ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
50010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ศิริ
เชียงใหม่ 1
14
136
8
2
50010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
อำเภอเมืองเชียงใหม่
20
401
11
3
50010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
อำเภอเมือง1
12
165
9
4
50010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง จันทระ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 1
21
323
9
5
50010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน อินทร์ไชย
เมือง2
19
214
9
6
50010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณทิรา ตรีวงศ์
เมืองเชียงใหม่ 2
12
273
9
7
50010007
ประถมศึกษา
นายโกวิท หมื่นทา
สพป.ชม1
34
595
18
8
50010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
เมือง2
13
194
8
9
50010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขัดผาบ
39
650
24
10
50010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม พันธุ์ทอง
อำเภอเมือง 1
10
192
9
11
50010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี สุริยา
อำเภอเมือง 1
18
222
11
12
50010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
เมือง2
52
1,087
30
13
50010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวงษ์ ไชยยา
เมือง 1
99
2,331
64
14
50010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ วงศ์คีรี
เมือง2
19
254
8
15
50010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ใจคำปัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
10
102
8
16
50010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาน สันกลกิจ
18
161
9
17
50010018
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรา ชัยเลิศ
ทักษิณ
23
288
10
18
50010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
เมือง2
17
219
11
19
50010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี
อำเภอเมือง 2
8
224
8
20
50010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีคราม ปิจมิตร
อ.เมืองเชียงใหม่ 2
15
290
8
21
50010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
เมือง2
19
258
9
22
50010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม สุภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
15
153
8
23
50010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลภัทร คำภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
15
56
11
24
50010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ เครือกิจ
อำเภอเมือง 1
13
176
9
25
50010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง ชมชื่น
อำเภอเมือง
27
369
17
26
50010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ เนียมทอง
อำเภอเมือง 1
27
497
18
27
50010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลา คำฟู
-
7
99
9
28
50010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บุญมาคำ
เมือง 1
8
103
8
29
50010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง มาตี๋
28
425
21
30
50010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา คำฮอม
อำเภอเมืองเชียงใหม่2
15
200
8
31
50010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
อำเภอเมือง 2
14
133
8
32
50010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เขียนนอก
ประถมศึกษา
11
134
8
33
50010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร ไตรมาตร
อำเภอดอยสะเก็ด
56
874
28
34
50010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตธัช ศรีเมือง
13
92
11
35
50010037
ประถมศึกษา
นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
ดอยสะเก็ด
13
194
6
36
50010039
ประถมศึกษา
นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
7
51
6
37
50010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
12
94
11
38
50010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
สพป ชม 1
19
248
12
39
50010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ แสงปราช
อ.ดอยสะเก็ด
11
85
11
40
50010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ สืบไชย
พัฒนาคุณภาพอำเภอดอยสะเก็ด
10
51
8
41
50010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสอาด คำรินทร์
8
49
7
42
50010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภวิษณุ์ อาษากิจ
ดอยสะเก็ด
12
75
10
43
50010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผนอม ศรีหลิ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
8
65
7
44
50010053
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยน สุริโยดร
20
350
13
45
50010056
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรวรรณ อินต่อม
อำเภอดอยสะเก็ด
13
93
9
46
50010058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
ดอยสะเก็ด
18
146
9
47
50010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
8
61
9
48
50010060
ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
3
32
6
49
50010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ศรีสวัสดิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
4
32
8
50
50010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิชัย สมเกตุ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
31
528
21
51
50010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ขอดศิริ
ดอยสะเก็ด
10
115
8
52
50010064
ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
ดอยสะเก็ด
4
13
4
53
50010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
54
50010069
ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ ยานะ
สันปูเลย
6
67
6
55
50010073
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เสาร์แก้ว
อำเภอดอยสะเก็ด
25
375
15
56
50010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ศึกษาสัมพันธ์
12
271
13
57
50010075
ประถมศึกษา
นางดวงดี สุทธี
ดอยสะเก็ด
4
40
5
58
50010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอสันกำแพง
4
42
7
59
50010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพา นามวงค์
อำเภอสันกำแพง
19
181
8
60
50010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ทองนาค
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
32
523
19
61
50010082
ประถมศึกษา
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
สันกำแพง
24
366
12
62
50010083
ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ บุญมาติ
สพป.ชม.1
13
122
6
63
50010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันกำแพง
6
111
11
64
50010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
5
65
9
65
50010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาติ ปาลีตา
14
122
9
66
50010087
ประถมศึกษา
นางทองเหรียญ แก้วนา
สันกำแพง
4
41
6
67
50010089
ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
5
54
6
68
50010094
ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
2
10
3
69
50010096
ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
สันกำแพง
11
88
6
70
50010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
7
105
8
71
50010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
สันกำแพง
8
117
8
72
50010102
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน หน่อเรือง
สันกำแพง
19
218
9
73
50010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
สันกำแพง
75
1,767
49
74
50010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
8
124
8
75
50010105
ประถมศึกษา
นางสุพิน ไชยนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
8
46
6
76
50010106
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
สันกำแพง
17
135
9
77
50010108
ประถมศึกษา
นางภัครฐา แก้วจา
สันกำแพง
12
140
9
78
50010112
ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
สันกำแพง
6
38
6
79
50010114
ประถมศึกษา
-
4
29
5
80
50010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร บุตรดาน้อย
แม่ออน
7
66
8
81
50010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทาประเสริฐ์
แม่ออน
19
234
11
82
50010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แสนสำโรง
อำเภอแม่ออน
15
188
8
83
50010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่ออน
16
230
11
84
50010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์
แม่ออน
5
64
8
85
50010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส อินต๊ะแสน
แม่ออน
20
254
10
86
50010133
ประถมศึกษา
นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
แม่ออน
8
72
6
87
50010135
ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รัชฎา
11
108
6
88
50010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ประมวล
แม่ออน
9
64
7
รวม
1,420
20,701
961

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน