ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
53020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุจน์ นาสม
13
104
8
2
53020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำเนิน ฝั้นถา
19
214
11
3
53020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
4
53020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ์ เสียงโต
10
42
8
5
53020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนวพล ศรีพิชัย
11
110
11
6
53020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์สะกันฑ์ เท็นผม
9
73
8
7
53020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
18
8
8
53020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
28
612
24
9
53020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอธินา ขัดผาบ
8
43
8
10
53020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารารัตน์ จันทร์กาย
10
63
8
11
53020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมวิทย์ ยะจร
13
90
8
12
53020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ภาคิญ ไชยวงค์
20
182
11
13
53020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
111
11
14
53020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
27
8
15
53020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิโชค ทานะขันธ์
5
48
8
16
53020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย
21
171
11
17
53020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน
17
291
11
18
53020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย แต้มใจ
11
54
11
19
53020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภาพ ภูสมศรี
18
166
11
20
53020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
105
8
21
53020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิลันธ์ ปาวิชัย
7
63
8
22
53020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุชิต ดีแท้
9
81
11
23
53020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต ชิวชื่น
6
40
8
24
53020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงเดือน มีศรี
10
94
8
25
53020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
7
26
53020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา วรสร้อย
6
42
8
27
53020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล
19
275
11
28
53020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย คำเทพ
29
439
16
29
53020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา ทองพิมพ์
18
131
11
30
53020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
22
7
31
53020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
26
7
32
53020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร เรือนอินทร์
17
150
11
33
53020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี บุตรวงค์
9
61
8
34
53020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร
24
263
11
35
53020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนต์ สุขจ่าง
11
101
8
36
53020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูษิต ช่างคำ
19
163
11
37
53020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
38
53020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ เธียรกิตติกร
7
50
8
39
53020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน แสนคำ
9
63
8
40
53020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์
23
233
11
41
53020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมดุลย์ ขวานา
7
32
7
42
53020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน กลิ่นพินิจ
12
107
8
43
53020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี
8
63
8
44
53020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง มาศรี
9
48
7
45
53020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมอ นาสอน
20
213
11
46
53020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีนาค
19
342
11
47
53020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ขิงหอม
8
57
11
48
53020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ปิ่นเพชร
20
275
11
49
53020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัช ขาวพิมพ์
7
33
8
50
53020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
8
51
53020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลวรรณ สอดแก้ว
14
45
11
52
53020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดาวดึงส์ มาลาทอง
20
164
10
53
53020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ เด็ดขาด
18
116
11
54
53020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเหล็ง ขันลา
11
82
8
55
53020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระพล สิทธิ
9
58
8
56
53020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย พุฒลา
12
56
8
57
53020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
29
8
58
53020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา มาณี
10
44
8
59
53020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัฒน์ เพียงตา
12
87
8
60
53020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์
16
103
11
61
53020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย ย่อมไธสง
16
171
8
62
53020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
63
53020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ทุมประเสน
7
39
7
64
53020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระวีวรรณ์ พิสัยสวัสดิ์
8
88
8
65
53020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ ตัวขยัน
10
69
8
66
53020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมั่ง บัวคำ
13
165
8
67
53020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิต อวรรณา
5
47
8
68
53020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐภัทร นิ่มเพ็ง
15
80
11
69
53020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
4
70
53020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ
15
113
11
71
53020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ตูมหอม
6
45
8
72
53020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ
16
179
8
73
53020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรนภา จับจ่าย
7
38
8
74
53020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา เพ็งพา
16
149
8
75
53020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยวัฒน์ ดวงสุภา
11
70
8
76
53020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
6
27
7
77
53020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุม ทองน่วม
6
57
8
รวม
922
8,297
695

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน