ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
50040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
2
50040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
7
3
50040003
ประถมศึกษา
-
-
2
0
2
4
50040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภพ เตชะรัง
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
8
84
8
5
50040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
3
1
6
50040007
ประถมศึกษา
-
ยุหว่า ทุ่งต้อม
2
21
6
7
50040008
ประถมศึกษา
-
ยุ่หว่า - ทุ่งต้อม
2
13
5
8
50040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
4
9
50040013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญสม ยานะธรรม
12
108
9
10
50040014
ประถมศึกษา
นายนิคม หน่อเต็ม
10
128
6
11
50040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์รักษ์ ีรักษเปรมปรีดิ์
1
0
0
12
50040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร แสงอรุณ
กลุ่มโรงเรียนเวียงท่ากาน
5
44
8
13
50040019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดวงคำ คำจันทร์
12
237
11
14
50040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
90
8
15
50040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ไม่มี
8
103
8
16
50040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย อุดชา
4
29
8
17
50040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดับ ญาณมงคลศิลป์
สันกลาง - บ้านแม
8
107
8
18
50040028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สิทธิมูล
16
124
11
19
50040031
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เรือนมูล
สพป.ชม.4
8
104
9
20
50040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา แอ่นดอน
-
7
60
8
21
50040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
-
11
81
8
22
50040036
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา
15
114
9
23
50040037
ประถมศึกษา
-
3
25
4
24
50040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร
ยุหว่า -ทุุ่งต้อม
23
269
12
25
50040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ลับภู
ยุหว่า - ทุ่งต้อม
7
67
8
26
50040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร มูลประการ
ยุหว่า-ทุ่งต้อม
44
1,121
33
27
50040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
กลุ่มโรงเรียนยุหว่า-ทุ่งต้อม
12
0
0
28
50040048
ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ยุหว่า ทุ่งต้อม
5
62
6
29
50040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทิพย์จันทร์
สพป.ชม. เขต 4
13
152
8
30
50040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
สันกลาง บ้านแม
3
13
6
31
50040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
32
50040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
33
50040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ บูรณะพิมพิ์
-
7
86
8
34
50040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สุขจันทร์
19
270
11
35
50040058
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม แก้วมา
19
217
9
36
50040059
ประถมศึกษา
นายกระจ่าง แก้วสว่างนภา
คีรีสัมพันธ์
6
53
6
37
50040060
ประถมศึกษา
นายธีรพิชญ์ เตปา
11
124
12
38
50040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ นันไชย
จตุรมิตร
9
121
8
39
50040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ วิชิตพันธุ์
จตุรมิตร
11
130
8
40
50040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ไพยารมณ์
บูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
11
110
8
41
50040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ธรรมธิ
กลุ่มจตุรมิตร
10
133
8
42
50040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิต ไชยรังษี
-
5
43
8
43
50040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศฤงคาร แป้นกลาง
จตุรมิตร
15
265
12
44
50040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ มีณรงค์
การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
14
181
8
45
50040072
ประถมศึกษา
นายสุเทพ กาวิละ
วัดศรีสุพรรณ์
4
21
6
46
50040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยจินดา
-
11
127
8
47
50040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิกัด ขัติพันธุ์
49
774
30
48
50040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
คีรีสัมพันธ์
10
160
8
49
50040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ ก้อนใจ
11
130
8
50
50040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
51
50040081
ประถมศึกษา
นายสุรชัย ใจแก้ว
กลุ่มไตรมิตร
6
75
6
52
50040082
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ คำวงค์ปิน
13
87
9
53
50040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี โนภิระ
กลุ่มท่าช้าง,โรงเรียนในฝัน
19
209
9
54
50040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ จันทรา
ท่าช้าง
14
141
6
55
50040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก นาห้วยทราย
สพป.เชียงใหม่ เขต4
5
93
8
56
50040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
57
50040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งเรือง ลำนวล
ไตรมิตร
11
93
11
58
50040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต แพถนอม
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
21
259
11
59
50040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ไชยประคอง
กลุ่มบุรพาสารภี
6
132
8
60
50040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีพรรณ์ เกษรศรี
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
16
178
11
61
50040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ต๊ะคำ
11
122
8
62
50040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรชัช ภิระเสาร์
สพป.
13
250
8
63
50040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ทิพย์เดโช
กลุ่มลุ่มปิงสารภี
2
27
7
64
50040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ดุษฎีวิทิต
ลุ่มน้ำปิง
16
212
11
65
50040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด ราชโสม
โรงเรียนในฝัน
18
262
11
66
50040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เทพคุณ
กลุ่มโรงเรียนบูรพาสารภี
9
121
8
67
50040108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ สุริยโต้
-
61
1,810
49
68
50040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ ตื้อแปง
ต้นยางงาม
9
156
8
69
50040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุทา โกสุมภ์
กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
13
146
8
70
50040113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส เลพิมาย
ลุ่มน้ำปิงสารภี
11
96
11
71
50040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวรรธน์ ไชยคำ
สพป.ชม.4
4
60
8
72
50040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินทร์ศร จอมแปง
8
77
11
73
50040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน โปธิปัน
กลุ่มต้นยางงาม
15
252
8
74
50040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล ศิลาเดช
12
148
8
75
50040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บางปา
ลุ่มน้ำปิงสารภี
9
93
8
76
50040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ บุญมา
ไม่มี
8
69
8
77
50040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติกุล มหาวรรณ
-
9
124
8
78
50040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินสม คุณา
ไม่มี
5
94
8
79
50040129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยนต์ ม่วงโมด
ไม่มี
10
41
11
80
50040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย พิมุ
7
90
8
81
50040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
ลุ่มน้ำวาง
8
58
11
82
50040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สมคะเณย์
4
44
7
83
50040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
3
8
4
84
50040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล โยกาศ
13
272
8
85
50040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์
-
7
59
7
86
50040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เรือนมูล
0
6
91
8
87
50040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่วิน
7
81
8
88
50040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล ใจทนง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
9
164
8
89
50040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย ทัพเงิน
-
27
571
22
90
50040142
ประถมศึกษา
-
0
0
0
91
50040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
-
12
200
11
92
50040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พวงทอง
ไม่มีข้อมูล
12
190
8
93
50040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
กลุ่มโรงเรียนแม่วิน
7
121
8
94
50040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
37
4
95
50040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ เต๋จา
แม่วิน
14
161
8
96
50040149
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด คำมาสาร
20
180
11
97
50040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ใจเถิง
ดอยหล่อ
6
48
8
98
50040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ จิโนด้วง
-
7
94
8
99
50040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วหล้า
ดอยหล่อ
10
106
8
100
50040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง พิไรแสงจันทร์
ดอยหล่อ
7
85
8
101
50040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา อินใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15
168
11
102
50040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ ไกรพันธ์
-
6
56
8
103
50040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อดทน
สพป.ชม.4
6
63
8
104
50040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
7
109
8
105
50040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง
4
48
8
106
50040164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย จันต๊ะวงศ์
19
181
11
107
50040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติชนินทร์ พัฒนบุญแสน
ไม่มี
4
41
8
108
50040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ นัดสาสาร
ไม่มี
6
50
8
109
50040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
สพฐ
4
52
8
110
50040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร อินตื้อ
กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
11
187
9
111
50040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสรัญ มูลธิ
4
75
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]