ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
53010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นพเก้าศึกษา
14
167
11
2
53010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพโชค มาเลี้ยง
นพเก้าศึกษา
16
139
11
3
53010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
7
92
8
4
53010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากรณ์ วังแก้ว
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
11
78
11
5
53010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชีพ เสาเกิด
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
8
58
9
6
53010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อ่อนวัง
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
14
162
11
7
53010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ น่วมทอง
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
4
18
6
8
53010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก มูลเขียน
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
3
26
8
9
53010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ
ไตรภาคี
3
21
7
10
53010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สิงห์อรุณ
ไตรภาคี
19
275
11
11
53010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทำนุพันธุ์
7
86
8
12
53010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
0
0
0
13
53010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์
กลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
3
6
3
14
53010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
15
172
11
15
53010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง
6
66
9
16
53010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม รัตนสังข์
เมืองอุตรดิตถ์
18
248
9
17
53010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คำลือมี
ไตรภาคี
5
40
8
18
53010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนาถ บุญกอแก้ว
ไตรภาคี
6
49
9
19
53010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แดงโชติ
ไตรภาคี
12
155
8
20
53010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า มีอินถา
ไตรภาคี
104
3,158
85
21
53010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ แสงรัศมี
โรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
8
154
8
22
53010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ศรีทองอ่อน
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
10
100
8
23
53010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
2
0
0
24
53010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
4
25
6
25
53010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิน วันมา
เมืองอุตรดิตถ์
6
76
8
26
53010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุฑณ ดวงตาน้อย
นพเก้าศึกษา
5
41
7
27
53010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ขรรวาระนาท
นพเก้าศึกษา
6
17
7
28
53010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหา บุญเอี่ยม
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
4
101
9
29
53010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
2
4
2
30
53010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
0
15
7
31
53010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รักนิยม
ด่านดำรงฤทธิ์
3
14
6
32
53010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชดล ตลอดพงษ์
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
4
31
8
33
53010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐเชวง รักพงษ์
ด่านดำรงฤทธิ์
7
128
8
34
53010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร เชียงส่ง
ด่านดำรงฤทธิ์
11
130
10
35
53010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ
กลุ่มด่านดำรงฤทธิ์
7
27
8
36
53010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
ด่านดำรงฤทธิ์
8
97
8
37
53010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์
2
20
7
38
53010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช ดีวิจิตร
ป่าเซ่า-หาดกรวด
6
48
8
39
53010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชราพร มีปิ่น
ป่าเซ่า-หาดกรวด
19
151
12
40
53010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รอดเกลี้ยง
ป่าเซ่า-หาดกรวด
4
56
9
41
53010044
ประถมศึกษา
นางภาวิไล ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
11
192
9
42
53010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฝาง
1
10
4
43
53010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฝาง
5
67
9
44
53010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด มีมา
เมืองฝาง
11
162
12
45
53010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
4
78
8
46
53010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ แก้วเมธีกุล
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
9
144
8
47
53010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
2
51
8
48
53010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
1
0
0
49
53010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันต์ ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
18
206
12
50
53010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ แผ้วเกษม
นพเก้าศึกษา
5
72
9
51
53010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ เสรีวัฒน์
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
9
126
8
52
53010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
11
107
8
53
53010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ วงค์ยิ้มใย
ป่าเซ่า-หาดกรวด
3
25
7
54
53010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตตินันท์ แก้วพันยู
ป่าซ่า-หาดกรวด
9
81
8
55
53010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรชา พันธุพัฒน์
กลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
7
70
8
56
53010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าเซ่า-หาดกรวด
1
34
8
57
53010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย
ป่าเซ่า-หาดกรวด
5
39
9
58
53010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
4
27
6
59
53010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต ทองพุทธมงคล
กลุ่มเมืองฝาง
5
56
8
60
53010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน แก้วทิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
6
68
8
61
53010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จิรอาภาพงศ์
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
5
30
8
62
53010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ตาคม
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
6
46
8
63
53010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจตน์ จันทร์ลภ
เมืองตรอน1
8
188
8
64
53010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
0
0
0
65
53010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองตรอน 1
7
94
11
66
53010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองตรอน3
9
255
12
67
53010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา เที่ยงจันทร์
เมืองตรอน 3
8
70
8
68
53010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
เมืองตรอน 3
14
142
11
69
53010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 3
2
42
8
70
53010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 3
5
38
8
71
53010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน3
3
14
5
72
53010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน3
5
77
8
73
53010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ เภารอด
เมืองตรอน 3
14
149
8
74
53010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
เมืองตรอน 3
10
174
8
75
53010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สุขเงิน
เมืองตรอน 2
2
37
9
76
53010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ สนโต
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
7
78
8
77
53010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผกา สอนจรูญ
เมืองตรอน 2
4
39
7
78
53010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 2
2
0
0
79
53010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจม เม่นวังแดง
เมืองตรอน 2
23
244
12
80
53010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สิงห์ใส
เมืองตรอน2
15
145
11
81
53010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
9
53
9
82
53010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกบุญแล บางจับ
เมืองตรอน 1
7
44
8
83
53010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรัฐ สุขวัฒน์
เมืองตรอน 1
3
61
9
84
53010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร วัลลิยะเมธี
เมืองตรอน 1
16
132
11
85
53010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ทำมา
พิชัยสงคราม
9
129
8
86
53010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ บุุญเสือ
พิชัยสงคราม
3
92
8
87
53010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนต์ธร เกิดบำรุง
พิชัยสงคราม
8
162
9
88
53010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา อ่อนแพง
พิชัยสงคราม
6
58
8
89
53010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัติ บัวทอง
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
9
71
8
90
53010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย สิงห์โต
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
12
116
11
91
53010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ธรรมชัย
พิชัยท่าพญา
13
174
8
92
53010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิชัยท่าพญา
7
51
8
93
53010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
พิชัยท่าพญา
6
62
8
94
53010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ อ่อนแพง
ดารารัศมี
14
238
8
95
53010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอกนิษฐฺ์ ขำวีระ
ดารารัศมี
15
140
11
96
53010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา เกตุวงศ์
ดารารัศมี
5
45
8
97
53010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ศิริกุล
ดารารัศมี
4
50
8
98
53010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดารารัศมี
3
41
8
99
53010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนายาง
8
77
8
100
53010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอก กิ่งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
18
338
14
101
53010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกุล แย้งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
13
161
8
102
53010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรา เลี้ยงวงษ์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
14
149
11
103
53010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนายาง
1
13
4
104
53010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาอิน-บ้านโคน
6
87
8
105
53010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู นมเนย
นาอิน-บ้านโคน
9
64
8
106
53010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพร แก้วเปี้ย
นาอิน-บ้านโคน
38
610
28
107
53010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เทศคลัง
พิชัยดาบหัก
5
71
8
108
53010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เจนวิทยาสากล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
7
82
8
109
53010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
กลุุ่มพิชัยดาบหัก
5
36
8
110
53010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
6
24
7
111
53010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม
พิชัยดาบหัก
45
1,043
32
112
53010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐารินี นวลแหยม
นาอิน - บ้านโคน
8
173
8
113
53010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรพีพร พรหมน้อย
นาอิน-บ้านโคน
8
70
9
114
53010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ สีหะอำไพ
นาอิน-บ้านโคน
4
63
8
115
53010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก สวัสดี
กลุ่มโรงเรียนดารารัศมี
6
93
8
116
53010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ อู่ตุ้ม
ไร่อ้อยดารา
17
250
12
117
53010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อย-ดารา
3
15
7
118
53010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
21
7
119
53010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ เงินเมือง
พิชัยดาบหัก
6
55
8
120
53010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารี ขวัญอ่อน
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
5
59
8
121
53010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ
กลุ่มพิชัยดาบหัก
6
81
9
122
53010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
11
126
8
123
53010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐา อุ่นแก้ว
พิชัยท่าพญา
10
136
8
124
53010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ ปลิกแสง
พิชัยท่าพญา
16
248
12
125
53010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระเบียบ บุญมา
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
6
54
8
126
53010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
4
44
9
127
53010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
5
30
8
128
53010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ หน่ายแก้ว
กลุ่มโรงเรียนไร่อ้อยดารา
3
12
5
129
53010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นาคหอม
ไร่อ้อยดารา
4
67
8
130
53010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรศิลป์ วงษ์พิรา
ไร่อ้อยดารา
2
38
8
131
53010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร นิยมสำรวจ
ไร่อ้อยดารา
5
80
8
132
53010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อยดารา
2
23
7
133
53010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แย้งจันทร์
ลับแลพัฒนา
7
96
8
134
53010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวด อ่อนพรม
ลับแลพัฒนา
4
47
8
135
53010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน
5
65
8
136
53010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ทนันไชย
พระแท่นศิลาอาสน์
3
37
8
137
53010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แย้งจันทร์
พระแท่นศิลาอาสน์
3
49
8
138
53010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุรินทร์ เนียมแก้ว
พระแท่นศิลาอาสน์
13
204
8
139
53010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
1
0
0
140
53010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
1
8
6
141
53010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน
พระแท่นศิลาอาสน์
21
275
11
142
53010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สนประเทศ
ทุ่งเวฬุวัน
16
218
9
143
53010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง
ลับแลพัฒนา
15
140
11
144
53010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา แป้นไทย
ทุ่งเวฬุวัน
4
64
8
145
53010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
3
13
7
146
53010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองก่อ
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
6
22
6
147
53010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ รัตโน
ทุ่งเวฬุวัน
3
27
7
148
53010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
7
111
8
149
53010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลับแลพัฒนาฯ
1
4
2
150
53010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร โปร่งใจ
กลุ่มลับแลพัฒนา
2
8
5
151
53010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เสือน้อย
กลุ่มลับแลพัฒนา
10
57
8
152
53010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร จันขันสี
กลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา
10
42
8
153
53010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
ลับแลพัฒนา
10
105
11
154
53010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม
ลับแลพัฒนา
15
171
12
155
53010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร เทศเอม
เหล็กน้ำพี้
31
489
22
156
53010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ต่ายทอง
โรงเรียนกลุ่มเหล็กน้ำพี้
5
22
6
157
53010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
1
15
5
158
53010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงษ์ วัชรเทศ
กลุ่มบอทอง
10
227
8
159
53010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ เต็มกัณหา
บ่อทอง
15
125
11
160
53010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เจือประเสริฐ
บ่อทอง
6
113
8
161
53010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
3
35
8
162
53010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุขเกษม
บ่อทอง
7
53
8
163
53010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพร ดังดี
บ่อทอง
14
108
11
164
53010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
3
23
8
165
53010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
2
0
0
166
53010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิช บุญเรือง
เหล็กน้ำพี้
7
6
3
167
53010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุ พรหมน้อย
เหล็กน้ำพี้
6
121
8
168
53010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง
เหล็กน้ำพี้
17
159
11
169
53010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลผักขวง
6
57
8
170
53010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง
16
175
11
171
53010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริศักดิ์ คำด้วง
กลุ่มโรงเรียนผักขวง
11
241
11
172
53010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
ผักขวง
14
138
11
173
53010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ผักขวง
4
50
8
รวม
1,479
19,860
1,518

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]