ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
50050002
ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ พรหมซาว
ท่าข้าม
6
55
8
2
50050003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์
ท่าข้าม
20
189
11
3
50050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายม่อนถิ่น นพคุณ
ท่าข้าม
7
51
8
4
50050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง จันทร์มา
ท่าข้าม
11
177
8
5
50050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าข้าม
8
126
8
6
50050007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนี ต๊ะคำ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม
15
299
12
7
50050008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว
ท่าข้าม
13
136
8
8
50050009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาการศึกษาท่าข้าม
2
65
8
9
50050012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาการศึกษาท่าข้าม
5
68
8
10
50050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล คำแปง
จอมทอง
14
113
11
11
50050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
อินทนนท์
15
180
15
12
50050017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมศ มหาสุวรรณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์
6
57
8
13
50050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์
8
101
9
14
50050019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีชูทอง
อินทนนท์
6
65
8
15
50050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อินทนนท์
4
35
7
16
50050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ พรมทา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์
10
127
9
17
50050023
ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์
3
37
6
18
50050026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรคำ หวันแดง
จอมทอง
71
1,570
50
19
50050027
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ใจยา
จอมทอง
16
139
9
20
50050029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย สิงห์หล้า
จอมทอง
6
58
8
21
50050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ไชยา
พัฒนาการศึกษาจอมทอง
12
108
8
22
50050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์
อินทนนท์
7
73
9
23
50050033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี
อินทนนท์
26
492
19
24
50050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ คำอุด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย
5
27
6
25
50050035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชา ยาไชยบุญเรือง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย
7
90
7
26
50050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย
8
103
7
27
50050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ์ ตาคำ
แม่สอย
6
43
8
28
50050038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เตปิน
แม่สอย
10
145
8
29
50050039
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ
แม่สอย
10
117
9
30
50050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สอย
8
117
8
31
50050041
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม
6
88
7
32
50050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ มูลใหม่
โมคคัลลาน
7
36
8
33
50050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โมคคัลลาน
4
38
8
34
50050045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา
โมคคัลลาน
19
242
14
35
50050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญาภัค โนลา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน
7
63
8
36
50050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ มาลารัตน์
โมคคัลลาน
8
61
8
37
50050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา วิระราช
โมคคัลลาน
21
253
14
38
50050052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต พิทาคำ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาเทพพนม
15
238
11
39
50050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาเทพพนม
7
90
8
40
50050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ
ท่าผาเทพพนม
12
237
9
41
50050055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษษท่าผา-เทพพนม
18
178
11
42
50050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ พิทธไชย
ท่าผา-เทพพนม
5
26
7
43
50050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาเทพผนม
6
68
7
44
50050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผา - เทพพนม
3
26
8
45
50050059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผาสวรรค์
18
188
11
46
50050060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ
กัลยาณิวัฒนา
17
124
11
47
50050061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย
กัลยาณิวัฒนา
20
205
11
48
50050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจนจิรา ชมชื่น
สามัคคี
12
93
8
49
50050063
ประถมศึกษา
นายประสงค์ พูลผล
สามัคคี
6
33
6
50
50050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ทิพจร
สามัคคี
14
175
11
51
50050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ บุญเกิด
สามัคคี
11
125
8
52
50050067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาล วิเศษคุณ
สามัคคี
17
190
11
53
50050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย กองอินทร์
สามัคคี
14
114
8
54
50050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ แสงบุญ
สามัคคี
16
215
8
55
50050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ดวงจันทร์
ท่าผา เทพพนม
5
41
7
56
50050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สวนใจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม
9
114
8
57
50050075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ปิงกุล
ท่าผา-เทพพนม
13
145
8
58
50050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงศ์ นะติกา
ท่าผา-เทพพนม
8
76
8
59
50050078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา คำวัง
กัลยาณิวัฒนา
24
238
11
60
50050079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ภูผาสวรรค์
12
150
11
61
50050080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูผาสวรรค์
3
55
8
62
50050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ
ท่าผา-เทพพนม
4
90
8
63
50050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
15
139
11
64
50050084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด แก้วคำ
ประจิมพัฒนา
19
128
11
65
50050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ศรีสวัสดิ์
ประจิมพัฒนา
12
175
8
66
50050086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ วะไลใจ
พัฒนาการศึกษาประจิมพัฒนา
6
61
8
67
50050087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา รัตนย่อมงานดี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
7
62
8
68
50050088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วชมภู
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
5
70
8
69
50050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา
11
123
8
70
50050090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลำพูน สุขใจ
ประจิมพัฒนา
21
194
12
71
50050091
ประถมศึกษา
-
ประจิมพัฒนา
2
30
6
72
50050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ
พัฒนศึกษา
16
119
11
73
50050094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล
พัฒนศึกษา
10
76
8
74
50050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร นามแก้ว
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา
7
52
9
75
50050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนศึกษา
2
14
6
76
50050097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนศึกษา
9
172
8
77
50050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนศึกษา
7
113
7
78
50050099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชพล แก้ววงค์วาน
แม่นาจร
6
76
8
79
50050100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ บุญเทียม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร
22
260
14
80
50050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพันธุ์ ปวงคำ
แม่นาจร
8
82
7
81
50050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่นาจร
3
47
8
82
50050103
ประถมศึกษา
นายสมจิต ใจหาญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร
6
58
6
83
50050105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูเดช เฟื่องฟู
พัฒนศึกษา
48
755
31
84
50050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ ลืนคำ
แม่นาจร
6
57
7
85
50050107
ประถมศึกษา
-
คุณภาพการศึกษาแม่นาจร
8
62
6
86
50050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนะชัย บุญศรี
พัฒนาการศึกษาแม่นาจร
16
213
11
87
50050109
ประถมศึกษา
นายชลวิทย์ ชื่นใจ
แม่นาจร
6
58
6
88
50050110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพานุวัฒน์ มณียารัตน์
แม่นาจร
19
145
11
89
50050112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ใจหาญ
สามัคคี
14
122
12
90
50050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต สุขสบาย
ประจิมพัฒนา
5
51
7
91
50050114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ปอโชโร
เบญจมิตร
10
94
7
92
50050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ อินตามูล
เบญจมิตร
34
500
26
93
50050116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักร พิชัย
เบญจมิตร
9
130
12
94
50050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
76
7
95
50050118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร
12
287
12
96
50050119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ พรหมแก้ว
เบญจมิตร
8
70
8
97
50050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ร่มโพธิ์
พัฒนาการศึกษาแม่นาจร
13
195
9
98
50050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เบญจมิตร
4
69
8
99
50050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประจิมพัฒนา
5
118
8
รวม
1,134
14,031
975

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน