ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1050130664
50040001
130664
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
1050130665
50040002
130665
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1050130666
50040003
130666
ประถมศึกษา
-
-
4
1050130684
50040004
130684
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภพ เตชะรัง
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
5
1050130685
50040005
130685
-
6
1050130687
50040007
130687
ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ยุหว่า ทุ่งต้อม
7
1050130688
50040008
130688
ประถมศึกษา
-
ยุ่หว่า - ทุ่งต้อม
8
1050130682
50040012
130682
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
1050130683
50040013
130683
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร
10
1050130675
50040014
130675
ประถมศึกษา
นายนิคม หน่อเต็ม
11
1050130659
50040018
130659
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร แสงอรุณ
กลุ่มโรงเรียนเวียงท่ากาน
12
1050130660
50040019
130660
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดวงคำ คำจันทร์
13
1050130661
50040020
130661
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลประการ
-
14
1050130663
50040022
130663
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร แป้นกลาง
ไม่มี
15
1050130644
50040023
130644
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดชา
16
1050130647
50040026
130647
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ญาณมงคลศิลป์
สันกลาง - บ้านแม
17
1050130649
50040028
130649
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สิทธิมูล
18
1050130640
50040031
130640
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เรือนมูล
19
1050130641
50040032
130641
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา แอ่นดอน
-
20
1050130643
50040034
130643
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
-
21
1050130668
50040036
130668
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา
22
1050130669
50040037
130669
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
23
1050130650
50040041
130650
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร นิธิวิทยา
ยุหว่า -ทุุ่งต้อม
24
1050130656
50040043
130656
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ลับภู
ยุหว่า - ทุ่งต้อม
25
1050130652
50040045
130652
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ อภิญดา
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
26
1050130653
50040046
130653
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
กลุ่มโรงเรียนยุหว่า-ทุ่งต้อม
27
1050130655
50040048
130655
ประถมศึกษา
นายกิตติภพ เตชะรัง
ยุหว่า ทุ่งต้อม
28
1050130678
50040049
130678
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทิพย์จันทร์
สพป.ชม. เขต 4
29
1050130674
50040051
130674
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
สันกลาง บ้านแม
30
1050130735
50040053
130735
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
31
1050130736
50040054
130736
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง แก้วสว่างนภา
32
1050130730
50040055
130730
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งเรือง ลำนวล
-
33
1050130732
50040056
130732
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สุขจันทร์
34
1050130746
50040058
130746
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ บุญแทน
35
1050130747
50040059
130747
ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ
คีรีสัมพันธ์
36
1050130748
50040060
130748
นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
37
1050130759
50040063
130759
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ นันไชย
จตุรมิตร
38
1050130739
50040064
130739
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วิชิตพันธุ์
จตุรมิตร
39
1050130755
50040065
130755
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ไพยารมณ์
บูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
40
1050130756
50040066
130756
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ธรรมธิ
กลุ่มจตุรมิตร
41
1050130737
50040068
130737
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต ไชยรังษี
-
42
1050130760
50040069
130760
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย อุ่นแสง
จตุรมิตร
43
1050130757
50040070
130757
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ตาเจริญเมือง
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
44
1050130740
50040072
130740
ประถมศึกษา
นายสุเทพ กาวิละ
วัดศรีสุพรรณ์
45
1050130742
50040074
130742
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยจินดา
-
46
1050130754
50040076
130754
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิกัด ขัติพันธุ์
47
1050130751
50040077
130751
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีเรือง
48
1050130752
50040078
130752
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุทา โกสุมภ์
49
1050130724
50040081
130724
ประถมศึกษา
นางนารี โนภิระ
50
1050130725
50040082
130725
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ คำวงค์ปิน
51
1050130729
50040085
130729
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ไชยเทพ
0
52
1050130731
50040086
130731
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ จันทรา
ท่าช้าง
53
1050130745
50040087
130745
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก นาห้วยทราย
สพป.เชียงใหม่ เขต4
54
1050130744
50040089
130744
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพันธ์ เทพคุณ
ไตรมิตร
55
1050130703
50040090
130703
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต แพถนอม
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
56
1050130692
50040093
130692
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไชยประคอง
กลุ่มบุรพาสารภี
57
1050130693
50040094
130693
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สุริยโต้
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
58
1050130695
50040096
130695
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ต๊ะคำ
59
1050130715
50040098
130715
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัช ภิระเสาร์
สพป.
60
1050130719
50040100
130719
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ทิพย์เดโช
กลุ่มลุ่มปิงสารภี
61
1050130701
50040105
130701
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงษ์ ลังการ์พินธุ์
ลุ่มน้ำปิง
62
1050130711
50040106
130711
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด ราชโสม
โรงเรียนในฝัน
63
1050130712
50040107
130712
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ฉกาจวิทยาคม
กลุ่มโรงเรียนบูรพาสารภี
64
1050130689
50040108
130689
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนู มีสัตย์
-
65
1050130690
50040109
130690
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ ตื้อแปง
ต้นยางงาม
66
1050130709
50040112
130709
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเนตร อุ่นบ้าน
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
67
1050130707
50040113
130707
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
68
1050130691
50040115
130691
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวรรธน์ ไชยคำ
สพป.ชม.4
69
1050130721
50040117
130721
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร์ศร จอมแปง
70
1050130697
50040119
130697
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน โปธิปัน
กลุ่มต้นยางงาม
71
1050130699
50040121
130699
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศิลาเดช
72
1050130717
50040123
130717
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บางปา
ลุ่มน้ำปิงสารภี
73
1050130914
50040126
130914
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญมา
ไม่มี
74
1050130915
50040127
130915
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช อินต๊ะทา
-
75
1050130916
50040128
130916
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินสม คุณา
ไม่มี
76
1050130917
50040129
130917
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยนต์ ม่วงโมด
ไม่มี
77
1050130919
50040131
130919
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย พิมุ
78
1050130920
50040132
130920
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
ลุ่มน้ำวาง
79
1050130921
50040133
130921
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
80
1050130922
50040134
130922
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เจริญสุข
กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
81
1050130910
50040136
130910
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล โยกาศ
82
1050130908
50040137
130908
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ บูรณะพิมพิ์
-
83
1050130909
50040138
130909
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เรือนมูล
0
84
1050130923
50040139
130923
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สมคะเณย์
แม่วิน
85
1050130924
50040140
130924
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล ใจทนง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
86
1050130925
50040141
130925
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย ทัพเงิน
-
87
1050130926
50040142
130926
ประถมศึกษา
-
88
1050130927
50040143
130927
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
89
1050130928
50040145
130928
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
90
1050130929
50040146
130929
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
91
1050130930
50040147
130930
-
92
1050130931
50040148
130931
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา ข่วงทิพย์
93
1050130974
50040149
130974
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด คำมาสาร
94
1050130975
50040150
130975
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ใจเถิง
ดอยหล่อ
95
1050130977
50040152
130977
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิโนด้วง
-
96
1050130978
50040153
130978
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วหล้า
ดอยหล่อ
97
1050130979
50040154
130979
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง พิไรแสงจันทร์
ดอยหล่อ
98
1050130958
50040155
130958
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา อินใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
99
1050130973
50040157
130973
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ ไกรพันธ์
-
100
1050130960
50040159
130960
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
สพป.ชม.4
101
1050130961
50040160
130961
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย จันต๊ะวงศ์
102
1050130963
50040162
130963
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ มีณรงค์
103
1050130971
50040164
130971
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิช อุทัยทัศน์
104
1050130969
50040165
130969
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
ไม่มี
105
1050130970
50040166
130970
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ นัดสาสาร
ไม่มี
106
1050130967
50040167
130967
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
สพฐ
107
1050130966
50040169
130966
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร อินตื้อ
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
108
1050131060
50040170
131060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม แก้วมา