ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
47030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี อุ่นวิเศษ
40
621
25
2
47030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง
14
123
9
3
47030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีถาพร
12
135
8
4
47030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
20
183
11
5
47030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนไพร สีมาคาม
19
210
8
6
47030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ ศรีพั้ว
18
131
11
7
47030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองทวี พรมสีดา
15
137
11
8
47030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด ธุระนนท์
9
90
8
9
47030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละม่อม เคนไชยวงศ์
9
97
8
10
47030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
8
11
47030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
7
63
8
12
47030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ อินทร์คำน้อย
10
86
8
13
47030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธา ศรีสุราช
7
49
8
14
47030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโพธิ สุวรรณคำ
16
223
11
15
47030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
15
86
11
16
47030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย จักรไชย
9
184
8
17
47030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
8
69
8
18
47030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัตร นารินรักษ์
16
156
10
19
47030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
6
20
47030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า
19
198
11
21
47030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ แสนพันนา
11
174
8
22
47030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
16
122
11
23
47030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แสงพงศานนท์
10
84
8
24
47030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุพล กาญจนะกันโห
7
53
8
25
47030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา อุประ
15
187
11
26
47030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
12
150
8
27
47030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ไชยภูมิ
13
102
11
28
47030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารุณี สายแวว
9
81
8
29
47030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
12
214
8
30
47030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก่อโชค โยตะศรี
7
76
8
31
47030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันสา ศรีปากดี
9
78
9
32
47030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
7
54
8
33
47030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม ธุระนนท์
17
212
11
34
47030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
9
80
8
35
47030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา อินทรสิทธิ์
12
120
8
36
47030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิต บุญอาษา
9
109
8
37
47030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีเนตร ตรงดี
17
191
11
38
47030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเมตตา หาญรักษ์
19
204
11
39
47030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิ สุวรรณจันทร์
7
52
8
40
47030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญพูล
15
134
8
41
47030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน
19
235
11
42
47030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย หาญรักษ์
10
110
8
43
47030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย สมบัติดี
7
36
7
44
47030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ วงศ์คำจันทร์
18
211
11
45
47030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด
7
63
9
46
47030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ
81
1,473
44
47
47030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์
20
360
19
48
47030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์
20
259
11
49
47030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรี ปงผาบ
12
147
8
50
47030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ
11
93
8
51
47030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสุกฤต สุวรรณเทน
19
136
11
52
47030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ มาละอินทร์
9
89
8
53
47030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิตร กิตติธรรม
21
177
11
54
47030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เหลาแตว
7
99
9
55
47030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี พลาชัย
21
339
12
56
47030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ดั่นเจริญ
20
295
14
57
47030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุท ศรีสุราช
13
140
8
58
47030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเหรียญชัย ภูริษี
18
228
11
59
47030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิชัย ประธาน
10
106
8
60
47030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประพิณ ใครลามเมา
14
189
8
61
47030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ พรมวัง
6
105
8
62
47030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม
9
114
8
63
47030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภพธรรม มะลิทอง
7
61
7
64
47030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยนต์ เถายะบุตร
17
144
11
65
47030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เถายะบุตร
18
122
11
66
47030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัสพงศ์ สุวรรณวงษ์
9
59
9
67
47030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ กุลอัก
7
98
8
68
47030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ พรหมวงศ์
6
73
8
69
47030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา วัฒนาเนตร
20
253
12
70
47030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์
9
79
8
71
47030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวัน ไขลาเมา
10
128
8
72
47030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
9
73
47030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ศรีผักผ่อง
8
67
8
74
47030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ กุลอัก
12
133
8
75
47030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ อรรถสาร
12
185
8
76
47030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพล วงศ์กระจ่าง
7
54
8
77
47030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ แง่พรหม
7
78
8
78
47030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย เหลาคม
19
241
11
79
47030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ์
9
77
8
80
47030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
14
180
8
81
47030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ต้นภูบาล
13
167
9
82
47030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญนุช วันโนนาม
11
126
9
83
47030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาถณรงค์ กุลอัก
7
67
8
84
47030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงบุญ เถาโคตรศรี
7
105
8
85
47030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา คิดโสดา
12
140
8
86
47030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์
28
345
18
87
47030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์
15
182
11
88
47030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษ์ ใจแน่น
8
70
8
89
47030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ชิงชัย
12
166
9
90
47030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรเดช ศิริวานก
13
176
8
91
47030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญช่วย พันธ์เสนา
12
153
8
92
47030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา พันธ์เสนา
18
207
11
93
47030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ปริตวา
12
146
8
94
47030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์
9
149
9
95
47030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส สิงห์คาม
19
294
11
96
47030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
5
52
9
97
47030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ แช่มชื่น
25
408
20
98
47030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณที ศรีโนนยาง
16
155
11
99
47030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ ชรินทร์
20
252
13
100
47030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน
7
79
8
101
47030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
15
202
11
102
47030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช สุขสาลี
18
164
11
103
47030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร สิมลา
8
64
8
104
47030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา คุณละ
19
209
11
105
47030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ บุญสนอง
10
118
8
106
47030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุฒิ เทียนแก้ว
20
382
15
107
47030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น
31
531
27
108
47030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัย ปังอุทา
7
64
8
109
47030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ นันทะศรี
6
42
8
110
47030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ สัพโส
7
73
8
111
47030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทธวรรตน์ เพลิดพราว
7
104
8
112
47030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย โคงัน
11
90
8
113
47030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกริชเพชร คำโสภา
16
128
11
114
47030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ทองล้วน
8
59
8
115
47030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชล บุพศิริ
5
55
8
116
47030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เหลือขันธ์
10
104
8
117
47030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ แสนโคตร
17
229
11
118
47030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรชัย สมบูรณ์
8
126
8
119
47030120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
17
195
11
120
47030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
8
121
47030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา แสนโคตร
10
110
8
122
47030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ แสงลี
8
83
8
123
47030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรสันต์ พละศักดิ์
19
256
11
124
47030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เหลาสิทธิ์
23
322
16
125
47030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
9
78
8
126
47030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวทอง ราช้อน
7
85
8
127
47030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร
17
159
11
128
47030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
54
887
31
129
47030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย เฮียงราช
9
88
8
130
47030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชวุฒิ คำผุย
18
214
11
131
47030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ สุพรมอินทร์
9
93
8
132
47030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา คำภาจันทร์
11
82
8
133
47030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมนต์ ศรีสำอางค์
15
174
8
134
47030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหรรษา เกียววงค์
5
62
8
135
47030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ปัญหาวงศ์
19
157
11
136
47030137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์
24
392
16
137
47030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สำเภา
12
120
8
138
47030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
6
90
8
139
47030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต มินพิมาย
18
245
11
140
47030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ สู่สุข
19
214
11
141
47030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ขาวนาเข
19
270
11
142
47030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พละไกร
14
183
8
143
47030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงค์
10
116
9
144
47030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรง งิ้วไชยราช
10
121
8
145
47030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
74
9
146
47030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
5
57
9
147
47030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์
20
257
11
148
47030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลรัตน์ คิดโสดา
15
159
9
149
47030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ
16
186
12
150
47030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย
9
125
9
151
47030152
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ลาบัวใหญ่
19
254
11
152
47030153
ประถมศึกษา
นายชัดเจน กุลอัก
12
137
6
153
47030154
ประถมศึกษา
-
9
85
6
154
47030155
ประถมศึกษา
นายเจน ศรีคุณ
5
33
6
155
47030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์
18
223
11
156
47030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร คิดโสดา
13
139
8
157
47030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
11
61
9
158
47030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญทัน ไมอักรี
20
158
11
159
47030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทิศ ศรีหาพงษ์
6
35
5
160
47030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูใจ ทมถา
22
362
16
161
47030162
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงศ์ ดีวันไชย
27
395
19
162
47030163
ประถมศึกษา
-
2
5
2
163
47030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สัพโส
10
137
9
164
47030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต เดชขันธ์
20
220
12
165
47030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตเดช งิ้วโสม
16
157
9
166
47030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ธิราวรรณ
14
155
8
167
47030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ อัมลา
7
47
8
168
47030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว
10
109
8
169
47030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอมใจ บุญสินชัย
21
236
11
170
47030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สมบูรณ์
10
81
8
171
47030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์
20
175
11
172
47030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
19
7
173
47030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ปัญญารัตน์
7
58
8
174
47030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกองมา บุญชาญ
13
271
15
175
47030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์
20
174
11
176
47030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ ชายกวด
7
103
8
177
47030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช
10
104
8
178
47030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสันต์ จูมจันทา
9
68
8
179
47030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
19
8
180
47030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฮ็ง งิ้วไชยราช
18
226
11
181
47030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ไตรโยธี
88
1,537
42
182
47030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลชาติ อุปรี
18
191
11
รวม
2,542
30,454
1,836

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน