ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
47030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี อุ่นวิเศษ
39
641
29
2
47030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง
5
101
8
3
47030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีถาพร
11
131
8
4
47030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
19
195
11
5
47030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
15
228
8
6
47030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ ศรีพั้ว
18
132
11
7
47030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองทวี พรมสีดา
16
138
11
8
47030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
83
8
9
47030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละม่อม เคนไชยวงศ์
10
92
8
10
47030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
10
85
8
11
47030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
6
65
8
12
47030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ อินทร์คำน้อย
9
103
8
13
47030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา ศรีสุราช
7
44
8
14
47030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโพธิ สุวรรณคำ
15
227
11
15
47030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
15
90
11
16
47030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย จักรไชย
11
185
8
17
47030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
8
70
8
18
47030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัตร นารินรักษ์
16
156
11
19
47030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
46
8
20
47030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า
18
199
11
21
47030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ แสนพันนา
12
174
8
22
47030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
18
126
11
23
47030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แสงพงศานนท์
10
81
8
24
47030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล กาญจนะกันโห
6
45
8
25
47030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา อุประ
15
189
11
26
47030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
12
155
8
27
47030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ไชยภูมิ
13
105
11
28
47030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารุณี สายแวว
9
96
8
29
47030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
14
218
9
30
47030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อโชค โยตะศรี
7
76
8
31
47030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด ธุระนนท์
8
75
9
32
47030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
6
51
8
33
47030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม ธุระนนท์
18
220
11
34
47030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
6
79
8
35
47030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา อินทรสิทธิ์
12
125
8
36
47030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต บุญอาษา
9
113
8
37
47030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีเนตร ตรงดี
19
182
11
38
47030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเมตตา หาญรักษ์
17
198
11
39
47030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิ สุวรรณจันทร์
7
53
8
40
47030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญพูล
15
129
8
41
47030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน
22
235
11
42
47030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย หาญรักษ์
10
108
8
43
47030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย สมบัติดี
7
43
8
44
47030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ วงศ์คำจันทร์
14
224
11
45
47030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด
7
67
9
46
47030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์
89
1,477
43
47
47030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์
23
376
19
48
47030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์
20
285
11
49
47030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
11
135
8
50
47030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ
10
104
8
51
47030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสุกฤต สุวรรณเทน
17
130
11
52
47030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ มาละอินทร์
9
93
8
53
47030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิตร กิตติธรรม
18
185
11
54
47030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ อรรถสาร
9
99
9
55
47030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี พลาชัย
23
340
13
56
47030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ดั่นเจริญ
21
303
13
57
47030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุท ศรีสุราช
12
140
8
58
47030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย ภูริษี
19
221
11
59
47030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิชัย ประธาน
10
122
8
60
47030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประพิณ ใครลามเมา
13
190
8
61
47030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ พรมวัง
6
97
8
62
47030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม
9
112
8
63
47030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภพธรรม มะลิทอง
7
65
8
64
47030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยนต์ เถายะบุตร
17
142
11
65
47030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เถายะบุตร
17
123
11
66
47030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์
7
64
9
67
47030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ กุลอัก
8
96
8
68
47030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ พรหมวงศ์
6
74
8
69
47030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา วัฒนาเนตร
18
241
12
70
47030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์
9
82
8
71
47030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัน ไขลาเมา
11
132
8
72
47030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
9
73
47030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ศรีผักผ่อง
8
62
8
74
47030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ กุลอัก
11
137
8
75
47030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ
12
187
8
76
47030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพล วงศ์กระจ่าง
7
53
8
77
47030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แง่พรหม
7
78
8
78
47030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย เหลาคม
19
258
11
79
47030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์
9
80
8
80
47030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
15
192
8
81
47030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ต้นภูบาล
11
186
10
82
47030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
127
9
83
47030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาถณรงค์ กุลอัก
7
65
8
84
47030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงบุญ เถาโคตรศรี
7
109
8
85
47030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คิดโสดา
10
133
8
86
47030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์
28
371
18
87
47030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์
17
165
10
88
47030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
9
89
47030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ชิงชัย
10
155
8
90
47030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรเดช ศิริวานก
14
162
8
91
47030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
158
8
92
47030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา พันธ์เสนา
17
202
11
93
47030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญช่วย พันธ์เสนา
11
139
8
94
47030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์
11
147
9
95
47030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส สิงห์คาม
19
308
11
96
47030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
4
53
9
97
47030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ แช่มชื่น
25
428
20
98
47030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณที ศรีโนนยาง
16
155
11
99
47030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ ชรินทร์
21
271
14
100
47030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน
6
80
8
101
47030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
15
204
11
102
47030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช สุขสาลี
15
182
11
103
47030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร สิมลา
7
55
8
104
47030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา คุณละ
18
217
11
105
47030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ บุญสนอง
11
122
8
106
47030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุฒิ เทียนแก้ว
21
368
14
107
47030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น
35
537
23
108
47030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล ภูละคร
7
65
8
109
47030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ นันทะศรี
7
43
8
110
47030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ สัพโส
7
76
8
111
47030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
8
91
8
112
47030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย โคงัน
10
94
8
113
47030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกริชเพชร คำโสภา
16
137
11
114
47030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สำเภา
9
68
8
115
47030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชล บุพศิริ
5
50
8
116
47030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหลือขันธ์
10
116
8
117
47030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ แสนโคตร
18
238
11
118
47030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรชัย สมบูรณ์
10
123
8
119
47030120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
17
181
11
120
47030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริ่ม เหลาสิทธิ์
11
96
8
121
47030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสนโคตร
10
108
8
122
47030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ แสงลี
8
77
8
123
47030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรสันต์ พละศักดิ์
20
273
11
124
47030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เหลาสิทธิ์
20
341
15
125
47030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
8
91
8
126
47030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทอง ราช้อน
8
93
8
127
47030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร
16
179
11
128
47030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
53
924
32
129
47030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย เฮียงราช
8
83
8
130
47030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชวุฒิ คำผุย
17
228
11
131
47030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ สุพรมอินทร์
9
100
8
132
47030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาจันทร์
11
110
8
133
47030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมนต์ ศรีสำอางค์
15
193
9
134
47030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหรรษา เกียววงค์
5
62
8
135
47030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ปัญหาวงศ์
17
169
11
136
47030137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์
24
380
12
137
47030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี ใสลำเพาะ
13
123
8
138
47030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
5
89
8
139
47030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มินพิมาย
18
242
11
140
47030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ สู่สุข
20
200
11
141
47030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ขาวนาเข
21
285
11
142
47030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พละไกร
14
180
8
143
47030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงค์
11
123
9
144
47030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรง งิ้วไชยราช
10
123
8
145
47030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
68
9
146
47030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
5
63
9
147
47030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์
21
252
11
148
47030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลรัตน์ คิดโสดา
15
168
9
149
47030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ
20
194
12
150
47030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย
10
112
9
151
47030152
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ลาบัวใหญ่
18
267
12
152
47030153
ประถมศึกษา
นายชัดเจน กุลอัก
11
140
6
153
47030154
ประถมศึกษา
นายแดนไพร สีมาคาม
10
82
6
154
47030155
ประถมศึกษา
นายเจน ศรีคุณ
4
25
6
155
47030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์
19
227
11
156
47030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร คิดโสดา
14
138
8
157
47030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
11
62
9
158
47030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทัน ไมอักรี
21
176
11
159
47030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิศ ศรีหาพงษ์
6
37
6
160
47030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูใจ ทมถา
21
372
16
161
47030162
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ ดีวันไชย
27
418
18
162
47030163
ประถมศึกษา
-
3
10
3
163
47030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สัพโส
12
133
9
164
47030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต เดชขันธ์
22
240
12
165
47030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตเดช งิ้วโสม
16
140
8
166
47030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ธิราวรรณ
16
161
8
167
47030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ อัมลา
7
45
8
168
47030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว
10
101
8
169
47030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอมใจ บุญสินชัย
20
235
11
170
47030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สมบูรณ์
11
87
8
171
47030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์
21
188
11
172
47030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
7
173
47030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ปัญญารัตน์
7
63
8
174
47030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกองมา บุญชาญ
15
278
14
175
47030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์
20
174
11
176
47030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ชายกวด
7
91
8
177
47030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช
11
108
8
178
47030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสันต์ จูมจันทา
8
73
8
179
47030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
20
6
180
47030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ มานิตย์
17
233
11
181
47030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ไตรโยธี
87
1,516
43
182
47030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลชาติ อุปรี
17
191
11
รวม
2,536
30,965
1,836

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน