว้าง
12
208
11
60
47010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทรง สุนทรส
25
422
20
61
47010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล สมบูรณ์
ห้วยยางพังขว้าง
19
154
11
62
47010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวัสดี
ห้วยยางพังขว้าง
21
305
11
63
47010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ขัดสี
หนองหารหลวง
8
61
8
64
47010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ วรผาบ
หนองหารหลวง
8
73
8
65
47010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด งอยผาลา
หนองหารหลวง
7
120
8
66
47010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
176
8
67
47010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พลเศษ
หนองหารหลวง
17
205
11
68
47010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย มั่นพลศรี
ไตรศิลา
20
242
11
69
47010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เถื่อนนาดี
ไตรศิลา
12
121
9
70
47010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
ไตรศิลา
12
131
8
71
47010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
ไตรศิลา
11
87
8
72
47010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
-
38
755
27
73
47010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ศรีธรรมา
กุสุมาลย์ 1
21
331
12
74
47010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์1
6
288
8
75
47010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
กุสุมาลย์ 2
34
489
21
76
47010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
กุสุมาลย์ 2
7
82
8
77
47010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
กุสุมาลย์ 2
13
121
8
78
47010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
กุสุมาลย์ 2
8
116
8
79
47010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
26
3
80
47010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
กุสุมาลย์ 2
10
124
8
81
47010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
กุสุมาลย์
12
140
8
82
47010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายสมร พุทธิไสย
กุสุมาลย์ 1
11
211
8
83
47010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เกษมสิน
กุสุมาลย์ 1
11
123
9
84
47010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
กุสุมาลย์1
20
337
13
85
47010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
104
8
86
47010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
กุสุมาลย์ 1
12
169
8
87
47010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ จริตน้อม
กุสุมาลย์ 1
52
576
23
88
47010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์1
10
158
8
89
47010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
กุสุสมาลย์ 1
14
135
8
90
47010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ สิทธิราช
กุสุมาลย์1
13
143
8
91
47010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์ 2
8
105
8
92
47010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
กุสุมาลย์ 2
3
41
9
93
47010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
กุสุมาลย์ 2
5
65
8
94
47010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
กุสุมาลย์ 2
15
306
9
95
47010097
-
5
37
8
96
47010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ประพันธ์
กุสุมาลย์ 2
19
245
11
97
47010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์2
9
157
8
98
47010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พลเศษ
สพป.สน1
16
209
11
99
47010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม วงศ์อินทร์อยู่
เต่างอย
5
22
7
100
47010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์
เต่างอย
5
68
9
101
47010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
เต่างอย
16
142
11
102
47010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เต่างอย
9
127
8
103
47010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เต่างอย
27
530
15
104
47010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัยพจน์ ปัญญะ
เต่างอย
20
351
11
105
47010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ภูชำนิ
เต่างอย
22
314
11
106
47010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
เต่างอย
10
162
8
107
47010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
เต่างอย
18
371
11
108
47010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แมดด่านพลังวิทย์
5
87
8
109
47010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร์ชัย กำทองดี
แมดด่านพลังวิทย์
5
52
7
110
47010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองทรง พรมเหมาะ
แมดด่านพลังวิทย์
6
41
8
111
47010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ คำภูษา
11
148
8
112
47010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสิฐศักดิ์ บุ่งทวย
แมดด่านพลังวิทย์
20
193
11
113
47010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ขันเงิน
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
5
60
8
114
47010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
16
216
11
115
47010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
ตองขอบเหล่าโพนค้อสามัคคี
10
103
8
116
47010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงษ์ โพนพันธุ์
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
9
88
8
117
47010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรินทร มลาวาสน์
ตองโขเหล้าโพนค้อสามัคคี
9
113
8
118
47010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ อินธิกาย
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
9
147
8
119
47010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
23
472
16
120
47010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว
แมดด่านพลังวิทย์
21
330
11
121
47010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
แมดด่านพลังวิทย์
12
181
8
122
47010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
แมดด่านพลังวิทย์
18
122
11
123
47010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันท์ หลวงศรี
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
17
248
11
124
47010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
8
75
8
125
47010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวศ กุตระแสง
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
16
153
11
126
47010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจพงศ์ สุรันนา
โพนสามัคคี
20
232
11
127
47010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
ศุนย์อำนวยการเครือข่ายโพนสามัคคี
13
214
10
128
47010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรอง เภาโพธ์ิ
นาแก้วบ้านแป้น
16
255
11
129
47010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกษมน มังคละคีรี
นาแก้ว-บ้านแป้น
21
328
12
130
47010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
นาแก้วบ้านแป้น
18
251
11
131
47010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุปัน วงษ์อุ่น
นาแก้วบ้านแป้น
24
316
12
132
47010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
6
42
8
133
47010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร อุปพงษ์
นาแก้วบ้านแป้น
16
154
8
134
47010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
โพนสามัคคี
18
245
11
135
47010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุตติ์ พลบุตร
โพนสามัคคี
16
269
11
136
47010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนสามัคคี
12
217
8
137
47010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
นาแก้วบ้านแป้น
6
80
8
138
47010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธุระกิจ พิมพ์แพง
นาแก้วบ้านแป้น
15
141
11
139
47010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
นาแก้วบ้านแป้น
18
208
11
140
47010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยโคตร
นาแก้ว-บ้านแป้น
7
93
8
141
47010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ยศตะโคตร
นาแก้วบ้านแป้น
7
70
8
142
47010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
โพคสามัคคี
15
223
8
143
47010145
นายอุทัย อินธิแสง
16
303
11
144
47010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา พันเพียง
โพนสามัคคี
6
73
8
145
47010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย รัชอินทร์
โพนสามัคคี
20
188
11
146
47010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
ภูผายล
15
277
11
147
47010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ประเสริฐหล้า
ภูผายล
10
134
8
148
47010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกลรัตน์ มุกดา
ภูผายล
15
180
8
149
47010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ชูอารมณ์
ภูผายล
11
243
8
150
47010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา อาจกล้า
ภูผายล
23
327
11
151
47010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
ภูผายล
21
302
11
152
47010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ศรีพยอม
ภูผายล
21
356
14
153
47010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูพานทอง
4
73
8
154
47010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต พิมพ์รส
ภูพานทอง
22
382
17
155
47010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร สวนไผ่
ภูพานทอง
10
179
8
156
47010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเด็จ ชมพุด
ภูพานทอง
6
98
8
157
47010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา วรรณทอง
0
17
95
11
158
47010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุพงษ์ คำภูษา
ภูพานทอง
17
169
11
159
47010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชาย แก้วดี
ภูพานทอง
7
198
8
160
47010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขุนชิต ละราคี
ภูพานทอง
20
234
11
161
47010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอยู่ เพียรภายลุน
ภูพานทอง
18
282
11
162
47020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม แพงคำฮัก
กุดบาก
28
559
21
163
47020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา ข่วงทิพย์
กุดบาก
13
267
12
164
47020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา เติมทานาม
กุดบาก
20
320
15
165
47020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม ถึงนามลี
กุดบาก
17
353
18
166
47020005
นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
18
305
11
167
47020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต วงค์แเต้ม
กุดบาก
9
116
8
168
47020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ จีนคำ
กุดบาก
16
180
11
169
47020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ขันติทอง
19
142
11
170
47020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบาก
8
66
8
171
47020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร
กุดบาก
18
178
11
172
47020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
กุดบาก
12
182
8
173
47020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบาก
10
145
8
174
47020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชินวัฒน์ โถบำรุง
กุดบาก
18
233
11
175
47020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบาก
6
33
8
รวม
2,498
36,810
1,861

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน