ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ พินิจกิจ
ไชยบุรี
10
182
8
2
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
ไชยบุรี
7
86
8
3
48020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
2
36
8
4
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
5
30
7
5
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
ไชยบุรี
5
76
8
6
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
ไชยบุรี
16
250
11
7
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย บุญญศรี
ไชยบุรี
16
174
11
8
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยบุรี
3
59
8
9
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
ท่าจำปา
19
416
17
10
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
4
43
8
11
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
ท่าจำปา
11
254
11
12
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต พรเตชาวัชร์
ท่าจำปา
8
113
8
13
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ไขแสง
ท่าจำปา
11
136
8
14
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
ท่าจำปา
9
88
8
15
48020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าจำปา
5
22
8
16
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
ท่าจำปา
9
81
8
17
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
อุเทน โนนตาล
11
197
8
18
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าอุเทนโนนตาล
3
35
8
19
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
อุเทน-โนนตาล
16
317
13
20
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
ท่าอุเทนโนนตาล
6
47
8
21
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
อุเทนโนนตาล
9
140
8
22
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
อุเทนโนนตาล
5
56
8
23
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
ท่าอุเทน-โนนตาล
5
112
8
24
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
ท่าอุเทนโนนตาล
11
105
8
25
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ พรหมวงศ์
ชายโขง
17
175
11
26
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันดล จันทกุล
ชายโขง
6
66
8
27
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
2
68
8
28
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายโขง
4
64
8
29
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร โพธิ์สุ
ชายโชง
5
57
8
30
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ชายโขง
15
266
14
31
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
ชายโขง
12
167
8
32
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ยะสะกะ
ชายโขง
8
96
8
33
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
เวินพระบาทรามราช
12
150
8
34
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
เวินพระบาทรามราช
8
81
8
35
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
8
97
8
36
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
เวินพระบาทรามราช
15
287
16
37
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
เวินพระบาทรามราช
9
108
8
38
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ศรีสมยา
เวินพระบาทรามราช
21
360
13
39
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
เวินพระบาทรามราช
10
128
8
40
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
เวินพระบาทรามราช
9
136
8
41
48020043
ประถมศึกษา
-
เวินพระบาทรามราช
4
25
6
42
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี วีระชานนท์
เวินพระบาทรามราช
3
36
8
43
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรรถ วรรณฟัก
ชายโขง
19
287
11
44
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
ชายโขง
9
138
8
45
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
โพนทองนาเข
17
223
11
46
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
4
20
8
47
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
แพงลำโขง
6
84
8
48
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
4
60
8
49
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
แพงลำโขง
8
116
8
50
48020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
0
15
6
51
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
4
53
8
52
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
58
1,370
41
53
48020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แพงลำโขง
1
31
8
54
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ภู่น้อย
แพงลำโขง
6
111
8
55
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
แพงลำโขง
4
47
8
56
48020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภพ บุพศิริ
แพงลำโขง
17
207
11
57
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพมาศ วรผาบ
แพงลำโขง
3
33
7
58
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
แพงลำโขง
6
74
8
59
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
โพนทองนาเข
7
102
8
60
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
5
46
8
61
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
โพนทองนาเข
7
61
8
62
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทอง
3
54
8
63
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โพนทองนาเข
4
67
8
64
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
โพนทองนาเข
5
97
8
65
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
โพนทองนาเข
18
183
11
66
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
หนองแวง
11
150
8
67
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
หนองแวง
14
187
8
68
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
หนองแวง
7
88
8
69
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
หนองแวง
8
72
8
70
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต คำหันอรรค
หนองแวง
18
218
11
71
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
หนองแวง
21
344
14
72
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลพล นนทะแสง
หนองแวง
4
32
8
73
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา นคะจัด
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
6
68
8
74
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
11
135
8
75
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล สุภาทอง
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
4
50
8
76
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
9
100
8
77
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
5
57
8
78
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
ลุ่มน้ำสงคราม
16
165
11
79
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
ตำบลนาคำ
8
135
8
80
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
ตำบลนาคำ
9
82
8
81
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนตำบลนาคำ
4
53
8
82
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลโรงเรียนนาคำ
6
72
8
83
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
ตำบลนาคำ
24
385
19
84
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
นาคำ
7
101
8
85
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ แก้วลา
ตำบลนาคำ
8
81
8
86
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เยียวรัมย์
ลำน้ำห้วยโคน
13
133
8
87
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
ร่มสนธิ์
8
105
8
88
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู คำหา
ลำน้ำห้วยโคน
14
149
8
89
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำห้วยโคน
4
45
8
90
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
ลำน้ำห้วยโคน
19
324
13
91
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
21
315
16
92
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
17
240
11
93
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
ร่มสนธิ์
11
150
8
94
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา คะษาวงค์
ร่มสนธิ์
22
432
20
95
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ปักกาเวสา
ร่มสนธิ์
14
253
12
96
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร มั่นธง
เครือข่ายลำน้ำห้วยโคน
11
116
8
97
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
ลำน้ำห้วยโคน
6
83
8
98
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
ลำน้ำห้วยโคน
13
209
8
99
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นามเสาร์
ร่มสนธิ์
4
39
8
100
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา วะชุม
ร่มสนธิ์
20
367
12
101
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
ร่มสนธิ์
9
98
8
102
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
ร่มสนธิ์
5
47
8
103
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
ลุ่มน้ำสงคราม
50
1,260
36
104
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย จันทสิทธิ์
ลุ่มน้ำสงคราม
6
80
8
105
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ท้าวกลาง
ลุ่มน้ำสงคราม
6
49
8
106
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
เครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม
9
109
8
107
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
5
68
8
108
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
สามผง บ้านข่่า ท่าบ่อ
7
93
8
109
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
8
111
8
110
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
13
241
9
111
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
9
104
8
112
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
สามผงบ้านข่าท่าบ่อ
18
237
11
113
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส อัมไพพันธ์
โรงเรียนลุ่มน้ำสงคราม
12
156
8
114
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
ลุ่มน้ำสงคราม
19
226
12
115
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
ลุ่มน้ำสงคราม
10
99
8
116
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
ลุ่มน้ำสงคราม
7
95
8
117
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำลือ บินศรี
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
39
790
33
118
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
12
176
8
119
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ทิพย์ทอง
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
25
353
15
120
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
นางัว
6
44
8
121
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
นางัว
26
386
16
122
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
นางัว
15
196
11
123
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
นางัว
18
155
11
124
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
นางัว
5
32
8
125
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
นางัว
8
111
8
126
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์
นางัว
6
52
8
127
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
43
745
24
128
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู แดงวิเศษ
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
14
267
9
129
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
5
89
8
130
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เถรวงแก้ว
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
14
190
8
131
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์
พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ
8
94
8
132
48020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ปัญญาบุตร
เสียวเหล่าพัฒนา
11
135
8
133
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
เสียวเหล่าพัฒนา
13
140
8
134
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิราวุธ บุพศิริ
เสียว-เหล่าพัฒนา
6
85
8
135
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ คำชนะ
เสียวเหล่าพัฒนา
19
149
11
136
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
เสียวเหล่าพัฒนา
11
150
8
137
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
เสียวเหล่าพัฒนา
12
195
8
138
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ยาใจ เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
10
131
8
139
48020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพท วงษาเนาว์
เสียวเหล่าพัฒนา
28
430
20
140
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงทอง เดชขันธ์
เสียวเหล่าพัฒนา
18
271
12
141
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
21
300
12
142
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
นาขมิ้นโพนบกนาใน
12
164
8
143
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกแมน คัตทะจันทร์
โพนบก นาขมิ้น นาใน
18
283
11
144
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
11
108
8
145
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงษ์ พลเศษ
นาขมิ้น โพนบก นาใน
15
211
8
146
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
นาขมิ้น โพนบก นาใน
8
114
8
147
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
นาขมิ้น โพนบก นาใน
7
109
8
148
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
นาขมิ้น โพนบก นาใน
7
102
8
149
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
ลำน้ำทวย
11
122
8
150
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนริศ สุวรรณเทน
ลำน้ำทวย
19
268
12
151
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
ลำน้ำทวย
12
202
8
152
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
ลำน้ำทวย
12
129
8
153
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สิทธิพา
ค้อพัฒนา
12
317
16
154
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
22
435
22
155
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
โรงเรียนค้อพัฒนา
9
70
8
156
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
ค้อพัฒนา
11
199
8
157
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจลน์ โกษาแสง
ค้อพัฒนา
17
346
16
158
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ภัณฑ์ ไกยศรี
ค้อพัฒนา
11
153
8
159
48020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
ค้อพัฒนา
17
162
11
160
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
ลำน้ำทวย
11
199
8
161
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ลำน้ำทวย
34
704
25
162
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
ลำน้ำทวย
12
119
8
163
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
นาขมิ้นโพนบกนาใน
17
278
16
164
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
383
18
165
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
นาขมิ้นโพนบกนาใน
9
108
8
166
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ศรีลาศักดิ์
ลำน้ำทวย
17
278
13
167
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
ลำน้ำทวย
28
472
15
168
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ศรีวรสาร
ลำน้ำทวย
9
157
8
169
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำน้ำทวย
4
41
8
170
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
ลำนํ้าทวย
7
73
8
171
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
หนองซนดอนเตย
18
268
11
172
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ยะภักดี
หนองชน ดอนเตย
6
70
8
173
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
หนองซนดอนเตย
21
206
11
174
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
หนองซนดอนเตย
14
191
9
175
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ติยะบุตร
นาทม
6
92
8
176
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
นาทม
6
93
8
177
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพหม
นาทม
16
291
12
178
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
นาทม
6
70
8
179
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
นาทม
18
166
11
180
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนาทม
6
83
8
181
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
หนองซนดอนเตย
18
225
9
182
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
หนองซนดอนเตย
19
154
11
183
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
หนองซนดอนเตย
10
106
8
184
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
หนองซนดอนเตย
16
272
11
185
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
หนองซน ดอนเตย
7
90
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]