ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1050130664
50040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
1050130665
50040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1050130666
50040003
ประถมศึกษา
-
-
4
1050130684
50040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภพ เตชะรัง
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
5
1050130685
50040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
6
1050130687
50040007
ประถมศึกษา
-
ยุหว่า ทุ่งต้อม
7
1050130688
50040008
ประถมศึกษา
-
ยุ่หว่า - ทุ่งต้อม
8
1050130682
50040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
1050130683
50040013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญสม ยานะธรรม
10
1050130675
50040014
ประถมศึกษา
นายนิคม หน่อเต็ม
11
1050130676
50040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์รักษ์ ีรักษเปรมปรีดิ์
12
1050130659
50040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร แสงอรุณ
กลุ่มโรงเรียนเวียงท่ากาน
13
1050130660
50040019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดวงคำ คำจันทร์
14
1050130661
50040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลประการ
-
15
1050130663
50040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ไม่มี
16
1050130644
50040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดชา
17
1050130647
50040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ญาณมงคลศิลป์
สันกลาง - บ้านแม
18
1050130649
50040028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สิทธิมูล
19
1050130640
50040031
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เรือนมูล
สพป.ชม.4
20
1050130641
50040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา แอ่นดอน
-
21
1050130643
50040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
-
22
1050130668
50040036
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา
23
1050130669
50040037
ประถมศึกษา
-
24
1050130650
50040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร
ยุหว่า -ทุุ่งต้อม
25
1050130656
50040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ลับภู
ยุหว่า - ทุ่งต้อม
26
1050130652
50040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ อภิญดา
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
27
1050130653
50040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
กลุ่มโรงเรียนยุหว่า-ทุ่งต้อม
28
1050130655
50040048
ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ยุหว่า ทุ่งต้อม
29
1050130678
50040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทิพย์จันทร์
สพป.ชม. เขต 4
30
1050130674
50040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
สันกลาง บ้านแม
31
1050130735
50040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
32
1050130736
50040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
33
1050130730
50040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ บูรณะพิมพิ์
-
34
1050130732
50040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สุขจันทร์
35
1050130746
50040058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม แก้วมา
36
1050130747
50040059
ประถมศึกษา
นายกระจ่าง แก้วสว่างนภา
คีรีสัมพันธ์
37
1050130748
50040060
ประถมศึกษา
นายธีรพิชญ์ เตปา
38
1050130759
50040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ นันไชย
จตุรมิตร
39
1050130739
50040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วิชิตพันธุ์
จตุรมิตร
40
1050130755
50040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ไพยารมณ์
บูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
41
1050130756
50040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ธรรมธิ
กลุ่มจตุรมิตร
42
1050130737
50040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต ไชยรังษี
-
43
1050130760
50040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร แป้นกลาง
จตุรมิตร
44
1050130757
50040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ มีณรงค์
การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
45
1050130740
50040072
ประถมศึกษา
นายสุเทพ กาวิละ
วัดศรีสุพรรณ์
46
1050130742
50040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยจินดา
-
47
1050130754
50040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิกัด ขัติพันธุ์
48
1050130751
50040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
คีรีสัมพันธ์
49
1050130752
50040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ
50
1050130728
50040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
51
1050130724
50040081
ประถมศึกษา
นายสุรชัย ใจแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
52
1050130725
50040082
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ คำวงค์ปิน
53
1050130729
50040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี โนภิระ
กลุ่มท่าช้าง,โรงเรียนในฝัน
54
1050130731
50040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ จันทรา
ท่าช้าง
55
1050130745
50040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก นาห้วยทราย
สพป.เชียงใหม่ เขต4
56
1050130743
50040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
57
1050130744
50040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งเรือง ลำนวล
ไตรมิตร
58
1050130703
50040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต แพถนอม
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
59
1050130692
50040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไชยประคอง
กลุ่มบุรพาสารภี
60
1050130693
50040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีพรรณ์ เกษรศรี
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
61
1050130695
50040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ต๊ะคำ
62
1050130715
50040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัช ภิระเสาร์
สพป.
63
1050130719
50040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ทิพย์เดโช
กลุ่มลุ่มปิงสารภี
64
1050130701
50040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ดุษฎีวิทิต
ลุ่มน้ำปิง
65
1050130711
50040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด ราชโสม
โรงเรียนในฝัน
66
1050130712
50040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เทพคุณ
กลุ่มโรงเรียนบูรพาสารภี
67
1050130689
50040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สุริยโต้
-
68
1050130690
50040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ ตื้อแปง
ต้นยางงาม
69
1050130709
50040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุทา โกสุมภ์
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
70
1050130707
50040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ลุ่มน้ำปิงสารภี
71
1050130691
50040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวรรธน์ ไชยคำ
สพป.ชม.4
72
1050130721
50040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร์ศร จอมแปง
73
1050130697
50040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน โปธิปัน
กลุ่มต้นยางงาม
74
1050130699
50040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศิลาเดช
75
1050130717
50040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บางปา
ลุ่มน้ำปิงสารภี
76
1050130914
50040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญมา
ไม่มี
77
1050130915
50040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติกุล มหาวรรณ
-
78
1050130916
50040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินสม คุณา
ไม่มี
79
1050130917
50040129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ม่วงโมด
ไม่มี
80
1050130919
50040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย พิมุ
81
1050130920
50040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
ลุ่มน้ำวาง
82
1050130921
50040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สมคะเณย์
83
1050130922
50040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
84
1050130910
50040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล โยกาศ
85
1050130908
50040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
-
86
1050130909
50040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เรือนมูล
0
87
1050130923
50040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่วิน
88
1050130924
50040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล ใจทนง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
89
1050130925
50040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย ทัพเงิน
-
90
1050130926
50040142
ประถมศึกษา
-
91
1050130927
50040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
-
92
1050130928
50040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พวงทอง
ไม่มีข้อมูล
93
1050130929
50040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
กลุ่มโรงเรียนแม่วิน
94
1050130930
50040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
95
1050130931
50040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ เต๋จา
แม่วิน
96
1050130974
50040149
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด คำมาสาร
97
1050130975
50040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ใจเถิง
ดอยหล่อ
98
1050130977
50040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิโนด้วง
-
99
1050130978
50040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วหล้า
ดอยหล่อ
100
1050130979
50040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง พิไรแสงจันทร์
ดอยหล่อ
101
1050130958
50040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา อินใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
102
1050130973
50040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ ไกรพันธ์
-
103
1050130960
50040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
สพป.ชม.4
104
1050130961
50040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
105
1050130963
50040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง
106
1050130971
50040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย จันต๊ะวงศ์
107
1050130969
50040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
ไม่มี
108
1050130970
50040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ นัดสาสาร
ไม่มี
109
1050130967
50040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
สพฐ
110
1050130966
50040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร อินตื้อ
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
111
1050131060
50040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสรัญ มูลธิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]