ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
50010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ศิริ
เชียงใหม่ 1
13
125
8
2
50010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลา คำฟู
อำเภอเมืองเชียงใหม่
19
386
11
3
50010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง
13
161
8
4
50010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง จันทระ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 1
19
309
8
5
50010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีคราม ปิจมิตร
เมือง2
16
170
8
6
50010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาส คุณยศยิ่ง
เมืองเชียงใหม่ 2
13
252
10
7
50010007
ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
สพป.ชม1
35
638
18
8
50010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์
เมือง1
11
209
8
9
50010009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขัดผาบ
35
660
23
10
50010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม พันธุ์ทอง
อำเภอเมือง 1
11
175
8
11
50010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี สุริยา
อำเภอเมือง 1
18
204
11
12
50010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
เมือง2
48
1,089
29
13
50010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวงษ์ ไชยยา
เมือง 1
99
2,421
64
14
50010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ วงศ์คีรี
เมือง2
19
242
8
15
50010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ใจคำปัน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
12
121
8
16
50010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาน สันกลกิจ
12
139
8
17
50010018
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรา ชัยเลิศ
ทักษิณ
20
290
9
18
50010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา ชัยพิกุล
เมือง2
15
263
11
19
50010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อรุณีพัชร์ เมืองศรี
อำเภอเมือง 2
11
210
8
20
50010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ประพันธ์ศรี
อ.เมืองเชียงใหม่ 2
15
279
8
21
50010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ศักดิ์ใหญ่
เมือง2
16
239
9
22
50010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม สุภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1
14
125
8
23
50010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลภัทร คำภีระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
9
67
11
24
50010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ เครือกิจ
อำเภอเมือง 1
13
171
8
25
50010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง ชมชื่น
อำเภอเมือง
25
348
14
26
50010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
อำเภอเมือง 1
28
441
14
27
50010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณทิรา ตรีวงศ์
-
4
73
8
28
50010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา บุญมาคำ
เมือง 1
8
101
8
29
50010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
29
549
21
30
50010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์
อำเภอเมืองเชียงใหม่2
12
196
8
31
50010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพาท ชุ่มมะโน
อำเภอเมือง 2
15
150
8
32
50010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกต เขียนนอก
ประถมศึกษา
13
121
8
33
50010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรพงศ์ บุญธรรม
อำเภอดอยสะเก็ด
47
800
27
34
50010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง
14
110
11
35
50010037
ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ บัวเย็น
ดอยสะเก็ด
8
178
6
36
50010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
6
60
7
37
50010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ ปันเมา
-
16
92
10
38
50010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
21
209
11
39
50010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ แสงปราช
อ.ดอยสะเก็ด
12
67
11
40
50010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ สืบไชย
พัฒนาคุณภาพอำเภอดอยสะเก็ด
10
70
8
41
50010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยา สุทัศน์สันติ
6
49
7
42
50010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน อินทร์ไชย
ดอยสะเก็ด
13
84
10
43
50010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผนอม ศรีหลิ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
8
40
7
44
50010053
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยน สุริโยดร
16
343
13
45
50010056
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ขอดศิริ
อำเภอดอยสะเก็ด
12
81
9
46
50010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
ดอยสะเก็ด
18
146
14
47
50010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ธินะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
13
68
9
48
50010060
ประถมศึกษา
นางศิวาภรณ์ วรรณภพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
6
50
6
49
50010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ศรีสวัสดิ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
4
50
8
50
50010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธิชัย สมเกตุ
โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ
29
462
20
51
50010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักย์ ไชยวงศ์
ดอยสะเก็ด
12
106
8
52
50010064
ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
ดอยสะเก็ด
3
10
5
53
50010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
6
47
8
54
50010069
ประถมศึกษา
นายรัฐพล ดู่มณี
สันปูเลย
6
84
6
55
50010073
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เสาร์แก้ว
อำเภอดอยสะเก็ด
24
351
14
56
50010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ศึกษาสัมพันธ์
15
212
10
57
50010075
ประถมศึกษา
-
ดอยสะเก็ด
3
52
6
58
50010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอสันกำแพง
5
34
8
59
50010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ แสนสุข
อำเภอสันกำแพง
16
204
8
60
50010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ทองนาค
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
31
452
20
61
50010082
ประถมศึกษา
นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต
20
373
12
62
50010083
ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ บุญมาติ
สพป.ชม.1
7
138
6
63
50010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันกำแพง
6
74
9
64
50010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี
สันกำแพง
4
63
8
65
50010086
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาติ ปาลีตา
14
111
9
66
50010087
ประถมศึกษา
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
สันกำแพง
4
39
6
67
50010089
ประถมศึกษา
นางพิมพา นามวงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
7
66
6
68
50010094
ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
3
26
4
69
50010096
ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
สันกำแพง
10
101
6
70
50010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันกำแพง
7
103
8
71
50010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
สันกำแพง
7
108
8
72
50010102
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัลลภ วิชญพันธ์
สันกำแพง
18
191
9
73
50010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
สันกำแพง
67
1,592
43
74
50010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
9
116
8
75
50010105
ประถมศึกษา
นางสุพิน ไชยนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
5
57
6
76
50010106
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
สันกำแพง
12
125
9
77
50010108
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ เนียมทอง
สันกำแพง
12
144
9
78
50010112
ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
สันกำแพง
6
41
6
79
50010114
ประถมศึกษา
-
4
28
5
80
50010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองเหรียญ แก้วนา
แม่ออน
6
58
7
81
50010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทาประเสริฐ์
แม่ออน
19
223
11
82
50010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แสนสำโรง
อำเภอแม่ออน
13
173
9
83
50010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัครฐา แก้วจา
แม่ออน
17
202
11
84
50010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์
แม่ออน
6
66
8
85
50010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส อินต๊ะแสน
แม่ออน
21
260
10
86
50010133
ประถมศึกษา
นายเรวัฒน์ โมจรินทร์
แม่ออน
4
75
6
87
50010135
ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รัชฎา
9
101
6
88
50010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ออน
9
68
7

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]