ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
15
188
8
2
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
6
75
8
3
48020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
4
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา นันทสุธาา
5
33
7
5
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
7
76
8
6
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
20
205
11
7
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย บุญญศรี
15
165
11
8
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีแพ ผลบุญ
8
54
8
9
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
22
379
17
10
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ บุญพิมพ์
5
38
8
11
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
17
254
12
12
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
10
87
8
13
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดง สุธรรม
13
126
8
14
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
9
70
8
15
48020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
16
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
8
76
8
17
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
13
173
8
18
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
6
42
8
19
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
18
317
14
20
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ราโช
7
47
8
21
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
11
120
8
22
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
7
51
8
23
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลิวัลย์ ตูมสี
10
106
8
24
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
7
81
8
25
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ พรหมวงศ์
16
142
11
26
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐากูร พึ่งทะเล
5
59
8
27
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
6
64
8
28
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พิกุลศรี
7
42
8
29
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียง
5
72
8
30
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
16
268
13
31
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
12
145
8
32
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ อุ่นกลม
9
92
8
33
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
12
158
8
34
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คะลีล้วน
10
83
8
35
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาธิดา อัลโทฟ
5
68
8
36
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
13
188
10
37
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย
11
107
8
38
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
20
316
11
39
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
13
120
8
40
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
14
139
8
41
48020043
ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
6
22
8
42
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา มาประสพ
5
45
8
43
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเดชา เรียมแสน
19
246
11
44
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
13
141
8
45
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
20
237
11
46
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
7
47
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
7
142
8
48
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ จันทา
8
85
8
49
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
9
91
8
50
48020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
51
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ไชยมนตรี
5
39
8
52
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
65
1,278
60
53
48020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
54
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมศร์ อินทร์ติยะ
7
68
8
55
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
8
60
9
56
48020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภพ บุพศิริ
17
178
11
57
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมืองแมน หารทรงชัย
7
43
8
58
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
6
56
8
59
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
7
83
8
60
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา
6
41
8
61
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
7
61
8
62
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
36
8
63
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา โกษาแสง
6
56
8
64
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
6
73
8
65
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
18
166
11
66
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
12
140
8
67
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
13
174
8
68
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
9
85
8
69
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
9
70
8
70
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลพล นนทะแสง
19
225
11
71
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
19
314
14
72
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
40
16
73
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
7
57
8
74
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
10
127
8
75
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ วงศ์เข็มมา
5
41
8
76
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
10
98
8
77
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ รักษาวงศ์
7
69
8
78
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
13
159
11
79
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
9
112
8
80
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
10
87
8
81
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวิทย์ คะษาวงค์
6
76
8
82
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
83
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
23
298
16
84
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
10
101
8
85
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์
7
67
8
86
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
119
8
87
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
11
102
8
88
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
13
147
8
89
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
8
40
8
90
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
22
290
11
91
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
15
281
15
92
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
18
212
12
93
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
9
155
8
94
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา เยียวรัมย์
19
397
19
95
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
13
198
8
96
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ แก้วลา
11
114
8
97
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
4
65
8
98
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
15
181
8
99
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรมล ชาสงวน
7
48
8
100
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิไกร มั่นธง
21
280
11
101
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
9
71
8
102
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน บุณยารมย์
7
40
8
103
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
65
1,309
39
104
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ยะสะกะ
8
72
8
105
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ ชัยปัญหา
6
46
8
106
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
8
89
8
107
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
7
66
8
108
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
8
67
8
109
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
8
113
8
110
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
13
218
8
111
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ยะภักดี
8
97
8
112
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
17
211
11
113
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิน สถาพรธนากร
14
146
8
114
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู คำหา
24
243
11
115
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร สุวรรณโส
10
69
8
116
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
8
67
8
117
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
49
772
33
118
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
15
187
8
119
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
22
311
13
120
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจนาถ แดงพิบูลย์
6
37
8
121
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
18
362
16
122
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
22
199
12
123
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
18
138
11
124
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
35
9
125
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
9
126
8
126
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชินโคตร
6
59
8
127
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
40
813
27
128
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
14
189
9
129
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
7
86
8
130
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณิษา ท้าวกลาง
12
142
8
131
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
8
82
8
132
48020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปัญญาบุตร
11
83
8
133
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
15
155
8
134
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาริช อ้อยรักษา
10
49
8
135
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
18
143
11
136
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
14
159
8
137
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
11
176
8
138
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร โพธิ์สุ
10
122
8
139
48020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพท วงษาเนาว์
27
378
21
140
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิราวุธ บุพศิริ
18
274
11
141
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
20
251
12
142
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
15
150
8
143
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
20
222
11
144
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
11
119
8
145
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์
14
185
8
146
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
7
87
8
147
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
8
93
8
148
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา ชูศรีทอง
8
100
8
149
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมเกษ
11
101
8
150
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
19
242
11
151
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
17
207
8
152
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
11
120
8
153
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สิทธิพา
11
273
14
154
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
17
358
21
155
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์
7
49
8
156
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
14
163
8
157
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
20
319
20
158
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
12
132
8
159
48020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
19
189
11
160
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
12
186
8
161
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคำ
41
634
25
162
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
12
113
8
163
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
17
266
16
164
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรศ ศรีโพนทอง
24
347
20
165
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
10
64
8
166
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
15
220
10
167
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
25
371
15
168
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา โสดาภักณ์
13
177
9
169
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
55
9
170
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
7
55
9
171
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
18
195
11
172
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทะลัย
7
46
8
173
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
19
188
11
174
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
14
171
8
175
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ติยะบุตร
9
62
8
176
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
10
79
8
177
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม
15
285
13
178
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
4
53
8
179
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
18
123
11
180
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม
10
76
8
181
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
17
206
8
182
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
19
162
11
183
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
9
109
8
184
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
21
253
11
185
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
9
78
8
รวม
2,326
29,046
1,840

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน