ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1048190086
48020001
190086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ พินิจกิจ
ไชยบุรี
2
1048190087
48020002
190087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
ไชยบุรี
3
1048190088
48020003
190088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
4
1048190089
48020004
190089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
5
1048190090
48020005
190090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
6
1048190091
48020006
190091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม สิทธิพา
ไชยบุรี
7
1048190092
48020007
190092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยพงศ์ อุดมเดชาเวทย์
ไชยบุรี
8
1048190094
48020008
190094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
ไชยบุรี
9
1048190071
48020009
190071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
ท่าจำปา
10
1048190072
48020010
190072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูยนที ภาวรัศมิ์
ท่าจำปา
11
1048190073
48020011
190073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
ท่าจำปา
12
1048190074
48020012
190074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต พรเตชาวัชร์
ท่าจำปา
13
1048190075
48020013
190075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย จันทร์แก้ว
ท่าจำปา
14
1048190076
48020014
190076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
15
1048190077
48020015
190077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
16
1048190078
48020016
190078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
17
1048190079
48020017
190079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
อุเทน โนนตาล
18
1048190070
48020018
190070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหยู่ เตียงสกุล
ท่าอุเทนโนนตาล
19
1048190069
48020019
190069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
อุเทน-โนนตาล
20
1048190081
48020021
190081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
ท่าอุเทนโนนตาล
21
1048190082
48020022
190082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
อุเทนโนนตาล
22
1048190083
48020023
190083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
อุเทนโนนตาล
23
1048190084
48020024
190084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นชัย พิกุลศรี
ท่าอุเทน-โนนตาล
24
1048190080
48020025
190080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ชำนาญไพร
ท่าอุเทนโนนตาล
25
1048190095
48020026
190095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร ไชยประการ
ชายโขง
26
1048190096
48020027
190096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันดล จันทกุล
ชายโขง
27
1048190097
48020028
190097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี วีระชานนท์
ชายโขง
28
1048190099
48020030
190099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรเดชา เรียมแสน
ชายโขง
29
1048190093
48020031
190093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลพล นนทะแสง
ชายโชง
30
1048190100
48020032
190100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ชายโขง
31
1048190103
48020033
190103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
32
1048190104
48020034
190104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
ชายโขง
33
1048190114
48020035
190114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิราพรรณ ป้องหลักคำ
เวินพระบาทรามราช
34
1048190112
48020036
190112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรโชติ ใจตรง
เวินพระบาทรามราช
35
1048190113
48020037
190113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
เวินพระบาทรามราช
36
1048190109
48020038
190109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
เวินพระบาทรามราช
37
1048190110
48020039
190110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย เดชขันธ์
เวินพระบาทรามราช
38
1048190111
48020040
190111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ศรีสมยา
เวินพระบาทรามราช
39
1048190108
48020041
190108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
40
1048190105
48020042
190105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครราช อันสุข
เวินพระบาทรามราช
41
1048190106
48020043
190106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง ตาลแจ่ม
เวินพระบาทรามราช
42
1048190107
48020044
190107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
43
1048190101
48020045
190101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรรถ วรรณฟัก
ชายโขง
44
1048190102
48020046
190102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
ชายโขง
45
1048190256
48020047
190256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
โพนทองนาเข
46
1048190261
48020048
190261
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
47
1048190249
48020050
190249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใหม่ สิทธิวัชระชัย
แพงริมโขง
48
1048190250
48020051
190250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร โพธิ์ศรี
แพงลำโขง
49
1048190244
48020052
190244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
แพงลำโขง
50
1048190245
48020053
190245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
51
1048190246
48020054
190246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ หิรัญเกิด
แพงลำโขง
52
1048190241
48020055
190241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จิ่มอาษา
53
1048190242
48020056
190242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
54
1048190243
48020057
190243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางส่งศรี ศิริผลา
แพงลำโขง
55
1048190254
48020059
190254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
แพงลำโขง
56
1048190248
48020060
190248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภพ บุพศิริ
แพงลำโขง
57
1048190251
48020061
190251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
58
1048190252
48020062
190252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน วงค์หนายโกด
แพงลำโขง
59
1048190255
48020063
190255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
โพนทองนาเข
60
1048190260
48020064
190260
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
61
1048190263
48020065
190263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
62
1048190247
48020066
190247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
โพนทอง
63
1048190257
48020067
190257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
64
1048190258
48020068
190258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
โพนทองนาเข
65
1048190259
48020069
190259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
โพนทองนาเข
66
1048190264
48020070
190264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
หนองแวง
67
1048190265
48020071
190265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
หนองแวง
68
1048190266
48020072
190266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
หนองแวง
69
1048190267
48020073
190267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
หนองแวง
70
1048190268
48020074
190268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต คำหันอรรค
หนองแวง
71
1048190269
48020075
190269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
หนองแวง
72
1048190262
48020076
190262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองแวง
73
1048190376
48020077
190376
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา นคะจัด
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
74
1048190378
48020078
190378
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง คำเกษ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
75
1048190379
48020079
190379
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
76
1048190380
48020080
190380
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล อุผา
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
77
1048190366
48020081
190366
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ยอดนารี
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
78
1048190381
48020082
190381
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยชัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
79
1048190388
48020083
190388
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ ควรครู
ตำบลนาคำ
80
1048190389
48020084
190389
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
ตำบลนาคำ
81
1048190390
48020085
190390
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิทย์ บุตรสาร
โรงเรียนตำบลนาคำ
82
1048190391
48020086
190391
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
ตำบลโรงเรียนนาคำ
83
1048190392
48020087
190392
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
ตำบลนาคำ
84
1048190393
48020088
190393
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู ประเสริฐสังข์
85
1048190394
48020089
190394
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
ตำบลนาคำ
86
1048190396
48020090
190396
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เยียวรัมย์
ร่มสนธิ์
87
1048190387
48020091
190387
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์
ร่มสนธิ์
88
1048190395
48020092
190395
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
ร่มสนธิ์
89
1048190385
48020093
190385
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี สารการ
ร่มสนธิ์
90
1048190386
48020094
190386
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
ร่มสนธิ์
91
1048190377
48020095
190377
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
92
1048190375
48020096
190375
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุศล วรรณวงศ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
93
1048190355
48020098
190355
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา วะชุม
ร่มสนธิ์
94
1048190356
48020099
190356
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา คะษาวงค์
ร่มสนธิ์
95
1048190357
48020100
190357
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ปักกาเวสา
ร่มสนธิ์
96
1048190358
48020101
190358
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร มั่นธง
เครือข่ายร่มสนธิ์
97
1048190382
48020102
190382
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
ร่มสนธิ์
98
1048190383
48020103
190383
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
ร่มสนธิ์
99
1048190359
48020104
190359
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
ร่มสนธิ์
100
1048190352
48020105
190352
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่าง โกษาแสง
ร่มสนธิ์
101
1048190353
48020106
190353
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
ร่มสนธิ์
102
1048190354
48020107
190354
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร ไชยยศ
ร่มสนธิ์
103
1048190384
48020108
190384
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
ลุ่มน้ำสงคราม
104
1048190371
48020109
190371
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันทสิทธิ์
ลุ่มน้ำสงคราม
105
1048190372
48020110
190372
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ นามเสาร์
ลุ่มน้ำสงคราม
106
1048190373
48020111
190373
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
เครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
107
1048190365
48020112
190365
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
108
1048190360
48020113
190360
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สามผง บ้านข่่า ท่าบ่อ
109
1048190361
48020114
190361
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ เหมื้อนงูเหลืม
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
110
1048190362
48020115
190362
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
111
1048190363
48020116
190363
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
112
1048190364
48020117
190364
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส อัมไพพันธ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
113
1048190367
48020118
190367
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
โรงเรียนลุ่มน้ำสงคราม
114
1048190368
48020119
190368
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
ลุ่มน้ำสงคราม
115
1048190369
48020120
190369
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
ลุ่มน้ำสงคราม
116
1048190370
48020121
190370
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
ลุ่มน้ำสงคราม
117
1048190238
48020122
190238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำลือ บินศรี
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
118
1048190235
48020123
190235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
119
1048190234
48020124
190234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์ทอง
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
120
1048190223
48020125
190223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
นางัว
121
1048190217
48020126
190217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
นางัว
122
1048190218
48020127
190218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
นางัว
123
1048190219
48020128
190219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
-
124
1048190220
48020129
190220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางัว
125
1048190221
48020130
190221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
นางัว
126
1048190222
48020131
190222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์
นางัว
127
1048190233
48020132
190233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
128
1048190236
48020133
190236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู แดงวิเศษ
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
129
1048190237
48020134
190237
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
130
1048190239
48020135
190239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เถรวงแก้ว
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
131
1048190240
48020136
190240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
132
1048190224
48020137
190224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ปัญญาบุตร
เสียวเหล่าพัฒนา
133
1048190225
48020138
190225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
เสียวเหล่าพัฒนา
134
1048190226
48020139
190226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ บุพศิริ
เสียว-เหล่าพัฒนา
135
1048190227
48020140
190227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ คำชนะ
เสียวเหล่าพัฒนา
136
1048190228
48020141
190228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
เสียวเหล่าพัฒนา
137
1048190229
48020142
190229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
เสียวเหล่าพัฒนา
138
1048190230
48020143
190230
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ยาใจ เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
139
1048190231
48020144
190231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพท วงษาเนาว์
เสียวเหล่าพัฒนา
140
1048190232
48020145
190232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงทอง เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
141
1048190409
48020146
190409
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
142
1048190410
48020147
190410
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ พรหมวงศ์
โพนบกนาขมิ้นนาใน
143
1048190412
48020148
190412
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกแมน คัตทะจันทร์
โพนบก นาขมิ้น นาใน
144
1048190413
48020149
190413
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล สุภาทอง
นาขมิ้น โพนบก นาใน
145
1048190415
48020150
190415
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
นาขมิ้น โพนบก นาใน
146
1048190416
48020151
190416
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
147
1048190418
48020152
190418
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
นาขมิ้น โพนบก นาใน
148
1048190419
48020153
190419
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
นาขมิ้น โพนบก นาใน
149
1048190407
48020154
190407
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วงษาเนาว์
ลำน้ำทวย
150
1048190404
48020155
190404
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ สุวรรณเทน
ลำน้ำทวย
151
1048190405
48020156
190405
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์
ลำน้ำทวย
152
1048190406
48020157
190406
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
ลำน้ำทวย
153
1048190420
48020158
190420
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดสาคร สิงหันต์
ค้อพัฒนา
154
1048190421
48020159
190421
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
155
1048190422
48020160
190422
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนค้อพัฒนา
156
1048190423
48020161
190423
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
ค้อพัฒนา
157
1048190424
48020162
190424
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ พรมนิล
ค้อพัฒนา
158
1048190425
48020163
190425
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจลน์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
159
1048190426
48020164
190426
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
ค้อพัฒนา
160
1048190403
48020165
190403
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
ลำน้ำทวย
161
1048190401
48020166
190401
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ จันทา
ลำน้ำทวย
162
1048190402
48020167
190402
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
ลำน้ำทวย
163
1048190408
48020168
190408
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ นิคำ
นาขมิ้นโพนบกนาใน
164
1048190411
48020169
190411
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
165
1048190414
48020170
190414
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
166
1048190397
48020171
190397
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ศรีลาศักดิ์
ลำน้ำทวย
167
1048190398
48020172
190398
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกาญจน์ภัณฑ์ ไกยศรี
ลำน้ำทวย
168
1048190399
48020173
190399
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ นาวงหา
ลำน้ำทวย
169
1048190400
48020174
190400
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ลำน้ำทวย
170
1048190417
48020175
190417
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ศรีวรสาร
ลำนํ้าทวย
171
1048190439
48020176
190439
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
หนองซนดอนเตย
172
1048190440
48020177
190440
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองชน ดอนเตย
173
1048190434
48020178
190434
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
หนองซนดอนเตย
174
1048190438
48020179
190438
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
หนองซนดอนเตย
175
1048190431
48020180
190431
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาทม
176
1048190432
48020181
190432
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาทม
177
1048190427
48020182
190427
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพหม
นาทม
178
1048190428
48020183
190428
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
นาทม
179
1048190429
48020184
190429
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
นาทม
180
1048190430
48020185
190430
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนาทม
181
1048190433
48020186
190433
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
หนองซนดอนเตย
182
1048190437
48020187
190437
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุช ศิริวงศ์
หนองซนดอนเตย
183
1048190435
48020188
190435
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร วงษ์ตาแสง
หนองซนดอนเตย
184
1048190436
48020189
190436
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
185
1048190441
48020190
190441
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
หนองซน ดอนเตย