ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
52030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
32
559
18
2
52030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฏา วรรณประเสริฐ
5
48
8
3
52030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
5
4
52030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
7
59
8
5
52030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภช จำปาทิพย์
10
109
8
6
52030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร สิงห์แก้ว
7
30
8
7
52030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวีณา ปันทา
6
32
8
8
52030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร เกษณา
21
202
11
9
52030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร เลือลา
5
31
8
10
52030011
ประถมศึกษา
นายธีรเดช โยมงาม
5
18
6
11
52030012
ประถมศึกษา
-
1
14
5
12
52030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง หน้างาม
10
88
8
13
52030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยันยงค์ สูงงาม
9
101
8
14
52030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ใจยาบุตร
8
50
8
15
52030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล กองตัน
9
42
10
16
52030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
18
8
17
52030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
5
18
52030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
4
19
52030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
6
20
8
20
52030022
ประถมศึกษา
นายมงคล กองตัน
4
14
6
21
52030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จัดสวย
20
197
11
22
52030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ดำรงค์
4
11
6
23
52030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
5
11
6
24
52030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ดำรงค์
5
13
4
25
52030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
218
11
26
52030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
5
27
52030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
8
70
8
28
52030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
2
29
52030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรนาถ รินชมภู
9
41
8
30
52030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรวาล เขียวดี
19
150
11
31
52030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
7
32
52030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
6
33
52030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
9
70
8
34
52030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
7
35
52030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เป็นลาภ
8
56
8
36
52030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด สืบแจ้
19
190
11
37
52030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภารณี ทนดี
6
38
6
38
52030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
5
38
8
39
52030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
5
17
4
40
52030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน จันตะมะ
11
82
8
41
52030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ อวดห้าว
9
111
8
42
52030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
43
52030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย สมศักดิ์
20
174
11
44
52030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
4
9
3
45
52030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร ทิพย์เนตร
22
184
11
46
52030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภารณี ทนดี
8
59
8
47
52030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรทัน โชติจินดากุล
9
99
8
48
52030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา ทิพย์เนตร
10
69
8
49
52030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย พงษ์กองเงิน
8
100
8
50
52030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี เมโฆ
13
109
8
51
52030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
9
49
8
52
52030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ
10
137
8
53
52030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
6
32
7
54
52030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุมพร สวยสด
12
94
10
55
52030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี อ้วนล่ำ
11
114
8
56
52030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น
9
47
8
57
52030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม
9
81
8
58
52030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศ
19
129
11
59
52030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธิแก้ว
25
413
16
60
52030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ผ่องใส
13
129
8
61
52030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
13
7
62
52030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
5
20
8
63
52030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
9
31
8
64
52030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
12
166
8
65
52030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
10
65
8
66
52030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคินทร์ ภูริพงษ์
16
184
11
67
52030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
68
52030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิภพ ไชยธรรม
8
105
8
69
52030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
28
8
70
52030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
6
71
52030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
2
72
52030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
73
52030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
27
8
74
52030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา
5
53
8
75
52030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
7
76
52030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
32
8
77
52030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
6
78
52030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
9
3
79
52030103
ประถมศึกษา
-
3
7
3
80
52030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปรม คำภิระแปง
11
62
10
81
52030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
82
52030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน จาตุนันท์
12
114
8
83
52030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
84
52030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สิงหกูล
8
56
8
85
52030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
9
39
7
86
52030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
10
5
87
52030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
9
47
7
88
52030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
11
76
8
89
52030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
56
8
90
52030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล
8
48
7
91
52030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ กองสิน
5
49
8
92
52030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา อุปอินทร์
10
50
8
93
52030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวัชรินทร์ กล้าณรงค์ชาญ
10
76
8
94
52030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย ดำรงค์
9
71
8
รวม
778
6,647
717

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน