ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
47010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบชัย บุญแสง
18
207
12
2
47010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร ทองวงษา
12
141
9
3
47010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
21
203
11
4
47010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรุณา โถชารี
8
44
8
5
47010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมภาษณ์ นรภาร
27
409
17
6
47010006
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
24
365
12
7
47010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีเดช แสนชนม์
24
315
11
8
47010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
8
125
8
9
47010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร หนูอินทร์
15
198
8
10
47010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช
ธาตุเชิงชุม
11
153
8
11
47010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอ้อย คำปัญโญ
ธาตุเชิงชุม
10
54
8
12
47010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
ไตรศิลา
8
98
9
13
47010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรภาพ นามละคร
17
181
11
14
47010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
10
110
8
15
47010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
ไตรศิลา
12
127
8
16
47010016
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
27
423
17
17
47010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ไพคำนาม
22
319
16
18
47010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
6
57
8
19
47010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุงคุณ สีหามาตย์
หนองหารหลวง
7
92
8
20
47010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา หลานเศรษฐา
18
125
11
21
47010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
7
63
8
22
47010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
ถิ่นภูไท
12
99
9
23
47010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ถิ่นภูไท
7
57
8
24
47010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธุ์
ถิ่นภูไท
15
178
11
25
47010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
6
86
8
26
47010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
3
68
8
27
47010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุธยา เทอำรุง
20
256
11
28
47010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
ไตรศิลา
8
66
8
29
47010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
27
523
22
30
47010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ธาตุเชิงชุม
94
2,136
54
31
47010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
ธาตุเชิงชุม
104
1,945
54
32
47010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม ลือชัย
15
115
9
33
47010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
10
103
8
34
47010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
32
742
23
35
47010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ แสนภูวา
10
135
8
36
47010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก ชาวันดี
ธาตุเชิงชุม
7
111
8
37
47010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรินทร์ บุรัตน์
14
205
11
38
47010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระชาติ ยาทองไชย
12
85
9
39
47010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
10
77
8
40
47010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
7
41
47010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกประสาท อุระภา
10
53
8
42
47010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรณา มาตเลียง
10
89
8
43
47010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
14
117
8
44
47010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แสนบัณฑิต
11
103
9
45
47010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
18
220
8
46
47010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
7
50
8
47
47010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิริพร กุลสานต์
7
106
8
48
47010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เทศนา
13
125
8
49
47010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ คำชมภู
16
157
11
50
47010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
20
302
11
51
47010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
8
98
9
52
47010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
18
194
11
53
47010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ตันมูล
7
101
9
54
47010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
7
41
9
55
47010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
ขมิ้นหนองลาด
25
292
11
56
47010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
ขมิ้นหนองลาด
8
61
8
57
47010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ชุมปัญญา
11
195
8
58
47010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางพังขว้าง
7
69
8
59
47010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน หงษ์สิงห์
15
204
11
60
47010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทรง สุนทรส
24
387
21
61
47010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล สมบูรณ์
17
147
11
62
47010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวัสดี
23
302
11
63
47010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ขัดสี
8
56
8
64
47010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ วรผาบ
8
75
8
65
47010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด งอยผาลา
หนองหารหลวง
10
125
8
66
47010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัคครา ไชยยงค์
หนองหารหลวง
13
182
8
67
47010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พลเศษ
หนองหารหลวง
16
198
11
68
47010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ ขันเงิน
19
222
11
69
47010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เถื่อนนาดี
11
122
9
70
47010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
ไตรศิลา
15
137
8
71
47010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
12
102
8
72
47010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
37
748
24
73
47010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ศรีธรรมา
กุสุมาลย์ 1
23
302
12
74
47010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณอนรรฆ์ สุขรี
17
294
8
75
47010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ พาเสน่ห์
35
488
20
76
47010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
12
82
8
77
47010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
13
119
8
78
47010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
กุสุมาลย์ 2
11
122
8
79
47010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
20
3
80
47010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
กุสุมาลย์ 2
11
122
8
81
47010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
12
122
8
82
47010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายสมร พุทธิไสย
กุสุมาลย์ 1
13
215
8
83
47010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย จริตน้อม
กุสุมาลย์ 1
11
121
9
84
47010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
21
302
12
85
47010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
11
106
8
86
47010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
13
159
8
87
47010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.วิชัย มั่นพลศรี
45
579
21
88
47010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ เขียวดี
12
158
8
89
47010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
13
129
8
90
47010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี
กุสุมาลย์ 1
13
136
8
91
47010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัน บุญหงษ์
12
105
8
92
47010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
7
41
9
93
47010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
กุสุมาลย์ 2
4
69
8
94
47010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
16
293
9
95
47010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
กุสุมาลย์ 2
5
37
8
96
47010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ประพันธ์
21
247
11
97
47010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นเกศ มณีเนตร
14
148
8
98
47010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ พลเศษ
17
191
11
99
47010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
7
100
47010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์
เต่างอย
7
66
9
101
47010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
18
139
11
102
47010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
เต่างอย
10
125
8
103
47010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัยพจน์ ปัญญะ
27
508
14
104
47010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
22
327
11
105
47010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ภูชำนิ
เต่างอย
21
307
11
106
47010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
11
172
8
107
47010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
21
389
11
108
47010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ภูโทถ้ำ
แมดด่านพลังวิทย์
8
92
8
109
47010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญามิตร ลีนาลาด
แมดด่านพลังวิทย์
8
46
7
110
47010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
แมดด่านพลังวิทย์
2
34
8
111
47010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ คำภูษา
10
141
8
112
47010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสิฐศักดิ์ บุ่งทวย
20
181
11
113
47010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
8
62
8
114
47010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
21
204
11
115
47010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
12
109
8
116
47010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
12
86
8
117
47010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรินทร มลาวาสน์
9
112
8
118
47010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ อินธิกาย
14
142
8
119
47010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย
28
525
18
120
47010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว
23
337
11
121
47010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
12
172
8
122
47010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
18
124
11
123
47010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันท์ หลวงศรี
17
236
11
124
47010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
9
70
8
125
47010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวศ กุตระแสง
22
152
11
126
47010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจพงศ์ สุรันนา
21
231
11
127
47010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศกสรร เพียสา
โพนสามัคคี
18
216
11
128
47010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรอง เภาโพธ์ิ
19
256
11
129
47010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกษมน มังคละคีรี
20
319
11
130
47010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
19
244
11
131
47010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุปัน วงษ์อุ่น
นาแก้วบ้านแป้น
24
309
12
132
47010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
8
38
8
133
47010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร อุปพงษ์
17
149
8
134
47010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
18
230
11
135
47010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุตติ์ พลบุตร
16
266
11
136
47010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยโคตร
15
210
8
137
47010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
7
78
8
138
47010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธุระกิจ พิมพ์แพง
16
125
11
139
47010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
18
199
11
140
47010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัน วงศ์ศรียา
6
95
8
141
47010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ยศตะโคตร
9
75
8
142
47010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
15
227
8
143
47010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย อินธิแสง
18
310
11
144
47010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา พันเพียง
6
69
8
145
47010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย รัชอินทร์
20
195
11
146
47010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
20
291
11
147
47010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ประเสริฐหล้า
10
132
8
148
47010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกลรัตน์ มุกดา
ภูผายล
13
177
8
149
47010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ชูอารมณ์
ภูผายล
16
230
8
150
47010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย แก้วดี
22
295
11
151
47010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
20
302
12
152
47010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกลรัตน์ มุกดา
21
348
15
153
47010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ โพธิ
ภูพานทอง
8
71
8
154
47010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต พิมพ์รส
21
365
17
155
47010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร สวนไผ่
11
173
8
156
47010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเด็จ ชมพุด
ภูพานทอง
8
85
8
157
47010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
99
11
158
47010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุพงษ์ คำภูษา
17
160
11
159
47010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์
12
195
8
160
47010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขุนชิต ละราคี
ภูพานทอง
19
232
11
161
47010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอยู่ เพียรภายลุน
ภูพานทอง
16
276
11
162
47020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม แพงคำฮัก
26
557
21
163
47020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครรชิต วงค์แเต้ม
19
286
11
164
47020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา เติมทานาม
กุดบาก
17
301
18
165
47020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม ถึงนามลี
กุดบาก
20
340
19
166
47020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
กุดบาก
22
294
11
167
47020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
9
101
8
168
47020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ จีนคำ
17
183
11
169
47020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ขันติทอง
20
131
11
170
47020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
10
62
8
171
47020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร
กุดบาก
18
160
11
172
47020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
13
182
8
173
47020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร คำสงค์
12
126
8
174
47020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชินวัฒน์ โถบำรุง
18
232
11
175
47020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
7
30
8
รวม
2,727
36,082
1,850

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน