ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
54020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาชาญ อินทรชิต
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
21
213
11
2
54020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
3
15
4
3
54020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล พรหมทอง
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
9
79
8
4
54020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
5
54020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
ฝั่งนที
10
52
8
6
54020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์
ฝั่งนที
17
133
11
7
54020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
กลุ่มโรงเรียนฝั่งนที
17
140
11
8
54020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มฝั่งนที
7
54
8
9
54020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ชาติพินิจ
13
79
10
10
54020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
ทุ่งทอง
16
122
12
11
54020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งทอง
4
40
9
12
54020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง
10
94
9
13
54020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ปิ่นทอง
11
76
11
14
54020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัน ปิลาผล
ปิ่นทอง
5
51
8
15
54020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านปิน
6
39
8
16
54020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
44
8
17
54020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
ปิ่นทอง
13
138
8
18
54020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
ปิ่นทอง
4
38
8
19
54020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรช วิริยะเมธี
ห้วยอ้อ
19
166
11
20
54020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร พุ่มพวง
กลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ
16
136
11
21
54020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยอ้อ
1
12
4
22
54020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
ผาเวียง
19
247
12
23
54020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
ผาเวียง
10
100
9
24
54020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พุ่มพวง
ผาเวียง
8
32
8
25
54020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี เหลาธรรม
ผาเวียง
2
47
9
26
54020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยอ้อ
1
32
7
27
54020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ห้วยอ้อ
16
127
11
28
54020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยอ้อ
6
49
9
29
54020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
ห้วยอ้อ
10
37
8
30
54020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
17
6
31
54020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยอ้อ
34
582
21
32
54020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม
กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง
15
71
11
33
54020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
0
5
2
34
54020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งทอง
3
29
7
35
54020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง
15
131
11
36
54020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ
กลุ่มไตรบูรพา
5
42
9
37
54020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
สูงเม่น
12
148
9
38
54020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มไตรบูรพา
3
26
9
39
54020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำชำพัฒนา
2
0
0
40
54020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำชำ-หัวฝาย
3
40
9
41
54020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว
น้ำชำ-หัวฝาย
7
19
8
42
54020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ถือแก้ว
น้ำชำ-หัวฝาย
16
146
11
43
54020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คำหงษา
ไตรบูรพา
6
35
8
44
54020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
8
67
8
45
54020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
37
8
46
54020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
0
0
47
54020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ คำมี
สูงเม่น
18
218
12
48
54020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาภรณ์ วังคะออม
สูงเม่น
8
104
9
49
54020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
5
36
9
50
54020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ พุ่มพวง
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
9
46
8
51
54020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนัน เหล่ากอ
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
6
60
8
52
54020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น โสพันธ์
5
45
8
53
54020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
4
0
0
54
54020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
1
8
4
55
54020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทองอินทร์
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
3
15
6
56
54020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ชมสวน
2
4
2
57
54020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อิ่นคำ
จตุรมิตร
8
54
12
58
54020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
จตุรมิตร
4
23
8
59
54020070
ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
21
5
60
54020071
ประถมศึกษา
นายไตรยศ เสรีรักษ์
จตุรมิตร
5
22
5
61
54020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
7
48
9
62
54020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กาศวิลาศ
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
5
30
9
63
54020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลินี ดอกแก้ว
โรงเรียนสูงเม่น
13
183
8
64
54020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประธาน ตาวิยะ
สูงเม่น
4
63
8
65
54020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี กาศสนุก
กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น
6
53
9
66
54020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
น้ำชำหัวฝาย
6
96
9
67
54020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์
น้ำชำ-หัวฝาย
4
38
9
68
54020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ สนิทชน
น้ำชำ หัวฝาย
4
60
9
69
54020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ แก่นจันทร์
น้ำชำ-หัวฝาย
17
212
11
70
54020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล นักระนาด
ประตูล้านนา
5
54
8
71
54020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะกร ทุมวงษ์
4
33
9
72
54020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย พื้นดี
ประตูล้านนา
27
528
18
73
54020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุวรรณเกษม
กลุ่มประตูล้านนา
10
47
11
74
54020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย อินโองการ
กลุ่มโรงเรียนประตูล้านนา
15
227
11
75
54020088
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
ประตูล้านนา
5
20
6
76
54020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร วงศ์ดาว
ประตูล้านนา
8
45
8
77
54020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
ประตูสู่ล้านนา
9
35
9
78
54020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน บุญเป็ง
ประตูล้านนา
7
45
8
79
54020092
ประถมศึกษา
-
เด่นชัยพนา
4
26
6
80
54020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน
เด่นชัย
16
133
11
81
54020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง
เด่นชัยพนา
7
59
8
82
54020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เด่นชัยพนา
11
105
11
83
54020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
เด่นชัยพนา
19
129
11
84
54020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาสันติ
0
0
0
85
54020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ กาวีวน
เด่นชัยพนา
15
127
11
86
54020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์ศรี
เด่นชัยพนา
4
43
9
87
54020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน คำมา
เด่นชัยพนา
11
87
11
88
54020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพ จันทร์สุวิมล
นาพูน
15
93
11
89
54020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
นาพูน
11
99
11
90
54020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
นาพูน
8
68
8
91
54020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพรรณ จันทร์เดช
นาพูน
6
52
8
92
54020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร
กลุ่มนาพูน
18
122
12
93
54020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นาพูน
17
207
11
94
54020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมฉาย กาศโอสถ
เวียงด้งนคร
16
186
8
95
54020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ คำยวง
เวียงด้งนคร
16
134
8
96
54020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงด้งนคร
4
36
8
97
54020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
2
29
7
98
54020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เวียงชัย
กลุ่มอุดรพัฒนา
6
40
8
99
54020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
อุดรพัฒนา
5
59
9
100
54020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
อุดรพัฒนา
20
161
11
101
54020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย เบ้าทอง
อุดรพัฒนา
10
44
10
102
54020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
4
28
5
103
54020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร ทากัณทวงค์
อุดรพัฒนา
13
94
10
104
54020120
ประถมศึกษา
-
กลุ่มอุดรพัฒนา
1
9
3
105
54020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
5
48
9
106
54020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
2
9
4
107
54020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
4
46
8
108
54020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยเขียว
กลุ่มโรงเรียนแม่พุง
11
66
11
109
54020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
3
3
110
54020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
0
12
5
111
54020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
6
28
7
112
54020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
8
6
113
54020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
31
8
114
54020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร แมตสิบสอง
แม่พุง
6
46
8
115
54020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
13
111
11
116
54020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
3
25
8
117
54020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น
10
73
8
118
54020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชิ้น
12
106
11
119
54020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชิ้น
3
24
8
120
54020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชิ้น
2
27
7
121
54020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ใจหาญ
19
148
11
122
54020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วรายุ
กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น
28
382
14
123
54020141
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
วังชิ้น
10
76
8
124
54020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล
12
73
8
125
54020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงด้งนคร
6
41
8
126
54020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.แพร่เขต 2
18
115
11
127
54020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเวียงด้งนคร
13
176
8
รวม
1,098
10,104
1,069

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน