ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
50010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ศิริ
เชียงใหม่ 1
14
137
8
2
50010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
อำเภอเมืองเชียงใหม่
20
397
11
3
50010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
อำเภอเมือง1
13
155
9
4
50010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง จันทระ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 1
19
303
10
5
50010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน อินทร์ไชย
เมือง2
18
198
9
6
50010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณทิรา ตรีวงศ์
เมืองเชียงใหม่ 2
12
249
10
7
50010007
ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
สพป.ชม1
33
631
18
8
50010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
เมือง2
13
187
8
9
50010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขัดผาบ
36
646
24
10
50010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม พันธุ์ทอง
อำเภอเมือง 1
11
172
8
11
50010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี สุริยา
อำเภอเมือง 1
19
215
11
12
50010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
เมือง2
51
1,099
30
13
50010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวงษ์ ไชยยา
เมือง 1
100
2,397
64
14
50010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ วงศ์คีรี
เมือง2
17
233
8
15
50010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ใจคำปัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
10
97
8
16
50010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาน สันกลกิจ
16
153
9
17
50010018
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรา ชัยเลิศ
ทักษิณ
22
297
9
18
50010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
เมือง2
17
243
11
19
50010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี
อำเภอเมือง 2
8
215
8
20
50010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีคราม ปิจมิตร
อ.เมืองเชียงใหม่ 2
15
266
8
21
50010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
เมือง2
17
250
9
22
50010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม สุภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
15
137
8
23
50010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลภัทร คำภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
15
68
10
24
50010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ เครือกิจ
อำเภอเมือง 1
14
184
9
25
50010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง ชมชื่น
อำเภอเมือง
27
361
17
26
50010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
อำเภอเมือง 1
31
491
17
27
50010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลา คำฟู
-
9
96
9
28
50010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บุญมาคำ
เมือง 1
8
99
8
29
50010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง มาตี๋
27
473
23
30
50010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา คำฮอม
อำเภอเมืองเชียงใหม่2
14
182
8
31
50010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิปปภาส ชุ่มมะโน
อำเภอเมือง 2
15
131
8
32
50010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เขียนนอก
ประถมศึกษา
12
123
8
33
50010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร ไตรมาตร
อำเภอดอยสะเก็ด
55
843
28
34
50010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตธัช ศรีเมือง
16
101
11
35
50010037
ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ บัวเย็น
ดอยสะเก็ด
12
191
6
36
50010039
ประถมศึกษา
นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
7
55
6
37
50010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ ปันเมา
-
16
82
10
38
50010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
สพป ชม 1
19
213
11
39
50010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ แสงปราช
อ.ดอยสะเก็ด
12
86
11
40
50010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ สืบไชย
พัฒนาคุณภาพอำเภอดอยสะเก็ด
10
88
8
41
50010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยา สุทัศน์สันติ
7
51
7
42
50010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภวิษณุ์ อาษากิจ
ดอยสะเก็ด
12
77
10
43
50010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผนอม ศรีหลิ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
7
53
7
44
50010053
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยน สุริโยดร
15
331
13
45
50010056
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรวรรณ อินต่อม
อำเภอดอยสะเก็ด
12
88
9
46
50010058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
ดอยสะเก็ด
18
137
15
47
50010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ธินะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
13
67
9
48
50010060
ประถมศึกษา
นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
6
48
6
49
50010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ศรีสวัสดิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
4
37
8
50
50010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิชัย สมเกตุ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
28
466
20
51
50010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ขอดศิริ
ดอยสะเก็ด
10
109
8
52
50010064
ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
ดอยสะเก็ด
4
19
4
53
50010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
6
52
9
54
50010069
ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ ยานะ
สันปูเลย
6
67
6
55
50010073
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เสาร์แก้ว
อำเภอดอยสะเก็ด
23
334
14
56
50010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ศึกษาสัมพันธ์
11
209
11
57
50010075
ประถมศึกษา
นางดวงดี สุทธี
ดอยสะเก็ด
4
55
6
58
50010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอสันกำแพง
4
40
8
59
50010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ แสนสุข
อำเภอสันกำแพง
18
185
8
60
50010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ทองนาค
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
31
491
20
61
50010082
ประถมศึกษา
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
สันกำแพง
19
353
12
62
50010083
ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ บุญมาติ
สพป.ชม.1
12
128
6
63
50010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันกำแพง
6
81
11
64
50010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี
สันกำแพง
6
70
9
65
50010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาติ ปาลีตา
14
104
9
66
50010087
ประถมศึกษา
นางทองเหรียญ แก้วนา
สันกำแพง
4
46
6
67
50010089
ประถมศึกษา
นางพิมพา นามวงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
6
53
6
68
50010094
ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
2
25
4
69
50010096
ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
สันกำแพง
10
91
6
70
50010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
7
102
8
71
50010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
สันกำแพง
8
140
8
72
50010102
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน หน่อเรือง
สันกำแพง
18
203
9
73
50010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
สันกำแพง
74
1,721
47
74
50010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
8
119
8
75
50010105
ประถมศึกษา
นางสุพิน ไชยนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
5
56
6
76
50010106
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
สันกำแพง
17
129
9
77
50010108
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ เนียมทอง
สันกำแพง
12
130
9
78
50010112
ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
สันกำแพง
6
35
6
79
50010114
ประถมศึกษา
-
4
25
6
80
50010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร บุตรดาน้อย
แม่ออน
7
63
8
81
50010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทาประเสริฐ์
แม่ออน
19
241
11
82
50010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แสนสำโรง
อำเภอแม่ออน
14
192
8
83
50010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัครฐา แก้วจา
แม่ออน
18
225
11
84
50010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์
แม่ออน
5
68
8
85
50010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส อินต๊ะแสน
แม่ออน
20
251
10
86
50010133
ประถมศึกษา
นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
แม่ออน
8
76
6
87
50010135
ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รัชฎา
10
101
6
88
50010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ประมวล
แม่ออน
10
69
7
รวม
1,404
20,357
964

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน