ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
ไชยบุรี
12
210
8
2
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
ไชยบุรี
7
88
8
3
48020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
0
0
0
4
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
5
29
7
5
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
ไชยบุรี
7
68
8
6
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
ไชยบุรี
19
227
11
7
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย บุญญศรี
ไชยบุรี
14
161
11
8
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
6
66
8
9
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
ท่าจำปา
19
412
18
10
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
5
39
8
11
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
ท่าจำปา
15
260
12
12
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต พรเตชาวัชร์
ท่าจำปา
7
99
8
13
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ไขแสง
ท่าจำปา
12
138
8
14
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
7
72
8
15
48020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
0
0
0
16
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
ท่าจำปา
9
74
8
17
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุเทน โนนตาล
11
188
8
18
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
ท่าอุเทนโนนตาล
4
41
8
19
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
อุเทน-โนนตาล
20
319
13
20
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าอุเทนโนนตาล
4
42
8
21
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
อุเทนโนนตาล
9
132
8
22
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
อุเทนโนนตาล
5
57
8
23
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าอุเทน-โนนตาล
7
102
8
24
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
ท่าอุเทนโนนตาล
8
87
8
25
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ พรหมวงศ์
ชายโขง
15
148
11
26
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
4
52
8
27
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
ชายโขง
6
75
8
28
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
6
53
8
29
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโชง
3
59
8
30
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ชายโขง
16
255
13
31
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
ชายโขง
12
163
8
32
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
6
88
8
33
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
เวินพระบาทรามราช
12
165
8
34
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
เวินพระบาทรามราช
8
82
8
35
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
5
88
8
36
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
เวินพระบาทรามราช
13
221
13
37
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
7
104
8
38
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
เวินพระบาทรามราช
20
348
12
39
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
12
131
8
40
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
เวินพระบาทรามราช
11
129
8
41
48020043
ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
6
29
8
42
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา มาประสพ
เวินพระบาทรามราช
4
51
9
43
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเดชา เรียมแสน
ชายโขง
16
253
11
44
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
ชายโขง
12
142
8
45
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
โพนทองนาเข
17
244
11
46
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
1
14
8
47
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
แพงลำโขง
7
119
8
48
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
3
74
8
49
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
แพงลำโขง
8
110
8
50
48020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
0
0
0
51
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
3
43
8
52
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
แพงลำโขง
59
1,362
44
53
48020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
0
0
0
54
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
4
89
8
55
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
แพงลำโขง
8
57
9
56
48020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภพ บุพศิริ
แพงลำโขง
16
182
11
57
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
3
43
8
58
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
แพงลำโขง
7
61
8
59
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
โพนทองนาเข
7
91
8
60
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
5
48
8
61
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
โพนทองนาเข
5
63
8
62
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทอง
2
55
8
63
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
4
59
8
64
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
โพนทองนาเข
7
97
8
65
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
โพนทองนาเข
17
172
11
66
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
หนองแวง
11
144
8
67
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
หนองแวง
13
181
8
68
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
หนองแวง
6
88
8
69
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
หนองแวง
10
82
8
70
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หนองแวง
13
218
11
71
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
หนองแวง
21
329
14
72
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลพล นนทะแสง
หนองแวง
7
31
9
73
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา นคะจัด
ลุ่มน้ำหนองสังข์
5
64
8
74
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
ลุ่มน้ำหนองสังข์
8
128
8
75
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล สุภาทอง
ลุ่มน้ำหนองสังข์
4
43
8
76
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
ลุ่มน้ำหนองสังข์
8
97
8
77
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลุ่มน้ำหนองสังข์
4
59
8
78
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
ลุ่มน้ำสงคราม
15
163
11
79
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
ตำบลนาคำ
8
132
8
80
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
ตำบลนาคำ
9
81
8
81
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ สาระโป
โรงเรียนตำบลนาคำ
6
67
8
82
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลโรงเรียนนาคำ
6
60
8
83
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
ตำบลนาคำ
25
335
18
84
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
นาคำ
6
107
8
85
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ แก้วลา
ตำบลนาคำ
8
77
8
86
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เยียวรัมย์
ลำน้ำห้วยโคน
12
122
8
87
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
ร่มสนธิ์
8
116
8
88
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
ลำน้ำห้วยโคน
13
175
9
89
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำห้วยโคน
4
46
8
90
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
ลำน้ำห้วยโคน
22
301
11
91
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
ลุ่มน้ำหนองสังข์
13
290
16
92
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
16
237
12
93
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
ร่มสนธิ์
9
155
8
94
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
ร่มสนธิ์
22
395
17
95
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
ร่มสนธิ์
12
214
9
96
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร มั่นธง
เครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
10
114
8
97
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
ลำน้ำห้วยโคน
5
74
8
98
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
ลำน้ำห้วยโคน
13
201
8
99
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
ร่มสนธิ์
4
41
8
100
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา วะชุม
ร่มสนธิ์
19
309
12
101
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
ร่มสนธิ์
8
98
8
102
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร่มสนธิ์
4
46
8
103
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
ลุ่มน้ำสงคราม
61
1,291
39
104
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ยะสะกะ
ลุ่มน้ำสงคราม
4
75
8
105
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณิษา ท้าวกลาง
ลุ่มน้ำสงคราม
6
55
8
106
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
เครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
8
99
8
107
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
สามผง
4
69
8
108
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
สามผง บ้านข่่า ท่าบ่อ
6
70
8
109
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
8
107
8
110
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
13
227
9
111
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ยะภักดี
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
9
90
8
112
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
17
226
11
113
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิน สถาพรธนากร
โรงเรียนลุ่มน้ำสงคราม
12
147
8
114
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู คำหา
ลุ่มน้ำสงคราม
20
220
11
115
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร สุวรรณโส
ลุ่มน้ำสงคราม
9
91
8
116
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
ลุ่มน้ำสงคราม
5
91
8
117
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
45
818
31
118
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
10
170
8
119
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์ทอง
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
25
322
12
120
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางัว
5
49
8
121
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
นางัว
17
387
18
122
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
นางัว
21
201
12
123
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
นางัว
16
143
11
124
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางัว
7
43
9
125
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
นางัว
7
125
8
126
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นางัว
6
53
8
127
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
40
827
28
128
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
12
208
10
129
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
6
80
8
130
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เถรวงแก้ว
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
14
163
8
131
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
6
93
8
132
48020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปัญญาบุตร
เสียวเหล่าพัฒนา
11
113
8
133
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
เสียวเหล่าพัฒนา
14
160
8
134
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสียว-เหล่าพัฒนา
6
77
8
135
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ คำชนะ
เสียวเหล่าพัฒนา
16
159
11
136
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
เสียวเหล่าพัฒนา
12
148
8
137
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
เสียวเหล่าพัฒนา
12
170
8
138
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ยาใจ เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
11
128
8
139
48020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพท วงษาเนาว์
เสียวเหล่าพัฒนา
28
394
21
140
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิราวุธ บุพศิริ
เสียวเหล่าพัฒนา
16
258
11
141
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
22
308
12
142
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
นาขมิ้นโพนบกนาใน
13
151
8
143
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
โพนบก นาขมิ้น นาใน
19
250
11
144
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
11
115
8
145
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
นาขมิ้น โพนบก นาใน
13
202
8
146
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
6
96
8
147
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
นาขมิ้น โพนบก นาใน
7
111
8
148
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาขมิ้น โพนบก นาใน
5
102
8
149
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
ลำน้ำทวย
11
107
8
150
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ลำน้ำทวย
17
253
11
151
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
ลำน้ำทวย
11
187
8
152
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
ลำน้ำทวย
13
119
8
153
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สิทธิพา
ค้อพัฒนา
9
286
16
154
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
20
373
22
155
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ค้อพัฒนา
6
49
8
156
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
ค้อพัฒนา
15
190
8
157
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจลน์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
16
346
16
158
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
ค้อพัฒนา
13
151
8
159
48020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
ค้อพัฒนา
18
176
11
160
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
ลำน้ำทวย
11
217
8
161
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคำ
ลำน้ำทวย
40
711
26
162
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
ลำน้ำทวย
11
122
8
163
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
นาขมิ้นโพนบกนาใน
17
287
16
164
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
383
19
165
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
8
80
8
166
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
ลำน้ำทวย
14
228
11
167
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
ลำน้ำทวย
26
406
14
168
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำทวย
11
166
8
169
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำทวย
4
48
9
170
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำนํ้าทวย
6
66
9
171
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
หนองซนดอนเตย
21
251
11
172
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองชน ดอนเตย
6
61
8
173
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
หนองซนดอนเตย
21
209
11
174
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
หนองซนดอนเตย
11
180
8
175
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ติยะบุตร
นาทม
6
88
8
176
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
นาทม
10
91
8
177
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพหม
นาทม
13
293
10
178
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
นาทม
6
60
8
179
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
นาทม
18
130
11
180
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนาทม
5
83
8
181
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
หนองซนดอนเตย
15
218
9
182
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
หนองซนดอนเตย
15
173
11
183
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
หนองซนดอนเตย
8
111
8
184
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
หนองซนดอนเตย
18
272
11
185
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
หนองซน ดอนเตย
9
86
8
รวม
2,120
30,689
1,825

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน