ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
53010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม ทนันไชย
นพเก้าศึกษา
17
140
11
2
53010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธชัย พันแพง
นพเก้าศึกษา
14
123
11
3
53010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
6
95
8
4
53010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ คำลือมี
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
10
64
12
5
53010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
7
50
9
6
53010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อ่อนวัง
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
15
153
11
7
53010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ กำแพงแก้ว
คุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
3
0
0
8
53010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก มูลเขียน
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
5
26
8
9
53010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
0
0
0
10
53010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สิงห์อรุณ
ไตรภาคี
16
248
11
11
53010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ทำนุพันธุ์
11
92
8
12
53010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนไตรภาคี
0
0
0
13
53010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง
18
167
11
14
53010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง
8
62
9
15
53010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม รัตนสังข์
เมืองอุตรดิตถ์
19
235
9
16
53010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรภาคี
9
33
8
17
53010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนาถ บุญกอแก้ว
ไตรภาคี
9
56
9
18
53010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส แดงโชติ
ไตรภาคี
12
173
8
19
53010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า มีอินถา
อนุบาลอุตรดิตถ์
132
3,055
86
20
53010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชดล ตลอดพงษ์
โรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
14
150
8
21
53010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ศรีทองอ่อน
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
13
78
8
22
53010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
0
0
0
23
53010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
1
0
0
24
53010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
เมืองอุตรดิตถ์
8
82
8
25
53010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
6
44
8
26
53010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
4
3
2
27
53010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงหา บุญเอี่ยม
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
10
85
9
28
53010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
1
1
1
29
53010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
0
1
1
30
53010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ด่านดำรงฤทธิ์
1
7
4
31
53010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร เชียงส่ง
กลุ่มโรงเรียนด่านดำรงฤทธิ์
8
30
8
32
53010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐเชวง รักพงษ์
ด่านดำรงฤทธิ์
13
135
8
33
53010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภราดร เชียงส่ง
ด่านดำรงฤทธิ์
13
123
10
34
53010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ
กลุ่มด่านดำรงฤทธิ์
7
21
8
35
53010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
ด่านดำรงฤทธิ์
8
124
8
36
53010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์
1
1
1
37
53010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช ดีวิจิตร
ป่าเซ่า-หาดกรวด
8
51
8
38
53010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชราพร มีปิ่น
ป่าเซ่า-หาดกรวด
19
109
12
39
53010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย รอดเกลี้ยง
ป่าเซ่า-หาดกรวด
7
48
8
40
53010044
ประถมศึกษา
นางภาวิไล ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
11
139
8
41
53010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองฝาง
0
4
3
42
53010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
เมืองฝาง
8
62
9
43
53010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด มีมา
เมืองฝาง
17
164
12
44
53010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รักนิยม
โรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
9
77
8
45
53010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ แสงรัศมี
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
11
136
8
46
53010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองก่อ
กลุ่มโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์
9
43
7
47
53010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
0
0
0
48
53010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันต์ ผ่องใส
นพเก้าศึกษา
18
183
12
49
53010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรากรณ์ วังแก้ว
นพเก้าศึกษา
5
75
9
50
53010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ฟองใหญ่
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
13
105
8
51
53010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
9
85
8
52
53010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าเซ่า-หาดกรวด
4
11
5
53
53010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตตินันท์ แก้วพันยู
ป่าเซ่า-หาดกรวด
9
66
8
54
53010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรชา พันธุพัฒน์
กลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
9
55
8
55
53010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าเซ่า-หาดกรวด
6
27
9
56
53010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย
ป่าเซ่า-หาดกรวด
5
26
9
57
53010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพเก้าศึกษา
5
8
5
58
53010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต ทองพุทธมงคล
กลุ่มเมืองฝาง
7
51
8
59
53010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน แก้วทิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
9
72
8
60
53010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จิรอาภาพงศ์
กลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง
5
25
8
61
53010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ตาคม
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
7
27
7
62
53010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเจตน์ จันทร์ลภ
เมืองตรอน1
13
167
8
63
53010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 1
0
0
0
64
53010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง กันกรด
เมืองตรอน 1
8
91
11
65
53010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยนาถ น่วมทอง
เมืองตรอน3
22
267
12
66
53010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา เที่ยงจันทร์
เมืองตรอน 3
8
53
8
67
53010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
เมืองตรอน 3
15
137
11
68
53010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม
เมืองตรอน 3
9
47
8
69
53010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 3
5
34
7
70
53010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน3
0
0
0
71
53010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้
เมืองตรอน3
11
64
8
72
53010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ เภารอด
เมืองตรอน 3
15
148
8
73
53010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
เมืองตรอน 3
9
182
8
74
53010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 2
3
25
8
75
53010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ สนโต
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
10
70
8
76
53010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 2
5
28
7
77
53010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองตรอน 2
0
0
0
78
53010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจม เม่นวังแดง
เมืองตรอน 2
26
256
12
79
53010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สิงห์ใส
เมืองตรอน2
18
140
11
80
53010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎี คงจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 2
10
55
8
81
53010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลธิชา เรือนจันทร์
เมืองตรอน 1
9
43
8
82
53010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติรัฐ สุขวัฒน์
เมืองตรอน 1
8
57
9
83
53010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกบุญแล บางจับ
เมืองตรอน 1
17
114
11
84
53010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ทำมา
พิชัยสงคราม
7
111
8
85
53010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ บุุญเสือ
พิชัยสงคราม
6
92
8
86
53010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนต์ธร เกิดบำรุง
พิชัยสงคราม
10
132
9
87
53010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดา อ่อนแพง
พิชัยสงคราม
3
44
8
88
53010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัติ บัวทอง
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
10
77
8
89
53010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
12
123
11
90
53010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ธรรมชัย
พิชัยท่าพญา
14
167
8
91
53010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย โตลำดับ
พิชัยท่าพญา
7
47
8
92
53010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย โตมิ
พิชัยท่าพญา
6
44
8
93
53010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธวุฒิ อ่อนแพง
ดารารัศมี
15
203
8
94
53010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอกนิษฐฺ์ ขำวีระ
ดารารัศมี
15
135
11
95
53010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดารารัศมี
8
35
8
96
53010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ศิริกุล
ดารารัศมี
8
42
8
97
53010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ดารารัศมี
4
37
8
98
53010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนายาง
10
76
8
99
53010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอก กิ่งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
19
309
11
100
53010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกุล แย้งจันทร์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
17
154
8
101
53010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรา เลี้ยงวงษ์
กลุ่มโรงเรียนนายาง
17
153
11
102
53010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดสกุล จันนวน
กลุ่มนาอิน-บ้านโคน
7
61
8
103
53010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู นมเนย
นาอิน-บ้านโคน
9
62
8
104
53010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพร แก้วเปี้ย
นาอิน-บ้านโคน
40
578
28
105
53010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เทศคลัง
พิชัยดาบหัก
10
69
8
106
53010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา เจนวิทยาสากล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
7
72
8
107
53010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
กลุุ่มพิชัยดาบหัก
4
28
8
108
53010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
4
19
7
109
53010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม
พิชัยดาบหัก
43
1,035
32
110
53010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐารินี นวลแหยม
นาอิน - บ้านโคน
13
162
8
111
53010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล
นาอิน-บ้านโคน
8
69
9
112
53010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ สีหะอำไพ
นาอิน-บ้านโคน
5
67
8
113
53010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก สวัสดี
กลุ่มโรงเรียนดารารัศมี
11
97
8
114
53010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ อู่ตุ้ม
ไร่อ้อยดารา
16
215
11
115
53010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อย-ดารา
2
18
8
116
53010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
6
117
53010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ แสนย่าง
พิชัยดาบหัก
9
43
8
118
53010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารี ขวัญอ่อน
กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม
10
53
8
119
53010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ
กลุ่มพิชัยดาบหัก
7
87
9
120
53010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
กลุ่มโรงเรียนพิชัยดาบหัก
7
109
8
121
53010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐา อุ่นแก้ว
พิชัยท่าพญา
14
131
8
122
53010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระเบียบ บุญมา
พิชัยท่าพญา
17
228
12
123
53010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร เพิ่มพร
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
9
51
8
124
53010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวีณา วรรณปัญญา
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
8
53
9
125
53010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
กลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา
9
46
9
126
53010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ หน่ายแก้ว
กลุ่มโรงเรียนไร่อ้อยดารา
2
10
3
127
53010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ นาคหอม
ไร่อ้อยดารา
4
58
8
128
53010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อยดารา
7
38
8
129
53010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อยดารา
11
60
8
130
53010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไร่อ้อยดารา
3
14
5
131
53010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ เสรีวัฒน์
ลับแลพัฒนา
11
87
8
132
53010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวยพร โปร่งใจ
ลับแลพัฒนา
9
40
7
133
53010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน
5
46
8
134
53010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
1
24
7
135
53010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภณัฐ อ้นน่วม
พระแท่นศิลาอาสน์
8
44
8
136
53010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ แย้งจันทร์
พระแท่นศิลาอาสน์
13
187
8
137
53010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
0
0
0
138
53010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระแท่นศิลาอาสน์
0
0
0
139
53010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดา แป้นไทย
พระแท่นศิลาอาสน์
20
261
11
140
53010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สนประเทศ
ทุ่งเวฬุวัน
13
238
9
141
53010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
ลับแลพัฒนา
19
132
11
142
53010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
ทุ่งเวฬุวัน
7
55
8
143
53010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
0
0
0
144
53010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
3
12
5
145
53010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งเวฬุวัน
0
0
0
146
53010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งเวฬุวัน
12
130
8
147
53010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เสือน้อย
กลุ่มลับแลพัฒนา
9
52
8
148
53010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ จุลญาติ
กลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา
9
36
8
149
53010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนาตยา เกตุวงศ์
ลับแลพัฒนา
14
101
11
150
53010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม
ลับแลพัฒนา
22
170
12
151
53010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง
เหล็กน้ำพี้
27
470
19
152
53010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนกลุ่มเหล็กน้ำพี้
1
9
3
153
53010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
0
2
1
154
53010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สุขเกษม
กลุ่มบอทอง
10
202
8
155
53010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณิต ทิพย์โอสถ
บ่อทอง
13
124
11
156
53010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ อยู่สืบ
บ่อทอง
10
119
8
157
53010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
3
27
8
158
53010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง
บ่อทอง
8
38
8
159
53010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา อุ่นทอง
บ่อทอง
9
106
11
160
53010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ่อทอง
2
17
6
161
53010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
0
0
0
162
53010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เหล็กน้ำพี้
0
0
0
163
53010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุ พรหมน้อย
เหล็กน้ำพี้
12
137
8
164
53010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เมิดไธสง
เหล็กน้ำพี้
16
130
11
165
53010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น
ตำบลผักขวง
7
44
8
166
53010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภารัตน์ อินดวง
14
194
11
167
53010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริศักดิ์ คำด้วง
กลุ่มโรงเรียนผักขวง
19
199
11
168
53010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
ผักขวง
13
119
11
169
53010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร
ผักขวง
3
44
8
รวม
1,693
18,414
1,408

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน