ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
50010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ศิริ
15
135
8
2
50010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
26
420
11
3
50010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
13
153
9
4
50010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิปปภาส ชุ่มมะโน
21
306
10
5
50010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน อินทร์ไชย
20
257
12
6
50010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณทิรา ตรีวงศ์
20
298
10
7
50010007
ประถมศึกษา
นายโกวิท หมื่นทา
40
577
18
8
50010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
17
203
8
9
50010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขัดผาบ
29
424
21
10
50010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ใจคำปัน
14
206
9
11
50010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี สุริยา
21
275
11
12
50010013
ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
54
1,039
30
13
50010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวงษ์ ไชยยา
140
2,212
64
14
50010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ วงศ์คีรี
19
250
9
15
50010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ นันทะเรือน
12
122
8
16
50010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาน สันกลกิจ
17
152
9
17
50010018
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรา ชัยเลิศ
23
301
9
18
50010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
19
228
13
19
50010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ
14
195
8
20
50010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีคราม ปิจมิตร
17
297
10
21
50010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
18
260
9
22
50010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาริญญ ใจทอง
17
154
8
23
50010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลภัทร อัชนคัมภีร์
16
49
11
24
50010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ เครือกิจ
13
179
9
25
50010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุญลูน
28
381
18
26
50010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ เนียมทอง
26
523
17
27
50010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลา คำฟู
10
117
9
28
50010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บุญมาคำ
8
61
8
29
50010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง มาตี๋
24
535
23
30
50010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา คำฮอม
15
187
8
31
50010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
13
129
8
32
50010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เขียนนอก
11
117
8
33
50010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร ไตรมาตร
56
990
33
34
50010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณฐอร อินต่อม
13
70
8
35
50010037
ประถมศึกษา
นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
15
206
6
36
50010039
ประถมศึกษา
นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
7
0
0
37
50010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา
8
42
6
38
50010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
25
307
11
39
50010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ แสงปราช
8
36
8
40
50010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร ชมชื่น
7
56
8
41
50010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอาด คำรินทร์
6
49
8
42
50010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภวิษณุ์ อาษากิจ
10
85
10
43
50010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผนอม ศรีหลิ่ง
8
68
7
44
50010053
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยน สุริโยดร
21
353
13
45
50010056
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
75
9
46
50010058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
16
177
11
47
50010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ สืบไชย
9
59
8
48
50010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ บัวเย็น
2
26
8
49
50010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนธิชัย สมเกตุ
33
446
20
50
50010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ขอดศิริ
12
111
8
51
50010064
ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
5
6
3
52
50010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชีวัน อนัญญาวงศ์
6
61
9
53
50010069
ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ ยานะ
5
84
6
54
50010073
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เสาร์แก้ว
28
433
19
55
50010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
15
289
14
56
50010075
ประถมศึกษา
-
2
25
4
57
50010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
7
58
50010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพา นามวงค์
18
174
8
59
50010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ทองนาค
31
628
23
60
50010082
ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี
21
341
12
61
50010083
ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์
16
153
7
62
50010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
105
8
63
50010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
5
53
9
64
50010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
16
122
9
65
50010087
ประถมศึกษา
นางดวงดี สุทธี
5
31
6
66
50010089
ประถมศึกษา
นายวันชัย จิตรมณีวรรณ
7
56
6
67
50010094
ประถมศึกษา
-
2
12
3
68
50010096
ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
10
86
6
69
50010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
100
8
70
50010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
10
144
8
71
50010102
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน หน่อเรือง
19
212
9
72
50010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
80
2,040
56
73
50010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
11
134
8
74
50010105
ประถมศึกษา
นางสุพิน ไชยนา
8
58
6
75
50010106
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
19
152
9
76
50010108
ประถมศึกษา
นางภัครฐา แก้วจา
13
161
10
77
50010112
ประถมศึกษา
นายปรัชญา กานิล
7
49
6
78
50010114
ประถมศึกษา
นายปรัชญา กานิล
6
53
6
79
50010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์
6
69
8
80
50010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทาประเสริฐ์
20
229
11
81
50010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แสนสำโรง
12
189
8
82
50010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
229
11
83
50010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า
5
61
8
84
50010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส อินต๊ะแสน
19
280
11
85
50010133
ประถมศึกษา
นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
8
65
6
86
50010135
ประถมศึกษา
-
10
107
6
87
50010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สมจันทร์
9
69
7
รวม
1,505
21,002
966

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน