ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
50030001
ประถมศึกษา
นายสันติ จันทะแจ้ง
-
8
68
6
2
50030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด วงศ์สุนทร
35
818
31
3
50030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พันธุ์เภา
8
108
8
4
50030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล พวงทอง
ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเชียงดาว
16
224
12
5
50030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพจนา ธุระนนท์
6
68
8
6
50030007
ประถมศึกษา
นางนันท์นภัส คำเขียว
6
46
6
7
50030009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์กฤช แดงฟู
ตำบลเชียงดาว
17
206
9
8
50030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกาะกาใต้
โรงเรียนทุ่งข้าวพวง
6
82
8
9
50030012
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประภาพร กิติ
กรมป่าไม้
10
180
15
10
50030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรศักดิ์ คนสอาด
18
145
11
11
50030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ท้าวแก้ว
24
428
20
12
50030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติ วุฒิธนากรกุล
0
7
70
8
13
50030017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี เลายี่ปา
15
140
11
14
50030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ขุนน้ำ
11
142
8
15
50030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท นวลศิริ
23
397
15
16
50030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ ปัญญา
-
25
457
17
17
50030021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์
การศึกษา
21
240
11
18
50030022
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองคอง
13
145
9
19
50030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศิริ อิ่มสมบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองคอง
3
88
6
20
50030024
ประถมศึกษา
-
สพป.ชม.3
3
62
6
21
50030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักขณ์ ตัวสม
infosat
9
74
12
22
50030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรเจิด วิมลสุจริต
ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลเมืองงาย
21
557
21
23
50030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต.เมืองงาย
4
102
8
24
50030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ปันทะยศ
37
694
25
25
50030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล ถาวร
-
44
2,138
72
26
50030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
27
654
25
27
50030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลเมืองนะ
29
699
24
28
50030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ต๊ะมูล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบล เมืองนะ
13
134
8
29
50030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา วิระกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
9
220
8
30
50030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลเมืองนะ
24
374
15
31
50030038
ประถมศึกษา
นายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพตำบลเมืองนะ
9
159
7
32
50030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่แมะ
7
54
9
33
50030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นะ
8
109
9
34
50030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิมชัย เขื่อนเพชร
Fiber 100 Mb
3
88
10
35
50030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ฉลอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นะ
4
66
9
36
50030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
20
342
13
37
50030046
ประถมศึกษา
นายจุมพล กันจินะ
8
77
6
38
50030048
ประถมศึกษา
นางสาววรรณา เอกตะ
ตำบลแม่นะ
11
213
10
39
50030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นะ
2
13
5
40
50030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
สพป.ชม.3
25
284
11
41
50030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
101
8
42
50030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
องค์การสถานศึกษา
9
111
8
43
50030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
โรงเรียนวิถีพุทธ
8
57
8
44
50030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
250
13
45
50030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพร นันตาวงค์
สพป.ชม.3
36
742
24
46
50030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจฉัย บุญเทพ
16
448
15
47
50030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
48
50030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์
-
14
430
17
49
50030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร เกษเกษี
11
302
9
50
50030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิราพร พูลศรี
30
474
17
51
50030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์
-
20
412
16
52
50030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อุดมผล
สพป.ชม.3
8
54
9
53
50030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ ขำคม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
24
376
18
54
50030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
40
7
55
50030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญปรีชา ชมสวน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
6
42
9
56
50030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา
23
441
17
57
50030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวินทร์ อุปนันท์
-
20
285
11
58
50030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล อนาวัน
10
209
8
59
50030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ บุญเชิด
โรงเรียนคุณธรรม
22
312
11
60
50030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ธิพึง
22
443
22
61
50030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร เนติพล
19
231
11
62
50030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชชญา ใหนาค
9
119
9
63
50030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย วงค์จันทร์
โรงเรียนพระราชดำริฯ
18
399
12
64
50030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีกร นันทะเสน
5
70
9
65
50030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร
สพป.ชม.3
6
80
9
66
50030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ วงศ์สูน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่งอน
13
511
20
67
50030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย เนรังษี
โรงเรียนเทพศิรินทร์
22
275
14
68
50030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่งอน
13
152
9
69
50030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา
6
65
8
70
50030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภูมิ อินชัยวงค์
-
20
189
12
71
50030087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสาวลีย์ บุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ 3
17
191
12
72
50030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย มังษา
10
122
8
73
50030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ตาสาย
8
92
9
74
50030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11
244
11
75
50030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี ณะวิชัย
17
92
12
76
50030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล แสงอรุณ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
18
230
12
77
50030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
85
9
78
50030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา สกลกิตติ
สพป.ชม.3
8
99
8
79
50030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ ปัญญาดา
9
266
9
80
50030097
ประถมศึกษา
นายยุทธกร สัจจรัตนพงศ์
7
67
8
81
50030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียง 1
9
97
9
82
50030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนิพิฐ รอบคอบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียง
44
1,037
30
83
50030100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ ชัยอินทร์
17
330
12
84
50030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ขนุนแดง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย
12
146
9
85
50030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมพร มณีกุล
สันติวิทยา
15
212
12
86
50030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ นกแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย
16
175
11
87
50030106
ประถมศึกษา
-
7
55
9
88
50030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา มาตรวชิระ
10
124
8
89
50030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
10
138
9
90
50030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล เงินใส
ศูนย์ท่าตอน2
10
152
8
91
50030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกพันธ์ ทนันไชย
ศูนย์ท่าตอน 2
22
263
13
92
50030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าตอน 2
5
90
8
93
50030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายใจ สุวรรณ์
ศูนย์พัฒนาการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2
33
691
25
94
50030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม
7
167
8
95
50030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก อินหวัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1
26
427
16
96
50030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพล อานนท์
12
150
8
97
50030117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ วิยะ
-
30
416
18
98
50030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ช่างคำมูล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ที่ 1
10
134
8
99
50030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเพชร ชัยวรรณ์
-
25
513
21
100
50030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ปันสุ
12
135
8
101
50030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ งานดี
สพป.ชม.3
11
136
8
102
50030122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระเดช อินทขัติย์
สพป.ชม3
27
482
19
103
50030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์
-
19
317
12
104
50030126
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารีย์ โยธา
30
497
17
105
50030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สายชมภู
24
410
17
106
50030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน กันธะมาลัย
-
11
127
9
107
50030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ขันเล็ก
สพป.ชม.3
16
215
10
108
50030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
192
8
109
50030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา นพรัมภา
-
13
205
8
110
50030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ เงาส่อง
-
22
328
13
111
50030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส เชื้อสาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
10
489
18
112
50030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล
สพป.ชม3
13
365
17
113
50030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิริยะ โพธิ์ประจำศีล
ศูนย์แม่นาวาง
12
183
8
114
50030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
6
175
9
115
50030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สมจันทร์
ไม่มี
17
442
17
116
50030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
117
50030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ แสงปัก
-
13
213
11
118
50030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
10
197
10
119
50030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัศกร ณ เชียงใหม่
-
12
213
9
120
50030148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต กันทะศักดิ์
โรงเรียนดีวิถีพุทธ
25
469
19
121
50030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา อังกุลดี
13
175
8
122
50030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
124
8
123
50030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต การีรัตน์
บูรพาประเทืองวิทย์
10
132
8
124
50030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาวัช กันธวรรณ์
7
77
9
125
50030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ ศิริวิชัย
บูรพาประเทืองวิทย์
39
635
25
126
50030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ
ไม่มี
46
878
34
127
50030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณ์ชัย จองแก
เปียงหลวง-แสนไห
15
312
13
128
50030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีทน จองเซ
เปียงหลวง-แสนไห
18
297
13
129
50030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ อิฐประสงค์
14
363
16
130
50030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์คำ จริยา
เมืองแหง
17
391
15
131
50030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
ศูนย์พัฒนาตำบลเมืองแหง
23
432
15
132
50030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์เภา
15
222
11
133
50030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ พงษ์ปวง
14
234
11
134
50030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญมา
เปียงหลวง-แสนไห
17
384
16
135
50030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
16
103
11
136
50030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุญกลิ่น
9
71
8
137
50030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพนธ์ ทองดี
สพฐ.
9
68
8
138
50030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ อยู่พุ่ม
11
200
9
139
50030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล เนียมทรัพย์
14
241
11
140
50030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพจน์ กัณธียาภรณ์
โรงเรียนดีศรีตำบล
15
212
11
141
50030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
114
8
142
50030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ถามณี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ทะลบ
7
109
9
143
50030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
144
50030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รักประชา
สพฐ.
9
118
9
145
50030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนัน เมืองบัวผัน
โรงเรียนขยายโอกาส
20
387
15
146
50030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี
21
319
14
147
50030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
100
9
148
50030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
146
11
149
50030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทย์ สุวรรณา
สพป.ชม. 3
12
174
8
150
50030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พระเจ้าพรหมมหาราช
6
83
9
151
50030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุข จัทร์เสาร์
-
10
201
8
152
50030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช
16
176
11
153
50030195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ชมรมครูชายแดนอำเภอไชยปราการ
15
198
11
154
50030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ใจคำปัน
สพฐ.
15
191
9
155
50030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมัย คัจฉะภา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช
32
986
36
รวม
2,301
40,491
1,922

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน