ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
53010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ทนันไชย
นพเก้าศึกษา
15
143
11
2
53010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย พันแพง
นพเก้าศึกษา
12
132
11
3
53010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
5
88
8
4
53010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
8
79
11
5
53010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชีพ เสาเกิด
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
5
62
9
6
53010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อ่อนวัง
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
13
181
11
7
53010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
3
13
3
8
53010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก มูลเขียน
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
4
32
8
9
53010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ
ไตรภาคี
2
3
3
10
53010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สิงห์อรุณ
ไตรภาคี
16
261
11
11
53010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทำนุพันธุ์
7
81
8
12
53010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
0
0
0
13
53010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
0
4
2
14
53010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
15
172
11
15
53010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง
7
64
9
16
53010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม รัตนสังข์
เมืองอุตรดิตถ์
17
237
9
17
53010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
3
37
8
18
53010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนาถ บุญกอแก้ว
ไตรภาคี
6
55
9
19
53010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แดงโชติ
ไตรภาคี
10
153
8
20
53010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า มีอินถา
อนุบาลอุตรดิตถ์
104
3,164
87
21
53010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
10
156
8
22
53010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ศรีทองอ่อน
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
7
83
8
23
53010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
2
0
0
24
53010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
2
20
5
25
53010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
เมืองอุตรดิตถ์
5
79
8
26
53010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุฑณ ดวงตาน้อย
นพเก้าศึกษา
4
42
7
27
53010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ขรรวาระนาท
นพเก้าศึกษา
6
11
4
28
53010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหา บุญเอี่ยม
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
10
99
9
29
53010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
2
2
1
30
53010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
0
6
3
31
53010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ด่านดำรงฤทธิ์
2
15
8
32
53010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชดล ตลอดพงษ์
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
4
29
8
33
53010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐเชวง รักพงษ์
ด่านดำรงฤทธิ์
7
132
8
34
53010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร เชียงส่ง
ด่านดำรงฤทธิ์
10
121
10
35
53010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ
กลุ่มด่านดำรงฤทธิ์
7
25
7
36
53010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
ด่านดำรงฤทธิ์
7
123
8
37
53010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์
2
8
4
38
53010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช ดีวิจิตร
ป่าเซ่า-หาดกรวด
6
48
8
39
53010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชราพร มีปิ่น
ป่าเซ่า-หาดกรวด
19
126
12
40
53010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รอดเกลี้ยง
ป่าเซ่า-หาดกรวด
4
48
8
41
53010044
ประถมศึกษา
นางภาวิไล ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
9
158
9
42
53010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฝาง
1
5
4
43
53010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์
เมืองฝาง
6
62
9
44
53010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด มีมา
เมืองฝาง
14
167
12
45
53010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รักนิยม
โรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
5
75
8
46
53010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ แสงรัศมี
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
9
144
8
47
53010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองก่อ
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
4
49
8
48
53010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
0
0
0
49
53010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันต์ ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
17
200
12
50
53010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรากรณ์ วังแก้ว
นพเก้าศึกษา
4
80
9
51
53010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
8
115
8
52
53010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
10
94
8
53
53010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าเซ่า-หาดกรวด
2
17
7
54
53010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตตินันท์ แก้วพันยู
ป่าซ่า-หาดกรวด
10
74
8
55
53010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรชา พันธุพัฒน์
กลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
7
56
8
56
53010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าเซ่า-หาดกรวด
2
31
9
57
53010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย
ป่าเซ่า-หาดกรวด
6
33
9
58
53010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
3
14
4
59
53010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต ทองพุทธมงคล
กลุ่มเมืองฝาง
4
57
8
60
53010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน แก้วทิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
7
65
8
61
53010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จิรอาภาพงศ์
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
6
25
8
62
53010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ตาคม
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
4
44
8
63
53010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจตน์ จันทร์ลภ
เมืองตรอน1
11
172
8
64
53010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
0
0
0
65
53010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองตรอน 1
9
96
11
66
53010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยนาถ น่วมทอง
เมืองตรอน3
22
276
13
67
53010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา เที่ยงจันทร์
เมืองตรอน 3
6
55
8
68
53010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
เมืองตรอน 3
15
136
11
69
53010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 3
2
42
8
70
53010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 3
5
40
8
71
53010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน3
3
0
0
72
53010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้
เมืองตรอน3
9
70
8
73
53010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ เภารอด
เมืองตรอน 3
14
159
8
74
53010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
เมืองตรอน 3
10
188
8
75
53010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สุขเงิน
เมืองตรอน 2
2
32
8
76
53010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ สนโต
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
6
69
8
77
53010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผกา สอนจรูญ
เมืองตรอน 2
4
37
8
78
53010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 2
2
0
0
79
53010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจม เม่นวังแดง
เมืองตรอน 2
26
253
12
80
53010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สิงห์ใส
เมืองตรอน2
12
148
11
81
53010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
9
57
9
82
53010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 1
3
45
8
83
53010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรัฐ สุขวัฒน์
เมืองตรอน 1
3
64
9
84
53010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญแล บางจับ
เมืองตรอน 1
15
125
11
85
53010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ทำมา
พิชัยสงคราม
6
117
8
86
53010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ บุุญเสือ
พิชัยสงคราม
5
101
8
87
53010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนต์ธร เกิดบำรุง
พิชัยสงคราม
9
153
9
88
53010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา อ่อนแพง
พิชัยสงคราม
3
46
8
89
53010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัติ บัวทอง
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
6
72
8
90
53010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย สิงห์โต
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
11
109
11
91
53010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ธรรมชัย
พิชัยท่าพญา
13
177
8
92
53010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โตลำดับ
พิชัยท่าพญา
7
45
8
93
53010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
พิชัยท่าพญา
5
54
8
94
53010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ อ่อนแพง
ดารารัศมี
13
213
8
95
53010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอกนิษฐฺ์ ขำวีระ
ดารารัศมี
15
132
11
96
53010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดารารัศมี
4
39
8
97
53010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ศิริกุล
ดารารัศมี
2
51
8
98
53010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดารารัศมี
2
38
8
99
53010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนายาง
7
79
8
100
53010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอก กิ่งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
19
303
11
101
53010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกุล แย้งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
12
161
8
102
53010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรา เลี้ยงวงษ์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
10
147
11
103
53010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนนายาง
1
13
4
104
53010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาอิน-บ้านโคน
6
77
8
105
53010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู นมเนย
นาอิน-บ้านโคน
9
61
8
106
53010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพร แก้วเปี้ย
นาอิน-บ้านโคน
38
576
28
107
53010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เทศคลัง
พิชัยดาบหัก
5
71
8
108
53010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เจนวิทยาสากล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
6
81
8
109
53010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
กลุุ่มพิชัยดาบหัก
4
34
8
110
53010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
6
20
7
111
53010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม
พิชัยดาบหัก
44
1,021
32
112
53010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐารินี นวลแหยม
นาอิน - บ้านโคน
7
157
8
113
53010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล
นาอิน-บ้านโคน
6
75
9
114
53010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ สีหะอำไพ
นาอิน-บ้านโคน
4
63
8
115
53010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก สวัสดี
กลุ่มโรงเรียนดารารัศมี
7
95
8
116
53010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ อู่ตุ้ม
ไร่อ้อยดารา
15
235
11
117
53010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อย-ดารา
3
16
7
118
53010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
24
7
119
53010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พิชัยดาบหัก
5
52
8
120
53010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารี ขวัญอ่อน
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
5
51
8
121
53010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ
กลุ่มพิชัยดาบหัก
7
85
9
122
53010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
6
123
8
123
53010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐา อุ่นแก้ว
พิชัยท่าพญา
10
141
8
124
53010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระเบียบ บุญมา
พิชัยท่าพญา
16
222
12
125
53010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
6
48
8
126
53010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
8
48
9
127
53010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
4
44
9
128
53010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ หน่ายแก้ว
กลุ่มโรงเรียนไร่อ้อยดารา
3
10
4
129
53010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นาคหอม
ไร่อ้อยดารา
4
62
8
130
53010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรศิลป์ วงษ์พิรา
ไร่อ้อยดารา
2
30
7
131
53010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร นิยมสำรวจ
ไร่อ้อยดารา
5
69
8
132
53010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อยดารา
2
16
6
133
53010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แย้งจันทร์
ลับแลพัฒนา
6
90
8
134
53010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร โปร่งใจ
ลับแลพัฒนา
2
40
7
135
53010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน
5
51
8
136
53010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
1
24
7
137
53010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
1
50
8
138
53010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แย้งจันทร์
พระแท่นศิลาอาสน์
12
197
8
139
53010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
1
0
0
140
53010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
1
0
0
141
53010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา แป้นไทย
พระแท่นศิลาอาสน์
20
271
11
142
53010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สนประเทศ
ทุ่งเวฬุวัน
8
230
10
143
53010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
ลับแลพัฒนา
14
139
11
144
53010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งเวฬุวัน
3
57
8
145
53010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
2
0
0
146
53010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
4
21
5
147
53010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวนศักดิ์ รัตโน
ทุ่งเวฬุวัน
3
0
0
148
53010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
8
140
8
149
53010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลับแลพัฒนาฯ
0
0
0
150
53010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลับแลพัฒนา
0
0
0
151
53010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เสือน้อย
กลุ่มลับแลพัฒนา
10
55
8
152
53010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร จันขันสี
กลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา
11
41
8
153
53010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา เกตุวงศ์
ลับแลพัฒนา
11
112
11
154
53010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม
ลับแลพัฒนา
15
172
12
155
53010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง
เหล็กน้ำพี้
20
497
19
156
53010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ต่ายทอง
โรงเรียนกลุ่มเหล็กน้ำพี้
2
13
4
157
53010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
1
3
2
158
53010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุขเกษม
กลุ่มบอทอง
9
208
8
159
53010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ่อทอง
9
127
11
160
53010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ อยู่สืบ
บ่อทอง
7
113
8
161
53010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
2
27
8
162
53010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง
บ่อทอง
6
49
8
163
53010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา อุ่นทอง
บ่อทอง
13
102
11
164
53010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
3
27
8
165
53010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
2
0
0
166
53010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิช บุญเรือง
เหล็กน้ำพี้
7
0
0
167
53010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุ พรหมน้อย
เหล็กน้ำพี้
5
123
8
168
53010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เหล็กน้ำพี้
12
150
11
169
53010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลผักขวง
5
42
8
170
53010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ อินดวง
15
194
11
171
53010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริศักดิ์ คำด้วง
กลุ่มโรงเรียนผักขวง
15
231
11
172
53010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
ผักขวง
12
122
11
173
53010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ผักขวง
2
39
8
รวม
1,388
19,177
1,449

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน