ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.มุกดาหาร (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
49010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพัฒน์ บัวชู
12
143
8
2
49010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
3
49010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สุขสำราญ
8
76
8
4
49010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา มานะวงศ์
สะพานมิตรภาพ
21
404
14
5
49010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมถิ่น โทจันทร์
สะพานมิตรภาพ
19
138
11
6
49010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
สะพานมิตรภาพ
14
229
10
7
49010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
สะพานมิตรภาพ
12
100
8
8
49010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ สว่างวงษ์
สะพานมิตรภาพ
19
271
13
9
49010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศาสตรา เพียงงาม
สะพานมิตรภาพ
8
59
8
10
49010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร จันทรโคตร
สะพานมิตรภาพ
10
127
8
11
49010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ปัญญาพ่อ
คำอาฮวน ดงเย็น
15
149
8
12
49010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร แสนคำ
คำอาฮวน ดงเย็น
9
70
8
13
49010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำอาฮวน ดงเย็น
5
19
7
14
49010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลนภา ประภาศรี
คำอาฮวน ดงเย็น
8
101
8
15
49010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ เผ่าเพ็ง
คำอาฮวน ดงเย็น
7
41
8
16
49010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
คำอาฮวน ดงเย็น
5
36
8
17
49010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์
คำอาฮวน ดงเย็น
12
123
8
18
49010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
คำอาฮวน ดงเย็น
22
248
11
19
49010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
13
38
8
20
49010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิณทิพา จันรอง
5
26
8
21
49010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพ็ญสมัย แก้วตา
13
208
8
22
49010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไชยกาศ
8
63
8
23
49010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ
4
21
8
24
49010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญอำนวย แฝงสาคู
12
168
8
25
49010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์
คำอาฮวน ดงเย็น
14
138
8
26
49010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คำอาฮวน ดงเย็น
2
0
0
27
49010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ มีธรรม
คำอาฮวน ดงเย็น
20
189
11
28
49010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
คำอาฮวน ดงเย็น
12
104
8
29
49010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์
คำอาฮวน ดงเย็น
18
154
11
30
49010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คำอาฮวน ดงเย็น
17
159
11
31
49010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมัคร ผลสว่าง
คำอาฮวน ดงเย็น
12
134
8
32
49010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอนัด เพชราเวช
คำอาฮวน ดงเย็น
12
137
8
33
49010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรวมมิตร พันธ์มุก
แก้วมุกดา
10
89
8
34
49010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร บุญประสพ
แก้วมุกดา
19
232
11
35
49010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีโรจน์ ไชยพันธ์แสน
แก้วมุกดา
10
132
8
36
49010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอมอร ภูแด่น
แก้วมุกดา
10
104
9
37
49010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกี้ พรหมวงค์
ไตรมิตรนวพัฒน์
20
174
11
38
49010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาต ทับทอง
ไตรมิตรนวพัฒน์
13
91
8
39
49010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาต
ไตรมิตรนวพัฒน์
13
140
8
40
49010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาน แสนสุข
ไตรมิตรนวพัฒน์
16
224
8
41
49010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา สุวะไกร
ไตรมิตรนวพัฒน์
10
94
8
42
49010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ สะภา
ไตรมิตรนวพัฒน์
7
42
9
43
49010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา
13
140
8
44
49010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ลมงาม
สะพานมิตรภาพ
8
97
8
45
49010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ
สะพานมิตรภาพ
6
63
8
46
49010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญล้อม
สะพานมิตรภาพ
10
95
8
47
49010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร อุปนิ
สะพานมิตรภาพ
9
92
8
48
49010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ นาจาน
สะพานมิตรภาพ
15
181
11
49
49010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์
เมืองน้ำทิพย์
8
85
8
50
49010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สายคง
เมืองน้ำทิพย์
14
151
8
51
49010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย
เมืองน้ำทิพย์
11
141
8
52
49010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ศรีวิเศษ
เมืองน้ำทิพย์
8
57
8
53
49010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
เมืองน้ำทิพย์
20
236
11
54
49010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต หาคุ้มคลัง
เมืองน้ำทิพย์
8
85
8
55
49010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยพันธ์ พันธ์ชาติ
6
59
8
56
49010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง
6
37
9
57
49010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ทองรอบ
13
134
8
58
49010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
6
59
49010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ภูนาโคก
6
90
8
60
49010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา ปาวงศ์
6
34
8
61
49010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด
11
156
8
62
49010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรอด ริมทอง
3
44
9
63
49010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอวาท สุเลิศ
17
118
11
64
49010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ปัญญาบุตร
6
41
8
65
49010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์
10
106
8
66
49010066
ประถมศึกษา
-
ไตรมิตรนวพัฒน์
3
27
6
67
49010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ไตรมิตรนวพัฒน์
16
188
11
68
49010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินชาติ ชูคำสัตย์
7
35
8
69
49010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสดร สุดชา
5
32
8
70
49010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย
19
125
11
71
49010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิวันท์ บุญประสพ
7
45
7
72
49010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี
9
85
9
73
49010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์
9
132
8
74
49010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน จันทร์เผือก
12
139
9
75
49010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร อ้วนพรหมมา
แก้วมุกดา
11
79
8
76
49010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ก่อคุณ
แก้วมุกดา
57
991
35
77
49010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิน อินไชยา
แก้วมุกดา
11
122
8
78
49010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ
57
1,372
44
79
49010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ปรีประสาท
แก้วมุกดา
14
107
8
80
49010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย เจริญไกร
13
96
10
81
49010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร วิชิตพันธ์
8
44
8
82
49010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ประเทพา
10
88
8
83
49010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา บุรัตน์
8
52
8
84
49010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์
9
79
8
85
49010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ทาระขจัด
6
37
8
86
49010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเพศ ยุติพันธ์
10
123
8
87
49010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม วีระพันธ์
24
442
16
88
49010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
2
89
49010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย บุตรกาล
28
473
20
90
49010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
39
8
91
49010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมาน พันธุวรรณ
6
67
8
92
49010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียะปภัสร์ ทาสีเพชร
9
83
8
93
49010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา ศรีลาศักดิ์
6
55
8
94
49010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชก เผ่าภูไทย
12
136
8
95
49010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
4
96
49010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
152
8
97
49010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยนะคร บัวระพันธ์
14
154
8
98
49010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม
9
84
8
99
49010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลาธนพร
17
149
11
100
49010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม ส่วยโสภา
19
174
11
101
49010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
102
49010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเผย สุพรรณโมก
19
153
11
103
49010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาธรณ์ พลสาร
8
77
8
104
49010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ นักลำ
20
331
14
105
49010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐา สลางสิงห์
5
20
8
106
49010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ประเทพา
12
123
8
107
49010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศน์เทพ เทพสุระ
6
91
8
108
49010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เสียงเย็น
8
66
8
109
49010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย อุตสาหะ
18
166
11
110
49010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐนิศรา นักลำ
19
146
11
111
49010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยา สาระไชย
5
41
8
112
49010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ อินลี
10
109
8
113
49010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิริยะ ทองมนต์
13
135
8
114
49010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ซามงค์
19
305
15
115
49010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกนุช เขียวเขิน
9
65
9
116
49010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ศรีอาด
14
146
8
117
49010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตศักดิ์ ว่องไว
9
52
8
118
49010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรวัฒน์ ผิวงาม
21
260
11
119
49010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์
11
114
8
120
49010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยศ จันทพันธ์
12
90
8
121
49010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชยา คนไว
20
165
11
122
49010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
53
123
49010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา เสนา
11
65
8
124
49010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร จันทร
8
66
8
125
49010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ทรัพย์ผล
9
43
7
126
49010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ แสงบุญ
10
99
8
127
49010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวิมล คนไว
9
67
8
128
49010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์
5
28
8
129
49010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวรัตน์ แก้วมะ
12
101
8
130
49010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
9
102
8
131
49010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย กุลวงศ์
26
362
14
132
49010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ราชอุดม
9
97
8
133
49010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ยืนยง
20
200
11
134
49010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ทานะสิงห์
12
122
9
135
49010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัตถกานต์ ลามุล
20
160
11
136
49010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตติพงษ์ มัธยม
25
284
12
137
49010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย นุทธบัตร
11
120
8
138
49010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรคพล แดนดี
8
57
8
139
49010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญแสง สมไวย์
20
191
11
140
49010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกสินธ์ พรหมเสนา
8
96
8
141
49010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชดำรง ตุระซอง
20
179
11
142
49010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร หมันสิงห์
16
112
11
143
49010143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ปริปุรณะ
18
203
11
144
49010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สุพรรณ
ภูผาเทิบพัฒนา
8
90
8
145
49010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาเทิบพัฒนา
2
25
5
146
49010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
47
8
147
49010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ สุวรรณไตรย์
8
85
8
148
49010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ บุญแพง
7
52
8
149
49010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลพักษ์ คนหาญ
20
191
11
150
49010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
19
166
11
151
49010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ศรีหาพล
19
293
11
152
49010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพล ห้วยทราย
6
52
8
153
49010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมวงศา
12
134
8
154
49010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เชื้อคมตา
5
18
6
155
49010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
2
0
0
156
49010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองสม สมลับ
19
267
11
157
49010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธฤษวรรณ สุขโอรส
8
65
9
158
49010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
307
11
159
49010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวทัญญู ปังอุทา
26
375
18
160
49010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตติยา ศรีนาม
10
101
8
161
49010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิโรจน์ อาจวิชัย
23
237
11
162
49010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารักษ์ ทองมหา
14
144
9
163
49010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศักดิ์ คนหมั่น
15
169
8
164
49010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง
17
191
8
165
49010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
99
99
166
49010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรกร เชื้อคำจันทร์
8
66
9
167
49010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีเนือง ใสลำเพาะ
24
254
14
168
49010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน มูลตรีศรี
11
96
8
169
49010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
12
174
8
170
49010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพันธ์ ชนะมาร
7
76
8
171
49010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ปานอีเม้ง
ดงหลวง
11
111
111
172
49010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง
ดงหลวง
2
3
2
173
49010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สินพูน
12
121
8
174
49010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.รังสรรค์ สุทารัมย์
24
362
15
175
49010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศักดิ์ จิตอามาตย์
20
257
11
176
49010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส รัตนวิชัย
7
30
7
177
49010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี พนันชัย
8
76
8
178
49010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกร จันทะรักษ์
12
86
8
179
49010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง เสียงล้ำ
14
146
8
180
49010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุธนา ผิวขำ
8
41
8
181
49010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
7
182
49010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
183
49010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
184
49010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย คำมุงคุณ
7
50
8
185
49010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนาส สาระไชย
16
153
8
186
49010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.ธงชัย ถิตย์ฉาย
6
37
7
187
49010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโยษิตา คนซื่อ
5
46
8
188
49010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
8
189
49010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลินธร บุตรดีวงค์
7
35
8
190
49010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
28
450
21
191
49010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ
19
200
11
192
49010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรชาติ สกุลเดช
19
269
11
193
49010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทอม สุพรรณ
12
92
8
194
49010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิญสิน ไชยเพชร
11
93
8
195
49010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว
9
77
8
196
49010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวพร อาจหาญ
6
57
8
197
49010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาทชัย แสนนา
16
243
11
198
49010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรไกร แสนโสม
9
117
8
199
49010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด สุพร
8
76
8
200
49010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนัตตา ชาวนา
9
104
8
201
49010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทักษิณ คนซื่อ
20
198
11
202
49010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ แสนยศ
8
49
8
203
49010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมินตรา โคตรพัฒน์
5
31
7
204
49010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลิต แสงเดือน
18
105
11
205
49010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช บรรจง
8
80
8
206
49010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์
12
122
8
207
49010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
208
49010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ศรีเสน
14
125
8
209
49010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ
20
153
11
210
49010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ สกุลทราย
7
55
8
211
49010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
50
8
212
49010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ โลคลัง
6
126
8
213
49010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ บุญมาศ
10
73
8
214
49010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง
15
159
11
215
49010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกจิตติ ช่างแกะ
23
236
12
216
49010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์
18
177
11
217
49010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง
12
100
8
218
49010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
10
68
11
219
49010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
234
11
220
49010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ว่องไว
9
71
8
221
49010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะมาศ ขวานคร
11
80
9
222
49010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
80
8
223
49010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ
16
212
8
224
49010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรัลรัชน์สิริ สุดชา
8
49
8
225
49010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวินัย วะหาโล
10
44
8
226
49010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำพันธ์ แก้วโรจน์
13
141
8
227
49010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธาวิร ชาวนา
7
37
8
228
49010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิจิตร สุนทรส
12
112
11
229
49010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย น้อยทรง
10
104
8
230
49010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐชาติ ชาวันดี
19
156
11
231
49010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ฤทธิ์น้ำคำ
6
50
8
232
49010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส จันปุ่ม
11
76
9
233
49010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา อาจวิชัย
7
42
8
234
49010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสโมสอน หนองสูง
12
136
8
235
49010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ทิพย์ลม
คีรีวงศึกษา
7
35
8
236
49010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์
คีรีวงศึกษา
9
88
8
237
49010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม
10
86
8
238
49010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทธนา กลางประพันธ์
13
91
10
239
49010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ อาจวิชัย
7
40
8
240
49010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวนชัย ท้าวบุตร
คีรีวงศึกษา
10
85
8
241
49010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูล ไตรยวงศ์
7
64
61
242
49010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชา ท่าประโคน
8
61
8
243
49010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ แสมโสม
5
24
7
244
49010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม
7
33
8
245
49010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
7
246
49010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กลางประพันธ์
12
191
8
รวม
2,888
30,633
2,518

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน