ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
47010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทุมพร ทองวงษา
ขมิ้นหนองลาด
20
212
12
2
47010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร ทองวงษา
ขมิ้นหนองลาด
14
138
9
3
47010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
ขมิ้นหนองลาด
21
188
11
4
47010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรุณา โถชารี
ขมิ้นหนองลาด
6
39
8
5
47010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมภาษณ์ นรภาร
ขมิ้นหนองลาด
28
405
16
6
47010006
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
ขมิ้นหนองลาด
22
349
12
7
47010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีเดช แสนชนม์
หนองหารหลวง
23
299
11
8
47010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
หนองหารหลวง
13
123
8
9
47010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร หนูอินทร์
ธาตุเชิงชุม
16
190
8
10
47010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พลเศษ
ธาตุเชิงชุม
11
148
8
11
47010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอ้อย คำปัญโญ
ธาตุเชิงชุม
8
53
8
12
47010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
ไตรศิลา
8
96
9
13
47010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรภาพ นามละคร
ไตรศิลา
16
180
11
14
47010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิเรทชัย คำทะเนตร
ไตรศิลา
9
101
8
15
47010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
ไตรศิลา
12
124
8
16
47010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
ไตรศิลา
27
423
21
17
47010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ไพคำนาม
ไตรศิลา
22
287
16
18
47010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
ไตรศิลา
4
56
8
19
47010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุงคุณ สีหามาตย์
หนองหารหลวง
8
86
8
20
47010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา หลานเศรษฐา
หนองหารหลวง
18
126
11
21
47010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
หนองหารหลวง
7
65
8
22
47010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
ถิ่นภูไท
8
102
9
23
47010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ถิ่นภูไท
8
61
8
24
47010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
ถิ่นภูไท
18
181
11
25
47010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
ถิ่นภูไท
8
90
8
26
47010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
ถิ่นภูไท
3
81
8
27
47010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุธยา เทอำรุง
ถิ่นภูไท
20
253
11
28
47010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
ไตรศิลา
6
60
8
29
47010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
ไตรศิลา
27
538
21
30
47010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัญโญ ใครบุตร
ธาตุเชิงชุม
89
2,118
54
31
47010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
ธาตุเชิงชุม
116
1,952
54
32
47010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
ธาตุเชิงชุม
14
121
9
33
47010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
ธาตุเชิงชุม
9
94
8
34
47010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
ธาตุเชิงชุม
47
761
23
35
47010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เถื่อนนาดี
ธาตุเชิงชุม
11
125
8
36
47010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก ชาวันดี
ธาตุเชิงชุม
12
114
8
37
47010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
ถิ่นภูไท
16
204
11
38
47010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระชาติ ยาทองไชย
ถิ่นภูไท
10
82
9
39
47010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
ถิ่นภูไท
10
86
8
40
47010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ถิ่นภูไท
7
59
8
41
47010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสันติ์ เจริญพร
ถิ่นภูไท
9
45
7
42
47010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรณา มาตเลียง
ห้วยยางพังขว้าง
8
90
8
43
47010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
ห้วยยางพังขว้าง
11
120
8
44
47010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิสัย มาตราช
ห้วยยางพังขว้าง
12
109
9
45
47010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
ห้วยยางพังขว้าง
16
225
9
46
47010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
ห้วยยางพังขว้าง
9
63
8
47
47010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิริพร กุลสานต์
ห้วยยางพังขว้าง
9
106
8
48
47010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา เทศนา
ห้วยยางพังขว้าง
14
119
8
49
47010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล เหลาแก้ว
หนองหารหลวง
18
156
11
50
47010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
หนองหารหลวง
20
290
11
51
47010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
ขมิ้นหนองลาด
8
82
9
52
47010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย รัชอินทร์
ขมิ้นหนองลาด
18
180
11
53
47010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ตันมูล
ขมิ้นหนองลาด
7
93
9
54
47010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
ขมิ้นหนองลาด
5
38
9
55
47010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
ขมิ้นหนองลาด
24
283
11
56
47010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
ขมิ้นหนองลาด
8
61
8
57
47010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ชุมปัญญา
ห้วยยางพังขว้าง
13
192
8
58
47010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยยางพังขว้าง
7
71
8
59
47010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน หงษ์สิงห์
ห้วยยางพังขว้าง
19
204
11
60
47010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทรง สุนทรส
ห้วยยางพังขว้าง
21
373
18
61
47010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล สมบูรณ์
ห้วยยางพังขว้าง
16
142
11
62
47010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สวัสดี
ห้วยยางพังขว้าง
21
300
11
63
47010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ขัดสี
หนองหารหลวง
7
51
8
64
47010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมภาร ตันสมรส
หนองหารหลวง
5
75
8
65
47010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด งอยผาลา
หนองหารหลวง
12
115
8
66
47010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัคครา ไชยยงค์
หนองหารหลวง
13
178
8
67
47010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพมาศ วรผาบ
หนองหารหลวง
19
207
11
68
47010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ ขันเงิน
ไตรศิลา
16
235
11
69
47010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
ไตรศิลา
13
121
9
70
47010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
ไตรศิลา
13
128
8
71
47010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
ไตรศิลา
11
95
8
72
47010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
กุสุมาลย์ 1
39
695
24
73
47010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ศรีธรรมา
กุสุมาลย์ 1
22
290
12
74
47010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณอนรรฆ์ สุขรี
กุสุมาลย์ 1
16
285
8
75
47010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ พาเสน่ห์
กุสุมาลย์ 2
32
460
21
76
47010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
กุสุมาลย์ 2
9
78
8
77
47010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
กุสุมาลย์ 2
11
110
8
78
47010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์ 2
11
115
8
79
47010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุสุมาลย์ 2
0
21
3
80
47010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
กุสุมาลย์ 2
11
126
8
81
47010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
กุสุมาลย์ 1
11
122
8
82
47010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายสมร พุทธิไสย
กุสุมาลย์ 1
13
207
8
83
47010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย จริตน้อม
กุสุมาลย์ 1
9
115
9
84
47010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
กุสุมาลย์ 1
19
286
12
85
47010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
กุสุมาลย์ 1
8
97
8
86
47010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
กุสุมาลย์ 1
14
164
9
87
47010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.วิชัย มั่นพลศรี
กุสุมาลย์ 1
35
583
21
88
47010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ เขียวดี
กุสุมาลย์ 1
10
160
8
89
47010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
กุสุมาลย์ 1
12
122
8
90
47010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี
กุสุมาลย์ 1
12
135
8
91
47010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัน บุญหงษ์
กุสุมาลย์ 2
11
94
8
92
47010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
กุสุมาลย์ 2
7
43
9
93
47010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุฒิ โถชารี
กุสุมาลย์ 2
8
66
8
94
47010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
กุสุมาลย์ 2
12
295
10
95
47010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
กุสุมาลย์ 2
6
39
8
96
47010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง ประพันธ์
กุสุมาลย์ 2
20
235
11
97
47010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นเกศ มณีเนตร
กุสุมาลย์ 2
14
147
8
98
47010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
เต่างอย
15
176
11
99
47010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เต่างอย
5
24
8
100
47010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา วรรณทอง
เต่างอย
9
64
9
101
47010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
เต่างอย
16
141
11
102
47010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
เต่างอย
11
124
8
103
47010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัยพจน์ ปัญญะ
เต่างอย
27
497
14
104
47010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
เต่างอย
22
332
11
105
47010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ภูชำนิ
เต่างอย
21
279
11
106
47010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
เต่างอย
15
166
8
107
47010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
เต่างอย
19
362
11
108
47010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
แมดด่านพลังวิทย์
7
86
8
109
47010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แมดด่านพลังวิทย์
7
41
7
110
47010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
แมดด่านพลังวิทย์
7
35
8
111
47010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ คำภูษา
แมดด่านพลังวิทย์
11
125
8
112
47010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรินทร มลาวาสน์
แมดด่านพลังวิทย์
14
168
11
113
47010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
8
71
8
114
47010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
17
190
11
115
47010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
11
105
8
116
47010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
8
87
8
117
47010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัน วงศ์ศรียา
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
11
107
8
118
47010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ อินธิกาย
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
14
151
8
119
47010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
28
539
19
120
47010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
แมดด่านพลังวิทย์
24
296
11
121
47010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ภูโทถ้ำ
แมดด่านพลังวิทย์
12
161
8
122
47010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
แมดด่านพลังวิทย์
15
129
11
123
47010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันท์ หลวงศรี
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
16
214
11
124
47010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์กณก จันปุ่ม
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
8
69
8
125
47010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวศ กุตระแสง
ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
21
148
11
126
47010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจพงศ์ สุรันนา
โพนสามัคคี
20
232
11
127
47010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศกสรร เพียสา
โพนสามัคคี
21
235
13
128
47010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
นาแก้วบ้านแป้น
19
271
11
129
47010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กษมน มังคละคีรี
นาแก้วบ้านแป้น
18
326
11
130
47010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
นาแก้วบ้านแป้น
19
230
11
131
47010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุปัน วงษ์อุ่น
นาแก้วบ้านแป้น
19
303
12
132
47010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
นาแก้วบ้านแป้น
6
44
8
133
47010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร อุปพงษ์
นาแก้วบ้านแป้น
16
156
8
134
47010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภารัตน์ สัพโส
โพนสามัคคี
16
223
11
135
47010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุตติ์ พลบุตร
โพนสามัคคี
19
260
11
136
47010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยโคตร
โพนสามัคคี
15
205
8
137
47010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
นาแก้วบ้านแป้น
8
76
8
138
47010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธุระกิจ พิมพ์แพง
นาแก้วบ้านแป้น
16
123
11
139
47010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
นาแก้วบ้านแป้น
18
182
11
140
47010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วิเศษ
นาแก้วบ้านแป้น
7
96
8
141
47010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ยศตะโคตร
นาแก้วบ้านแป้น
6
76
8
142
47010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา พันเพียง
โพนสามัคคี
15
248
8
143
47010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
โพนสามัคคี
20
284
11
144
47010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี
โพนสามัคคี
7
64
8
145
47010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
โพนสามัคคี
18
197
11
146
47010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
ภูผายล
20
273
11
147
47010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ประเสริฐหล้า
ภูผายล
12
140
8
148
47010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพงษ์ บุญรักษา
ภูผายล
14
171
8
149
47010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ชูอารมณ์
ภูผายล
16
235
8
150
47010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย แก้วดี
ภูผายล
20
264
11
151
47010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
ภูผายล
20
290
11
152
47010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกลรัตน์ มุกดา
ภูผายล
20
344
14
153
47010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ โพธิ
ภูพานทอง
9
81
8
154
47010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรพต พิมพ์รส
ภูพานทอง
23
376
18
155
47010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร สวนไผ่
ภูพานทอง
14
168
8
156
47010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเด็จ ชมพุด
ภูพานทอง
9
74
8
157
47010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูพานทอง
10
107
11
158
47010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ภานุพงษ์ คำภูษา
ภูพานทอง
15
170
11
159
47010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์
ภูพานทอง
16
187
8
160
47010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขุนชิต ละราคี
ภูพานทอง
18
242
11
161
47010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองอยู่ เพียรภายลุน
ภูพานทอง
20
264
11
162
47020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต วงค์แเต้ม
กุดบาก
26
537
22
163
47020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ ขันติทอง
กุดบาก
21
282
11
164
47020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา เติมทานาม
กุดบาก
17
294
17
165
47020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม ถึงนามลี
กุดบาก
21
329
18
166
47020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
กุดบาก
22
292
11
167
47020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
กุดบาก
9
103
8
168
47020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ จีนคำ
กุดบาก
17
187
11
169
47020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทิตยา นิลโคตร
กุดบาก
16
117
11
170
47020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลิน จิตจักร
กุดบาก
9
52
8
171
47020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
กุดบาก
15
152
11
172
47020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
กุดบาก
13
185
8
173
47020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร คำสงค์
กุดบาก
13
146
8
174
47020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม แพงคำฮัก
กุดบาก
18
225
11
175
47020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
กุดบาก
7
26
8
รวม
2,705
35,438
1,855

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2