ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
51020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ยะปัญญา
เวียงกานต์
10
66
9
2
51020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตพล เตจ๊ะ
เวียงกานต์
8
125
9
3
51020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ใจเตี้ย
เวียงกานต์
10
121
8
4
51020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกายคำ มโนแก้ว
เวียงกานต์
9
61
8
5
51020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
เวียงกานต์
12
89
8
6
51020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงกานต์
5
49
8
7
51020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์
เวียงกานต์
8
88
9
8
51020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ทองจีน
เวียงกานต์
16
155
11
9
51020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรัญ เหลืองอร่าม
เวียงกานต์
20
164
11
10
51020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร พายุมั่ง
รัตนมิตร
7
78
8
11
51020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนินทร์ นันทขว้าง
รัตนมิตร
13
135
9
12
51020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส มูลรัตน์
รัตนมิตร
17
156
11
13
51020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรัญ ปินทุกาศ
รัตนมิตร
9
69
9
14
51020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสิน เสวกวรรณ์
รัตนมิตร
12
139
9
15
51020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์
รัตนมิตร
12
112
11
16
51020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
รัตนมิตร
7
57
9
17
51020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนมิตร
8
73
9
18
51020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า แก้วสร้อย
ศรีเวียงชัย
21
264
11
19
51020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงจามรี
8
55
9
20
51020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เตจ๊ะ
เวียงจามรี
8
38
8
21
51020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
เวียงจามรี
15
97
12
22
51020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ นันตาดี
เวียงจามรี
7
76
9
23
51020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเวียงชัย
5
24
7
24
51020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้องเก่ง วรรณห้วย
ศรีเวียงชัย
7
65
9
25
51020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิญาณ บุญมา
ศรีเวียงชัย
12
141
8
26
51020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเวียงชัย
12
190
9
27
51020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ศรีเวียงชัย
93
1,836
53
28
51020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
ศรีเวียงชัย
12
113
11
29
51020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
เวียงจามรี
20
285
12
30
51020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงจามรี
10
82
8
31
51020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ อุตขา
เวียงจามรี
9
102
9
32
51020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร นพบุรี
เวียงจามรี
10
90
9
33
51020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม มูลอินทร์
เวียงจามรี
14
123
9
34
51020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ตืนศรีวิชัย
7
33
8
35
51020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ไชยยาติ๊บ
แม่ตืนศรีวิชัย
7
57
8
36
51020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล
แม่ตืนศรีวิชัย
22
249
12
37
51020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ตืนศรีวิชัย
4
25
7
38
51020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
แม่ตืนศรีวิชัย
6
52
8
39
51020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ตืนศรีวิชัย
12
105
8
40
51020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวินท์ มหาพรหม
แม่ตืนศรีวิชัย
12
215
8
41
51020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเวียงชัย
7
43
8
42
51020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเธียร โกกาธรรม
ศรีเวียงชัย
8
57
8
43
51020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิษยุทธ์ บัวจูม
ศรีเวียงชัย
14
102
11
44
51020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะชัย เหลืองอ่อน
เวียงจามรี
19
185
11
45
51020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
เวียงจามรี
9
101
8
46
51020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรา วงศ์คำตัน
เวียงจามรี
23
476
15
47
51020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงจามรี
10
121
9
48
51020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
เวียงจามรี
25
415
13
49
51020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เทพพู่ทอง
เวียงจามรี
14
182
8
50
51020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสมพร จำศรี
แม่ตืนศรีวิชัย
6
69
8
51
51020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา ฉางข้าวคำ
แม่ตืนศรีวิชัย
8
53
7
52
51020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล รัตนปัญญา
แม่ตืนศรีวิชัย
14
191
8
53
51020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
แม่ตืนศรีวิชัย
16
122
11
54
51020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต กันธิวัง
ทุ่งหัวช้าง
17
125
11
55
51020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ มาโรจน์
ทุ่งหัวช้าง
8
108
8
56
51020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
3
21
4
57
51020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวยศิลป์ บัวตูม
ทุ่งหัวช้าง
8
94
8
58
51020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
7
82
8
59
51020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
7
38
8
60
51020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
4
50
8
61
51020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
6
77
8
62
51020094
ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
9
78
5
63
51020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
9
71
8
64
51020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ นันทมิตร
ทุ่งหัวช้าง
13
169
8
65
51020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
ทุ่งหัวช้าง
24
351
11
66
51020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
ทุ่งหัวช้าง
14
188
9
67
51020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพา มีสอน
ทุ่งหัวช้าง
10
91
8
68
51020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
11
172
8
69
51020104
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ไชยสมภาร
ทุ่งหัวช้าง
15
106
8
70
51020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
5
27
7
71
51020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหัวช้าง
6
29
8
72
51020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ แสนเรือน
เวียงหนองล่อง
14
126
12
73
51020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงหนองล่อง
4
32
8
74
51020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงหนองล่อง
8
43
9
75
51020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล หล้าเต็น
เวียงหนองล่อง
11
114
8
76
51020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงหนองล่อง
9
64
9
77
51020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ปัญญายิ่ง
เวียงหนองล่อง
7
48
8
78
51020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ปาลี
เวียงหนองล่อง
11
108
12
79
51020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์
เวียงหนองล่อง
8
46
8
80
51020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงหนองล่อง
0
19
8
81
51020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงหนองล่อง
9
71
8
82
51020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเวียงชัย
6
35
8
รวม
956
10,754
777

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน