ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
55010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 2
12
57
8
2
55010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม กุลสุรินทร์
เมือง 2
16
106
11
3
55010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร น้ำเย็น
เมือง 2
7
25
6
4
55010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตา
เมือง 1
15
87
12
5
55010007
ประถมศึกษา
-
เมือง 1
0
0
0
6
55010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัทธมน เรือนแก้ว
เมือง 2
7
60
8
7
55010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจน ดีสีใส
เมือง 3
19
109
11
8
55010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ช่อฟ้า
เมือง 4
10
109
8
9
55010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ
เมือง 4
9
57
9
10
55010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ดีสีใส
เมือง 4
3
22
6
11
55010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
5
40
8
12
55010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
เมือง 3
85
1,772
49
13
55010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนตรา ฟักมงคล
เมือง 2
86
1,499
44
14
55010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎี บุญศรี
เมือง 1
7
33
7
15
55010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
3
8
5
16
55010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
6
22
7
17
55010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 1
0
0
0
18
55010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีร์ ทินกุล
เมือง 1
18
123
11
19
55010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ภิราญคำ
เมือง 1
8
57
8
20
55010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
เมือง 1
10
42
9
21
55010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมือง 1
9
59
11
22
55010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
0
0
0
23
55010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
เมือง 4
13
85
11
24
55010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
เมือง 4
11
50
8
25
55010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
เมือง 4
6
53
8
26
55010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
7
15
6
27
55010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
0
0
0
28
55010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมือง 4
2
7
4
29
55010035
ประถมศึกษา
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
เมือง 4
9
67
8
30
55010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย โชติธนโยธิน
เมือง 4
5
52
8
31
55010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
เมือง 3
22
297
11
32
55010038
ประถมศึกษา
-
เมือง 4
2
22
6
33
55010039
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
0
0
0
34
55010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจารุวรรณ นาตัน
เมือง 3
25
391
12
35
55010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
เมือง 3
25
373
11
36
55010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา
เมือง 3
5
35
8
37
55010043
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
เมือง 3
12
47
9
38
55010044
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
5
20
6
39
55010045
ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ แสงเพชร
เมือง 3
5
28
6
40
55010046
ประถมศึกษา
-
เมือง 3
1
4
3
41
55010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย พุฒนา
เมือง 3
18
139
11
42
55010048
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง วงค์แจ่ม
แม่จริม
11
66
8
43
55010049
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่จริม
10
69
9
44
55010051
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน
แม่จริม
5
37
6
45
55010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย สุภา
แม่จริม
15
129
10
46
55010056
ประถมศึกษา
-
แม่จริม
0
0
0
47
55010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
แม่จริม
19
198
10
48
55010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่จริม
23
250
10
49
55010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โลนันท์
แม่จริม
14
100
9
50
55010060
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
แม่จริม
10
83
8
51
55010061
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ กุลวงศ์
แม่จริม
8
57
6
52
55010063
ประถมศึกษา
-
แม่จริม
8
42
6
53
55010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
แม่จริม
13
204
8
54
55010065
ประถมศึกษา
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ
แม่จริม
7
26
6
55
55010068
ประถมศึกษา
นายน่านนที คำแปงตัน
แม่จริม
11
50
6
56
55010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดนกมล กาโน
บ้านหลวง
13
101
8
57
55010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหลวง
4
24
4
58
55010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
บ้านหลวง
13
107
8
59
55010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
บ้านหลวง
17
124
11
60
55010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ชุ่มใจ
บ้านหลวง
18
210
8
61
55010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านหลวง
0
0
0
62
55010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์
บ้านหลวง
13
88
9
63
55010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ อนุรักษ์
บ้านหลวง
17
147
9
64
55010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพกร กอชาลี
นาน้อย 1
8
41
8
65
55010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
นาน้อย 1
8
42
8
66
55010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด
นาน้อย 3
5
16
8
67
55010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว
นาน้อย 1
6
42
8
68
55010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 1
5
28
8
69
55010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อินแสง
นาน้อย 1
28
577
16
70
55010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา จินะแปง
นาน้อย 1
8
58
8
71
55010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
6
40
8
72
55010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
5
33
7
73
55010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ ปาฟอง
นาน้อย 3
21
186
11
74
55010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
นาน้อย 2
22
228
11
75
55010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติ เชียงรินทร์
นาน้อย 2
16
113
11
76
55010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
7
18
5
77
55010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
นาน้อย 3
11
140
8
78
55010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต กำธรกูล
นาน้อย 3
10
82
8
79
55010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 3
2
9
5
80
55010100
ประถมศึกษา
นายสมัคร บัวอาจ
นาน้อย 3
8
74
8
81
55010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย มาธิ
นาน้อย 3
10
62
8
82
55010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
นาน้อย 1
5
41
8
83
55010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา เสนนะ
นาน้อย 1
7
55
8
84
55010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ มาสุข
นาน้อย 1
20
229
12
85
55010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิดา บุตรใส
นาน้อย 1
11
46
8
86
55010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ โรงคำ
นาน้อย 2
20
149
11
87
55010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราวุธ จรัสธิอวน
นาน้อย 2
10
65
7
88
55010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร อุบลเลิศ
นาน้อย 2
8
48
9
89
55010111
ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
1
0
0
90
55010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาน้อย 2
5
31
8
91
55010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
นาน้อย 2
30
419
15
92
55010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
เวียงสา 1
41
609
17
93
55010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ สมมา
เวียงสา 1
9
91
9
94
55010116
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
2
0
0
95
55010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ ปันสอน
เวียงสา 1
13
213
8
96
55010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ มะโนชัย
เวียงสา 4
4
11
4
97
55010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกวิสรา ศรีมูล
เวียงสา 3
8
61
8
98
55010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เวียงสา 3
0
164
11
99
55010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
6
32
9
100
55010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวเรศ วุธนู
เวียงสา 3
7
19
6
101
55010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
เวียงสา 3
9
63
8
102
55010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
5
16
6
103
55010127
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
3
3
1
104
55010128
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
2
2
1
105
55010129
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนริณี กันคำ
เวียงสา 3
10
70
6
106
55010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรม ทองสุข
เวียงสา 3
5
22
7
107
55010131
ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร
เวียงสา 3
6
61
6
108
55010132
ประถมศึกษา
นายวิชัย ชัยมณี
เวียงสา 3
8
29
5
109
55010133
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
2
12
5
110
55010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววจี มูลหงษ์
เวียงสา 3
8
90
8
111
55010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
0
0
0
112
55010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
0
0
0
113
55010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง
เวียงสา 4
9
50
7
114
55010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพันธ์ ปางน้อย
เวียงสา 4
18
218
8
115
55010140
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ สอนแก้ว
เวียงสา 3
18
139
9
116
55010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนวณ มาเมือง
เวียงสา 3
14
94
10
117
55010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 3
0
0
0
118
55010143
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทรีย์ พรมตา
เวียงสา 3
13
59
9
119
55010144
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
5
19
5
120
55010146
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 1
2
4
2
121
55010147
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
2
26
6
122
55010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ยอดคำ
เวียงสา 2
19
130
11
123
55010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ แก้วด้วง
เวียงสา 2
9
78
7
124
55010150
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
4
14
4
125
55010151
ประถมศึกษา
นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว
เวียงสา 2
8
57
6
126
55010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวลำดวน ปวงไชยา
เวียงสา 2
21
265
11
127
55010153
ประถมศึกษา
นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์
เวียงสา 2
5
40
6
128
55010154
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
5
30
6
129
55010155
ประถมศึกษา
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
เวียงสา 2
6
36
6
130
55010156
ประถมศึกษา
นางสมร สุทธหลวง
เวียงสา 2
7
27
5
131
55010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์
เวียงสา 1
9
52
7
132
55010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
เวียงสา 1
18
157
8
133
55010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ชนะพิศ
เวียงสา 4
9
51
8
134
55010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุง กองขัน
เวียงสา 4
7
43
8
135
55010162
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 4
2
20
6
136
55010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 4
2
4
2
137
55010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนศิษฏ์ น้อยราช
เวียงสา 4
6
62
8
138
55010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเชษฐ วงศ์กันตา
เวียงสา 4
9
40
9
139
55010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา สีโสภา
เวียงสา 2
7
58
8
140
55010168
ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
2
32
8
141
55010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวัน มีเงิน
เวียงสา 2
5
21
7
142
55010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
เวียงสา 2
6
73
7
143
55010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เวียงสา 2
2
11
6
144
55010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา
เวียงสา 2
5
21
7
145
55010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวรรณ สีโสภา
เวียงสา 2
7
31
7
146
55010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
เวียงสา 1
11
97
10
147
55010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
นาหมื่น 1
17
149
8
148
55010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล
นาหมื่น 1
12
87
8
149
55010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรภาณุ วีระวงค์
นาหมื่น 1
9
47
8
150
55010178
ประถมศึกษา
นายจีระพงษ์ คำแสน
นาหมื่น 1
6
27
6
151
55010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว
นาหมื่น 1
7
47
8
152
55010181
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
1
4
2
153
55010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส นาทองเดช
นาหมื่น 1
13
148
8
154
55010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
นาหมื่น 1
12
89
8
155
55010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลังการ กุลหนาน
นาน้อย 2
7
53
9
156
55010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ จินะแปง
นาหมื่น 2
13
98
8
157
55010186
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
5
31
6
158
55010187
ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
นาหมื่น 2
6
16
6
159
55010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว
นาหมื่น 2
5
15
5
160
55010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใจแก้ว
นาหมื่น 2
8
55
8
161
55010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
6
45
8
162
55010191
ประถมศึกษา
-
นาหมื่น 2
4
21
5
163
55010192
ประถมศึกษา
นางสาววาสนา แสงคำ
สันติสุข
7
67
6
164
55010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเสริม เสนนันตา
แม่จริม
19
196
9
165
55010195
ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ เพชรสุภา
สันติสุข
9
44
6
166
55010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สันติสุข
0
0
0
167
55010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
สันติสุข
21
164
11
168
55010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรุ้ง เสมอ
สันติสุข
7
64
8
169
55010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัตถชัย หล้าคำมูล
สันติสุข
10
65
8
170
55010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
สันติสุข
20
119
11
171
55010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จินะสาม
สันติสุข
20
138
11
172
55010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เงินวงค์ใน
สันติสุข
18
124
10
173
55010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ
สันติสุข
11
92
7
174
55010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ดีพรมกุล
สันติสุข
7
55
8
175
55010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 2
2
5
5
176
55010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล ติ๊บขัน
ภูเพียง 2
14
114
9
177
55010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
ภูเพียง 2
13
87
8
178
55010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ยินดี
ภูเพียง 2
3
24
8
179
55010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลเชษฐ์ แก้ววี
ภูเพียง 2
20
130
11
180
55010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย แต้กุล
ภูเพียง 2
2
8
6
181
55010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ธรรมศิลป์
ภูเพียง 2
12
65
8
182
55010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล
ภูเพียง 1
23
179
11
183
55010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
2
3
2
184
55010218
ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
0
0
0
185
55010219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจีรพรรณ สีโน
ภูเพียง 1
8
40
11
186
55010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
0
0
0
187
55010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเพียง 1
2
10
6
188
55010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
ภูเพียง 1
9
35
8
189
55010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวนารถ ทาตาล
ภูเพียง 1
8
60
8
190
55010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา ไชยเลิศ
ภูเพียง 1
9
48
7
191
55010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
ภูเพียง 1
14
87
10
รวม
1,902
17,538
1,456

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน