ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
50040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
2
50040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
3
50040003
ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
4
50040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภพ เตชะรัง
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
11
78
8
5
50040007
ประถมศึกษา
-
ยุหว่า ทุ่งต้อม
2
28
9
6
50040008
ประถมศึกษา
-
ยุ่หว่า - ทุ่งต้อม
0
11
5
7
50040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
8
50040013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญสม ยานะธรรม
13
113
9
9
50040014
ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดชา
10
120
6
10
50040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์รักษ์ ีรักษเปรมปรีดิ์
1
0
0
11
50040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเวียงท่ากาน
0
0
0
12
50040019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดวงคำ คำจันทร์
20
269
11
13
50040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วหล้า
-
8
81
8
14
50040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ไม่มี
6
85
8
15
50040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
3
17
8
16
50040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ญาณมงคลศิลป์
สันกลาง - บ้านแม
8
120
8
17
50040028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สิทธิมูล
สันกลาง-บ้านแม
16
66
10
18
50040031
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
สพป.ชม.4
10
86
9
19
50040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ทิพย์เดโช
-
7
49
8
20
50040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
-
12
102
8
21
50040036
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา
14
123
9
22
50040037
ประถมศึกษา
-
0
0
0
23
50040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร
ยุหว่า -ทุุ่งต้อม
25
287
13
24
50040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ลับภู
ยุหว่า - ทุ่งต้อม
7
60
8
25
50040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลประการ
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
59
1,135
34
26
50040048
ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ยุหว่า ทุ่งต้อม
5
58
6
27
50040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
สพป.ชม. เขต 4
11
171
9
28
50040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันกลาง บ้านแม
2
0
0
29
50040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
30
50040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
31
50040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ บูรณะพิมพิ์
-
7
76
8
32
50040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร แสงอรุณ
22
276
11
33
50040058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม แก้วมา
18
215
9
34
50040059
ประถมศึกษา
นายกระจ่าง แก้วสว่างนภา
คีรีสัมพันธ์
7
57
6
35
50040060
ประถมศึกษา
นายธีรพิชญ์ เตปา
11
119
12
36
50040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ นันไชย
จตุรมิตร
11
133
8
37
50040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย พิมุ
จตุรมิตร
9
127
8
38
50040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ไพยารมณ์
โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์
7
103
8
39
50040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ธรรมธิ
กลุ่มจตุรมิตร
11
114
8
40
50040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ
-
5
43
8
41
50040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร แป้นกลาง
จตุรมิตร
15
233
12
42
50040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ มีณรงค์
การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
14
175
8
43
50040072
ประถมศึกษา
นายสุเทพ กาวิละ
วัดศรีสุพรรณ์
3
5
3
44
50040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยจินดา
-
11
114
8
45
50040076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร นิธิวิทยา
43
778
32
46
50040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
คีรีสัมพันธ์
10
160
9
47
50040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ
12
136
9
48
50040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
49
50040081
ประถมศึกษา
นายสุรชัย ใจแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
8
81
6
50
50040082
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ คำวงค์ปิน
11
70
9
51
50040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี โนภิระ
กลุ่มท่าช้าง,โรงเรียนในฝัน
20
237
12
52
50040086
ประถมศึกษา
นายวิภพ จันทรา
ท่าช้าง
14
132
6
53
50040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก นาห้วยทราย
สพป.เชียงใหม่ เขต4
7
100
9
54
50040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
55
50040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งเรือง ลำนวล
ไตรมิตร
14
102
11
56
50040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวรรธน์ ไชยคำ
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
21
287
11
57
50040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไชยประคอง
กลุ่มบุรพาสารภี
10
125
8
58
50040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีพรรณ์ เกษรศรี
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
14
177
11
59
50040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ต๊ะคำ
11
123
8
60
50040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัช ภิระเสาร์
สพป.
14
243
8
61
50040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลุ่มปิงสารภี
1
34
8
62
50040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ดุษฎีวิทิต
ลุ่มน้ำปิง
13
195
11
63
50040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร์ศร จอมแปง
โรงเรียนในฝัน
20
290
11
64
50040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เทพคุณ
กลุ่มโรงเรียนบูรพาสารภี
9
129
8
65
50040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สุริยโต้
-
79
1,796
52
66
50040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ ตื้อแปง
ต้นยางงาม
9
131
8
67
50040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุทา โกสุมภ์
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
13
142
8
68
50040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส เลพิมาย
ลุ่มน้ำปิงสารภี
11
81
11
69
50040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรพร ดู่สอน
สพป.ชม.4
7
63
9
70
50040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด ราชโสม
9
65
10
71
50040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน โปธิปัน
กลุ่มต้นยางงาม
15
246
8
72
50040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศิลาเดช
ต้นยางงาม
10
153
8
73
50040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บางปา
ลุ่มน้ำปิงสารภี
8
87
8
74
50040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญมา
ไม่มี
5
65
8
75
50040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติกุล มหาวรรณ
-
9
142
8
76
50040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินสม คุณา
ไม่มี
5
73
8
77
50040129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ม่วงโมด
ไม่มี
9
43
11
78
50040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์
7
93
8
79
50040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศน์ เต๋จา
ลุ่มน้ำวาง
10
66
11
80
50040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สมคะเณย์
กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
6
45
7
81
50040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
0
9
4
82
50040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล โยกาศ
14
277
13
83
50040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
บ้านกาด
6
50
7
84
50040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เรือนมูล
0
6
107
8
85
50040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา คำฮอม
แม่วิน
7
86
8
86
50040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล ใจทนง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
9
151
8
87
50040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย ทัพเงิน
-
36
592
25
88
50040142
ประถมศึกษา
-
0
0
0
89
50040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
-
18
211
11
90
50040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พวงทอง
ไม่มีข้อมูล
14
226
9
91
50040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
กลุ่มโรงเรียนแม่วิน
10
95
8
92
50040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
38
4
93
50040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
แม่วิน
10
162
8
94
50040149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด คำมาสาร
16
182
12
95
50040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจพิเชฐ กองชัย
ดอยหล่อ
4
46
8
96
50040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิโนด้วง
-
6
80
8
97
50040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลีน จันทะนะ
ดอยหล่อ
9
99
8
98
50040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง พิไรแสงจันทร์
ดอยหล่อ
8
103
8
99
50040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา อินใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15
163
11
100
50040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ ไกรพันธ์
-
8
49
8
101
50040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ
สพป.ชม.4
6
56
8
102
50040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
8
107
8
103
50040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง
3
52
9
104
50040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย จันต๊ะวงศ์
19
189
11
105
50040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
ไม่มี
4
35
8
106
50040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อินตา
ไม่มี
6
49
9
107
50040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
สพฐ
3
46
8
108
50040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร อินตื้อ
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
13
193
8
109
50040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสรัญ มูลธิ
3
78
8
รวม
1,145
15,070
934

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน