ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1048190086
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ พินิจกิจ
ไชยบุรี
2
1048190087
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
ไชยบุรี
3
1048190088
48020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
4
1048190089
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ท้าวกลาง
ไชยบุรี
5
1048190090
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
ไชยบุรี
6
1048190091
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
ไชยบุรี
7
1048190092
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยพงศ์ อุดมเดชาเวทย์
ไชยบุรี
8
1048190094
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
ไชยบุรี
9
1048190071
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
ท่าจำปา
10
1048190072
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูยนที ภาวรัศมิ์
ท่าจำปา
11
1048190073
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
ท่าจำปา
12
1048190074
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต พรเตชาวัชร์
ท่าจำปา
13
1048190075
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย จันทร์แก้ว
ท่าจำปา
14
1048190076
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ไขแสง
ท่าจำปา
15
1048190077
48020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
ท่าจำปา
16
1048190078
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
17
1048190079
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
อุเทน โนนตาล
18
1048190070
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหยู่ เตียงสกุล
ท่าอุเทนโนนตาล
19
1048190069
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
อุเทน-โนนตาล
20
1048190081
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
ท่าอุเทนโนนตาล
21
1048190082
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
อุเทนโนนตาล
22
1048190083
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
อุเทนโนนตาล
23
1048190084
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
ท่าอุเทน-โนนตาล
24
1048190080
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
ท่าอุเทนโนนตาล
25
1048190095
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ พรหมวงศ์
ชายโขง
26
1048190096
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันดล จันทกุล
ชายโขง
27
1048190097
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
ชายโขง
28
1048190099
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ แก้วลา
ชายโขง
29
1048190093
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร โพธิ์สุ
ชายโชง
30
1048190100
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ชายโขง
31
1048190103
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
ชายโขง
32
1048190104
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ยะสะกะ
ชายโขง
33
1048190114
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
เวินพระบาทรามราช
34
1048190112
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
เวินพระบาทรามราช
35
1048190113
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชัย ไชยนาน
เวินพระบาทรามราช
36
1048190109
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
เวินพระบาทรามราช
37
1048190110
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
เวินพระบาทรามราช
38
1048190111
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ศรีสมยา
เวินพระบาทรามราช
39
1048190108
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
เวินพระบาทรามราช
40
1048190105
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
เวินพระบาทรามราช
41
1048190106
48020043
ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
42
1048190107
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี วีระชานนท์
เวินพระบาทรามราช
43
1048190101
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรรถ วรรณฟัก
ชายโขง
44
1048190102
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
ชายโขง
45
1048190256
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
โพนทองนาเข
46
1048190261
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
47
1048190249
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
แพงลำโขง
48
1048190250
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
49
1048190244
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
แพงลำโขง
50
1048190245
48020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
51
1048190246
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
52
1048190241
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
53
1048190242
48020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
54
1048190243
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางส่งศรี ศิริผลา
แพงลำโขง
55
1048190254
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
แพงลำโขง
56
1048190248
48020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภพ บุพศิริ
แพงลำโขง
57
1048190251
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ วรผาบ
แพงลำโขง
58
1048190252
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
59
1048190255
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
60
1048190260
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
โพนทองนาเข
61
1048190263
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
โพนทองนาเข
62
1048190247
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
โพนทอง
63
1048190257
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ภู่น้อย
โพนทองนาเข
64
1048190258
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
โพนทองนาเข
65
1048190259
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
โพนทองนาเข
66
1048190264
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
หนองแวง
67
1048190265
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
หนองแวง
68
1048190266
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
69
1048190267
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
หนองแวง
70
1048190268
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต คำหันอรรค
หนองแวง
71
1048190269
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
หนองแวง
72
1048190262
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลพล นนทะแสง
หนองแวง
73
1048190376
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา นคะจัด
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
74
1048190378
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
75
1048190379
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล สุภาทอง
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
76
1048190380
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
77
1048190366
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
78
1048190381
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยชัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์
ลุ่มน้ำสงคราม
79
1048190388
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
ตำบลนาคำ
80
1048190389
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
ตำบลนาคำ
81
1048190390
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลนาคำ
82
1048190391
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลโรงเรียนนาคำ
83
1048190392
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
ตำบลนาคำ
84
1048190393
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
นาคำ
85
1048190394
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
ตำบลนาคำ
86
1048190396
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เยียวรัมย์
ลำน้ำห้วยโคน
87
1048190387
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
ร่มสนธิ์
88
1048190395
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คำหา
ลำน้ำห้วยโคน
89
1048190385
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำห้วยโคน
90
1048190386
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
ลำน้ำห้วยโคน
91
1048190377
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
92
1048190375
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
93
1048190355
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
ร่มสนธิ์
94
1048190356
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา คะษาวงค์
ร่มสนธิ์
95
1048190357
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ปักกาเวสา
ร่มสนธิ์
96
1048190358
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร มั่นธง
เครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
97
1048190382
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
ลำน้ำห้วยโคน
98
1048190383
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
ลำน้ำห้วยโคน
99
1048190359
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
ร่มสนธิ์
100
1048190352
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา วะชุม
ร่มสนธิ์
101
1048190353
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
ร่มสนธิ์
102
1048190354
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
ร่มสนธิ์
103
1048190384
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
ลุ่มน้ำสงคราม
104
1048190371
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันทสิทธิ์
ลุ่มน้ำสงคราม
105
1048190372
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำสงคราม
106
1048190373
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
เครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
107
1048190365
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
108
1048190360
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
สามผง บ้านข่่า ท่าบ่อ
109
1048190361
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
110
1048190362
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
111
1048190363
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
112
1048190364
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
113
1048190367
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส อัมไพพันธ์
โรงเรียนลุ่มน้ำสงคราม
114
1048190368
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
ลุ่มน้ำสงคราม
115
1048190369
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
ลุ่มน้ำสงคราม
116
1048190370
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
ลุ่มน้ำสงคราม
117
1048190238
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำลือ บินศรี
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
118
1048190235
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
119
1048190234
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์ทอง
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
120
1048190223
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
นางัว
121
1048190217
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
นางัว
122
1048190218
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
นางัว
123
1048190219
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
นางัว
124
1048190220
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
นางัว
125
1048190221
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
นางัว
126
1048190222
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์
นางัว
127
1048190233
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
128
1048190236
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู แดงวิเศษ
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
129
1048190237
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
130
1048190239
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เถรวงแก้ว
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
131
1048190240
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
132
1048190224
48020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ปัญญาบุตร
เสียวเหล่าพัฒนา
133
1048190225
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
เสียวเหล่าพัฒนา
134
1048190226
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ บุพศิริ
เสียว-เหล่าพัฒนา
135
1048190227
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ คำชนะ
เสียวเหล่าพัฒนา
136
1048190228
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
เสียวเหล่าพัฒนา
137
1048190229
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
เสียวเหล่าพัฒนา
138
1048190230
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ยาใจ เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
139
1048190231
48020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพท วงษาเนาว์
เสียวเหล่าพัฒนา
140
1048190232
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงทอง เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
141
1048190409
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
142
1048190410
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
นาขมิ้นโพนบกนาใน
143
1048190412
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกแมน คัตทะจันทร์
โพนบก นาขมิ้น นาใน
144
1048190413
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
145
1048190415
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
นาขมิ้น โพนบก นาใน
146
1048190416
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
147
1048190418
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาขมิ้น โพนบก นาใน
148
1048190419
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาขมิ้น โพนบก นาใน
149
1048190407
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
ลำน้ำทวย
150
1048190404
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ สุวรรณเทน
ลำน้ำทวย
151
1048190405
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์
ลำน้ำทวย
152
1048190406
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
ลำน้ำทวย
153
1048190420
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สิทธิพา
ค้อพัฒนา
154
1048190421
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
155
1048190422
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
โรงเรียนค้อพัฒนา
156
1048190423
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
ค้อพัฒนา
157
1048190424
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจลน์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
158
1048190425
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ภัณฑ์ ไกยศรี
ค้อพัฒนา
159
1048190426
48020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
ค้อพัฒนา
160
1048190403
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
ลำน้ำทวย
161
1048190401
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ลำน้ำทวย
162
1048190402
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
ลำน้ำทวย
163
1048190408
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
นาขมิ้นโพนบกนาใน
164
1048190411
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
165
1048190414
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
นาขมิ้นโพนบกนาใน
166
1048190397
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ศรีลาศักดิ์
ลำน้ำทวย
167
1048190398
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
ลำน้ำทวย
168
1048190399
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ศรีวรสาร
ลำน้ำทวย
169
1048190400
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
ลำน้ำทวย
170
1048190417
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
ลำนํ้าทวย
171
1048190439
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
หนองซนดอนเตย
172
1048190440
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ยะภักดี
หนองชน ดอนเตย
173
1048190434
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
หนองซนดอนเตย
174
1048190438
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
หนองซนดอนเตย
175
1048190431
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ติยะบุตร
นาทม
176
1048190432
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
นาทม
177
1048190427
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพหม
นาทม
178
1048190428
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
นาทม
179
1048190429
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
นาทม
180
1048190430
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภสิทธิ์ ดำบรรพ์
โรงเรียนนาทม
181
1048190433
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
หนองซนดอนเตย
182
1048190437
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
หนองซนดอนเตย
183
1048190435
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร วงษ์ตาแสง
หนองซนดอนเตย
184
1048190436
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
หนองซนดอนเตย
185
1048190441
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
หนองซน ดอนเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]