ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
51020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ยะปัญญา
9
63
9
2
51020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตพล เตจ๊ะ
12
121
9
3
51020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ใจเตี้ย
10
119
8
4
51020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกายคำ มโนแก้ว
11
53
8
5
51020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
12
93
8
6
51020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย อัมพุธ
5
66
8
7
51020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์
11
102
9
8
51020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ทองจีน
18
145
11
9
51020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรัญ เหลืองอร่าม
18
157
11
10
51020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร พายุมั่ง
9
78
8
11
51020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนินทร์ นันทขว้าง
13
134
9
12
51020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส มูลรัตน์
18
175
11
13
51020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรัญ ปินทุกาศ
10
54
8
14
51020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสิน เสวกวรรณ์
13
162
9
15
51020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
รัตนมิตร
13
122
11
16
51020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
8
17
51020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิต ปัญญายอง
8
75
9
18
51020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า แก้วสร้อย
ศรีเวียงชัย
21
250
11
19
51020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สมบูรณ์
9
53
53
20
51020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เตจ๊ะ
5
41
8
21
51020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
15
97
11
22
51020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ นันตาดี
9
64
8
23
51020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
24
8
24
51020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้องเก่ง วรรณห้วย
8
59
9
25
51020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิญาณ บุญมา
13
129
8
26
51020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงษ์ สนิท
13
159
8
27
51020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
93
1,873
54
28
51020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
12
87
11
29
51020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
20
263
12
30
51020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรกิจ ทากี้
8
71
7
31
51020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ อุตขา
11
100
9
32
51020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
82
9
33
51020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม มูลอินทร์
13
145
9
34
51020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
32
8
35
51020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บำรุงยศ
8
58
8
36
51020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล
20
261
12
37
51020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
38
51020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
39
51020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา อินตามูล
10
128
9
40
51020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวินท์ มหาพรหม
14
215
8
41
51020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร พรมมิ
7
41
8
42
51020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
8
43
51020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิษยุทธ์ บัวจูม
13
102
11
44
51020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะชัย เหลืองอ่อน
19
172
11
45
51020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
10
89
7
46
51020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรา วงศ์คำตัน
26
533
17
47
51020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น
12
103
8
48
51020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
เวียงจามรี
23
392
13
49
51020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ นันทมิตร
13
187
8
50
51020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสมพร จำศรี
7
68
8
51
51020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
39
7
52
51020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
15
183
8
53
51020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
18
123
12
54
51020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต กันธิวัง
16
129
11
55
51020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
8
56
51020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
6
57
51020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
84
8
58
51020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล
9
77
8
59
51020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
7
60
51020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
61
51020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนุก แปงชัย
7
70
8
62
51020094
ประถมศึกษา
นายสายัณห์ แก้วโขง
9
75
6
63
51020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรษมน หน่อแก้ว
7
74
8
64
51020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
14
181
8
65
51020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
21
340
11
66
51020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
10
193
9
67
51020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพา มีสอน
11
93
8
68
51020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ปาละมา
16
172
8
69
51020104
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ไชยสมภาร
16
109
9
70
51020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สุทะ
8
37
7
71
51020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เรือนมะกอก
7
27
8
72
51020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ แสนเรือน
17
127
12
73
51020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
74
51020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
10
57
9
75
51020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล หล้าเต็น
12
138
9
76
51020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสนธยา หล้าเต็น
9
65
9
77
51020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ปัญญายิ่ง
7
49
8
78
51020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ฉางข้าวคำ
เวียงหนองล่อง
16
128
11
79
51020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์
8
42
8
80
51020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
81
51020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
9
56
8
82
51020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
35
9
รวม
992
10,723
817

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน