ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
50050123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง
14
148
7
2
50050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร
7
49
8
3
50050126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทวัน ปัญญามา
18
161
11
4
50050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศาสตร์ จินาปุก
3
31
8
5
50050128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท ศรีคำเมา
38
664
27
6
50050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา กุนนา
6
53
8
7
50050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิตรพิบูล กิติมา
6
46
8
8
50050131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเถกิง อุดดง
21
291
11
9
50050132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
8
47
8
10
50050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร
10
81
8
11
50050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
12
50050136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว
22
328
21
13
50050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทรา บุญมา
8
77
8
14
50050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย แก้วเชื้อ
12
93
8
15
50050139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
22
238
11
16
50050140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร มะโน
18
236
11
17
50050141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะ
9
53
8
18
50050142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ
6
22
8
19
50050143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน จันทร์ศร
14
136
8
20
50050144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรภรพงศ์ ปันเดง
20
234
11
21
50050145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววาสนา สายพิน
13
148
11
22
50050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
23
50050148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ
22
209
11
24
50050149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ แก้วสามสี
19
151
11
25
50050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ซื่อตระกูล
8
27
8
26
50050151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา จันทร์งาม
10
71
8
27
50050152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข คำหนิ้ว
10
109
8
28
50050153
ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ตาสา
8
102
6
29
50050154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน เผือกอ่อน
32
588
24
30
50050155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่
9
64
8
31
50050156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส จันตาวรรณเดช
9
77
8
32
50050157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
6
91
8
33
50050158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร เดชชิต
16
131
11
34
50050159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวทย์ วิรัศมี
19
206
11
35
50050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สอประดิษฐ์
12
56
8
36
50050162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญดาว วาฤทธิ์
6
21
7
37
50050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
9
6
38
50050164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย รัตนวรรณี
8
51
8
39
50050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิ พนันตา
6
27
8
40
50050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริชัย นุสโร
11
88
8
41
50050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
15
122
11
42
50050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ คำมะนาง
6
62
8
43
50050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์
5
67
8
44
50050170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
96
8
45
50050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ดอกไม้แก้ว
6
87
8
46
50050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร โหนขุนทด
4
6
3
47
50050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม สุรินทร์
17
149
11
48
50050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี สุรินทร์
15
131
8
49
50050175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณพร กอบพึ่งตน
6
35
8
50
50050176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง คำหล้า
21
258
11
51
50050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา ธิสิงห์
2
30
8
52
50050178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอธิวัฒน์ เผ่าฐิติวัฒน์
18
159
11
53
50050179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์
7
66
8
54
50050180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ โพโสลี
13
139
8
55
50050181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล สุริยะสาร
18
202
14
56
50050182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย เหมือนฟู
9
49
8
57
50050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
58
50050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณต์ เสนวิรัช
7
21
7
59
50050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สมคิด
8
81
8
60
50050186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุพิน มูลสืบ
19
156
11
61
50050188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์
9
61
8
62
50050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์
15
158
8
63
50050190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอฬาร เปลา
18
174
11
64
50050191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์ เสนวิรัช
9
67
9
65
50050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พูลทาจักร์
8
134
9
66
50050193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี สุพรรณ์
18
256
14
67
50050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า
7
140
8
68
50050195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ โปธามูล
6
85
8
69
50050196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ วรส
5
66
8
70
50050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพศิน ใบศล
30
349
13
71
50050198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
14
127
8
72
50050199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฏากานต์ จี๋มะลิ
19
152
11
73
50050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
120
8
74
50050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปนิดา ปันดอน
38
536
20
75
50050202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลลิกา โทนแก้ว
10
86
8
76
50050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพ มณีวรรณ
15
156
9
77
50050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
128
8
78
50050206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์
16
273
14
79
50050207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ
16
196
11
80
50050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ ปัญญาป้อ
16
246
8
81
50050209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
146
11
82
50050210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ก๋ายอด
16
201
11
83
50050211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์
9
89
8
84
50050212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว
11
139
8
85
50050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต กันยา
16
238
8
86
50050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
12
130
8
87
50050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล
9
134
8
88
50050216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรชต แก้ววรรณา
19
234
13
89
50050217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ทิพย์เนตร
11
65
8
90
50050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดพงค์ วงค์ห้อ
13
170
8
91
50050219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันธชัย อรุณทรงพร
13
172
8
92
50050220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
3
32
2
93
50050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมัยประเสริฐ
10
98
8
94
50050222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ ลือโขง
15
125
8
95
50050223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์
25
436
18
96
50050224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ฤทธิ์งาม
14
157
8
97
50050225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชัย อัมโรสถ
24
404
16
98
50050226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวราวุธ การะบูรณ์
16
221
11
99
50050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ใจแก้ว
21
383
14
100
50050228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ คำภิไหล
28
445
20
รวม
1,297
14,759
1,005

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน