ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
50020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวัฒน์ ณ ลำพูน
19
244
11
2
50050002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ พรหมซาว
8
53
8
3
50050003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์
19
185
11
4
50050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรชล ชัยตัน
7
48
8
5
50050005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง จันทร์มา
12
180
8
6
50050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อนุเกรียงไกร
13
133
8
7
50050007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนี ต๊ะคำ
21
289
12
8
50050008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติกา เขื่อนแก้ว
15
142
8
9
50050009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
69
8
10
50050012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุุทธิ์ จิตหาญ
9
73
8
11
50050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำพล คำแปง
13
102
11
12
50050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
15
168
8
13
50050017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพันธุ์ ปวงคำ
7
59
8
14
50050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์
12
115
9
15
50050019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
16
50050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัสลิน บัวศรี
8
35
8
17
50050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ พรมทา
13
133
8
18
50050023
ประถมศึกษา
-
4
43
6
19
50050026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ อินตามูล
76
1,665
50
20
50050027
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ใจยา
16
144
9
21
50050029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองชัย สิงห์หล้า
7
55
8
22
50050031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
118
8
23
50050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์
10
71
9
24
50050033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี
31
519
20
25
50050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ คำอุด
4
19
5
26
50050035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชา ยาไชยบุญเรือง
7
85
7
27
50050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ทาบุรี
10
106
7
28
50050037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สิงห์หล้า
6
42
8
29
50050038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ เตปิน
14
132
8
30
50050039
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ
15
123
11
31
50050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ เจริญสุข
14
131
8
32
50050041
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน
11
92
8
33
50050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์
6
34
32
34
50050043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธิดา จันทะกูฏ
7
33
8
35
50050045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา
21
202
14
36
50050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญาภัค โนลา
4
60
8
37
50050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายม่อนถิ่น นพคุณ
9
54
8
38
50050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา วิระราช
19
239
14
39
50050052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ
18
216
11
40
50050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรรัตน์ ปันศิริ
9
95
8
41
50050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ
15
230
9
42
50050055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ
20
172
11
43
50050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ
6
21
6
44
50050057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
7
45
50050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
46
50050059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฝนเพชร ธงทาสี
20
174
11
47
50050060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
105
11
48
50050061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ สุขงาม
21
196
11
49
50050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
100
8
50
50050063
ประถมศึกษา
นายจำรัส มูลแก้ว
6
30
6
51
50050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ทิพจร
18
180
10
52
50050066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพูน สุขใจ
13
132
8
53
50050067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาล วิเศษคุณ
17
173
11
54
50050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
160
7
55
50050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ แสงบุญ
14
225
8
56
50050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศราวิทย์ จริยา
5
42
7
57
50050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สวนใจ
12
102
8
58
50050075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ปิงกุล
13
151
8
59
50050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์อมร ทาวี
9
84
8
60
50050078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
241
11
61
50050079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
139
11
62
50050080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
66
8
63
50050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ
8
103
8
64
50050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
146
11
65
50050084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด แก้วคำ
17
120
11
66
50050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ศรีสวัสดิ์
12
168
8
67
50050086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ วะไลใจ
6
46
8
68
50050087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา รัตนย่อมงามดี
7
63
8
69
50050088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ แก้วชมภู
9
61
8
70
50050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ เตจ๊ะนา
11
120
8
71
50050090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
164
12
72
50050091
ประถมศึกษา
-
3
27
6
73
50050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ
15
123
11
74
50050094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล
9
75
8
75
50050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ดวงจันทร์
7
52
8
76
50050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
6
77
50050097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
181
9
78
50050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
106
7
79
50050099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชพล แก้ววงค์วาน
11
75
8
80
50050100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ บุญเทียม
23
240
14
81
50050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
82
7
82
50050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชชา ปันศิริ
6
44
7
83
50050103
ประถมศึกษา
นายสมจิต ใจหาญ
7
44
6
84
50050105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนา คำวัง
43
737
29
85
50050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ
6
59
7
86
50050107
ประถมศึกษา
นายเอกประภู อิ่นป้อ
6
49
6
87
50050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนะชัย บุญศรี
18
202
11
88
50050109
ประถมศึกษา
นายชลวิทย์ ชื่นใจ
7
56
6
89
50050110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพานุวัฒน์ มณียารัตน์
20
124
11
90
50050112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ใจหาญ
17
115
12
91
50050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต สุขสบาย
7
52
8
92
50050114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ปอโชโร
9
85
7
93
50050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย
32
472
26
94
50050116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักร พิชัย
18
121
12
95
50050117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
69
7
96
50050118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
293
12
97
50050119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ พรหมแก้ว
9
76
8
98
50050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ร่มโพธิ์
14
195
9
99
50050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
8
100
50050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
132
8
รวม
1,283
14,157
995

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน