ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
52020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร
15
153
9
2
52020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองหล่ำ
11
67
8
3
52020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
57
9
4
52020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหยวด ปันใจ
17
114
11
5
52020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
18
121
11
6
52020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ โพธิ์รัง
9
54
8
7
52020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
6
46
9
8
52020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพปฏล จิรากูล
9
89
12
9
52020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พงษ์บุผา
15
118
8
10
52020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล วงศ์หล้า
6
60
8
11
52020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยพล ศรีประดิษฐ์
18
154
11
12
52020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ วันใจ
10
63
8
13
52020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สุจริต
19
171
11
14
52020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ภัคเนียรนาท
43
627
22
15
52020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนพดล แก้วดวงตา
10
65
9
16
52020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์
7
84
9
17
52020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
18
52020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
19
52020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ชนะพยัคฆ์
8
189
9
20
52020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
21
52020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริปรียา ชัยบุตร
9
57
8
22
52020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
59
9
23
52020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ เขื่อนแก้ว
9
63
8
24
52020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ปากาศ
28
517
22
25
52020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์
9
33
9
26
52020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะพงค์ หมุดปิน
8
36
8
27
52020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา
9
76
8
28
52020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
29
52020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประธาน ยะเปียง
20
180
12
30
52020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายบัว ศวีระกุล
7
43
8
31
52020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดล ก้อนแหวน
20
117
11
32
52020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
33
52020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม ไทยกรรณ์
11
90
9
34
52020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ตันทา
18
264
12
35
52020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
36
52020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
37
52020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
38
52020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
39
52020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวราตรี ดวงไชย
11
105
11
40
52020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาฏอนงค์ ปองดอง
10
64
8
41
52020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์
10
34
8
42
52020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
43
52020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
44
52020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
68
8
45
52020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ จันดารักษ์
14
126
11
46
52020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ชัยขุนพล
13
121
8
47
52020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
27
6
48
52020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นาคกุล
18
194
11
49
52020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
50
52020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
51
52020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลพ ใจรักษา
9
62
8
52
52020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนภพ ยศบุญเรือง
17
93
11
53
52020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลวุฒิ อภิไชย์
21
320
11
54
52020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
8
59
8
55
52020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ เชื้อจิ๋ว
11
87
8
56
52020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิฤมล ญาวิลาศ
9
75
9
57
52020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา กันทะวงศ์
13
103
11
58
52020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์
9
74
8
59
52020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา
15
112
11
60
52020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ นันตาดี
9
84
8
61
52020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง บุญมา
9
116
8
62
52020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต วิจิตรสุนทร
12
99
9
63
52020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชริยา ศรีธิพันธ์
11
84
8
64
52020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
14
83
11
65
52020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัท สายต่างใจ
9
62
8
66
52020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ วรรณารักษ์
10
84
8
67
52020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
193
9
68
52020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล ภัทรวาทิน
38
563
23
69
52020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์
18
198
11
70
52020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
10
61
9
71
52020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครา ทนันไชยชมภู
13
130
9
72
52020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
50
9
73
52020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทัยวรรณ ตาวงศ์
18
194
11
74
52020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพายัพ จอมคำ
11
119
8
75
52020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
11
122
8
76
52020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโยทณัฐ คำนึง
13
123
9
77
52020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง อำพันธ์
18
171
11
78
52020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร พิจอมบุตร
11
115
8
79
52020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
101
11
80
52020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ
12
91
8
81
52020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท
18
146
11
82
52020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
8
83
52020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ สุยะลังกา
18
155
11
84
52020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
82
11
85
52020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มาหล้า
14
137
8
86
52020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
115
8
87
52020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
8
59
8
88
52020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
89
52020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
90
52020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาษะลอง พินทิสืบ
6
69
8
91
52020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ
13
146
9
92
52020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
93
52020133
ประถมศึกษา
นายบุญถิ่น อินทราย
7
36
6
94
52020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ เพชรสำแดง
8
73
8
95
52020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์
15
85
9
96
52020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
97
52020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
98
52020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
99
52020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
9
100
52020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพันธ์ กัญญเทพ
15
158
11
101
52020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
102
52020143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนรกมล เครือวงศ์
12
62
12
103
52020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
104
52020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง มณีมโนรมย์
12
128
9
105
52020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ มาน้อย
16
114
11
106
52020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
11
80
9
107
52020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาด ปองรักษ์
17
127
11
108
52020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนายุทธ คำภีระ
11
66
8
109
52020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
8
110
52020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
111
52020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
19
6
112
52020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
7
113
52020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
114
52020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร เอี่ยวเฮง
17
164
11
115
52020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
116
52020166
ประถมศึกษา
-
1
0
0
117
52020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
118
52020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
9
68
11
119
52020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน
9
82
8
120
52020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ จันทร์จอม
5
49
8
121
52020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ
8
41
8
122
52020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล
14
85
11
123
52020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
44
9
124
52020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
125
52020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ไชยบาง
14
232
10
126
52020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
127
52020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
128
52020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ ขว้างไชย
15
382
15
129
52020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ เจียมกุล
13
152
8
130
52020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
131
52020191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง
19
174
11
132
52020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง อินทร์นวล
9
96
8
133
52020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ถามูล
10
94
8
134
52020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว
8
64
8
135
52020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
รวม
1,348
12,359
1,036

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน