ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
47030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเรือคำ
39
658
24
2
47030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเรือคำ
5
45
8
3
47030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี อุ่นวิเศษ
กุดเรือคำ
12
146
8
4
47030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บุญมี ก่อบุญ
ลำห้วยโทงสหวิทยา
18
204
11
5
47030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
ลำห้วยโทงสหวิทยา
15
231
8
6
47030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ ศรีพั้ว
ลำห้วยโทงสหวิทยา
15
132
11
7
47030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองทวี พรมสีดา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
15
148
11
8
47030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
7
86
8
9
47030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละม่อม เคนไชยวงศ์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
6
89
8
10
47030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
สถานศึกษาเมืองวานร
8
89
8
11
47030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองวานร
5
65
8
12
47030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ อินทร์คำน้อย
กุดเรือคำ
9
95
8
13
47030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร นิธิเจริญ
กุดเรือคำ
5
43
8
14
47030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโพธิ สุวรรณคำ
กุดเรือคำ
16
235
11
15
47030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
กุดเรือคำ
16
101
11
16
47030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย จักรไชย
เดื่อศรีวิชัย
12
198
8
17
47030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
เดื่อศรีวิชัย
8
75
8
18
47030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัตร นารินรักษ์
เดื่อศรีวิชัย
18
177
11
19
47030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง แสงหาญ
เดื่อศรีวิชัย
5
54
8
20
47030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า
เดื่อศรีวิชัย
18
236
11
21
47030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ แสนพันนา
ธาตุ
13
182
8
22
47030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
ธาตุ
17
123
11
23
47030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แสงพงศานนท์
ธาตุ
8
90
8
24
47030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล กาญจนะกันโห
ธาตุ
5
49
8
25
47030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา อุประ
ธาตุ
19
191
11
26
47030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
ธาตุ
11
159
8
27
47030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ธาตุ
9
111
11
28
47030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยภูมิ
ธาตุ
7
102
8
29
47030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
ธาตุ
14
226
10
30
47030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อโชค โยตะศรี
ธาตุ
5
69
8
31
47030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด ธุระนนท์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
8
69
9
32
47030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำห้วยโทงสหวิทยา
4
52
8
33
47030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม ธุระนนท์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
17
227
11
34
47030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
ลำห้วยโทงสหวิทยา
7
80
8
35
47030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา อินทรสิทธิ์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
12
125
8
36
47030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต บุญอาษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
8
115
8
37
47030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
19
175
11
38
47030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเมตตา หาญรักษ์
ลำห้วยโทงสหวิทยา
17
199
11
39
47030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำห้วยโทงสหวิทยา
4
56
8
40
47030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญพูล
เมืองวานร
13
126
8
41
47030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน
เมืองวานร
19
241
11
42
47030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย หาญรักษ์
เมืองวานร
13
108
8
43
47030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย สมบัติดี
เมืองวานร
7
50
8
44
47030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ วงศ์คำจันทร์
เมืองวานร
19
206
11
45
47030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด
เมืองวานร
7
80
9
46
47030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์
เมืองวานร
62
1,428
42
47
47030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธ์
เมืองวานร
25
405
20
48
47030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมเกียรติ พละจิตต์
เดื่อศรีวิชัย
18
292
11
49
47030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
เดื่อศรีวิชัย
11
128
8
50
47030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ
เดื่อศรีวิชัย
10
122
8
51
47030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร โฮมวงศ์
เดื่อศรีวิชัย
16
131
11
52
47030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโยดม นวลสิงห์
เดื่อศรีวิชัย
6
87
8
53
47030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิตร กิตติธรรม
เดื่อศรีวิชัย
18
186
11
54
47030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ อรรถสาร
เดื่อศรีวิชัย
8
113
9
55
47030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี พลาชัย
หนองแวง
22
348
14
56
47030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ดั่นเจริญ
หนองแวง
21
319
14
57
47030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
12
142
8
58
47030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย ภูริษี
หนองแวง
18
213
11
59
47030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส สิงห์คาม
หนองแวง
11
120
8
60
47030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประพิณ ใครลามเมา
หนองแวง
12
183
8
61
47030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีถาพร
หนองแวง
7
99
8
62
47030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม
หนองแวง
9
113
8
63
47030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภพธรรม มะลิทอง
หนองแวง
6
75
8
64
47030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยนต์ เถายะบุตร
หนองสนม
15
139
11
65
47030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เถายะบุตร
หนองสนม
18
123
11
66
47030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองสนม
4
72
9
67
47030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ กุลอัก
หนองสนม
9
93
8
68
47030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ พรหมวงศ์
หนองสนม
4
66
8
69
47030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย เหลาแตว
หนองสนม
18
249
12
70
47030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์
หนองสนม
10
88
8
71
47030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัน ไขลาเมา
หนองสนม
10
140
8
72
47030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลรัตน์ คิดโสดา
หนองสนม
8
73
9
73
47030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา วัฒนาเนตร
หนองสนม
5
72
8
74
47030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ กุลอัก
หนองสนม
13
145
8
75
47030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ
หนองสนม
9
188
8
76
47030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ชรินทร์
กุดเรือคำ
7
63
8
77
47030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเรือคำ
7
73
8
78
47030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย เหลาคม
กุดเรือคำ
15
262
11
79
47030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดเรือคำ
8
90
8
80
47030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
คำตากล้า-นาแต้
15
195
8
81
47030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ต้นภูบาล
คำตากล้า-นาแต้
9
205
11
82
47030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำตากล้า-นาแต้
7
134
9
83
47030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำตากล้า-นาแต้
9
81
8
84
47030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำตากล้า-นาแต้
7
107
8
85
47030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำตากล้า-นาแต้
10
135
8
86
47030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์
คำตากล้า-นาแต้
23
395
19
87
47030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์
คำตากล้า-นาแต้
16
168
10
88
47030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำตากล้า-นาแต้
7
69
8
89
47030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ชิงชัย
คำตากล้า-นาแต้
8
147
8
90
47030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรเดช ศิริวานก
แพดหนองบัวสิม
11
170
8
91
47030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา หลานเศรษฐา
แพดหนองบัวสิม
10
167
8
92
47030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา พันธ์เสนา
แพดหนองบัวสิม
16
212
11
93
47030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญช่วย พันธ์เสนา
แพดหนองบัวสิม
13
146
8
94
47030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์
แพดหนองบัวสิม
11
160
9
95
47030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรนภา อัศวาวุฒิ
แพดหนองบัวสิม
20
331
11
96
47030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
แพดหนองบัวสิม
4
54
9
97
47030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ แช่มชื่น
แพดหนองบัวสิม
20
468
17
98
47030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณที ศรีโนนยาง
แพดหนองบัวสิม
15
160
11
99
47030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชวุฒิ คำผุย
ดงหม้อทอง
21
287
14
100
47030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน
ดงหม้อทอง
7
78
8
101
47030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
ดงหม้อทอง
19
217
11
102
47030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช สุขสาลี
ดงหม้อทอง
13
170
11
103
47030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ในเวียง
ดงหม้อทอง
3
63
8
104
47030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา คุณละ
ดงหม้อทอง
15
223
11
105
47030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ บุญสนอง
ดงหม้อทอง
10
138
8
106
47030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ดงหม้อทอง
14
361
15
107
47030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น
ดงหม้อทอง
32
535
24
108
47030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล วงศ์ปทุม
ดงเหนือ
6
62
8
109
47030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ นันทะศรี
ดงหนือ
7
43
8
110
47030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ สัพโส
ดงเหนือ
7
82
8
111
47030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
ดงเหนือ
8
92
8
112
47030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย โคงัน
ดงเหนือ
12
99
8
113
47030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกริชเพชร คำโสภา
ดงเหนือ
16
144
11
114
47030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สำเภา
ดงเหนือ
6
69
9
115
47030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดงเหนือ
4
59
8
116
47030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหลือขันธ์
บ่อแก้วโนนสะอาด
10
123
8
117
47030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ แสนโคตร
บ่อแก้วโนนสะอาด
19
238
11
118
47030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรชัย สมบูรณ์
บ่อแก้วโนนสะอาด
11
107
8
119
47030120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
บ่อแก้วโนนสะอาด
17
191
11
120
47030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริ่ม เหลาสิทธิ์
บ่อแก้วโนนสะอาด
8
106
8
121
47030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ฮุงหวน
บ่อแก้วโนนสะอาด
12
103
8
122
47030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา
บ่อแก้วโนนสะอาด
7
86
8
123
47030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรสันต์ พละศักดิ์
บ่อแก้วโนนสะอาด
20
281
11
124
47030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เหลาสิทธิ์
บ่อแก้วโนนสะอาด
18
367
20
125
47030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรนิตต์ กวานดา
บ่อแก้วโนนสะอาด
7
94
8
126
47030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทอง ราช้อน
ม่วงมาย
7
89
8
127
47030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร
ม่วงมาย
16
179
11
128
47030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
ม่วงมาย
56
890
29
129
47030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย เฮียงราช
ม่วงมาย
6
91
8
130
47030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ เฮียงราช
ม่วงมาย
16
218
11
131
47030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ สุพรมอินทร์
ม่วงมาย
7
95
8
132
47030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาจันทร์
ม่วงมาย
10
124
8
133
47030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมนต์ ศรีสำอางค์
หนองกวั่งห้วยหลัว
11
219
11
134
47030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองกวั่งห้วยหลัว
4
62
8
135
47030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ปัญหาวงศ์
หนองกวั่งห้วยหลัว
16
193
11
136
47030137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์
หนองกวั่งห้วยหลัว
24
392
12
137
47030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี ใสลำเพาะ
หนองกวั่งห้วยหลัว
11
134
8
138
47030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
หนองกวั่งห้วยหลัว
6
93
8
139
47030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มินพิมาย
หนองกวั่งห้วยหลัว
18
239
11
140
47030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ สู่สุข
หนองกวั่ง ห้วยหลัว
13
224
11
141
47030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ขาวนาเข
หนองกวั่งห้วยหลัว
22
305
12
142
47030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พละไกร
ท่าก้อน-นาฮี
14
202
8
143
47030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงค์
ท่าก้อน-นาฮี
8
125
9
144
47030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรง งิ้วไชยราช
ท่าก้อน-นาฮี
8
123
8
145
47030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ก้อน-นาฮี
4
58
9
146
47030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
ท่าก้อน-นาฮี
8
65
9
147
47030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอมใจ บุญสินชัย
ท่าก้อน-นาฮี
21
224
11
148
47030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพชร ลาบัวใหญ่
ท่าก้อน-นาฮี
12
150
8
149
47030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ
ท่าก้อน นาฮี
20
204
12
150
47030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย
ท่าก้อน-นาฮี
9
106
9
151
47030152
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ไตรโยธี
โพนแพงบะหว้า
17
284
12
152
47030153
ประถมศึกษา
นายชัดเจน กุลอัก
โพนแพงบะหว้า
11
138
6
153
47030154
ประถมศึกษา
นายแดนไพร สีมาคาม
โพนแพงบะหว้า
10
85
6
154
47030155
ประถมศึกษา
นายเจน ศรีคุณ
โพนแพงบะหว้า
4
25
6
155
47030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์
โพนงามสามัคคี
19
236
11
156
47030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร คิดโสดา
โพนงามสามัคคี
11
129
8
157
47030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
โพนงามสามัคี
5
69
9
158
47030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทัน ไมอักรี
โพนงามสามัคคี
21
182
11
159
47030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิศ ศรีหาพงษ์
โพนงามสามัคคี
4
36
5
160
47030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูใจ ทมถา
โพนงามสามัคคี
19
369
16
161
47030162
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ ดีวันไชย
บะหว้าโพนแพง
22
425
18
162
47030163
ประถมศึกษา
-
โพนแพงบะหว้า
3
13
4
163
47030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สัพโส
โพนแพงบะหว้า
10
126
8
164
47030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต เดชขันธ์
โพนแพงบะหว้า
20
225
11
165
47030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตเดช งิ้วโสม
โพนแพงบะหว้า
13
150
8
166
47030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ธิราวรรณ
ลุ่มน้ำยาม
17
180
8
167
47030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ อัมลา
ลุ่มน้ำยาม
6
49
8
168
47030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว
ลุ่มน้ำยาม
8
110
8
169
47030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์
ลุ่มน้ำยาม
22
215
11
170
47030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สมบูรณ์
ลุ่มน้ำยาม
11
88
8
171
47030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์
ลุ่มน้ำยาม
18
190
11
172
47030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว
ลุ่มน้ำยาม
4
27
7
173
47030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ปัญญารัตน์
โพนงามสามัคคี
8
77
8
174
47030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกองมา บุญชาญ
โพนงามสามัคคี
15
311
16
175
47030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์
โพนงามสามัคคี
20
189
11
176
47030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ชายกวด
โพนงามสามัคคี
7
94
8
177
47030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช
โพนงามสามัคคี
8
121
8
178
47030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฮ็ง งิ้วไชยราช
ลุ่มน้ำยาม
6
81
8
179
47030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำยาม
2
24
7
180
47030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ มานิตย์
ลุ่มน้ำยาม
15
250
11
181
47030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ไตรโยธี
ลุ่มน้ำยาม
82
1,443
43
182
47030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลชาติ อุปรี
ลุ่มนำ้ยาม
20
206
11
รวม
2,367
31,631
1,840

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน