ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
48010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกแมน คัตทะจันทร์
วังตามัวกุรุคุ
19
317
13
2
48010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ม้าวเมืองคำ
วังตามัวกุรุคุ
8
51
8
3
48010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
วังตามัวกุรุคุ
7
69
9
4
48010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์
วังตามัวกุรุคุ
13
205
9
5
48010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
วังตามัวกุรุคุ
8
62
9
6
48010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังตามัวกุรุคุ
4
38
9
7
48010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
อนุบาล - ท่าค้อ-ขามเฒ่า
8
65
8
8
48010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา พรหมมา
อนุบาล - ท่าค้อ - ขามเฒ่า
16
170
11
9
48010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สีดาวงษ์
อนุบาล - ท่าค้อ - ขามเฒ่า
12
142
8
10
48010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร
ท่าค้อ - ขามเฒ่า
8
33
8
11
48010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล พันธ์ดี
คำเตย
14
175
8
12
48010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนรักษ์ จันทร์สด
คำเตย
14
153
8
13
48010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
คำเตย
5
26
7
14
48010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา โพธิ์เสนา
คำเตย
6
38
8
15
48010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ แสนเคน
คำเตย
20
297
12
16
48010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
คำเตย
10
76
8
17
48010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ คนยัง
คำเตย
8
76
8
18
48010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา นันชนะ
คำเตย
5
57
8
19
48010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
บ้านกลาง - ดงขวาง
22
260
11
20
48010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
บ้านกลาง-ดงขวาง
7
49
8
21
48010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทูล อภัยโส
ท่าค้อ-ขามเฒ่า
8
71
8
22
48010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสท้าน วารี
ท่าค้อ-ขามเฒ่า
26
434
17
23
48010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศลิษา ผลาจันทร์
ท่าค้อ-ขามเฒ่า
8
74
8
24
48010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลซื่อ สลางสิงห์
นครพนม
7
45
8
25
48010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร มีอภิรักษ์
นครพนม
16
194
11
26
48010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญประชา อินธิโคตร
สุนทรอาจสามารถนาทราย
6
28
8
27
48010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ภูมิตา
นครพนม
6
33
8
28
48010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรพิธ ควรรณสุ
หนองญาตินาราชควาย
12
158
8
29
48010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
หนองญาติ - นาราชควาย
6
53
8
30
48010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี โคตรพัฒน์
หนองญาตินาราชควาย
6
42
8
31
48010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา โพธิ์ตะนัง
หนองญาตินาราชควาย
6
31
7
32
48010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจติ ต้นสววรค์
หนองญาตินาราชควาย
11
134
8
33
48010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
นครพนม
95
2,237
63
34
48010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชาวัต แสงพรมศรี
อนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
6
29
8
35
48010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
สุนทรวิจิตรอาจสามารถนาทราย
41
880
25
36
48010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกลาง-ดงขวาง
6
37
8
37
48010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ สมกอง
บ้านกลาง-ดงขวาง
9
77
8
38
48010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ ดีพรม
บ้านกลาง - ดงขวาง
18
233
16
39
48010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
บ้านกลาง-ดงขวาง
14
138
8
40
48010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
บ้านกลาง-ดงขวาง
12
143
8
41
48010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเย็น สุทธะมา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
15
212
9
42
48010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
20
336
19
43
48010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินทร์ เฮียงราช
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
15
211
9
44
48010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทิวา มูลสาร
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
9
76
8
45
48010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายความสุข ไชยผง
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
13
207
8
46
48010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ บุตรวร
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
29
495
22
47
48010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
8
60
8
48
48010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงค์ ภูชุม
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
5
20
7
49
48010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภทรมาศ ภะวะ
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
12
116
11
50
48010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดชัย นันทะจักร์
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
8
71
8
51
48010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
18
256
11
52
48010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร บุญญาธนเตโชดม
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
10
89
8
53
48010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรากร เสรีกุล
วังตามัว-กุรุคุ
21
473
19
54
48010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ แสนแก้ว
วังตามัวกุรุคุ
8
100
8
55
48010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา ดวงปรีชา
วังตามัวกุรุคุ
10
121
8
56
48010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
วังตามัวกุรุคุ
19
261
11
57
48010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย สินพูน
หนองญาตินาราชควาย
9
43
8
58
48010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤติพงษ์ ชาวนา
หนองญาตินาราชควาย
8
79
8
59
48010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
นครพนม
7
38
8
60
48010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
หนองญาตินาราชควาย
11
134
8
61
48010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
หนองญาตินาราชควาย
19
328
11
62
48010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ นนทะแสน
สุนทรอาจสามารถนาทราย
17
167
11
63
48010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ศรีวรสาร
สุนทรอาจสามารถนาทราย
7
61
8
64
48010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระกุล สิทธิ
กุตาไก้-นามะเขือ
17
303
16
65
48010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุตาไก้นามะเขือ
6
34
8
66
48010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ผาพรม
กุตาไก้นามะเขือ
12
129
8
67
48010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุญแสน
กุตาไก้นามะเขือ
10
85
8
68
48010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
กุตาไก้นามะเขือ
10
92
8
69
48010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจัย มาภา
กุตาไก้นามะเขือ
17
190
11
70
48010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธีพงศ์ ยงยันต์
ปลาปากสว่างวิทย์
9
79
8
71
48010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสอน ดาษดา
ปลาปากสว่างวิทย์
8
69
8
72
48010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมณฑน์ สุขรี
ปลาปากสว่างวิทย์
9
80
8
73
48010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย บัวชุม
ปลาปากสว่างวิทย์
12
192
9
74
48010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุมหาชัย
6
58
8
75
48010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูซิม ไชยมาตย์
พระธาตุมหาชัย
12
128
8
76
48010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
พระธาตุมหาชัย
11
95
11
77
48010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
พระธาตุมหาชัย
12
148
8
78
48010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาสินี พุทธดี
กุตาไก้-นามะเขือ
12
115
8
79
48010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา กมลคุรุสกุล
กุตาไก้นามะเขือ
20
264
13
80
48010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ อรรคสังข์
กุตาไก้ นามะเขือ
10
133
8
81
48010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ นามสง่า
กุตาไก้-นามะเขือ
12
166
8
82
48010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว
ปลาปากสว่างวิทย์
26
514
20
83
48010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมียน จองลีพันธ์
ปลาปากสว่างวิทย์
6
60
7
84
48010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย คำเห็น
ปลาปากสว่างวิทย์
8
68
7
85
48010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกร โพธิราช
ปลาปากสว่างวิทย์
7
54
8
86
48010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปลาปากสว่างวิทย์
8
64
8
87
48010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิต โกพล
ปลาปากสว่างวิทย์วิทยา
16
188
11
88
48010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ บุญโสม
ปลาปากสว่างวิทย์
8
66
8
89
48010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต ศรีวรมย์
ปลาปากสว่างวิทย์
7
47
6
90
48010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปลาปากสว่างวิทย์
5
51
8
91
48010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
พระธาตุมหาชัย
7
54
8
92
48010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
พระธาตุมหาชัย
13
119
8
93
48010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
พระธาตุมหาชัย
12
165
8
94
48010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุมหาชัย
6
31
8
95
48010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกัณท์ ต้องเดช
พระธาตุมหาชัย
9
65
8
96
48010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณอนรรฆ์ สุขรี
พระธาตุมหาชัย
7
58
8
97
48010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุมหาชัย
6
72
8
98
48010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐวิชญ์ พรประจักษ์จิตร
หนองฮีหนองเทาใหญ่
19
232
11
99
48010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต นามพลแสน
หนองฮีหนองเทาใหญ่
7
105
8
100
48010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล โคตตะวงศ์
หนองฮีหนองเทาใญ่
17
344
17
101
48010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย ไกรษร
หนองฮีหนองเทาใหญ่
6
76
7
102
48010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย แก้วประเสริฐ
หนองฮีหนองเทาใหญ่
7
34
8
103
48010110
ประถมศึกษา
-
หนองฮีหนองเทาใหญ่
6
50
6
104
48010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี เรณูร่วง
หนองฮีหนองเทาใหญ่
8
110
8
105
48010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองฮี-หนองเทาใหญ่
5
57
7
106
48010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิณกรณ์ มหาโคตร
พระธาตุมรุกขนคร
13
138
8
107
48010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พรมอารักษ์
พระธาตุมรุกขนคร
10
167
8
108
48010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต วรศรี
พระธาตุมรุกขนคร
12
109
8
109
48010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุมรุกขนคร
5
29
8
110
48010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐญานี ธงยศ
พระธาตุมรุกขนคร
6
63
8
111
48010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก นวลจันทร์
พระธาตุมรุกขนคร
15
142
8
112
48010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุมรุกขนคร
8
92
8
113
48010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาชาติ รัตนวรรณี
พระธาตุพนม
45
986
33
114
48010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกมินทร์ ชินโคตร
พระธาตุพนม
10
84
8
115
48010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลชัย สุขคณา
พระธาตุพนม
36
698
22
116
48010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
พระธาตุพนม
7
42
8
117
48010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ พลอาสา
นาถ่อนโพนแพง
13
156
8
118
48010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
นาถ่อนโพนแพง
8
52
8
119
48010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พลเชียงขวาง
นาถ่อนโพนแพง
11
126
8
120
48010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาถ่อนโพนแพง
6
36
7
121
48010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ เข็มปัญญา
นาถ่อนโพนแพง
7
46
8
122
48010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ โกพลรัตน์
นาถ่อนโพนแพง
6
76
8
123
48010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
อุ่มเหม้านาหนาด
9
101
8
124
48010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุ่มเหม้านาหนาด
5
24
8
125
48010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพันธ์ นามโสรส
อุ่มเหม้านาหนาด
9
97
8
126
48010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ ทองวิทยาพร
อุ่มเหม้านาหนาด
7
37
8
127
48010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
7
37
8
128
48010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา หรสิทธิ์
ฝั่งแดง-น้ำก่ำ
14
98
11
129
48010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาทิต วารีย์
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
14
250
9
130
48010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
6
43
8
131
48010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภิญญตา พันธรักษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
7
64
8
132
48010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษเรศ พิมพิลา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
8
89
8
133
48010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภราดร บุญส่ง
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
16
167
11
134
48010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
5
47
8
135
48010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ฤๅชา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
9
100
8
136
48010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
19
213
11
137
48010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นวลฉ่ำ
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
13
123
8
138
48010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ขุมทอง
พระธาตุพนม
14
150
8
139
48010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
พระธาตุพนม
9
117
8
140
48010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตรีทิพย์ วิโย
พระธาตุพนม
11
68
11
141
48010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สุวรรณ
พระธาตุพนม
7
79
8
142
48010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเษก บัวชุม
นาถ่อนโพนแพง
10
92
8
143
48010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ พลพิทักษ์
นาถ่อนโพนแพง
13
122
8
144
48010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง
นาถ่อนโพนแพง
18
160
11
145
48010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
พระธาตุมรุกขนคร
20
215
11
146
48010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
อุ่มเหม้านาหนาด
13
249
9
147
48010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุ่มเหม้านาหนาด
5
56
8
148
48010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
อุ่มเหม้านาหนาด
12
147
8
149
48010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แสนสุภา
อุ่มเหม้านาหนาด
5
37
8
150
48010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันคำ บัวสาย
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
20
199
11
151
48010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมี เขียวโป
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
7
35
8
152
48010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช บัวชุม
โคกหินแฮ่
9
88
8
153
48010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อุคำ
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
12
96
8
154
48010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ แก่นจันทร์
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
7
41
8
155
48010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
6
39
8
156
48010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
12
127
8
157
48010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ มีโชติ
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
9
74
8
158
48010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
7
48
8
159
48010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ อินทร์ติยะ
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
16
144
11
160
48010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา หงษาวงษ์
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
7
56
8
161
48010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ภูมิลุน
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
7
49
8
162
48010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี ภูสวัสดิ์
โพนทองหนองย่างนางาม
16
162
11
163
48010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุง สารทอง
โพนทองหนองย่างนางาม
17
189
11
164
48010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเดช ศรีหาเศษ
โพนทองหนองย่างนางาม
9
85
8
165
48010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
โพนทองหนองย่างนางาม
12
138
8
166
48010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักพร อัตติยะ
โพนทองหนองย่างนางาม
9
76
8
167
48010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต บุญญานุภาพ
โพนทองหนองย่างนางาม
5
62
8
168
48010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองหนองย่างนางาม
7
28
8
169
48010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล นามพลแสน
โพนทองหนองย่างนางาม
14
127
8
170
48010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท ปรัญญา
เรณูนคร
21
450
16
171
48010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทอม อักขระ
โพนทองหนองย่างนางาม
6
41
7
172
48010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อินทะโร
เรณูนคร
8
57
8
173
48010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวินทร์ โพธิสาขา
เรณูนคร
25
510
19
174
48010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต เขียนสาร์
เรณูนคร
5
35
8
175
48010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุโพธิ์
เรณูนคร
6
54
8
176
48010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต
เรณูนคร
9
53
8
177
48010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน
เรณูนคร
10
96
8
178
48010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เรณูนคร
3
33
8
179
48010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง กัตติยบุตร
เรณูนคร
7
71
8
180
48010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
โพนทองหนองย่างนางาม
21
166
11
181
48010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย แก้วมณีชัย
โพนทองหนองย่างนางาม
7
53
8
182
48010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวชน บัวสาย
โพนทองหนองย่างนางาม
9
60
8
183
48010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
10
111
8
184
48010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
33
525
22
185
48010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
12
148
8
186
48010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร เทือกตาทอง
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
6
52
8
187
48010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี เครือพันธ์
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
20
295
14
188
48010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุตรชา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
9
113
8
189
48010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย แสนศรี
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
5
43
8
190
48010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหงษา วงค์จำปา
นาแก นาคู่
59
1,237
41
191
48010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ แสนมิตร
นาแกนาคู่
9
91
8
192
48010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุลักษณ์ เครือคำ
นาแกนาคู่
7
100
8
193
48010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
นาแก-นาคู่
6
71
9
194
48010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีพยอม
นาแกนาคู่
17
191
11
195
48010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สิทธิเสนา
นาแก นาคู่
7
49
8
196
48010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง ยตะโคตร
นาแกนาคู่
4
79
8
197
48010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ เพียรชนะ
พระซองนาเลียง
15
152
11
198
48010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานตพล สินพูน
พระซองนาเลียง
8
50
8
199
48010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ นวลงาม
พระซองนาเลียง
7
70
8
200
48010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา แสนมิตร
พระซองนาเลียง
9
77
8
201
48010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี เชื้อกุลา
บ้านแก้งหนองสังข์
8
68
8
202
48010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เผือดผุด
บ้านแก้งหนองสังข์
9
118
8
203
48010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
บ้านแก้งหนองสังข์
6
31
8
204
48010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลินี วิโย
บ้านแก้งหนองสังข์
9
63
8
205
48010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญร่วม คิดการ
บ้านแก้งหนองสังข์
13
202
9
206
48010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
พระซองนาเลียง
9
79
8
207
48010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วงค์ศรีชา
นาแกนาคู่
12
149
8
208
48010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทัย วิโย
พระซองนาเลียง
8
86
8
209
48010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ ปรัญญา
พระซองนาเลียง
10
114
8
210
48010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม
พระซองนาเลียง
7
42
8
211
48010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์
พระซองนาเลียง
11
117
8
212
48010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทัด วงค์จำปา
พระซองนาเลียง
11
96
8
213
48010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
ธารน้ำใจ
18
309
12
214
48010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ ปู่บุตรชา
พิมานพุ่มแกสีชมพู
10
58
8
215
48010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
พิมานพุ่มแกสีชมพู
7
46
9
216
48010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิศ กัลยาแก้ว
พิมานพุ่มแกสีชมพู
9
124
8
217
48010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมานพุ่มแกสีชมพู
4
29
9
218
48010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี
พิมานพุ่มแกสีชมพู
7
38
8
219
48010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
พิมานพุ่มแกสีชมพู
6
40
11
220
48010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ พันธรักษา
พิมาน พุ่มแก สีชมพู
7
103
8
221
48010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมานพุ่มแกสีชมพู
6
69
8
222
48010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมานพุ่มแกสีชมพู
10
53
8
223
48010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุนา แสงชาติ
พิมานพุ่มแกสีชมพู่
8
78
8
224
48010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมานพุ่มแกสีชมพู
5
43
8
225
48010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตนชัย ฝาระมี
พิมานพุ่มแกสีชมพู
7
47
8
226
48010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมานพุ่มแกสีชมพู
7
51
8
227
48010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิมาน พุ่มแก สีชมพู
6
90
8
228
48010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ทัดสา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
8
74
8
229
48010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด วังทะพันธ์
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
12
126
8
230
48010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สูญราช
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
13
118
8
231
48010247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง สูญราช
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
15
104
11
232
48010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแหวน แสนสามารถ
บ้านแก้งหนองสังข์
5
56
8
233
48010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
บ้านแก้งหนองสังข์
9
91
8
234
48010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
บ้านแก้งหนองสังข์
6
40
7
235
48010251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
บ้านแก้งหนองสังข์
24
380
18
236
48010252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไฉน มีบุญ
วังยางพัฒนา
19
188
11
237
48010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
วังยางพัฒนา
9
110
8
238
48010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
วังยางพัฒนา
5
51
8
239
48010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ เทือกขันตี
วังยางพัฒนา
14
116
11
240
48010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิระวรรณ พลธิราช
วังยางพัฒนา
11
118
8
241
48010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังยางพัฒนา
7
62
8
242
48010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม อ้วนกันยา
วังยางพัฒนา
11
92
8
243
48010259
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย ไชยนาน
วังยางพัฒนา
9
98
8
244
48010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา สัพโส
วังยางพัฒนา
7
47
8
245
48010261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรยา วงค์หนายโกด
วังยางพัฒนา
7
67
8
246
48010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
วังยางพัฒนา
9
89
8
247
48010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังยางพัฒนา
5
34
7
248
48010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังยางพัฒนา
6
82
9
249
48010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ทัดสา
วังยางพัฒนา
9
92
8
รวม
2,803
34,026
2,371

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน