ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
48020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร แก้วมะ
15
207
8
2
48020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดมผล
8
82
8
3
48020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
4
48020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา นันทสุธาา
6
37
8
5
48020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
8
70
8
6
48020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรโชติ ใจตรง
21
227
11
7
48020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย บุญญศรี
15
168
11
8
48020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีแพ ผลบุญ
8
62
8
9
48020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครราช อันสุข
22
392
19
10
48020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ บุญพิมพ์
4
37
8
11
48020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา แก้วดี
18
255
12
12
48020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
10
100
8
13
48020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ไขแสง
12
137
8
14
48020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
9
69
8
15
48020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
16
48020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเพชร สุธรรม
9
75
8
17
48020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
12
171
8
18
48020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
6
42
8
19
48020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
20
313
14
20
48020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
21
48020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
11
132
8
22
48020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พลหาราช
7
54
8
23
48020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลิวัลย์ ตูมสี
10
103
8
24
48020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญวัง
8
89
8
25
48020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ พรหมวงศ์
17
149
11
26
48020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐากูร พึ่งทะเล
6
53
8
27
48020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
6
64
8
28
48020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
29
48020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียง
4
64
8
30
48020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
16
249
13
31
48020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ คำอ้อ
13
170
8
32
48020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
95
8
33
48020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เดชทะสอน
13
158
8
34
48020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คะลีล้วน
10
83
8
35
48020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
74
8
36
48020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
13
207
11
37
48020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
104
8
38
48020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
20
327
11
39
48020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
14
124
8
40
48020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ศรีส่ง
14
132
8
41
48020043
ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
7
24
8
42
48020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา มาประสพ
5
40
40
43
48020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเดชา เรียมแสน
20
256
11
44
48020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลไทย บัวชุม
13
150
8
45
48020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติกร ฉิมพาลี
17
260
11
46
48020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
8
47
48020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
7
129
8
48
48020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ จันทา
9
76
8
49
48020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ ป้องกัน
9
102
8
50
48020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
51
48020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
52
48020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จันทา
65
1,342
42
53
48020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
54
48020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมศร์ อินทร์ติยะ
5
69
8
55
48020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพร นิลสาขา
8
54
9
56
48020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภพ บุพศิริ
17
184
11
57
48020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
58
48020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อภัยโส
6
62
8
59
48020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เสนาสี
7
88
8
60
48020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
8
61
48020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
7
63
8
62
48020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
42
8
63
48020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
59
8
64
48020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณิกร กรีโส
6
89
8
65
48020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลิขิต พิมพ์คำ
18
162
11
66
48020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จริตน้อม
11
144
8
67
48020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิมภักดี
13
170
8
68
48020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
5
80
8
69
48020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
8
81
8
70
48020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลพล นนทะแสง
19
204
11
71
48020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ศรีรักษา
20
322
14
72
48020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
9
73
48020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
7
60
8
74
48020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ นิลรัตน์
10
123
8
75
48020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล สุภาทอง
4
46
8
76
48020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
10
90
8
77
48020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ รักษาวงศ์
5
68
8
78
48020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ
15
156
11
79
48020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรัสกร บุญจันทร์
9
124
8
80
48020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เครือหว้า
9
82
8
81
48020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวิทย์ คะษาวงค์
6
69
8
82
48020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
83
48020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะนัตย์ เณรน้อย
24
328
17
84
48020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชนีย์ ทศศะ
11
101
8
85
48020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์
7
78
8
86
48020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เยียวรัมย์
12
137
8
87
48020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ศรีจันทร์
9
103
8
88
48020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ศรีนารินทร์
12
147
8
89
48020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
9
45
7
90
48020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญพร คำจารย์
22
296
11
91
48020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุทธิบุตร
15
288
16
92
48020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ นามเสาร์
18
224
13
93
48020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์
10
160
8
94
48020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
21
399
18
95
48020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อัสการ
13
205
8
96
48020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร มั่นธง
11
108
8
97
48020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เคนไชยวงค์
4
72
8
98
48020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลองชัย โกษาแสง
14
203
8
99
48020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิรมล ชาสงวน
7
45
8
100
48020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิไกร มั่นธง
20
281
12
101
48020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงจันทร์ อัคติ
9
87
8
102
48020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน บุณยารมย์
7
44
8
103
48020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพัน พรมโคตร
67
1,278
39
104
48020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ยะสะกะ
8
69
8
105
48020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเอกภพ ชัยปัญหา
6
54
8
106
48020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล แก้วลา
9
95
8
107
48020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ตีเฟื้อย
7
77
8
108
48020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
7
64
8
109
48020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
8
100
8
110
48020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมีชัย พึ่งตัว
13
214
9
111
48020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ยะภักดี
8
93
8
112
48020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไมตรี สารการ
19
214
11
113
48020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคิน สถาพรธนากร
12
140
8
114
48020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู คำหา
24
235
11
115
48020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร สุวรรณโส
10
79
8
116
48020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเตือน เดชบุญ
8
80
8
117
48020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรนี ไชยปัญหา
49
783
32
118
48020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณดี โทสวนจิต
14
177
8
119
48020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์
21
303
13
120
48020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจนาถ แดงพิบูลย์
6
43
8
121
48020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โกษาแสง
18
371
17
122
48020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์
20
198
12
123
48020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป ประกิ่ง
19
144
11
124
48020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
9
125
48020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ขุนศรี
9
120
8
126
48020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ชินโคตร
6
57
8
127
48020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงเดช วันนา
40
820
27
128
48020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรือนแก้ว โกษาแสง
14
195
10
129
48020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ โสรินทร์
7
94
8
130
48020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เถรวงแก้ว
13
147
8
131
48020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
7
97
8
132
48020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ปัญญาบุตร
11
91
8
133
48020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เดชโฮม
14
159
8
134
48020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาริช อ้อยรักษา
10
60
8
135
48020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ คำชนะ
16
160
11
136
48020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำปิ่น ทีสุกะ
14
155
8
137
48020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตติ์ วะชุม
11
164
8
138
48020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร โพธิ์สุ
10
125
8
139
48020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพท วงษาเนาว์
29
371
19
140
48020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิราวุธ บุพศิริ
18
257
11
141
48020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ วิลาจันทร์
20
268
12
142
48020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ นนเลาพล
15
149
8
143
48020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน
20
247
11
144
48020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ กฐินสมมิตร์
12
118
8
145
48020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์
14
191
8
146
48020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร พรมจันทร์
7
84
8
147
48020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ใจช่วง
8
94
8
148
48020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอินทิรา ชูศรีทอง
9
96
8
149
48020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมเกษ
11
101
8
150
48020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
18
258
11
151
48020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ นามสีฐาน
11
192
8
152
48020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม แสนคำภา
11
113
8
153
48020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม สิทธิพา
10
275
15
154
48020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
18
366
20
155
48020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชร์ปริญญ์
7
52
8
156
48020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารุณี บุญเพ็ง
16
172
8
157
48020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
323
15
158
48020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาวณี บุญศรี
11
143
8
159
48020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์
17
188
11
160
48020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ พิมพาเลีย
13
194
8
161
48020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ นิคำ
43
664
25
162
48020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พิทักษ์
11
124
8
163
48020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม พุทธาผา
15
266
16
164
48020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรศ ศรีโพนทอง
24
357
19
165
48020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์
10
78
8
166
48020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ คาระวงค์
15
209
10
167
48020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ นาวงหา
24
397
14
168
48020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา โสดาภักณ์
13
171
8
169
48020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
54
9
170
48020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
7
66
9
171
48020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญพล แก่นท้าว
19
231
11
172
48020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จันทะลัย
8
58
8
173
48020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์
20
203
11
174
48020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลายแก้ว แพงโสภา
14
180
8
175
48020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ติยะบุตร
9
72
8
176
48020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เสริมสุข
10
94
8
177
48020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม
16
293
10
178
48020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
5
55
8
179
48020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิจ แก้วไกรสร
18
127
11
180
48020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
181
48020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สีแสงจันทร์
17
220
9
182
48020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ
19
161
11
183
48020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ทัพเจริญ
9
106
8
184
48020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม โมธรรม
21
255
11
185
48020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักชัย วงษ์หมอก
10
85
8
รวม
2,316
29,767
1,844

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน