ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
52010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์
14
147
11
2
52010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล เครือทนุ
11
68
8
3
52010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์
10
62
8
4
52010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน กุญชร
10
42
8
5
52010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์
8
81
8
6
52010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมโภช จำปาทิพย์
38
530
24
7
52010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สมทราย
3
14
3
8
52010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
16
138
8
9
52010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรหมมิฬ ยะนะโย
14
131
11
10
52010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
9
77
9
11
52010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
6
12
52010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต สิงห์หล้า
11
87
9
13
52010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเดช โยมงาม
9
92
8
14
52010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ
11
114
8
15
52010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
16
52010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส แก้วมิตร
11
96
11
17
52010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์
9
65
8
18
52010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์
9
58
8
19
52010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินจันทร์ กองจินา
7
50
8
20
52010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
21
52010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
52010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรณิชา ขัดฝั้น
21
155
11
23
52010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี แก้วมา
10
83
8
24
52010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
8
25
52010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต ลาลุน
9
99
8
26
52010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล
9
66
8
27
52010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบพิตร ศิริรัตน์
15
162
8
28
52010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว
7
56
8
29
52010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ใจหาญ
7
43
8
30
52010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์
7
43
8
31
52010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
32
52010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร อ่ำกลาง
11
101
8
33
52010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ สรรเสริญ
7
40
8
34
52010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย กิมาคม
8
43
8
35
52010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
10
62
8
36
52010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
11
105
8
37
52010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
38
52010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
24
7
39
52010075
ประถมศึกษา
-
0
0
0
40
52010077
ประถมศึกษา
-
0
0
0
41
52010078
ประถมศึกษา
-
0
0
0
42
52010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ยอดวงศ์
10
66
8
43
52010082
ประถมศึกษา
-
0
0
0
44
52010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
45
52010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปนัดดา เข็มนาค
13
100
11
46
52010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิกร จันหอม
8
17
17
47
52010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ แสงจันทร์
155
2,345
61
48
52010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
245
3,188
95
49
52010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม
21
132
11
50
52010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี
13
111
8
51
52010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
44
8
52
52010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง นันตะกูล
12
60
8
53
52010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
11
94
8
54
52010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ใจอ้าย
22
155
11
55
52010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ
9
44
8
56
52010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดา ท้วมไชยนาม
11
60
9
57
52010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงเกียรติ อินทรเดช
13
69
8
58
52010104
ประถมศึกษา
-
4
30
5
59
52010105
ประถมศึกษา
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
12
91
8
60
52010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
58
8
61
52010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ จันทรมณี
8
66
8
62
52010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
63
52010109
ประถมศึกษา
นายมณฑล อินเจือจันทร์
21
221
9
64
52010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
57
1,202
39
65
52010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน
21
145
11
66
52010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม
8
52
8
67
52010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์
16
114
11
68
52010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์
13
97
11
69
52010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
19
186
11
70
52010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
71
52010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง
19
156
11
72
52010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
8
73
52010127
ประถมศึกษา
-
1
11
2
74
52010128
ประถมศึกษา
นายมานพ สิทธิกูลนะ
7
57
6
75
52010129
ประถมศึกษา
-
1
16
6
76
52010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
98
11
77
52010131
ประถมศึกษา
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
4
14
4
78
52010132
ประถมศึกษา
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
3
8
2
79
52010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
80
52010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช สารบรรณ์
20
241
11
81
52010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
82
52010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ อุทานันท์
22
216
11
83
52010143
ประถมศึกษา
-
1
0
0
84
52010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ์ ควรคิด
21
224
11
85
52010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
41
8
86
52010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
106
8
87
52010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
88
52010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรริทธิ์ กันชาติ
9
87
11
89
52010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ศรีธิ
21
226
12
90
52010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
91
52010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ดอนมอญ
14
85
8
92
52010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชราวุฒิ กลมไล
11
72
8
93
52010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
90
9
94
52010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวเร กันอิน
41
613
27
95
52010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรพิน ไชยโวหาร
14
125
11
96
52010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
7
42
8
97
52010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสัย ธรรมไชย
15
148
9
98
52010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ เงาเดช
21
190
12
99
52010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ สุตา
15
185
9
100
52010176
ประถมศึกษา
-
0
0
0
101
52010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ นามะเสน
12
123
8
102
52010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
7
45
8
103
52010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
1
104
52010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกุศล ต๊ะมะโน
10
58
8
105
52010183
ประถมศึกษา
-
0
0
0
106
52010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิพร แก้วหนองแสง
5
20
7
107
52010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
108
52010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
4
109
52010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
110
52010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
9
59
8
111
52010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
11
4
112
52010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเจตน์ ไปเร็ว
12
65
8
113
52010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ สมหวัง
45
844
24
114
52010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติณรงค์ มณีมูล
9
46
8
รวม
1,536
16,337
1,029

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2