ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
55020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ อินต๊ะแสน
13
156
8
2
55020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ หล้าแก้ว
10
39
8
3
55020003
ประถมศึกษา
-
5
26
6
4
55020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เรียนร่วมนาดอน
4
35
8
5
55020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพงษ์ คำวงค์
-
21
202
11
6
55020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์
18
172
11
7
55020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
3
2
2
8
55020008
ประถมศึกษา
นางวารยา สัตยวงศ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
35
7
9
55020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปัว 2
2
4
3
10
55020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ไชยโย
9
72
11
11
55020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฑียร ธีรศิรปัญญา
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
44
8
12
55020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ปัญญาภู
5
40
8
13
55020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิต คำชั่ง
หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
64
935
30
14
55020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ศักดาศรี
กลุ่มโรงเรียน ปัว 1
15
208
8
15
55020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ กะรัตน์
กลุ่มโรงเรียนปัว 1
6
29
7
16
55020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตชวัฒน์ อุดอ้าย
กลุ่มโรงเรียนปัว 1
6
61
8
17
55020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทฤทธิกร พิเคราะห์
ปัว 3
21
374
18
18
55020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ อินทะรังษี
ปัว 3
13
206
8
19
55020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล พรมมินทร์
โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอปัว
7
67
9
20
55020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ภัทรกุลดุษฎี
ปัว 4
11
69
8
21
55020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น
กลุ่มปัว4
12
88
8
22
55020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายองค์การ วงค์เรือง
ปัว4
19
272
11
23
55020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร คำรังษี
ปัว 1
29
516
17
24
55020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเลิศ จันทร์สุข
ปัว 1
10
75
8
25
55020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำใย หานิพัฒน์
15
154
8
26
55020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร เชื้อเมืองพาน
10
67
8
27
55020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ธุระอบ
กลุ่มปัว 3
21
282
12
28
55020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภัทร ธนะวัง
-
12
227
10
29
55020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ยะปัญญา
6
35
8
30
55020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูณ จันต๊ะวงค์
22
234
11
31
55020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนปัว 3
4
17
4
32
55020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยา วรนุช
กลุ่มโรงเรียนปัว3
25
296
11
33
55020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย บุญญา
เครือข่ายกลุ่มปัว 3
14
80
10
34
55020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์ จันทโคตร
21
222
12
35
55020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกาย อบเชย
6
48
8
36
55020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ กันทะเสน
กลุ่มปัว 4
14
108
8
37
55020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพานพันชัย บางพาน
กลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ
11
83
8
38
55020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ใจมูลมั่ง
กลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ
6
35
8
39
55020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูมั่น จินะแปง
12
74
8
40
55020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล คำยะอุ่น
10
49
8
41
55020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร กิติวงศ์
ทักษิณ
8
37
8
42
55020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ไชยยศ
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
6
28
8
43
55020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย อวนศรีสุข
17
181
8
44
55020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทย์ เฟยลุง
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
10
89
8
45
55020054
ประถมศึกษา
นายชูวิทย์ วิทยา
-
7
29
6
46
55020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย นันทเสน
กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
21
292
8
47
55020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ นันต๊ะ
กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
35
571
15
48
55020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร นันต๊ะ
กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
11
128
8
49
55020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
8
20
5
50
55020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ศรีมงคล
กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
10
98
8
51
55020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล วิชา
กลุ่มโรงเรียนผาทอง
9
65
7
52
55020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ชุมชน
22
350
16
53
55020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอธึก ป้องคำรด
-
22
196
11
54
55020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานนท์ จันทร์เจียม
ผาทอง
10
64
12
55
55020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญศึก เมฆอากาศ
ผาทอง
9
73
8
56
55020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ผาทอง
5
25
8
57
55020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชกร ดวงแก้ว
กลุ่มโรงเรียนผาทอง
15
90
11
58
55020069
ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนผาทอง
4
15
5
59
55020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงค์ วงค์สวัสดิ์
6
60
8
60
55020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์
กลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ
6
79
8
61
55020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
62
55020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐวี ทองสถิตย์
ยมจอมพระ
6
71
8
63
55020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐณิชา คำยะอุ่น
กลุ่มริมป่าคา
9
63
8
64
55020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ลำน้อย
กลุ่มริมป่าคา
8
82
8
65
55020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
19
103
11
66
55020078
ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
2
6
2
67
55020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา เขตบุญไสย
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
8
57
8
68
55020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ อิ่นแก้ว
กลุ่มโรงเรียนทักษิณ
5
27
7
69
55020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ จิณะชิต
ทักษิณ
25
271
15
70
55020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี อุ่นใจ
กลุ่มโรงเรียนผาทอง
10
55
8
71
55020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิสิต สุทธหลวง
กลุ่มโรงเรียนผาทอง
18
146
10
72
55020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยา พันธุลี
งอบปอน
8
48
9
73
55020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน์
กลุ่มโรงเรียนงอบปอน
10
50
8
74
55020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัน ชัยรักษา
งอบปอน
21
158
11
75
55020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ จิตตรง
กลุ่มโรงเรียนงอบปอน
24
340
17
76
55020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก กองคำ
23
193
12
77
55020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย
-
24
345
16
78
55020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้
7
69
8
79
55020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงผกา ศาลาคาม
กลุ่มเฟือยลุง
7
33
9
80
55020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีลักษณ์ เทพอินทร์
งอบปอน
8
39
7
81
55020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิน ปวนคำมา
-
18
175
11
82
55020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช ปัญญาภู
8
96
8
83
55020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร กาบปินะ
กลุ่มเฟือยลุง
13
102
8
84
55020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ศาลาคาม
19
261
15
85
55020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดศักดิ์ ไชยโย
โรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว
33
404
16
86
55020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน เปียงใจ
กลุ่มโรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว
10
86
8
87
55020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ ใจประสงค์
19
162
11
88
55020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภนิดา เตชา
สพป.น่าน เขต 2
6
41
8
89
55020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ภูมิอรัญ
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
25
8
90
55020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์
-
7
45
8
91
55020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ขยายเสียง
7
39
8
92
55020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท
4
25
8
93
55020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภพ รินฤทธิ์
เชียงกลางเชียงคานพญาแก้ว
9
53
8
94
55020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย นาชัยเวียง
เปือพระธาตุ
5
16
7
95
55020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย นาชัยเวียง
สพป.น่าน เขต 2
21
215
8
96
55020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
เปือพระธาตุ
11
66
8
97
55020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ จิตอารี
ขนาดเล็ก
8
45
9
98
55020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท สุทธการ
-
10
59
8
99
55020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์
เชียงกลางพญาแก้ว
6
48
8
100
55020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์เดช กรงทอง
กลุ่มโรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว
5
68
9
101
55020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
ขนาดเล็ก
10
63
8
102
55020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ ระวังการ
7
47
8
103
55020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ คงศรีศักดิ์
คอมพิวเตอร์
7
57
8
104
55020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด
เปือพระธาตุ
13
96
8
105
55020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญาภา คำผาง
-
10
53
8
106
55020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
4
107
55020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร ณ น่าน
-
19
173
11
108
55020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขนาดเล็ก
3
30
8
109
55020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงกล แก้วโก
TOT
16
156
8
110
55020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
พญาเหนือ
27
247
11
111
55020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สัญญานโทรศัพน์ผ่านดาวเทียม
4
50
8
112
55020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ยาวิไชย
พญาเหนือ
14
151
8
113
55020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา สะตะ
17
120
8
114
55020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อุปจักร์
กลุ่มภูเกลือใต้
9
67
8
115
55020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภูเกลือใต้
1
38
8
116
55020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชนาถ สุทธการ
กลุ่มภูเกลือใต้
7
46
8
117
55020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ยาวิไชย
9
82
8
118
55020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.วิเชียร ถาวงศ์
พญาเหนือ
23
292
15
119
55020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววชิราภรณ์ จะเฮิง
khunnamnan.net
11
88
8
120
55020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร วัฒนาสกุลไทย
กลุ่มภูเกลือใต้
11
135
8
121
55020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย
23
196
12
122
55020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร
สองแคว
12
107
8
123
55020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรพงษ์ ทะก๋า
19
230
11
124
55020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ยวงคำ
กลุ่มโรงเรียนสองแคว
12
184
8
125
55020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์
สองแคว
11
90
8
126
55020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
กลุ่มโรงเรียนสองแคว
34
502
20
127
55020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
2
2
128
55020150
ประถมศึกษา
-
-
4
20
6
129
55020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพานุ รัตนพิทักษ์สกุล
สพป.น่านเขต 2
9
86
8
130
55020153
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ อุทุมพร
-
11
88
9
131
55020154
ประถมศึกษา
-
จัดการเรียนรวม
3
16
6
132
55020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ
01012522
21
184
12
133
55020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ชุมศรี
-
23
203
11
134
55020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ กันอาทา
-
21
141
11
135
55020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญญฤทธิ์ ปันกัน
กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ
6
29
8
136
55020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒน์ โนพิยะ
-
10
58
9
137
55020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิลัดดา รัตนแสงภักดี
ห้วยโก๋น
9
45
9
138
55020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตพล แคแดง
-
11
89
8
139
55020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
19
154
11
140
55020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชุติมันต์ วันดี
กลุ่มโรงเรียนขุนน่าน
19
169
11
141
55020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนัสนันท์ ทายา
ห้วยโก๋น
9
101
9
142
55020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชานนท์ เทพอาจ
-
10
65
9
143
55020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปุถุชน บุดดาหวัง
11
82
12
144
55020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ใบยา
สังคม
8
40
8
145
55020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กาแก้ว
กลุ่มปัว4
10
80
8
146
55020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐภัทร อุปจักร์
ภูเกลือใต้
9
63
8
147
55020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวากร จิตอารี
สองแคว
6
40
8
รวม
1,810
17,509
1,368

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน