ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
51020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ยะปัญญา
เวียงกานต์
10
65
8
2
51020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตพล เตจ๊ะ
11
109
9
3
51020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงกานต์
6
107
8
4
51020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา รัตนพันธ์
8
39
8
5
51020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
เวียงกานต์
11
96
8
6
51020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย อัมพุธ
เวียงกานต์
5
63
8
7
51020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์
เวียงกานต์
11
100
9
8
51020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ทองจีน
เวียงกานต์
18
163
11
9
51020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรัญ เหลืองอร่าม
17
161
11
10
51020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร พายุมั่ง
8
77
7
11
51020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสนธยา หล้าเต็น
16
129
9
12
51020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส มูลรัตน์
16
166
11
13
51020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
14
51020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสิน เสวกวรรณ์
14
176
9
15
51020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
รัตนมิตร
14
122
11
16
51020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้องเก่ง วรรณห้วย
7
70
8
17
51020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิต ปัญญายอง
10
64
9
18
51020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า แก้วสร้อย
ศรีเวียงชัย
21
255
11
19
51020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สมบูรณ์
เวียงจามรี
9
52
9
20
51020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เตจ๊ะ
8
43
9
21
51020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
10
99
11
22
51020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ นันตาดี
9
55
8
23
51020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
0
0
24
51020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเวียงชัย
7
72
9
25
51020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิญาณ บุญมา
ศรีเวียงชัย
13
130
8
26
51020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงษ์ สนิท
ศรีเวียงชัย
12
137
9
27
51020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
91
1,861
54
28
51020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
9
83
11
29
51020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
20
270
12
30
51020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงจามรี
8
65
6
31
51020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ อุตขา
11
108
9
32
51020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงจามรี
9
81
9
33
51020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม มูลอินทร์
เวียงจามรี
14
154
9
34
51020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
8
35
51020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บำรุงยศ
8
60
8
36
51020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล
22
255
12
37
51020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
38
51020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
36
7
39
51020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
125
9
40
51020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวินท์ มหาพรหม
12
208
8
41
51020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร พรมมิ
7
44
8
42
51020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
43
51020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิษยุทธ์ บัวจูม
11
96
11
44
51020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะชัย เหลืองอ่อน
เวียงจามรี
19
181
11
45
51020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
11
87
8
46
51020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรา วงศ์คำตัน
28
519
16
47
51020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น
11
115
9
48
51020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
เวียงจามรี
23
356
12
49
51020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ นันทมิตร
เวียงจามรี
12
190
8
50
51020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสมพร จำศรี
10
68
8
51
51020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
7
52
51020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
15
178
8
53
51020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
18
130
12
54
51020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต กันธิวัง
16
119
11
55
51020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
7
98
8
56
51020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
57
51020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
84
8
58
51020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล
7
93
8
59
51020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
8
60
51020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
61
51020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนุก แปงชัย
7
67
8
62
51020094
ประถมศึกษา
นายสายัณห์ แก้วโขง
8
88
8
63
51020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษมน หน่อแก้ว
9
73
8
64
51020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
13
185
8
65
51020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
20
348
11
66
51020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
11
197
9
67
51020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
85
8
68
51020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ปาละมา
13
156
9
69
51020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ไชยสมภาร
ทุ่งหัวช้าง
12
101
8
70
51020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สุทะ
10
45
8
71
51020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
72
51020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ แสนเรือน
17
135
12
73
51020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
7
74
51020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
10
68
9
75
51020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล หล้าเต็น
13
126
9
76
51020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
77
51020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกิจ ทากี้
6
47
8
78
51020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ฉางข้าวคำ
เวียงหนองล่อง
19
128
11
79
51020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
42
8
80
51020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
81
51020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
เวียงหนองล่อง
10
53
8
82
51020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
8
รวม
961
10,589
755

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน