ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
52030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ปาสิงห์
แจ้ห่ม
31
558
18
2
52030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร หมายมั่น
5
50
8
3
52030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
5
4
52030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแจ้ห่ม
6
63
8
5
52030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภช จำปาทิพย์
แจ้ห่ม
7
100
8
6
52030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร สิงห์แก้ว
โรงเรียนทุ่งผึ้ง
7
34
8
7
52030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งผึ้ง
5
27
8
8
52030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เกษณา
ตำบลทุ่งผึ้ง
20
210
11
9
52030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สัตย์มาก
ทุ่งผึ้ง
6
35
8
10
52030011
ประถมศึกษา
นายธีรเดช โยมงาม
สพป.ลป.3
4
20
6
11
52030012
ประถมศึกษา
-
ทุ่งผึ้ง
2
15
5
12
52030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง หน้างาม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านสา
8
93
8
13
52030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยันยงค์ สูงงาม
โรงเรียนตำบลบ้านสา
6
103
8
14
52030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก จัดสวย
โรงเรียนตำบลบ้านสา
4
46
8
15
52030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์
สถานศึกษาปงดอน
9
46
10
16
52030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปงดอน
5
17
8
17
52030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปงดอน
2
15
5
18
52030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปงดอน
2
18
6
19
52030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สถานศึกษาปงดอน
3
22
8
20
52030022
ประถมศึกษา
นายมงคล กองตัน
สถานศึกษาปงดอน
3
16
5
21
52030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองมาย
18
210
11
22
52030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองมาย
2
16
7
23
52030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
กลุ่มโรงเรียนเมืองมาย
4
14
7
24
52030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ดำรงค์
เมืองมาย
4
17
5
25
52030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา ทีเก่ง
แม่สุก
18
231
11
26
52030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาริญญ บุญเรือง
แม่สุก
5
13
6
27
52030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
สถานศึกษาแม่สุก
9
75
8
28
52030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สุก
2
4
3
29
52030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล เขียวดี
แม่สุก
6
43
8
30
52030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่สุก
18
142
11
31
52030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปันดี
เจ้าพ่อพญาคำลือ
3
30
7
32
52030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เป็นลาภ
เจ้าพ่อพญาคำลือ
4
36
7
33
52030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติ
เจ้าพ่อพญาคำลือ
10
65
8
34
52030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา ทิพย์เนตร
กลุ่มเจ้าพ่อพญาคำลือ
5
41
7
35
52030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเจ้าพ่อพญาคำลือ
4
55
8
36
52030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด สืบแจ้
วังแก้ว
17
182
11
37
52030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภารณี ทนดี
วังแก้ว
5
44
7
38
52030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ สรรเสริญ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังแก้ว
7
47
8
39
52030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
กลุ่มโรงเรียนวังแก้ว
5
28
6
40
52030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน จันตะมะ
โรงเรียนร่องเคาะ
12
92
8
41
52030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ อวดห้าว
ร่องเคาะ
7
119
8
42
52030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
43
52030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย สมศักดิ์
ร่องเคาะ
17
213
11
44
52030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
วังแก้ว
4
16
4
45
52030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริ่ม ใจเสมอ
วังแก้ว
19
188
11
46
52030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย พงษ์กองเงิน
กลุ่มโรงเรียนพญาวัง
6
60
8
47
52030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรทัน โชติจินดากุล
พญาวัง
11
90
8
48
52030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
โรงเรียนพญาวัง
12
77
8
49
52030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธิแก้ว
โรงเรียนวังเหนือ
11
93
8
50
52030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี เมโฆ
วังใต้ทรายคำ
12
117
8
51
52030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวังใต้ทรายคำ
9
54
8
52
52030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
วังใต้ทรายคำ
12
139
8
53
52030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
วังใต้ทรายคำ
6
32
7
54
52030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพร สวยสด
วังใต้ทรายคำ
13
87
10
55
52030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี อ้วนล่ำ
กลุ่มโรงเรียนวังเหนือ
10
111
8
56
52030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา กันทะวงศ์
กลุ่มโรงเรียนวังเหนือ
4
47
8
57
52030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม
วังเหนือ
9
81
8
58
52030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ
19
145
11
59
52030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ เมืองยศ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ
25
422
16
60
52030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ผ่องใส
พญาวัง
15
137
8
61
52030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ทิพย์เนตร
พญาวัง
6
19
7
62
52030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แจ้ซ้อน
3
24
8
63
52030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแจ้ซ้อน
8
31
8
64
52030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแจ้ซ้ิอน
13
165
8
65
52030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
แจ้ซ้อน
8
80
8
66
52030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพพิทักษ์ สมใจ
แจ้ซ้อน
20
177
11
67
52030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร สุจริต
กลุ่มโรงเรียนแจ้ซ้อน
5
48
8
68
52030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ ไชยธรรม
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแจ้ซ้อน
7
102
8
69
52030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา
ทุ่งกว่๋าว
3
29
8
70
52030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งกว๋าว
1
19
7
71
52030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งกว๋าว
0
4
3
72
52030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพ
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
9
54
8
73
52030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ มานิตยกุล
ทุ่งกว๋าว
2
31
8
74
52030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวร กิ่งนาละ
8
50
8
75
52030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกว๋าว
1
34
7
76
52030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งกว๋าว
2
27
8
77
52030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลบ้านขอ
2
17
6
78
52030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านขอ
1
11
4
79
52030103
ประถมศึกษา
-
บ้านขอ
2
11
4
80
52030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ตันจันกูล
บ้านขอ
11
49
8
81
52030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรม คำภิระแปง
กลุ่มบ้านขอ
6
35
7
82
52030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน จาตุนันท์
7
107
8
83
52030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินจันทร์ กองจินา
โรงเรียนบ้านขอ
5
42
8
84
52030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สิงหกูล
กลุ่มโรงเรียนบ้านขอ
5
42
8
85
52030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
เมืองปาน
8
45
7
86
52030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองปาน
2
12
12
87
52030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
โรงเรียนเมืองปาน
6
54
8
88
52030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองปาน
5
83
8
89
52030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ อภิวงศ์งาม
เมืองปาน
7
62
8
90
52030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล
กลุ่มเครือข่ายหัวเมือง
7
54
7
91
52030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ กองสิน
หัวเมือง
5
44
8
92
52030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมือง
7
54
8
93
52030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หัวเมือง
7
76
8
94
52030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคินทร์ ภูริพงษ์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวเมือง
9
66
8
รวม
719
6,869
737

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน