ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
54010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
2
2
1
2
54010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
0
1
1
3
54010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
81
11
4
54010004
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
4
29
5
5
54010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
12
138
6
6
54010006
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
3
11
3
7
54010008
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
1
5
4
8
54010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
3
21
8
9
54010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
79
9
10
54010011
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
2
6
4
11
54010013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ฉันทา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
15
135
9
12
54010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
78
1,656
54
13
54010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด คำปลิว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
37
8
14
54010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
43
8
15
54010020
ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
56
1,343
40
16
54010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหอมแต่ง อ่องลออ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
7
51
8
17
54010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
15
121
8
18
54010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร บุบผามาลา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
17
8
19
54010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
5
30
8
20
54010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ หมดห่วง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
68
8
21
54010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
1
0
0
22
54010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี มะทะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
58
9
23
54010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
2
0
0
24
54010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
4
10
6
25
54010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ นาเทพ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
10
71
8
26
54010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
13
123
8
27
54010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
0
0
0
28
54010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
46
8
29
54010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
2
22
8
30
54010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
12
93
11
31
54010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา คำหงษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
70
8
32
54010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
16
6
33
54010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
0
4
4
34
54010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
55
8
35
54010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า หมอนเขื่อน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
64
8
36
54010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
5
21
8
37
54010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
3
22
8
38
54010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
22
7
39
54010052
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
2
30
8
40
54010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
67
8
41
54010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
4
51
8
42
54010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
1
9
5
43
54010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
60
8
44
54010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
2
35
8
45
54010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
4
52
8
46
54010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
1
0
0
47
54010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
31
8
48
54010061
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
34
6
49
54010062
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
11
5
50
54010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
27
8
51
54010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
5
48
8
52
54010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
4
16
6
53
54010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
18
169
11
54
54010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
16
130
11
55
54010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
3
19
6
56
54010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
27
8
57
54010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ทีฆาวงค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
48
8
58
54010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
3
29
7
59
54010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา ศรีระวัตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
12
88
11
60
54010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
1
1
1
61
54010078
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
0
4
4
62
54010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
8
46
10
63
54010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
7
46
8
64
54010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน จันทอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
18
127
11
65
54010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยเกิด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
26
7
66
54010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
1
12
7
67
54010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
1
20
8
68
54010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
86
11
69
54010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
14
6
70
54010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย วังคะออม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
88
8
71
54010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
32
8
72
54010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
20
200
11
73
54010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
3
4
1
74
54010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
2
1
1
75
54010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
27
429
18
76
54010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
102
9
77
54010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
2
25
9
78
54010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
2
26
9
79
54010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย คำปวง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
24
310
12
80
54010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
33
8
81
54010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
3
11
6
82
54010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
12
127
9
83
54010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิสากร ศรียงค์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
24
342
14
84
54010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
21
156
11
85
54010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิภัทร ธิฟู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
12
76
9
86
54010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
20
147
12
87
54010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
3
31
7
88
54010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร อนันชัย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
16
158
9
89
54010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
40
667
22
90
54010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุญซ้อน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
17
175
11
91
54010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
20
127
11
92
54010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
11
107
8
93
54010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
102
9
94
54010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญุตม์ คงทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
37
7
95
54010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญทน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
28
8
96
54010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
2
11
6
97
54010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี พาทีทิน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
22
189
12
98
54010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
2
14
7
99
54010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
93
9
100
54010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภกานนท์ คงทน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
9
67
11
101
54010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธนากร ปิลาผล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
9
53
8
102
54010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทีปกร อะทะเสน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
12
74
8
103
54010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เกิดกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
136
8
104
54010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
4
19
5
105
54010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
5
22
7
106
54010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
7
27
7
107
54010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
0
0
0
108
54010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
8
61
8
109
54010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ คำลือ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
20
178
11
110
54010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
5
33
8
111
54010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
2
7
1
112
54010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถนอม ตันจันตา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
5
48
8
113
54010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
9
61
11
114
54010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล แก้วติน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
9
62
8
115
54010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
10
80
8
116
54010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประมวล เตชวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
11
42
8
117
54010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
7
29
8
118
54010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
6
41
8
119
54010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
5
19
6
120
54010152
ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พุทธจร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
15
192
9
รวม
1,066
11,033
992

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน