ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
55010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง อินโองการ
11
65
8
2
55010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม กุลสุรินทร์
โรงเรียนประชารัฐ
19
117
11
3
55010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร น้ำเย็น
6
31
7
4
55010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตา
โรงเรียนในฝัน
15
85
12
5
55010007
ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ แก้วอินทร์
2
0
0
6
55010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนุช กาวิละแพทย์
8
56
8
7
55010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจน ดีสีใส
-
18
96
11
8
55010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ช่อฟ้า
โรงเรียนดีศรีตำบล
9
115
8
9
55010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
9
65
10
10
55010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ดีสีใส
4
24
6
11
55010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล
อปท
5
45
8
12
55010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
-
81
1,746
49
13
55010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต ยาใจ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
78
1,440
41
14
55010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎี บุญศรี
6
37
8
15
55010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
9
6
16
55010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
7
17
55010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ภิราญคำ
1
0
0
18
55010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีร์ ทินกุล
โรงเรียนดีศรีตำบล
19
126
11
19
55010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ทัพวิโรจน์
8
66
8
20
55010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมา ชัยศรี
12
51
11
21
55010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทน เตมีศักดิ์
กลุ่มโรงเรียนเมือง 1
12
62
11
22
55010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
0
0
23
55010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
13
89
11
24
55010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ ปิติรัตน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
12
67
9
25
55010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
สพฐ.
7
57
9
26
55010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
15
6
27
55010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
28
55010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
6
29
55010035
ประถมศึกษา
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
สพป.น่าน เขต 1
7
63
8
30
55010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย โชติธนโยธิน
7
54
8
31
55010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
-
22
274
11
32
55010038
ประถมศึกษา
-
บ้านห้วยมอญ
2
19
6
33
55010039
ประถมศึกษา
นายสงัด ก้อนสมบัติ
-
2
7
2
34
55010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจารุวรรณ นาตัน
-
28
399
14
35
55010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
กลุ่มเมือง3
24
367
16
36
55010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
-
5
37
8
37
55010043
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
-
12
50
9
38
55010044
ประถมศึกษา
-
-
4
30
6
39
55010045
ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
36
6
40
55010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
1
9
6
41
55010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พุฒนา
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
20
136
11
42
55010048
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
โรงเรียนดีศรีตำบล
10
69
8
43
55010049
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
ต้นแบบหลักสูตร
8
70
9
44
55010051
ประถมศึกษา
-
อำเภอแม่จริม
4
37
6
45
55010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย สุภา
ร.ร.ในฝัน 2
16
131
10
46
55010056
ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
47
55010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
Buffer school
19
193
11
48
55010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ ทะแสง
-
22
260
10
49
55010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โลนันท์
โรงเรียนศรีตำบล
11
86
9
50
55010060
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
13
100
9
51
55010061
ประถมศึกษา
-
-
8
49
6
52
55010063
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
8
46
7
53
55010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
โรงเรียนดีศรีตำบล
15
213
8
54
55010065
ประถมศึกษา
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ
-
7
26
6
55
55010068
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ จันทร์น้ำสระ
12
68
9
56
55010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนกมล กาโน
โรงเรียนดีศรีตำบล
8
96
8
57
55010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
28
5
58
55010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ มาสุข
โรงเรียนดีศรีตำบล
13
111
8
59
55010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
14
113
11
60
55010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ชุ่มใจ
โรงเรียนในฝัน
16
216
8
61
55010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
62
55010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
13
85
9
63
55010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อนุรักษ์
โรงเรียนดีศรีตำบล
19
161
9
64
55010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
8
65
55010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
66
55010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุง กองขัน
3
16
8
67
55010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
นาน้อย 1
6
48
8
68
55010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
69
55010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญแต่ง ใจจันทร์
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
26
588
18
70
55010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
10
56
8
71
55010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาน้อย 3
4
31
8
72
55010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาน้อย 3
4
32
7
73
55010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ ปาฟอง
20
175
11
74
55010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
โรงเรียนในฝัน
24
228
11
75
55010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติ เชียงรินทร์
โรงเรียนดีศรีตำบล
15
111
11
76
55010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
6
77
55010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
ประกันคุณภาพ
12
141
8
78
55010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต กำธรกูล
14
85
8
79
55010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
5
80
55010100
ประถมศึกษา
นายสมัคร บัวอาจ
7
76
8
81
55010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ สอนแก้ว
9
67
8
82
55010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
6
44
8
83
55010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา เสนนะ
-
12
60
8
84
55010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา อินแสง
18
234
13
85
55010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
61
9
86
55010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ โรงคำ
19
151
11
87
55010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวุธ จรัสธิอวน
ประชาชน
10
65
7
88
55010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย2
6
54
9
89
55010111
ประถมศึกษา
นายสมฤทธิ์ ลักษณะ
3
2
1
90
55010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ โนอินทร์
-
6
36
9
91
55010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
26
451
14
92
55010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
โรงเรียนในฝัน
31
603
19
93
55010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ สมมา
โรงเรียนดีประจำตำบล
10
94
9
94
55010116
ประถมศึกษา
-
-
1
4
1
95
55010117
ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
96
55010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ปันสอน
โรงเรียนดีศรีตำบล
13
221
8
97
55010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ มะโนชัย
-
4
12
5
98
55010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวิสรา ศรีมูล
โรงเรียนดี ศรีตำบล
5
62
8
99
55010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ ดวงตา
18
168
11
100
55010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
3
28
8
101
55010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
4
31
7
102
55010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ หทัยงาม
โรงเรียนดีศรีตำบล
7
61
9
103
55010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
21
7
104
55010127
ประถมศึกษา
-
-
2
9
2
105
55010128
ประถมศึกษา
-
3
18
5
106
55010129
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญนัก จ่าแสน
โรงเรียนดีประจำตำบล
11
93
9
107
55010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรม ทองสุข
กลุ่มโรงเรียนเวียงสา
7
32
7
108
55010131
ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
6
46
6
109
55010132
ประถมศึกษา
นายวิชัย ชัยมณี
-
7
37
6
110
55010133
ประถมศึกษา
-
2
16
5
111
55010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววจี มูลหงษ์
9
83
8
112
55010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
113
55010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
114
55010137
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษกร อินทราพงษ์
9
55
8
115
55010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
โรงเรียนดีศรีตำบล
18
228
8
116
55010140
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์
โรงเรียนดีประจำตำบล
18
125
9
117
55010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวณ มาเมือง
-
14
101
10
118
55010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
119
55010143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนริณี กันคำ
-
14
54
9
120
55010144
ประถมศึกษา
-
4
18
5
121
55010146
ประถมศึกษา
-
-
2
4
2
122
55010147
ประถมศึกษา
-
0
2
28
6
123
55010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ยอดคำ
โรงเรียนเรียนร่วม
17
144
11
124
55010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ แก้วด้วง
9
81
7
125
55010150
ประถมศึกษา
-
2
13
3
126
55010151
ประถมศึกษา
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
คละชั้น
9
45
6
127
55010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
-
19
282
11
128
55010153
ประถมศึกษา
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
6
35
6
129
55010154
ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย
-
5
34
6
130
55010155
ประถมศึกษา
-
-
5
39
6
131
55010156
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
4
32
5
132
55010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
-
7
57
7
133
55010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
โรงเรียนดีศรีตำบล
17
169
8
134
55010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ชนะพิศ
-
10
67
11
135
55010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
8
136
55010162
ประถมศึกษา
นายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์
5
20
6
137
55010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเรียนรวม
2
9
5
138
55010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
โรงเรียนดีศรีตำบล
8
70
9
139
55010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
-
9
45
9
140
55010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา สีโสภา
-
8
54
8
141
55010168
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเวียงสา 2
1
21
8
142
55010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัน มีเงิน
8
28
9
143
55010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย แก้วขอด
-
6
69
7
144
55010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเวียงสา 2
2
14
6
145
55010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเวียงสา 2
3
26
7
146
55010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุล เสนา
กลุ่มเวียงสา 2
6
43
8
147
55010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
โรงเรียนดีศรีตำบล
14
108
11
148
55010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท สารทอง
โรงเรียนในฝัน
17
155
8
149
55010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาหมื่น 1
8
82
8
150
55010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
8
151
55010178
ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาหมื่น 1
3
27
6
152
55010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
9
56
8
153
55010181
ประถมศึกษา
-
2
10
3
154
55010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส นาทองเดช
โรงเรียนดีศรีตำบล
21
139
8
155
55010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
-
10
82
8
156
55010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลังการ กุลหนาน
นาหมื่น 2
8
60
9
157
55010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ จินะแปง
โรงเรียนดีศรีตำบล
12
89
8
158
55010186
ประถมศึกษา
-
กลุ่มนาหมื่น 2
4
33
8
159
55010187
ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2
4
21
7
160
55010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
4
18
5
161
55010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
8
46
8
162
55010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
8
163
55010191
ประถมศึกษา
-
3
24
6
164
55010192
ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงคำ
โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
7
63
6
165
55010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเสริม เสนนันตา
โรงเรียนดีศรีตำบล
21
209
11
166
55010195
ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
7
47
6
167
55010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
168
55010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
โรงเรียนในฝัน
18
156
11
169
55010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
กลุ่มสันติสุข
9
65
8
170
55010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิถีพุทธ
5
62
8
171
55010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
17
124
11
172
55010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ วงค์สวัสดิ์
โรงเรียนดีศรีตำบล
17
154
11
173
55010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เงินวงค์ใน
-
15
126
10
174
55010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
84
7
175
55010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนเรียนร่วม
5
53
7
176
55010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มภูเพียง 2
1
8
6
177
55010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล ติ๊บขัน
โรงเรียนดีศรีตำบล
7
114
9
178
55010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
12
87
8
179
55010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ยินดี
กลุ่มภูเพียง 2
4
20
8
180
55010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลเชษฐ์ แก้ววี
โรงเรียนในฝัน
19
128
11
181
55010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แต้กุล
โรงเรียนดีศรีตำบล
3
12
7
182
55010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ธรรมศิลป์
โรงเรียนสีขาว
8
55
8
183
55010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
โรงเรียนดี ศรีตำบล
23
161
11
184
55010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
2
6
3
185
55010218
ประถมศึกษา
-
0
0
0
186
55010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร กระบิล
11
42
11
187
55010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
188
55010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
2
13
7
189
55010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
190
55010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
5
37
8
191
55010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวนารถ ทาตาล
โรงเรียนดีศรีตำบล
4
49
8
192
55010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ไชยเลิศ
8
65
7
193
55010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
โรงเรียนดี ศรีตำบล
15
94
10
รวม
1,883
17,867
1,524

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน