ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
54020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชาชาญ อินทรชิต
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
22
230
11
2
54020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
3
22
6
3
54020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล พรหมทอง
กลุ่มโรงเรียนผาเวียง
9
70
8
4
54020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
5
54020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
ฝั่งนที
8
59
8
6
54020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์
ฝั่งนที
17
136
11
7
54020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
กลุ่มโรงเรียนฝั่งนที
20
145
11
8
54020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มฝั่งนที
6
59
8
9
54020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ชาติพินิจ
13
78
11
10
54020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
ทุ่งทอง
16
131
12
11
54020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งทอง
4
39
9
12
54020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล
กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง
12
98
8
13
54020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปิ่นทอง
12
77
11
14
54020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัน ปิลาผล
ปิ่นทอง
6
49
8
15
54020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านปิน
6
42
8
16
54020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
45
8
17
54020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
ปิ่นทอง
14
136
8
18
54020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
ปิ่นทอง
4
37
8
19
54020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรช วิริยะเมธี
ห้วยอ้อ
23
190
11
20
54020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร พุ่มพวง
กลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ
16
134
11
21
54020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มห้วยอ้อ
2
14
5
22
54020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
ผาเวียง
20
244
12
23
54020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
ผาเวียง
12
103
8
24
54020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พุ่มพวง
ผาเวียง
8
29
8
25
54020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี เหลาธรรม
ผาเวียง
3
52
9
26
54020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยอ้อ
1
32
7
27
54020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงรัก บัวคำ
ห้วยอ้อ
16
123
11
28
54020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วรายุ
ห้วยอ้อ
7
62
9
29
54020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
ห้วยอ้อ
10
40
8
30
54020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
23
7
31
54020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
ห้วยอ้อ
36
578
20
32
54020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม
10
73
11
33
54020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
0
6
3
34
54020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งทอง
4
34
7
35
54020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
15
139
11
36
54020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ
กลุ่มไตรบูรพา
4
36
9
37
54020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
สูงเม่น
14
140
8
38
54020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มไตรบูรพา
3
33
9
39
54020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลินี ดอกแก้ว
น้ำชำพัฒนา
3
16
8
40
54020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
น้ำชำ-หัวฝาย
4
39
9
41
54020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว
น้ำชำ-หัวฝาย
6
26
8
42
54020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ถือแก้ว
น้ำชำ-หัวฝาย
17
138
11
43
54020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คำหงษา
ไตรบูรพา
6
40
8
44
54020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
7
65
8
45
54020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
38
8
46
54020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
2
0
0
47
54020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ คำมี
สูงเม่น
19
233
13
48
54020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาภรณ์ วังคะออม
สูงเม่น
8
100
9
49
54020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
5
34
9
50
54020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ พุ่มพวง
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
11
50
8
51
54020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนัน เหล่ากอ
กลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา
6
55
8
52
54020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น โสพันธ์
7
39
7
53
54020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
4
4
1
54
54020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
1
7
3
55
54020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทองอินทร์
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
5
19
7
56
54020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ชมสวน
2
7
3
57
54020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อิ่นคำ
จตุรมิตร
11
62
12
58
54020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
จตุรมิตร
5
25
7
59
54020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จตุรมิตร
1
24
5
60
54020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรยศ เสรีรักษ์
จตุรมิตร
3
24
5
61
54020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
7
36
8
62
54020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กาศวิลาศ
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
7
34
9
63
54020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนสูงเม่น
12
161
8
64
54020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประธาน ตาวิยะ
สูงเม่น
4
60
9
65
54020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี กาศสนุก
กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น
6
55
8
66
54020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
น้ำชำหัวฝาย
6
87
9
67
54020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์
น้ำชำ-หัวฝาย
4
40
9
68
54020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ สนิทชน
น้ำชำ หัวฝาย
4
62
9
69
54020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ แก่นจันทร์
น้ำชำ-หัวฝาย
16
220
11
70
54020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล นักระนาด
ประตูล้านนา
5
61
8
71
54020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะกร ทุมวงษ์
4
32
8
72
54020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย พื้นดี
ประตูล้านนา
27
525
17
73
54020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุวรรณเกษม
กลุ่มประตูล้านนา
10
49
11
74
54020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย อินโองการ
กลุ่มโรงเรียนประตูล้านนา
19
230
11
75
54020088
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
ประตูล้านนา
5
22
6
76
54020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร วงศ์ดาว
ประตูล้านนา
8
41
8
77
54020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
ประตูสู่ล้านนา
9
36
9
78
54020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน บุญเป็ง
ประตูล้านนา
7
43
8
79
54020092
ประถมศึกษา
-
เด่นชัยพนา
4
26
6
80
54020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน
เด่นชัย
16
132
11
81
54020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง
เด่นชัยพนา
7
61
8
82
54020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เด่นชัยพนา
14
114
11
83
54020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกนิษฐ์ฎา แก้วจินดา
เด่นชัยพนา
17
150
11
84
54020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนาสันติ
0
0
0
85
54020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ กาวีวน
เด่นชัยพนา
15
128
11
86
54020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์ศรี
เด่นชัยพนา
4
39
8
87
54020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน คำมา
เด่นชัยพนา
11
81
11
88
54020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพ จันทร์สุวิมล
นาพูน
16
95
11
89
54020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
นาพูน
10
108
11
90
54020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
นาพูน
9
69
8
91
54020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพรรณ จันทร์เดช
นาพูน
6
50
8
92
54020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร
กลุ่มนาพูน
19
123
12
93
54020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นาพูน
15
210
11
94
54020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมฉาย กาศโอสถ
เวียงด้งนคร
16
183
8
95
54020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ คำยวง
เวียงด้งนคร
15
130
8
96
54020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงด้งนคร
3
34
8
97
54020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
3
31
7
98
54020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เวียงชัย
กลุ่มอุดรพัฒนา
6
46
8
99
54020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
อุดรพัฒนา
6
62
8
100
54020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
อุดรพัฒนา
19
160
11
101
54020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย เบ้าทอง
อุดรพัฒนา
10
43
10
102
54020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
4
29
5
103
54020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร ทากัณทวงค์
อุดรพัฒนา
12
86
10
104
54020120
ประถมศึกษา
-
กลุ่มอุดรพัฒนา
1
11
4
105
54020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุดรพัฒนา
5
48
9
106
54020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
2
9
4
107
54020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
4
34
8
108
54020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยเขียว
กลุ่มโรงเรียนแม่พุง
10
84
11
109
54020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
2
2
110
54020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
0
19
8
111
54020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
5
33
8
112
54020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
6
5
113
54020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
1
29
7
114
54020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร แมตสิบสอง
แม่พุง
2
42
8
115
54020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
12
117
11
116
54020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่พุง
3
25
8
117
54020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น
11
75
8
118
54020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร จันทร์มา
วังชิ้น
15
111
11
119
54020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชิ้น
4
22
8
120
54020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชิ้น
2
32
8
121
54020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ใจหาญ
17
142
11
122
54020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น
20
389
14
123
54020141
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
วังชิ้น
11
71
8
124
54020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
78
9
125
54020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงด้งนคร
4
39
8
126
54020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถนอม ตันจันตา
สพป.แพร่เขต 2
20
121
11
127
54020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเวียงด้งนคร
14
159
8
รวม
1,115
10,278
1,084

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน